Zakład Badań Systemu Gleba-Roślina

Zakład Badań Systemu Gleba-Roślina

Zakład Badań Systemu Gleba-Roślina

Kierownik: prof. dr hab. Magdalena Frąc

 

Badania koncentrują się na: i) ocenie wpływu właściwości fizycznych gleby i stresów abiotycznych na wzrost i plonowanie wybranych roślin uprawnych; ii) bioróżnorodności środowiska glebowego, odpadów organicznych i surowców roślinnych, ze szczególnym uwzględnieniem aktywności, ekologii i biochemii mikroorganizmów; iii) ocenie wpływu sposobu użytkowania gleb na ich stan fizyczny oraz wzrost roślin.

Stresy abiotyczne a wzrost i plonowanie roślin. Badania nad wpływem oddziaływania czynników środowiskowych na wzrost, funkcjonowanie i plonowanie roślin uprawnych wzrastających w warunkach suszy glebowej. Analiza wpływu niedoborów wody w glebie o różnym stopniu zerodowania na właściwości fizyczne gleby i plonowanie roślin.

 

Zagospodarowanie odpadów organicznych. Rolnicze zagospodarowanie odpadów organicznych. Wykorzystanie mikroorganizmów i ich zbiorowisk w procesach detoksykacji, przetwarzania, kondycjonowania oraz biologicznej degradacji odpadów organicznych z przemysłu rolno-spożywczego.

 

Bioróżnorodność środowiska glebowego i odpadów organicznych. Analiza aktywności oraz różnorodności funkcjonalnej i genetycznej mikroorganizmów w glebie i odpadach organicznych w celu oceny jakości, kondycji biologicznej i bezpieczeństwa środowiskowego gleby i odpadów organicznych.

 

Ekologia i biochemia mikroorganizmów. Analiza właściwości biochemicznych oraz wrażliwości chemicznej mikroorganizmów środowiskowych, w tym grzybów termoopornych, w celu pozyskania szczepów o potencjalnym znaczeniu biotechnologicznym oraz wyjaśnienia mechanizmów odpowiedzialnych za regulację ich szlaków metabolicznych.

 

Analiza mikrobiologiczna surowców roślinnych. Opracowywanie, optymalizacja i testowanie metod szybkiej detekcji i eliminacji mikroorganizmów (m.in. PCR, real-time PCR, mikromacierze fenotypowe), w tym grzybów termoopornych, w celu podniesienia jakości surowców i produktów rolno-spożywczych.

 

Właściwości fizyczne gleb o różnym sposobie użytkowania. Badania właściwości fizycznych gleb obejmujących opór penetrometryczny, wytrzymałość na zgniatanie, rozkład porów, tempo zwilżania z zastosowaniem wody i etanolu, oraz wskaźnik hydrofobowości.

 

Analiza parametrów wzrostu roślin w różnych warunkach uprawy. Badania powierzchni i masa części nadziemnych, średnicy i długości korzeni w określonych przedziałach średnic za pomocą analizy obrazu, powierzchni właściwej, całkowitej pojemności kationowymiennej i gęstości ładunku powierzchniowego korzeni.

X