Rekrutacja 2024

Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk proponuje następujące tematy doktoratów w rekrutacji do szkół doktorskich w roku 2024:

Interdyscyplinarna Szkoła Doktorska Nauk Rolniczych

1. Promotor: prof. dr hab. Artur Zdunek

Tematyka badawcza doktoratu: „Drukowanie 3D biomateriałów inspirowanych roślinną ścianą komórkową”

,,3D printing of biomaterials inspired by plant cell wall”

 

2. Promotor: dr hab. inż. Justyna Cybulska, prof. IA PAN

Tematyka badawcza doktoratu: ,,Badania konformacji i właściwości reologicznych pektyn w zależności od pozbiorczej dojrzałości źródła roślinnego”

„Studies on the conformation and rheological properties of pectins depending on the postharvest maturity of the plant source

 

Harmonogram i sposób rekrutacji zostanie podany w najbliższym terminie.

Formularz rekrutacyjny

Zasady rekrutacji:

Zasady rekrutacji do Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Nauk Rolniczych.

Dokumenty do pobrania:

  1. Załącznik nr 1 – Wymagane dokumenty
  2. Załącznik nr 2 – Wzór podania
  3. Załącznik nr 3 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
  4. Załącznik nr 8 – Kwestionariusz osobowy

 

Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

1. Promotor: dr hab. Krzysztof Lamorski, prof. IA PAN

Tematyka badawcza doktoratu : ,,Wpływ makroporowatości gleby na emisję gazową –modelowanie i badania eksperymentalne”

„The influence of the soil macroporosity on soil gas emission – modelling and experimental Investigations,,

2. Promotor: dr hab. Katarzyna Szewczuk-Karpisz, prof. IA PAN

Promotor pomocniczy: dr Agnieszka Tomczyk

„Amoniakalna modyfikacja i jej wpływ na właściwości biowęgla z odpadów rolniczych w kontekście remediacji gleb”

„Ammonia modification and its impact on the properties of biochar from agricultural waste in the context of soil remediation”

Szczegółowy terminarz postępowania rekrutacyjnego dla Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych:

12.06.2024 uruchomienie rejestracji Kandydatów w Systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów;

23.08.2024 zakończenie rejestracji Kandydatów w Systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów oraz termin wpłynięcia dokumentów do siedziby Szkoły Doktorskiej;
ul. Weteranów 18, 20-038 Lublin. Dokumenty są przyjmowane od pon. do czw.
w godzinach pracy biura.

29.08.2024 posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej mające na celu organizację procesu rekrutacji w ramach dyscyplin.

02.09.2024 rozmowy kwalifikacyjne z Kandydatami w ramach dyscypliny rolnictwo
i ogrodnictwo.

Zasady rekrutacji:

Zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

 

 

 

X