Centrum Doskonałości AGROPHYSICS

Instytut Agrofizyki PAN w 2003 roku otrzymał Europejski Status CENTRUM DOSKONAŁOŚCI Fizyki Stosowanej w Zrównoważonym Rolnictwie AGROPHYSICS / CENTRE OF EXCELLENCE FOR APPLIED PHYSICS IN SUSTAINABLE AGRICULTURE, akronim: „AGROPHYSICS”

 

Nr kontraktu z KE: Contract No QLK5-CT-2002-30428
Proposal No QLAM-2001-00428
Call identifier: QoL/Growth/EESD-2001-INTEGR
Program „Quality of life and management of living resources”

 

Centrum Doskonałości w Instytucie Agrofizyki PAN zgodnie ze swoją nazwą zajmuje się zastosowaniami fizyki w zrównoważonym rolnictwie. Głównymi obszarami działalności naukowej Centrum są fizyczne, fizyko-chemiczne i biologiczne procesy transportu masy i energii w systemie gleba-roślina-atmosfera, fizyczne właściwości materiałów rolniczych oraz procesy wpływające na produkcję roślinną, a także procesy związane ze zbiorem, transportem i przechowywaniem płodów rolnych.

 

Działalność Centrum Doskonałości realizowana jest w pakietach tematycznych dotyczących: hydrotermofizycznych charakterystyk mediów porowatych, aeracji układu gleba-roślina-atmosfera, degradacji wierzchniej warstwy gleby, chemii fizycznej powierzchni gleby i roślin, związku pomiędzy fizyczną charakterystyką gleby, a wzrostem korzeni, mikrostruktury surowców roślinnych, właściwości mechanicznych sypkich surowców spożywczych, oceny jakości owoców, warzyw, ziarna i nasion roślin uprawnych.

 

Celem Centrum Doskonałości AGROPHYSICS jest upowszechnianie i popularyzacja badań naukowych pod kątem zrównoważonego rozwoju regionów rolniczych w aspekcie produkcji zdrowej żywności poprzez organizację konferencji, warsztatów naukowych, szkół dla młodych pracowników nauki, wykłady, ścisłą współpracę z innymi centrami i instytucjami naukowymi, wymianę doświadczeń, metod i unifikację nomenklatury. Wszystkie te działania mają na celu aktywny udział w rozwoju Europejskiej Przestrzeni Badawczej (European Research Area).

X