O Instytucie

O Instytucie

O Instytucie

Print Friendly, PDF & Email

Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego (IA PAN) jest jednostką naukową Polskiej Akademii Nauk w grupie instytutów Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych.

Prowadzone w Instytucie Agrofizyki interdyscyplinarne badania podstawowe mają na celu poznanie procesów transportu masy i energii w systemie gleba-roślina-atmosfera oraz czynników związanych z jakością gleby, jakością roślinnych surowców rolniczych i przetwarzaniem na cele żywieniowe i energetyczne. Prowadzone badania wykorzystują wiedzę z fizyki, fizykochemii i biologii do rozwiązywania aktualnych problemów rolnictwa. Badania aplikacyjne skoncentrowane są na opracowywaniu i doskonaleniu metod i urządzeń do oceny i monitorowania gleby, rolniczych surowców roślinnych i emisji gazów, oraz technologii produkcji żywności i przetwarzania biomasy na cele energetyczne lub wytwarzania nowych biomateriałów i bioproduktów.

 

Ludzie i Kariera

IA PAN zatrudnia około 125 osób. Instytut stwarza warunki do rozwoju naukowego na różnym etapie kariery.

W szczególności,

 • oferuje możliwość uzyskania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego nauk rolniczych oraz odbywania staży naukowych.
 • IA PAN zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę naukową, między innymi: fizyków, chemików, biologów, biotechnologów i inżynierów, którzy wykorzystują swoja wiedzę podstawową i umiejętności do rozwoju nauk rolniczych.
 • Instytut posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie agronomii-agrofizyki.
 • IA PAN prowadzi Studia Doktoranckie oraz Szkołę Doktorską Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, prowadzoną wspólnie z Instytutem Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, Państwowym Instytutem Badawczym oraz Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, który pełni funkcję Lidera.
 • Instytut legitymuje się logo HR Excellence in Research, uznając tym samym zasady Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

Infrastruktura

Instytut Agrofizyki posiada nowoczesną infrastrukturę i odpowiednie warunki do realizacji projektów badawczo-rozwojowych oraz rozwoju personalnego w obszarze nauk rolniczych. Badania naukowe i prace rozwojowe realizowane są w 15 laboratoriach. Laboratoria są rozmieszczone zgodnie z ich profilem w 6 Zakładach:

 • Fizycznych Właściwości Materiałów Roślinnych
 • Mikrostruktury i Mechaniki Biomateriałów
 • Fizykochemii Materiałów Porowatych
 • Badań Systemu Gleba-Roślina
 • Metrologii i Modelowania Procesów Agrofizycznych
 • Biogeochemii Środowiska Przyrodniczego

Ponadto w IA PAN działają ponadzakładowe jednostki do wspierania badań i transferu technologii:

 • Środowiskowe Laboratorium Energii Odnawialnej (ŚLEO)
 • Centrum Badawczo-Innowacyjne (CBI)
 • Centrum Doskonałości AGROPHYSICS
 • Międzyzakładowa Pracownia Modelowania Komputerowego
 • Sieć microBIOme Agro Living Lab
 • Bank Reprezentatywnych Prób i Informacji o Glebach Polski
 • Sieć stacji naziemnych
 • Zbiór mikroorganizmów Laboratorium Mikrobiologii Molekularnej i Środowiskowej

Historia

 • 1968 – Utworzenie Zakładu Agrofizyki PAN przy Zakładzie Fizjologii Roślin PAN w Krakowie
 • 1986 – Utworzenie Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk
 • 1989 – Uzyskanie uprawnień do nadawania stopni naukowych doktora
 • 1992 – Uzyskanie uprawnień do nadawania stopni naukowych doktora habilitowanego w zakresie agronomii-agrofizyki
 • 2004 – Utworzenie Studiów Doktoranckich
 • 2013 – Uzyskanie kategorii A w rankingu MNiSW
 • 2017 – Uzyskanie kategorii A+ w rankingu MNiSW
 • 2019 – Utworzenie Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, wspólnie z Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach, Instytutem Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie i Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, który pełni rolę Lidera
 • 2020 – Utworzenie Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Nauk Rolniczych, wspólnie z Państwowym Instytutem Weterynaryjnym – PIB w Puławach i Instytutem Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, który pełni funkcję Lidera

GALERIA

X