Misja

Misja

Print Friendly, PDF & Email

Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk

Misja i strategia na lata 2020-2030

 

Misja

Rolnictwo zapewnia bezpieczeństwo żywnościowe dostarczając między innymi surowców roślinnych do produkcji żywności. Gleba i rośliny są ponadto miejscem sekwestracji węgla organicznego, a rolnicze surowce roślinne mogą być wykorzystywane w wielu sektorach biogospodarki cyrkularnej stanowiąc między innymi realną alternatywę dla paliw kopalnych.

 

Misją Instytutu Agrofizyki PAN jest prowadzenie badań naukowych na rzecz zrównoważonej produkcji rolniczych surowców roślinnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego oraz ograniczenia niekorzystnych zmian środowiskowych i klimatycznych.

 

Główne cele strategiczne

Obiektami badań Instytutu Agrofizyki PAN są:

 1. Gleba.
 2. Roślina i surowiec roślinny pochodzenia rolniczego.
 3. Mikroorganizmy glebowe i roślinne.
 4. Atmosfera i gazy cieplarniane.

Głównymi celami strategicznymi Instytutu Agrofizyki PAN są:

 1. Zapewnienie właściwych warunków dla uprawy roślin rolniczych.
 2. Zapewnienie wysokiej jakości żywności z surowców roślinnych.
 3. Ograniczenie oraz zapobieganie skutkom zmian klimatycznych.
 4. Rozwój biogospodarki cyrkularnej.

 

Strategia

Istotne społecznie i gospodarczo zagadnienia, będące przedmiotem misji i celów strategicznych Instytutu, mają swe źródło w fizycznych, chemicznych i biologicznych procesach w skali molekularnej. Dlatego realizacja celów strategicznych będzie polegała na badaniu zjawisk zachodzących w systemie gleba-roślina-atmosfera w skali od molekularnej do makroskopowej z wykorzystaniem wiedzy z różnych dyscyplin nauk rolniczych, nauk ścisłych i przyrodniczych.

Cele strategiczne Instytutu Agrofizyki będą realizowane poprzez:

 1. Interdyscyplinarne badania podstawowe, przemysłowe oraz prace rozwojowe.
 2. Budowanie potencjału naukowego Instytutu, w tym kształcenie i rozwój naukowców.
 3. Współpracę z jednostkami sektora publicznego i prywatnego.
 4. Publikowane wyników badań w periodykach naukowych o światowym zasięgu.
 5. Ochronę prawną wynalazków i komercjalizację.
 6. Upowszechnianie wyników badań i komunikację ze społeczeństwem.

Misja i strategia 2020-2030 – dokument PDF do pobrania

X