Prochorov S.G.

Prochorov S.G.

Print Friendly, PDF & Email

Publications

  1. 1998, Vlijanie kislotnosti sredy na mikrostrukturu po’č Ljublinskoj vozvyąennosti po dannym EPR – spektroskopii., Prirodnye Resursy, 1998, 1, 76-83
X