Projekty międzynarodowe

Badania

Projekty międzynarodowe

 1. Projekt Inne, NAWA: Wymiana bilateralna naukowców pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec
  Szybkie wykrywanie fitopatogenów grzybowych na owocach za pomocą obrazowania metodą biospeckli
  Numer: PPN/BDE/2019/1/00009/U/00001 Okres realizacji: 2020 - 2021
 2. Projekt Fundusze Europejskie, Horyzont 2020
  Narzędzie wsparcia dla rozwoju polityki rolnej wykorzystujące podejście agentowe
  Numer: 816078 Okres realizacji: 2019 - 2023
 3. Projekt Granty NCBiR, ERA-NET CO-FUND SusCrop
  Wykorzystanie interakcji ziemniak-mikrobiom dla rozwoju zrównoważonych strategii hodowlanych i produkcyjnych
  Numer: SUSCROP/I/POTATOMETABIOME/01/2019 Okres realizacji: 2019 - 2022
 4. Projekt Inne, NAWA: Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe
  Standaryzacja elektromagnetycznych pomiarów wilgotności
  Numer ID: PPI/APM/2018/1/00048/D/001 Numer: PPI/APM/2018/1/00048/U/001 Okres realizacji: 2018 - 2020
 5. Projekt Granty NCBiR, ERA-NET CO-FUND ERA-GAS
  Zarządzanie i raportowanie emisji gazów cieplarnianych i sekwestracji węgla w różnych mozaikach krajobrazu
  Numer: ERA-GAS/I/GHG-MANAGE/01/20 Okres realizacji: 2018 - 2020
 6. Projekt Granty NCBiR, „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG
  Mobilny system iniekcyjnego, precyzyjnego nawadniania i nawożenia, zaspakajający indywidualne potrzeby rośliny.
  Numer: BIOSTRATEG3/343547/8/NCBR/2017 Okres realizacji: 2017 - 2020
 7. Projekt Granty NCBiR, IV polsko-tajwański konkurs na wspólne projekty badawcze
  Wpływ nierównowagowych dynamicznych zjawisk na transport wielofazowy w ciałach porowatych – od zjawisk transport na poziomie porów do ich aplikacji w modelowaniu w skali makro
  Numer: PL-TW IV/5/2017 Okres realizacji: 2017 - 2020
 8. Projekt badawczy, Horyzont 2020
  Interactive soil quality assessment in Europe and China for agricultural productivity and environmental resilience
  Numer ID: 215 Numer: H2020-H2020-SFS-2014-2 635750 Okres realizacji: 2015 - 2020
 9. Projekt badawczy, Wspólne stypendia dla młodych kobiet - naukowców
  Arsenic and copper removal and soil enzyme interactions by lemon grass, rubber plants and Bambara beans
  Numer ID: 189 Okres realizacji: 2013 - 2014
 10. Projekt szkoleniowy, Top 500 Innovators Science
  Top 500 Innovators Science – Management – Commercialization. Wyjazd stażowo-szkoleniowy w roku 2013.
  Numer ID: 196 Okres realizacji: 2013 - 2013
 11. Projekt badawczy,
  Opracowanie innowacyjnego modelu transgranicznego wykorzystania tufów zeolitowych
  Numer ID: 204 Okres realizacji: 2013 - 2015
 12. Projekt badawczy,
  Zagrożenia oraz korzyści wynikające z wprowadzania do gleb egzogennej materii organicznej
  Numer ID: 194 Numer: CZ.3.22/1.2.00/12.03445 Okres realizacji: 2013 - 2015
 13. Projekt badawczy,
  ELBARA_PD (Penetration Depth)
  Numer ID: 198 Numer: 4000107897/13/NL/KML, AO 1-7021 Okres realizacji: 2013 - 2015
 14. Projekt badawczy, FACCE JPI MACSUR
  FACCE JPI MACSUR (P139) Modelowanie Europejskiego Rolnictwa ze Zmianami Klimatu dla Bezpieczeństwa Żywności / Knowledge Hub Modelling European Agriculture with Climate Change for Food Security,
  Numer ID: 175 Numer: FACCE JPI MACSUR (P139) Okres realizacji: 2012 - 2015
 15. Projekt badawczy, FACCE JPI MACSUR
  FACCE JPI MACSUR (P158) Modelowanie Europejskiego Rolnictwa ze Zmianami Klimatu dla Bezpieczeństwa Żywności / Knowledge Hub Modelling European Agriculture with Climate Change for Food Security,
  Numer ID: 176 Numer: FACCE JPI MACSUR (P158) Okres realizacji: 2012 - 2015
 16. Projekt badawczy, FACCE JPI MACSUR
  FACCE JPI MACSUR (P162) Modelowanie Europejskiego Rolnictwa ze Zmianami Klimatu dla Bezpieczeństwa Żywności / Knowledge Hub Modelling European Agriculture with Climate Change for Food Security,
  Numer ID: 177 Numer: FACCE JPI MACSUR (P162) Okres realizacji: 2012 - 2015
 17. Projekt badawczy,
  Strategie kolonizacji mikroorganizmów endolitycznych w suchych i hiper-suchych środowiskach oraz poszukiwanie ich śladów: badania pustyń ekstremalnych jako analogów warunków marsjańskich.
  Numer ID: 195 Numer: CGL2010-160004 Okres realizacji: 2011 - 2013
 18. Projekt badawczy, Projekt Stypendialny
  Czy dynamika biospekli jest zależna od zawartości chlorofilu w jabłkach?
  Numer ID: 165 Numer: A/10/05951 Okres realizacji: 2010 - 2010
 19. Projekt edukacyjny,
  Nanostruktura topografii powierzchni modelowych i naturalnych materiałów ścian komórkowych
  Numer ID: 163 Numer: 195777/V11 Okres realizacji: 2010 - 2010
 20. Projekt badawczy, COST
  Europejska sieć zastosowań mikroskopii sił atomowych w nano-medycynie i naukach przyrodniczych – AFM4NanoMed&Bio
  Numer ID: 166 Numer: COST Action TD1002 Okres realizacji: 2010 - 2014
 21. Projekt badawczy, COST
  The application of innovative fundamental food-structure-property relationships to the design of foods for health, wellness and pleasure.
  Numer ID: 170 Numer: COST Action FA1001 Okres realizacji: 2010 - 2014
 22. Projekt badawczy, Europejska Agencja Kosmiczna
  Wsparcie interpretacji danych SMOS dla wytworzenia świadectw zmiany klimatu zwiazanych z obszarem Transgenicznych Rezerwatów Biosfery przez wschodnie granice Polski.
  Numer ID: 167 Numer: ID 6802 Okres realizacji: 2010 - 2011
 23. Projekt badawczy, SMOS
  Wsparcie ninterpretacji danych SMOS dla wytworzenia świadectw Zmiany Klimatu związanych z obszarem Transgranicznych Rezerwatów Biosfery (TRB, ang. TBR) przez wschodnie granice Polski
  Numer ID: 199 Numer: 6802 Okres realizacji: 2010 - 2011
 24. Projekt inwestycyjny, PO RPW
  Środowiskowe Laboratorium Energii Odnawialnej
  Numer ID: 169 Numer: PO RPW - POPW.01.03.00-06-005/09 Okres realizacji: 2009 - 2011
 25. Projekt badawczy, SMOS SWEX/R
  Gleba, woda i wymiana energii/Badania
  Numer ID: 200 Numer: 98084 Okres realizacji: 2009 - 2011
 26. Projekt badawczy,
  Klaster innowacji i konkurencyjności żywności
  Numer ID: 164 Numer: BaltFood Okres realizacji: 2009 - 2012
 27. Projekt inwestycyjny, PO RPW
  Rozbudowa infrastruktury i doposażenie laboratoriów Centrum Doskonałości AGROPHYSICS
  Numer ID: 168 Numer: PO RPW Okres realizacji: 2008 - 2011
 28. Projekt badawczy,
  Mikrobiologiczna ekologia i geomikrobiologia litobiontycznych siedlisk z ekstremalnych środowisk pustyni Atacama i Negew
  Numer ID: 6 Numer: CGL2007-62875/BOS Okres realizacji: 2007 - 2010
 29. Projekt edukacyjny, INTERREG IIIA/TACIS
  Szkolenia i adaptacja laboratoriów w Instytucie Agrofizyki dla podniesienia jakości żywności na terenach przygranicznych PL-BY-UA
  Numer ID: 28 Okres realizacji: 2007 - 2008
 30. Projekt badawczy, INTERREG IIIA/TACIS
  Utworzenie transgranicznej sieci minitoringu ekosystemu glebowego na terenie międzynarodowego Biorezerwatu Zachodnie Polesie
  Numer ID: 141 Okres realizacji: 2007 - 2007
 31. Projekt badawczy, Szósty Program Ramowy Unii Europejskiej
  Właściwości fizyczne tkanek owoców i warzyw podczas przechowywania
  Numer ID: 161 Numer: Fellowships IHP, HPMT-CT-2001-00308 Program Marie Curie Okres realizacji: 2006 - 2006
 32. Projekt badawczy, INTERREG IIIA/TACIS
  Interregionalne Centrum Badawczo-Edukacyjne w Instytucie Agrofizyki PAN w Lublinie
  Numer ID: 158 Okres realizacji: 2006 - 2007
 33. Projekt badawczy, SWEX_Polesie and Podlasie
  Soil Water and Energy Exchange
  Numer ID: 201 Numer: 3275 Okres realizacji: 2005 - 2009
 34. Projekt edukacyjny,
  Stypendia dla młodych naukowców szansą agrorozwoju Lubelszczyzny
  Numer ID: 143 Okres realizacji: 2005 - 2007
 35. Projekt badawczy, Szósty Program Ramowy Unii Europejskiej
  Opracowanie Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Lubelskiego
  Numer ID: 145 Okres realizacji: 2005 - 2008
 36. Projekt badawczy, Europejska Agencja Kosmiczna
  Gleba, woda i wymiana energii. Naziemny monitoring gleby, wody i wymiana energii. Weryfikacja danych satelitarnych i mierzonych w warunkach Polski
  Numer ID: 144 Numer: SMOS-CalVal Project ID 3275 Okres realizacji: 2005 - 2009
 37. Projekt badawczy, COST
  Oddziaływanie spływu powierzchniowego i erozji na środowisko
  Numer ID: 147 Numer: COST Action 634 Okres realizacji: 2004 - 2007
 38. Projekt badawczy, Szósty Program Ramowy Unii Europejskiej
  Polska Sieć Centrów Informacji dla Naukowców
  Numer ID: 146 Okres realizacji: 2004 - 2007
 39. Projekt badawczy, Piąty Program Ramowy Unii Europejskiej
  CENTRUM DOSKONAŁOŚCI Fizyki Stosowanej w Zrównoważonym Rolnictwie – AGROPHYSICS
  Numer ID: 148 Numer: QLK5-CT-2002-30428 Okres realizacji: 2003 - 2006
 40. Projekt badawczy, COST
  Matryce żywnościowe: struktura od nano do makro skali i jej wpływ na uwalnianie i percepcję związków smakowo-zapachowych
  Numer ID: 150 Numer: COST Action 921 Okres realizacji: 2002 - 2006
 41. Projekt badawczy, Piąty Program Ramowy Unii Europejskiej
  Ocena wpływu zmian klimatu na użytkowanie ziemi w krajach Europy Środkowej i Wschodniej
  Numer ID: 149 Numer: EVK2-2002-00540 Okres realizacji: 2002 - 2003
 42. Projekt badawczy, Piąty Program Ramowy Unii Europejskiej
  Opracowanie materiałów izolacyjnych ze specjalnie zaprojektowanymi właściwościami do renowacji budynków
  Numer ID: 152 Okres realizacji: 2000 - 2003
 43. Projekt badawczy, FAIRS
  Doświadczenia nad oddziaływaniem zagęszczenia podglebia na glebę, wzrost roślin uprawnych i środowisko oraz sposoby ograniczenia tego zagęszczenia
  Numer ID: 154 Numer: FAIRS-CT97-3589 Okres realizacji: 1998 - 2000
 44. Projekt badawczy, INCO-Copernicus
  Wpływ zagęszczenia podglebia na żyzność gleby, wzrost roślin i środowisko oraz sposoby ograniczania tego zagęszczenia
  Numer ID: 153 Numer: ERB IC15-CT98-0125 Okres realizacji: 1998 - 2001
 45. Projekt badawczy,
  Oszacowanie emisji N2O i CO2 z wybranych gleb mineralnych Polski w zróżnicowanych warunkach oksydoredukcyjnych.
  Numer ID: 60 Numer: 5 P06B 038 11 Okres realizacji: 1996 - 1998
 46. Projekt badawczy, Program Brytyjsko-Polski
  Biophysics of Roots and Shoots in Relation to Environmental Stress
  Numer ID: 159 Okres realizacji: 1996 - 1999
 47. Projekt badawczy,
  Wpływ stresów środowiskowych na wzrost korzeni i pędów roślin
  Numer ID: 155 Okres realizacji: 1996 - 1999
 48. Projekt badawczy, ACCESS II. Model
  Wpływ zmian klimatu na glebę i strategiczne plony Europy
  Numer ID: 157 Okres realizacji: 1994 - 1996
X