Józefaciuk Grzegorz

Józefaciuk Grzegorz

Print Friendly, PDF & Email
prof. dr hab. Józefaciuk Grzegorz
Nr pokoju: 116
pokaż adres e-mail
Nr telefonu: (81) 744 50 61 w. 150

Zakład i laboratorium

Zakład: Zakład Fizykochemii Materiałów Porowatych

Laboratorium: Laboratorium Właściwości Powierzchniowych i Strukturalnych Gleb i Roślin

Informacja o zatrudnieniu

Zainteresowania

Zainteresowania naukowe:

 • Kwasowość gleby
 • Degradacja gleby
 • Chemia powierzchni
 • Dekontaminacja gleby

Inne informacje

Uzyskane stopnie naukowe:

 • 1982    Mgr chemii
  Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii UMCS w Lublinie
  Tytuł pracy: „Chromatografia powinowactwa enzymów celulolitycznych”
 • 1989    Dr nauk rolniczych w zakresie agronomii
  Wydział Rolniczy Akademii Rolniczej w Lublinie
  Tytuł pracy: „Fizykochemiczne aspekty zmian odczynu gleby”
 • 1999    Dr hab. nauk rolniczych w zakresie agronomii-agrofizyki
  Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie
  Tytuł pracy: „Zmiany własności powierzchniowych gleb i minerałów olastych w prosesach zakwaszania i alkalizacji. Badania modelowe”
 • 2004    Profesor nauk rolniczych
  Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie

Członkostwo w organizacjach:

 • Lubelskie Towarzystwo Naukowe
 • Polskie Towarzystwo Agrofizyczne
 • Polskie Towarzystwo Gleboznawcze
 • Komisja II Podstaw i Zastosowań Fizyki i Chemii w Technice i Rolnictwie Oddziału PAN W Lublinie
 • Koreańskie Towarzystwo Gleboznawstwa i Nawożenia
 • Towarzystwo Mineralogiczne

Stypendia i staże:

 • 1984    Instytut Agrofizyki w Leningradzie, Rosja
 • 1986    Uniwersytet Rolniczy w Wageningen
 • 1994    Instytut Gleboznawstwa i Biologii Roślin w Madrycie
 • 1996    Instytut Nauki i Technologii Rolniczej w Suweon – stypendium Koreańskiej Fundacji Nauki

Realizowane prace badawcze:

 • Zmiany właściwości powierzchniowych korzeni roślin pod wpływem stresu glinowego
 • Zmiany fizyczne gleby w procesach jej dekontaminacji z hydrofobowych związków organicznych za pomocą cyklodekstryn
 • Metodyka pomiarów porozymetrycznych gleby metodą intruzji rtęci
 • Właściwości powierzchniowe gleb zasolonych

Publikacje pracownika

 1. 2023, Does Post-Fermentation Sludge Affect Soil Structure and Porosity, 22nd International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2023”; Gödöllő, Hungary, 15-16 czerwca 2023 r., , str. 28-28
 2. 2022, Impact of Chitosan on the Mechanical Stability of Soils, Molecules, 27(7), 2273, str. 1-11, DOI:10.3390/molecules27072273
 3. 2022, Effect of Different Minerals on Water Stability and Wettability of Soil Silt Aggregates, Materials, 15(16), 5569; DOI: 10.3390/ma15165569
 4. 2022, Zastosowanie metody osadzonej kropli do oceny zwilżalności materiałów organicznych, V Konferencja Doktorantów CZTERY ŻYWIOŁY - Współczesne Problemy w Naukach o Życiu 14.12.2022, str. 19
 5. 2021, Structure and strength of kaolinite–soil silt aggregates: Measurements and modeling, Geoderma, vol. 382, 114687;p DOI: 10.1016/j.geoderma.2020.114687
 6. 2021, Effect of Low Zeolite Doses on Plants and Soil Physicochemical Properties, Materials, 14(10), 2617; DOI: 10.3390/ma14102617
 7. 2021, Breakage Strength of Wood Sawdust Pellets: Measurements and Modelling, Materials, 14(12), 3273; DOI: 10.3390/ma14123273
 8. 2021, Structure and Strength of Artificial Soils Containing Monomineral Clay Fractions, Materials, 14(16), 4688; DOI: 10.3390/ma14164688
 9. 2021, Impact of Chitosan on Water Stability and Wettability of Soils, Materials, 14, 7724 str. 1-12, DOI:10.3390/ma14247724
 10. 2021, New method for quantifying water stability of soil aggregates from air bubbling after immersion, 13th International Conference on Agrophysics: Agriculture in changing climate 15-16 November 2021, Lublin, Poland, str. 81
 11. 2020, New method for quantifying water stability of soil aggregates from air bubbling after immersion, Measurement, 155 (107569), str. 1-11, DOI: 10.1016/j.measurement.2020.107569
 12. 2020, Sample geometry affects water retention curve: simulation and experimental proves, Journal of Hydrology, DOI: 10.1016/j.jhydrol.2020.125131
 13. 2020, Fluorapatite ceramics for bone tissue regeneration: Synthesis, characterization and assessment of biomedical potential, Materials Science and Engineering: C, 116: 111211; DOI: 10.1016/j.msec.2020.111211
 14. 2020, Arsenate Adsorption on Fly Ash, Chitosan and Their Composites and Its Relations with Surface, Charge and Pore Properties of the Sorbents, Materials, 13(23), 5381, str. 1-28, DOI: 10.3390/ma13235381
 15. 2020, Strength of soil silt aggregates. Measurements and Discrete Element Method modeling, 19th International Workshop for Young Scientists BioPhys Spring 2020, May 19-21, 2020, Prague, Czech Republic, str. 17
 16. 2020, Nowa metoda pomiaru stabilności wodnej agregatów glebowych, VII Ogólnopolska konferencja naukowa INNOWACJE W PRAKTYCE z IX Wystawą Innowacyjnych Rozwiązań Urządzeń Badawczo-Pomiarowych i Nowych Technologii, Lublin, polska, 20.10.2020 r.,
 17. 2019, Barley varieties in semi‐controlled and natural conditions—Response to water shortage and changing environment, Journal of Agronomy and Crop Science, 205, str. 295–308, DOI: 10.1111/jac.12324
 18. 2019, Early effect of clinoptilolite on yield and quality of oat (Avena sativa L.), International Agrophysics, 33(1), str. 107-112, DOI: 10.31545/intagr/104411
 19. 2019, Environmental-Friendly Modifications of Zeolite to Increase Its Sorption and Anion Exchange Properties, Physicochemical Studies of the Modified Materials, Materials, 12, 3213, str. 1-13, DOI: 10.3390/ma12193213
 20. 2018, Evaluation of Hydrocarbon Soil Pollution Using E-Nose, Sensors, 18(8), 2463; DOI: 10.3390/s18082463
 21. 2018, The surface area of zeolite‐amended soils exceeds the sum of the inherent surface areas of soil and zeolite, European Journal of Soil Science, 69(5): 787-790
 22. 2018, Early effect of clinoptilolite on physicochemical properties the soil and oats yeld, International Congress of Soil Science and Agrochemicals. Kharkiv, Ukraina, 17-21.09.2018 r., str. 17-18
 23. 2018, Microstructural Differences in Response of Thermoresistant (Ceramic) and Standard (Granite) Concretes on Heating. Studies Using SEM and Nonstandard Approaches to Microtomography and Mercury Intrusion Porosimetry Data, Materials, 11(7), pii: E1126, doi: 10.3390/ma11071126
 24. 2017, Use of Spent Zeolite Sorbents for the Preparation of Lightweight Aggregates Differing in Microstructure, Minerals, 7(25): 1-14
 25. 2017, The role of cell walls and pectins in cation exchange and surface area of plant roots, Journal of Plant Physiology, 215: 85–90
 26. 2017, Input of different kinds of soluble pectin to cation binding properties of roots cell walls, Plant Physiology and Biochemistry, 120: 194-201
 27. 2017, Water vapour adsorption on water repellent sandy soils, Journal of Hydrology and Hydromechanics, 65(4): 395-401
 28. 2016, Evaluating Soil Moisture Status Using an e-Nose, Sensors, 16(886): 1-13
 29. 2016, Osmotic stress induces severe decrease in cation exchange capacity and surface groups of medium acidity in roots of cereal plants, Acta Physiologiae Plantarum, 38(31): 1-8
 30. 2016, Modification of Lightweight Aggregates’ Microstructure by Used Motor Oil Addition, Materials, 9(10), 845, 1-12
 31. 2016, Possible directions of agricultural and environment protection use of transcarpathian clinoptilolite, BICHИK Teorija i praktika budiwnictwa, 823: 356-371
 32. 2015, Zeolity pomagają rolnikom: poprawa jakości gleb i warunków rozwoju roślin., 2015
 33. 2015, Effect of humic acids, sesquioxides and silica on the pore system of silt aggregates measured by water vapour desorption, mercury intrusion and microtomography., European Journal of Soil Science, 66(6): 992-1001
 34. 2015, Impact of long-term mineral and organic fertilizer application on the water stability, wettability and porosity of aggregates obtained from two loamy soils., European Journal of Soil Science, 66(3): 577-588
 35. 2015, Synthetic zeolites from fly ash as effective mineral sorbents for land-based petroleum spills cleanup., Fuel, 147: 100-107
 36. 2015, Wykorzystanie zeolitów w technologii oczyszczania ścieków, prezentacja w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013 pt.: „Opracowanie innowacyjnego modelu transgranicznego wykorzystania tufów zeolitowych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa INTERREG. Okres realizacji: 2013-2015
 37. 2014, A method for precision irrigation control in greenhouse experiment and its use to study drought stress effect on spring barley., Methodology of system approach to study drought tolerance in barley, 2014, 19(3): 29-46
 38. 2014, Pitfalls and Uncertainties of Using Potentiometric Titration for Estimation of Plant Roots Surface Charge and Acid-Base Properties., American Journal of Plant Sciences, 2014, 5(13): 1862-1876
 39. 2014, Zastosowanie modyfikowanych zeolitów w procesie usuwania azotanów i fosforanów ze ścieków., 2014
 40. 2014, Wpływ zeolitów na zawartość kationów wymiennych w wybranych glebach Lubelszczyzny., 2014
 41. 2014, Scientific collaboration between the PAS Institute of Agrophysics and research institutions in Ukraine / Współpraca naukowa Instytutu Agrofizyki PAN z placówkami naukowymi Ukrainy., Annual Report Polish Academy of Sciences, 2014, 35-37
 42. 2014, Unknown mechanism of plant reaction to drought: changes in surface charge and acidity of roots., 2014, 48-48
 43. 2014, Wpływ dodatku zeolitu na powierzchnię właściwą wybranych gleb Polski, 2014, 113-113
 44. 2014, Wpływ dodatku zeolitu na zmianę właściwości jonowymiennych w różnych rodzajach gleb, 2014, 75-75
 45. 2014, Determination of surface free anergy of plant leaves, 2014, 86-87
 46. 2014, Modification of zeolite surface charge for wastewater treatment., 2014, 66-68
 47. 2014, The effect od addition of zeolite on changes in surface charge of selected soils., 2014, 34-35
 48. 2014, Impact of organic matter, iron oxides, alumina, silica and drying on mechanical and water stability of artificial soil aggregates. Assessment of new method to study water stability., Geoderma, 2014, 221-2221-10
 49. 2014, Use of modified zeolite in environmental engineering., 2014, p.9
 50. 2013, Zwilżalność gleb mineralnych Polski, 2013
 51. 2013, New method for measurement of plant roots specific surface, American Journal of Plant Sciences, 2013, 41088-1094
 52. 2013, Determination of Energetic and Geometric Properties of Plant Roots Specific Surface from Adsorption/Desorption Ishoterm, American Journal of Plant Sciences, 2013, 41554-1561
 53. 2013, Effect of the iron (Fe) and aluminium (Al) hydroxides on the surface areas of the brown soil formed from loess, 2013, 283-283
 54. 2013, Unknown mechanism of plants response to drought: low soil moisture and osmotic stresses induce severe decrease in CEC and increase in acidity of barley roots, Journal of Agricultural Science, 2013, 5(10): 204-213
 55. 2013, Wettability of mineral soils, Geoderma, 2013, 20663-69
 56. 2013, Pore shape and organic compounds drive major changes in the hydrological characteristics of agricultural soils, European Journal of Soil Science, 2013, 64334-344
 57. 2013, On the two secret properties of soil capillarity., 2013
 58. 2012, Acid and alkali effect on surface properties of soils and their mineral constituents, 2012, 127-127
 59. 2012, Changes of soil surface properties under degradation processes, Почвоведение В России: Вызовы Современности, Основные Направления Развития, 2012, 77-81
 60. 2012, Acta Agrophysica, Acta Agrophysica (Red.), 2012, 19(1): 1-225
 61. 2012, Acta Agrophysica Monografie, Acta Agrophysica Monographiae EN, 2012, (2): 1-108
 62. 2012, Struktura na poczwiennaja adsorbent. Teoria i priłożenie, Izdatjelstwo "PubliszSajSet-Eko", 2012, 1-119
 63. 2012, Acta Agrophysica, Acta Agrophysica (Red.), 2012, 19(3): 463-697
 64. 2012, Acta Agrophysica, Acta Agrophysica (Red.), 2012, 19(2): 241-458
 65. 2012, Acta Agrophysica, Acta Agrophysica (Red.), 2012, 19(4): 703-904
 66. 2012, Research trends of agrophysics in Poland, 2012, 19-24
 67. 2012, Perspektywy rozwoju badań agrofizycznych, 2012, 23-25
 68. 2011, Organo mineral interaction on heavy metal and arsenic contaminated acid soils, 2011, 939-943
 69. 2011, Comparative research of the effectiveness of organo-mineral melioration on heavy metals polluted soil. Changes in soil acidity, 2011, 812-817
 70. 2011, Surface properties of soils and their behavior in degradation processes, 2011, 261-265
 71. 2011, Effect of acidification and alkalization on surface and pore properties of soil. A review, 2011
 72. 2011, Agrofizyka – fizyka w rolnictwie. Przegląd badań prowadzonych w Instytucie Agrofizyki PAN, 2011, 28-28
 73. 2010, Kierunki rozwoju agrofizyki, 2010
 74. 2010, Physiological, anatomical, morphological and chemical plants behaviors resistant to the drought under dry conditions, 2010, 17-18
 75. 2010, A glance into the future of agrophysics, 2010
 76. 2009, Changes in variable charge and acidity of rye (Secale cereale L.) roots surface under Zn-stress., Acta Physiologiae Plantarum, 2009, 3159-64
 77. 2009, Changes in textural properties of selected minerals under acid and alkali treatment from mercury intrusion porosimetry., Applied Clay Science, 43
 78. 2009, Effect of the size of aggregates on pore characteristics of minerals measured by mercury intrusion and water-vapor desorption techniques., Clays and Clay Minerals, 57, 5, 586-601, 2009
 79. 2009, Fizykochemiczne procesy degradacji gleb i roślin., 2009
 80. 2009, Wpływ parametrów środowiska na uruchamianie związków organicznych oraz na właściwości fizykochemiczne gleby i uwolnionej materii organicznej., 2009
 81. 2009, Wpływ składu fazy stałej na równowagi sorpcyjne, mikrostrukturę oraz charakterystyki powierzchniowe materiału glebowego i roślinnego., 2009
 82. 2009, Metodyczne aspekty badania rozkładu wielkości cząstek metodą dyfrakcji światła laserowego i zmian potencjału dzeta w suspensji o zróżnicowanym rozdrobnieniu materiału, 2009
 83. 2009, Agrophysics for environment and food quality., 2009
 84. 2009, Zmiany mikroporowatości korzeni pod wpływem jonów Al+3 i Cu+2 badane metodą adsorpcji-desorpcji pary wodnej., 2009
 85. 2009, Wpływ parametrów środowiska na uruchamianie związków organicznych oraz na właściwości fizykochemiczne gleby i uwolnionej materii organicznej., 2009
 86. 2008, Wpływ parametrów środowiska na uruchamianie związków organicznych oraz na właściwości fizykochemiczne gleby i uwolnionej materii organicznej., 2008
 87. 2008, Fizykochemiczne procesy degradacji gleb i roślin., 2008
 88. 2008, Wpływ składu fazy stałej na równowagi sorpcyjne, mikrostrukturę oraz charakterystyki powierzchniowe materiału glebowego i roślinnego., 2008
 89. 2008, Metodyczne aspekty badania rozkładu wielkości cząstek metodą dyfrakcji światła laserowego i zmian potencjału dzeta w suspensji o zróżnicowanym rozdrobnieniu materiału., 2008
 90. 2008, Fizyczne metody oceny jakości produktów rolniczych, 2008
 91. 2008, Agrophysics for Quality of Environment and Food., Agrophysics for Quality of Environment and Food, Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN, 1-83
 92. 2008, Filter properties of seam material from Paged Urban soils., Hydrology and Earth System Sciences, 2008, 12, 691-702
 93. 2007, Changes In micropore system of roots of wheat and triticale seedlings dunder aluminium stress as determined Rusing water vapor adsorption-desorption., Acta Physiologiae Plantarum, 2007, 29:425-430,
 94. 2007, Influence of phosphates on potentiometric curves of soil organic matter – methodogical aspekt., 2007
 95. 2007, Fizykochemiczne aspekty procesów degradacji środowiska glebowego., 2007
 96. 2007, Fizykochemiczne procesy degradacji gleb i roślin., 2007
 97. 2007, Wpływ składu fazy stałej na równowagi sorpcyjne, mikrostrukturę oraz charakterystyki powierzchniowe materiału glebowego i roślinnego., 2007
 98. 2007, Metodyczne aspekty badania rozkładu wielkości cząstek metodą dyfrakcji światła laserowego i zmian potencjału dzeta w suspensji o zróżnicowanym rozdrobnieniu materiału., 2007
 99. 2006, Surface heterogeneity of soils as affected by the simulated degradation, 2006
 100. 2006, Distribution of humus substances In the structure of soil adsorbents – theoretical analysis., 2006
 101. 2006, Influence of humic substances on the stability of soil adsorbents and mobility of cations, included In the soil adsorbent structure., 2006
 102. 2006, Influence of humus substances on the structural-adsorption status of soil adsorbents., 2006
 103. 2006, Surfach and pore properties of soils and their role in environmental processes., International Scientific Conference "Agricultural and Applied Sciences in the Development of Farming and Forestry: Actual Problems, Practice and Exchange of Experience". Irkutsk, 06-11.06.2006r., Irkutsk, 06-11.06.2006r.n
 104. 2006, Dlaczego gleby zatrzymują składniki pokarmowe?, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Kuratorium Oświaty w Lublinie, 2006, "Człowiek a środowisko", część III, 65-70
 105. 2006, Pore-system characteristics of pavement seam materials of urban sites., Journal of Plant Nutrition and Soil Science, 2006, 169, 16-24
 106. 2006, Effect of acid treatment and alkali treatment on nanopore properties of selected minerals. 2006, Clays and Clay Minerals, Clays and Clay Minerals, Vol. 54, No. 2, 220-229
 107. 2006, Surface and micropore properties of saline soil profiles, Geoderma, 2006, 135, 1-15
 108. 2005, Physicochemical management of acid soils polluted with heavy metals., Institute of Agrophysics PAS, Lublin, 2005, str. całości 1-93, l. ark. wyd. 6,6
 109. 2005, Review of current problems in agrophysics., Institute of Agrophysics PAS, Lublin, 2005, str. całości 1-497, l. ark. wyd. 35,5
 110. 2005, Physicochemical character of soil adsorbent., Institute of Agrophysics PAS, Lublin, 2005, str. całości 1-149, l. ark. wyd. 10,6
 111. 2005, Effect of aluminum on micropore system of plant roots., Institute of Agrophysics PAS, Lublin, "Monitoring and modeling the properties of soil as porous medium", 2005, 196-202
 112. 2005, Theoretical analysis of pH-buffering reactions of humic compounds during melioration of acid soils polluted with heavy metals., Institute of Agrophysics PAS, Lublin, "Physicochemical management of acid soils polluted with heavy metals", 2005, 86-93
 113. 2005, Alfalfa yield and copper uptake after treatment of heavy metals polluted soil with lime, coal powder and ferric oxide., Institute of Agrophysics PAS, Lublin, "Physicochemical management of acid soils polluted with heavy metals", 2005, 74-85
 114. 2005, Alfalfa growth and heavy metal uptake after addition of lime, peat and ferriferous material to acid soil., Institute of Agrophysics PAS, Lublin, "Physicochemical management of acid soils polluted with heavy metals", 2005, 59-73
 115. 2005, Impact of different ameliorants on aggregate stability of acid soil polluted with heavy metals., Institute of Agrophysics PAS, Lublin, "Physicochemical management of acid soils polluted with heavy metals", 2005, 32-45
 116. 2005, Alfalfa yield dependence on organo-mineral liming of heavy metal polluted soil., Institute of Agrophysics PAS, Lublin, "Physicochemical management of acid soils polluted with heavy metals", 2005, 7-14
 117. 2005, Ion-excange ability of soil adsorbent, kinetics of cation desorption., Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Physicochemical character of soil adsorbent", 2005, 114-132
 118. 2005, Distribution of surface charge on soil colloids., Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Physicochemical character of soil adsorbent", 2005, 103-113
 119. 2005, Porosity of the soil adsorbent., Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Physicochemical character of soil adsorbent", 2005, 52-59
 120. 2005, Structural-adsorption state of the soil clay fraction., Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Physicochemical character of soil adsorbent", 2005, 21-41
 121. 2005, Structural-adsorption state of the soil adsorbent at macro-aggregative level of the soil organization., Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Physicochemical character of soil adsorbent", 2005, Physicochemical character of soil adsorbent, 7-20
 122. 2005, The concept of soil / solution transfer functions., Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics", 2005, Chapter 5, Physics and Physical Chemistry in Environmental Processes, 428-434
 123. 2005, Aggregate stability of acid soil polluted with heavy metals as affected by different ameliorating agents., Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics", 2005, Chapter 5, Physics and Physical Chemistry in Environmental Processes, 387-391
 124. 2005, Effect of aluminium on surface proprties of barley roots as determined from water vapor and nitrogen adsorption., Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics", 2005, Chapter 2, Physics in Plant Science, 227-230
 125. 2005, Analysis of spatial variability of physico-chemical properties of soil and their potential use in precision agriculture., Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics", 2005, Chapter 1, Physics in Soil Science, 125-130
 126. 2004, Zmienność wybranych cech gleby w skali pola i gminy, Roczniki Gleboznawcze, LV, 1, 237-247
 127. 2004, Przestrzenna zmienność fizycznych i chemicznych właściwości gleby w skali pola i gminy, Instytut Agrofizyki PAN, 2004, Acta Agrophysica, 103, 3, str. całości 1-98, l. ark. wyd. 7,0
 128. 2004, Surface charge of soils, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Basic Problems of Agrophysics", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Basic Problems of Agrophysics", 64-68
 129. 2004, Methods for ameliorating Na-saline soils and copper polluted acid soils by using organo-mineral wastes, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Modern Physical and Physicochemical Methods and Their Applications in Agroecological Research", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Modern Physical and Physicochemical Methods and Their Applications in Agroecological Research", 116-124
 130. 2004, Surface properties of soil and plant materials, measurements, theories and applications, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Modern Physical and Physicochemical Methods and Their Applications in Agroecological Research", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Modern Physical and Physicochemical Methods and Their Applications in Agroecological Research", 68-78
 131. 2004, Analysis of a technogenically degraded soil using a rapid method for clay fraction separation, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Modern Physical and Physicochemical Methods and Their Applications in Agroecological Research", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Modern Physical and Physicochemical Methods and Their Applications in Agroecological Research", 7-10
 132. 2004, Surface properties of soils and their behavior in soil degradation processes, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Soil-Plant-Atmosphere Aeration and Environmental Problems", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Soil-Plant-Atmosphere Aeration and Environmental Problems, 118-123
 133. 2004, Surface properties of plant roots and their alteration under aluminium stress, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Plant Growth in Relation to Soil Physical Conditions", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Plant Growth in Relation to Soil Physical Conditions", 67-79
 134. 2004, Spatial distribution of selected soil physical and chemical properties, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Physics, Chemistry and Biogeochemistry in Soil and Plant Studies", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Physics, Chemistry and Biogeochemistry in Soil and Plant Studies", 145-150
 135. 2004, Description of variable charge from back titration data, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Physics, Chemistry and Biogeochemistry in Soil and Plant Studies", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Physics, Chemistry and Biogeochemistry in Soil and Plant Studies", 67-70
 136. 2004, Surface charge of soils and plant roots, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Physics, Chemistry and Biogeochemistry in Soil and Plant Studies", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Physics, Chemistry and Biogeochemistry in Soil and Plant Studies", 63-66
 137. 2004, Physical chemistry of soil surface and pore properties, Institute of Agrophysics PAS, Lublin, 2004, str. całości 1-148, l. ark. wyd. 10,6
 138. 2004, Decrease in variable charge and acidity of root surface under Al. treatment are correlated with Al tolerance of cereal plants, Plant and Soil, 2004, Plant and Soil, 260, 137-145
 139. 2004, Soil fine pore properties and their changes under acid and alkali conditions, 2004
 140. 2004, Behavior of soil charge in degradation processes, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r., 2004, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r. - referat
 141. 2004, Methods for ameliorating Na-saline soils and copper poluuted acid soils by using organo-mineral wastes, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r., 2004, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r. - referat
 142. 2004, Soil variable charge and ist changes under acid and alkali treatment. 2004, EUROSOI, 2004
 143. 2004, Characterization of seam substrate of paved urban soils. 2004, EUROSOI, 2004
 144. 2004, Changes in amount of soil hygroscopic water under acidification, 5th International Conference "Influence of Anthropogenic Activities of Water Regime of Lowland Territory"15th Slovak-Czech-Polish Scientific Seminar "Physics of Soil Water", Michalovce, Zemplińska Sirava, 25-27.05.2004 r., 2004, 5th International Conference "Influence of Anthropogenic Activities of Water Regime of Lowland Territory"15th Slovak-Czech-Polish Scientific Seminar "Physics of Soil Water", Michalovce, Zempliń
 145. 2003, Biodegradacja zanieczyszczeń organicznych gleby., Przegląd Eureka. Serwis Informacji Naukowo-Technicznej KBN, 2003, 19-20
 146. 2003, The effect of removal of organic matter, iron oxides and aluminum oxides on the micropore characteristics of the soil clay fraction., Polish Journal of Soil Science, 2003, 36, 2, 9-17
 147. 2003, Modification of soil mesopore structure by fulvic acid., Ecology and Future Bulgarian Journal of Ecological Science, 2003, 2, 3-4, 75-76
 148. 2003, Effect of organic matter removal on fractal dimension of soil clay fraction., Ecology and Future Bulgarian Journal of Ecological Science, 2003, 2, 3-4, 73-74
 149. 2003, Effect of randomly methylated b-cyclodextrin on physical properties of soils., Environmental Science & Technology, 2003, 37, 3012-3017
 150. 2003, Changes in specific area and energy of root surface of cereal plants in Al-solution cultures. Water vapor adsorption studies., Plant and Soil, 2003, 250, 129-140
 151. 2003, Water storage, surface, and structural properties of sandy forest humus horizons., Journal of Plant Nutrition and Soil Science, 2003, 166, 625-634
 152. 2003, Zmienność fizyko-chemicznych właściwości gleby w skali pola i gminy., 2003
 153. 2003, Effective microorganisms and the long-term soil quality., 2003
 154. 2002, Zmiany barwy jabłek w okresie przechowywania, obrotu handlowego oraz powodowane obiciem., 2002
 155. 2002, Influence of surface coverage by humic acids on wettabilitty of kaolin., 2002
 156. 2002, Methods for ameliorating na-saline soils and copper polluted acid soils by using organo-mineral wastes., 2002
 157. 2002, Kwasowość gleby i jej wpływ na rośliny., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 59, 2002, str. całości 1-96, l. ark. wyd. 6,8
 158. 2002, Kwasowość gleby i jej wpływ na rośliny., Wydawnictwo Naukowe Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie, Acta Agrophysica 59, 2002, str. całości 1-96, l. ark. wyd. 6,8
 159. 2002, Cyklodekstryny, ich właściwości i zastosowanie w detoksykacji gleb. Cyclodextrins – their properties and applications in soil decontamination., Acta Agrophysica, 2002, 60, 99-106
 160. 2002, Effect of bacterial-fungi inoculation on changes in soil pore structure., Soil Science Agrochemistry and Ecology, 2002, XXXVII, 1-3, 150-152
 161. 2002, Applicability of Organo-mineral Meliorative Agent for Zinc Polluted Acid Soils., Soil Science Agrochemistry and Ecology, 2002, XXXVII, 1-3, 141-143
 162. 2002, Influence of a cyclodextrin on soil wettability., International Agrophysics, 2002, 16, 2, 111-118
 163. 2002, Effect of solid phase wettability on water transport and retention in peat enriched soil affected by freezing/thawing., International Agrophysics, 2002, 16, 2, 103-109
 164. 2002, Effect of acid and alkali treatment on surface areas and adsorption energies of selected minerals., Clays and Clay Minerals, 2002, 50, 5, 771-783
 165. 2002, Effect of acid and alkali treatments on surface-charge properties of selected minerals., Clays and Clay Minerals, 2002, 50, 5, 646-655
 166. 2002, Effect of extreme acid and alkali treatment on soil variable charge., Geoderma, 2002, 109, 225-243
 167. 2002, Physicochemical properties of a solonetzic toposequence., Geoderma, 2002, 106, 137-159
 168. 2002, Reaction of sewage farm soils to different irrigation solutions in a column experiment. 2. Heavy metals and their leaching., Journal of Plant Nutrition and Soil Science, 2002, 165, 67-71
 169. 2002, Effect of extreme acid and alkali treatment on pore properties of soil samples., Journal of Plant Nutrition and Soil Science, 2002, 165, 59-66
 170. 2001, Porównanie charakterystyk porów glebowych uzyskanych na podstawie pomiarów izoterm desorpcji pary wodnej oraz porozymetrii rtęciowej., Acta Agrophysica, 2001, 53, 93-100
 171. 2001, Role of chelating processes in formation of buffer systems under organo-mineral melioration of Cu and Zn polluted acid soils (II)., Bulgarian Journal of Agricultural Science, 2001, 7, 167-174
 172. 2001, Mechanisms of chelate formation during organo-mineral melioration of heavy metals polluted acid soils (I)., Bulgarian Journal of Agricultural Science, 2001, 7, 43-47
 173. 2001, Effect of coal powder and liming on arsenic uptake by alfalfa from Cu and As polluted acidic soil., Polish Journal of Soil Science, 2001, XXXIV/1, 9-15
 174. 2001, Changes in the surface properties of the young sieve roots after 24h aluminium stress., International Agrophysics, 2001, 15, 3, 201-206
 175. 2001, Physicochemical reclamation of saline soils using coal powder., International Agrophysics, 2001, 15, 1, 51-54
 176. 2001, Effect of cyclodextrins on surface and pore properties of soil caly minerals., Environmental Science & Technology, 2001, 35, 24, 4947-4952
 177. 2001, Aluminium-induced changes in the surface and micropore properties of wheat roots: a study using the water vapor adsorption-desorption technique. 2001, 233, 95-108, Plant and Soil, 2001, 59, 127-135
 178. 2001, Changes of surface, fine pore and variable charge properties of a brown forest soil under various tillage practices., Soil & Tillage Research, 2001, 59, 127-135
 179. 2000, Izmienienie swojstw słoistych minierałow poczwy wozdiejstwiem kisłotnoj obrabotki., Dni Nauki Polskiej w Federacji Rosyjskiej, Moskwa-St. Petersburg, 13-18.10.2001, 2001,
 180. 2000, Effect of bacterial-fungi inoculation on changes in soil pore structure., National Conference with International Participation "90 Years Soil Science in Bulgaria", Sofia, 13-15.09. 2001, 2001, 70
 181. 2000, Applicability of organo-mineral meliorative agent for zinc polluted acid soils., National Conference with International Participation "90 Years Soil Science in Bulgaria", Sofia, 13-15.09. 2001, 2001, 69
 182. 2000, Effect of aluminum on microstructure of plant sieve roots as estimated from water vapor desorption isotherms., Physical Metohods in Agriculture - Approach to Precision and Quality 20(PMA)01, Czech University of Agricultire, Prague, 27-30.08.2001, 2001, 304-307
 183. 2000, Water vapor desorption isotherms for characterization of Al effects on roots of young cereal plant sieves., International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 225-227
 184. 2000, Cyclodextrins induced changes in water vapor adsorption processs on soils., International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 112-113
 185. 2000, Soil micropore characteristics by mercury intrusion and water vapour desorption methods. (Charakterystyka mikroporów glebowych za pomocą porozymetrii rtęciowej oraz izoterm desorpcji pary wodnej)., 14 th Slovensko-Cesko-Polsky seminar "Fizyka vody v pode", Michalovce, Zemplinska Sirava, 23.05.2001, 2001, 163-165
 186. 2000, Agrofizyczne aspekty badań nowych technologii detoksyfikacji gleb., 2000
 187. 2000, Wpływ glinu na właściwości powierzchniowe korzeni czterodniowych siewek zbóż., 2000
 188. 2000, Wpływ wapnowania i pyłu węglowego na wzrost i pobór arsenu przez lucernę., 2000
 189. 2000, Effect of extreme acid and alkali treatment on surface charge properties of selected clay minerals., 2000
 190. 2000, Przestrzenna charakterystyka powierzchni właściwej gleb ornych Polski., Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica 33, 2000, str. całości 1-58, l.ark.wyd. 4,1
 191. 2000, Variable surface charge of selected peat materials as determined from back titration., Acta Agrophysica, 2000, 26, 51-58
 192. 2000, Effect of application of coal powder and lime on alfalfa growth on copper polluted acidic soil., International Agrophysics, 2000, 14, 1, 121-126
 193. 2000, Effect of extreme acid and alkali treatment on surface properties of soils., Journal of Plant Nutrition and Soil Science, 2000, 163, 595-601
 194. 1999, Physicochemical reclamation of saline soils using coal powder., 1999
 195. 1999, Wpływ alkalizacji na niejednorodność energetyczną i geometryczną powierzchni muskowitu., 1999
 196. 1999, Wpływ zakwaszenia na niejednorodność energetyczną i geometryczną powierzchni muskowitu., 1999
 197. 1999, Wpływ zakwaszenia na niejednorodność energetyczną i geometryczną powierzchni muskowitu., 1999
 198. 1999, Effect of tillage system on soil surface and pore properties., 1999
 199. 1999, Transformation and destruction of layer silicates and clay minerals of selected soils as a consequence of acid treatments., 1999
 200. 1999, Izmieniennie swojstw słoistych silikatow i riada poczw pod wozdiejstwiem kisłotnoj obrabotki., XIVth International Confer. on X-ray Analysis of Minerals. Sankt Petersburg, Russia, 21-24.06.1999, 203-204, 1999
 201. 1999, Wpływ ekstremalnych zmian odczynu na niejednorodność energetyczną i geometryczną powierzchni muskowitu., Acta Agrophysica, 1999, 23, 47-57
 202. 1999, Zmiany własności powierzchniowych minerałów i gleb w procesach zakwaszania i alkalizacji., Acta Agrophysica, 1999, 20, 46-48
 203. 1999, Changes of water vapor adsorption and variable charge properties of a brown forest soil under acid degradation in laboratory experiment., Polish Journal of Soil Science, 1999, XXXII, 2, 23-33
 204. 1999, Changes of pore system of a brown forest soil under acid degradation in laboratory experiment., Polish Journal of Soil Science, 1999, XXXII, 1, 23-32
 205. 1999, Reactions of sewage farm soils to different irrigation solutions in a column experiment.1.Solid phase physicochemical properties., Journal of Plant Nutrition and Soil Science, 1999, 162, 653-659
 206. 1999, Effect of leaching of DOC on pore characteristic of sandy soil., Journal of Plant Nutrition and Soil Science, 1999, 162, 19-25
 207. 1998, Possibilities to improve the absorption properties of soils affected by salinity., 1998
 208. 1998, Possibilities to improve the absorption properties of soils affected by salinity., 1998
 209. 1998, Zmiany właściwości powierzchniowych gleb i minerałów ilastych w procesach zakwaszania i alkalizacji. Badania modelowe., Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica 15, Lublin, 1998, str.całości 115, l.ark.wyd. 8,3
 210. 1998, Zmiany właściwości powierzchniowych gleb i minerałów ilastych w procesach zakwaszania i alkalizacji. Badania modelowe., Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica 15, 1998, Lublin, str. całości 116, l.ark.wyd. 8,3
 211. 1998, Effect of concentration and duration of acid treatment on water adsorption and titration behaviour of smectite, illite and kaolin., Chemistry for the Protection of the Environment 3. Ed. L. Pawłowski, M.A. Gonzales, M. R. Dudzińska, W. J. Lacy, Plenum Press, NY, London, New York, London, 1998, str całości str. 1-343, l.ark.wyd. 24,5, część autora 329-335, l.ark.wyd. 0,5
 212. 1998, Zmiany porowatości gleb po zakwaszeniu i alkalizacji w warunkach ekstremalnych, określane na podstawie pomiarów porozymetrii rtęciowej., Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 1998, 460, 467-477
 213. 1998, Vlijanie kislotnosti sredy na mikrostrukturu po’č Ljublinskoj vozvyąennosti po dannym EPR – spektroskopii., Prirodnye Resursy, 1998, 1, 76-83
 214. 1998, Effect of colloid-chemical melioration of saline soil., Bulgarian Journal of Agricultural Science, 1998, 4, 153-158
 215. 1998, Effect of wetting on pore system of soils and minerals as detremined by mercury intrusion porosimetry., Polish Journal of Soil Science, 1998, XXXI/1, 19-24
 216. 1998, Hundredth molar calcium chloride extraction procedure. Part II: calibration with conventional soil testing methods for pH., Communications in Soil Science and Plant Analysis, 16251632, 1998
 217. 1997, Effect of concentration and duration of acid treatment on water adsorption and titration behaviour of smectite illite and kaolin., IX th Int. Conference Chemistry for Protection of the Enviroment, Kair, Egipt 10-17.09.1997, 1997
 218. 1997, Pomiary porozymertyczne w określaniu zmian mikrostruktury pod wpływem zakwaszania., 1997
 219. 1997, Effect of acid and alkaline treatment on mineralogy and porosity of smectite., 1997
 220. 1997, Effect of ammonium uptake on the acidification of the root zone and the cadmium uptake of ryegrass seedlings., Agrokemia Es Talajtan, 1997, 46, 1-4, 197-206
 221. 1997, Model studies on crust formation in artificial soil., Polish Journal of Soil Science, 1997, vol. 30, 1, 15-20
 222. 1997, Comparison of three techniques to assess surface heterogeneity of solids in soils., International Agrophysics, 1997, vol. 11, 3, 189-198
 223. 1997, Effect of pH and aluminium on surface properties of barley roots as determined from water vapour adsorption., Acta Physiologiae Plantarum, 1997, vol. 19, 3, 327-332
 224. 1997, Influence of humic acid on water characteristics of kaolin and quartz., Zeitschrift fur Pflanzenernahrung und Bodenkunde, 1997, vol.160, 327-331
X