Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie

Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie

Print Friendly

Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Agrofizyki
im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie

na 4-letnią kadencję rozpoczynającą się w dniu 21 maja 2019 roku

 

Na podstawie § 4 pkt 3 oraz § 6 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz.U nr 233, poz. 1530), Komisja Konkursowa powołana przez Radę Kuratorów Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN ogłasza nabór kandydatów na stanowisko dyrektora Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie na 4-letnią kadencję rozpoczynającą się w dniu 21 maja 2019 roku.

 

Konkurs składa się z dwóch etapów obejmujących:

 • ocenę formalną zgłoszeń do konkursu oraz ocenę kwalifikacji naukowych /zawodowych kandydatów na podstawie przedstawionych dokumentów;
 • ocenę wiedzy i predyspozycji kandydatów do kierowania instytutem na podstawie rozmowy kwalifikacyjne

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

Kandydatem / kandydatką na stanowisko dyrektora Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie może być osoba:

 • posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora nauk rolniczych, fizycznych, chemicznych, biologicznych lub pokrewnych, specjalisty mającego znaczący dorobek naukowy w szczególności w zakresie agrofizyki;
 • posiadająca doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w instytucjach naukowych;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo
  lub przestępstwo skarbowe;
 • korzysta z pełni praw publicznych.

ZGŁOSZENIE KANDYDATA / KANDYDATKI ZAWIERA:

 • koncepcję funkcjonowania Instytutu opracowaną przez osobę przystępującą do konkursu w formie prezentacji multimedialnej, złożoną na nośniku elektronicznym;
 • informację o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, w tym o:
 1. dorobku naukowym (lista publikacji i projektów z ostatnich 5 lat)
  i wskaźniki naukometryczne wg Scopus);
 2. zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami, okresie ich pełnienia, liczbie podległych pracowników i osiągnięciach zawodowych ;
 3. posiadanych tytułach lub stopniach naukowych

złożoną na piśmie oraz na nośniku elektronicznym;

 • poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających:
  •   przebieg pracy zawodowej;
  •   posiadany tytuł lub stopień naukowy;
 • oświadczenie, że z chwilą objęcia funkcji dyrektora Instytutu, Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy kandydata / kandydatki;
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. 2019 poz. 430);
 • poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  w ramach konkursu na stanowisko dyrektora, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO.

 

Dokumenty (w języku polskim*) należy nadsyłać pocztą (w dwóch egzemplarzach)
na adres: Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN, 00-901 Warszawa, Plac Defilad 1 (tel.: 22 182 60 20, fax: 22 182 70 52) z dopiskiem na kopercie: konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie lub składać osobiście na adres: Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN,  00-901 Warszawa, Pałac Kultury i Nauki, pokój 2112 (21 piętro) w godz. od 9.00  do 16.00.

 

O dalszych etapach konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

 

Materiały informacyjne dotyczące funkcjonowania i działalności Instytutu  Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie dostępne są na stronie internetowej: http://www.ipan.lublin.pl/

 

Ogłoszenie o konkursie opublikowano w dniu 13 marca 2019 roku.

Termin składania zgłoszeń do konkursu wynosi 30 dni liczonych od dnia następującego po dniu ukazania się ogłoszenia o konkursie. Termin upływa w dniu 12 kwietnia 2019 roku. O zachowaniu terminu zgłoszenia decyduje data wpływu zgłoszenia.

 

*w przypadku dokumentów w języku obcym, powinno być dołączone ich tłumaczenie sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

 

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Akademia Nauk;
  Pl. Defilad 1; 00-901 Warszawa, tel.: 48 (22) 182 6000, fax; 48 (22) 182 7050; www.pan.pl
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez adres poczty elektronicznej: iod@pan.pl.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 4. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia postępowania konkursowego w 2019 roku oraz w celu wykonania obowiązków archiwalnych przez Administratora.
 6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
  w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
 7. Posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
Top
X