Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Badania

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

 1. Projekt Granty NCBiR, ERA-NET CO-FUND SusCrop
  Wykorzystanie interakcji ziemniak-mikrobiom dla rozwoju zrównoważonych strategii hodowlanych i produkcyjnych
  Numer: SUSCROP/I/POTATOMETABIOME/01/2019 Okres realizacji: 2019 - 2022
 2. Projekt Granty NCBiR, „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG
  Nowe rozwiązania biotechnologiczne w diagnostyce, zwalczaniu i monitoringu kluczowych patogenów grzybowych w ekologicznej uprawie owoców miękkich
  Numer: BIOSTRATEG/344433/16/NCBR/2018 Okres realizacji: 2018 - 2021
 3. Projekt Granty NCBiR, „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG
  Opracowanie technologii innowacyjnych nawozów mineralnych wzbogaconych mikrobiologicznie
  Numer: BIOSTRATEG3/347464/5/NCBR/2017 Okres realizacji: 2018 - 2021
 4. Projekt Granty NCBiR, ERA-NET CO-FUND ERA-GAS
  Zarządzanie i raportowanie emisji gazów cieplarnianych i sekwestracji węgla w różnych mozaikach krajobrazu
  Numer: ERA-GAS/I/GHG-MANAGE/01/20 Okres realizacji: 2018 - 2020
 5. Projekt Granty NCBiR, „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG
  Woda w glebie- monitoring satelitarny w poprawie retencji wodnej przy użyciu biowęgla
  Numer: BIOSTRATEG3/345940/7/NCBR/2017 Okres realizacji: 2018 - 2020
 6. Projekt Granty NCBiR, „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG
  Mobilny system iniekcyjnego, precyzyjnego nawadniania i nawożenia, zaspakajający indywidualne potrzeby rośliny.
  Numer: BIOSTRATEG3/343547/8/NCBR/2017 Okres realizacji: 2017 - 2020
 7. Projekt Granty NCBiR, IV polsko-tajwański konkurs na wspólne projekty badawcze
  Wpływ nierównowagowych dynamicznych zjawisk na transport wielofazowy w ciałach porowatych – od zjawisk transport na poziomie porów do ich aplikacji w modelowaniu w skali makro
  Numer: PL-TW IV/5/2017 Okres realizacji: 2017 - 2020
 8. Projekt Granty NCBiR, „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG
  Opracowanie innowacyjnej metody monitorowania stanu agrocenozy z wykorzystaniem teledetekcyjnego systemu wiatrakowca, w aspekcie rolnictwa precyzyjnego
  Numer: BIOSTRATEG2/298782/11/NCBR/2016 Okres realizacji: 2016 - 2020
 1. Sonda profilowa TDT do pomiaru wilgotności, temperatury i elektrycznej konduktywności gleby
  Program „Polsko-niemiecka współpraca na rzecz zrównoważonego rozwoju (STAIR)”
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Wojciech Skierucha
  Numer: STAIR/5/2016
  Okres realizacji: od 2016 do 2020
 2. Opracowanie innowacyjnej metody monitorowania stanu agrocenozy z wykorzystaniem teledetekcyjnego systemu wiatrakowca w aspekcie rolnictwa precyzyjnego
  Program „Biostrateg”
  Kierownik projektu: dr hab. Andrzej Bieganowski, prof. IA PAN
  Numer: 271322
  Okres realizacji: od 2016-08-01 do 2019-07-31
 3. Opracowanie metody wytwarzania biodegradowalnego nanokompozytu na bazie nanocelulozy uzyskanej z odpadu owocowo-warzywnego/ Development of a method biodegradable nanocomposite preparation based on nanocellulose derived from fruit and vegetable waste
  Program „Lider”
  Kierownik projektu: dr hab. Monika Szymańska-Chargot
  Numer: LIDER/300/L-6/14/NCBR/2015
  Okres realizacji: od 2016-01-01 do 2018-12-31
 4. Wsparcie dla rolnictwa niskoemisyjnego – zdolnego do adaptacji do zmian klimatu obecnie oraz w perspektywie lat 2030-2050
  Program „Biostrateg”
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Wiesław Oleszek (Współwykonawcy: prof. dr hab. Cezary Sławiński, prof. dr hab. Piotr Baranowski, dr Jaromir Krzyszczak, dr hab. Krzysztof Lamorski, dr Wojciech Mazurek)
  Numer: 271322
  Okres realizacji: od 2015-04-01 do 2018-03-31
 5. System oznaczania właściwości i jakości sypkiej biomasy
  Program „Program Badań Stosowanych”
  Kierownik projektu: dr hab. Mateusz Stasiak
  Numer: 243981
  Okres realizacji: od 2015-03-01 do 2018-02-28
 6. Pomóż kasztanowcom
  Program „Patent Plus”
  Kierownik projektu: dr Tadeusz Rudko
  Numer: PP4/2
  Okres realizacji: od 2015-03-01 do 2016-02-29
 7. Wsparcie zarządzania infrastrukturą badawczą beneficjentów Działań 2.1 oraz 2.2 POIG / Science Infrastructure Management Support
  Program „SIMS”
  Uczestnicy: dr hab. Magdalena Frąc, prof. IA PAN, mgr Jarosław Zdunek, dr hab. Monika Szymańska-Chargot, dr Andrzej Kurenda, dr Aneta Kazanowska-Charytanowicz, dr Agnieszka Nawrocka, mgr Anna Wiśniewska
  Okres realizacji: od 2014-02-17 do 2015-10-25
 8. Urządzenie do monitorowania stanu mikrobiologicznego nasion na podstawie elektronicznej analizy substancji lotnych
  Program „Program Badań Stosowanych”
  Kierownik projektu: dr hab. inż. Robert Rusinek
  Numer: 210053
  Okres realizacji: od 2013-12-01 do 2016-11-30
 9. Opracowanie zaawansowanej technologicznie konstrukcji prasy silosującej o wysokim stopniu innowacyjności
  Program „INNOTECH”
  Kierownik projektu: Krzysztof Sobolewski (Współwykonawca: dr Tadeusz Rudko)
  Numer: ID:183567
  Okres realizacji: od 2013-01-01 do 2014-12-31
 10. Opracowanie innowacyjnego nawozu wytwarzanego z wykorzystaniem pofermentu
  Program „PO IG, Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1, 4 Wsparcie projektów celowych”
  Kierownik projektu: przedstawiciel Wikana Bioenergia Sp. z o. o. (Współwykonawcy: prof. dr hab. Jerzy Tys, dr Dariusz Wiącek, mgr Mariola Chmielewska)
  Numer: POIG.01.04.00-06-119/12
  Okres realizacji: od 2013 do 2015
 11. Wykorzystanie ultradźwięków do wspomagania procesów suszenia materiałów biologicznych szczególnie wrażliwych na termiczne warunki suszenia (Zadanie 6. Analiza wpływu ultradźwięków na strukturę biomateriałów)
  Program „Program Badań Stosowanych”
  Kierownik projektu: dr hab. Dorota Konopacka, prof. IO (Kierownik zadania: prof. dr hab. Artur Zdunek)
  Numer: 180990
  Okres realizacji: od 2012-12-01 do 2016-05-31
 12. Unowocześnienie reflektometrycznego miernika do selektywnego pomiaru wilgotności materiałów porowatych
  Program „Program Badań Stosowanych”
  Kierownik projektu: dr Andrzej Wilczek
  Numer: 176956
  Okres realizacji: od 2012-10-01 do 2015-09-30
 13. Sensory dielektryczne do badania wilgotności gleby oraz jakości materiałów i produktów roślinnych
  Program „Program Badań Stosowanych”
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Wojciech Skierucha
  Numer: 177194
  Okres realizacji: od 2012-10-01 do 2015-09-30
 14. Projekt międzynarodowy FACCE JPI MACSUR (P139) FACCE Knowledge Hub Modelling European Agriculture with Climate Change for Food Security / Modelowanie Europejskiego Rolnictwa ze Zmianami Klimatu dla Bezpieczeństwa Żywności
  Program „FACCE MASCUR”
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Cezary Sławiński
  Numer: FACCE JPI MACSUR (P139)
  Okres realizacji: od 2012-06-01 do 2015-05-31
 15. Projekt międzynarodowy FACCE JPI MACSUR (P158) FACCE Knowledge Hub Modelling European Agriculture with Climate Change for Food Security / Modelowanie Europejskiego Rolnictwa ze Zmianami Klimatu dla Bezpieczeństwa Żywności
  Program „FACCE MASCUR”
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Jerzy Lipiec
  Numer: FACCE JPI MACSUR (P158)
  Okres realizacji: od 2012-06-01  do 2015-05-31
 16. Projekt międzynarodowy FACCE JPI MACSUR (P162), FACCE Knowledge Hub Modelling European Agriculture with Climate Change for Food Security / Modelowanie Europejskiego Rolnictwa ze Zmianami Klimatu dla Bezpieczeństwa Żywności
  Program „FACCE MASCUR”
  Kierownik projektu: dr hab. Małgorzata Brzezińska, prof. IA PAN
  Numer: FACCE JPI MACSUR (P162)
  Okres realizacji: od 2012-06-01 do 2015-05-31
 17. Opracowanie innowacyjnego biopreparatu do optymalizacji procesu fermentacji metanowej odpadów organicznych
  Program „Lider”
  Kierownik projektu: dr hab. Magdalena Frąc, prof. IA PAN
  Numer: 048/L-2/10
  Okres realizacji: od 2011-11-01 do 2014-10-31
 18. Nowy teksturotwórczy dodatek do żywności na bazie odpadowych surowców przemysłu owocowo-warzywnego
  Program „Lider”
  Kierownik projektu: dr hab. inż. Justyna Cybulska
  Numer: 109/L-2/10
  Okres realizacji: od 2011-10-01 do 2014-12-31
 19. Wytworzenie aparatury do niedestrukcyjnej oceny jakości warzyw i owoców na podstawie zjawiska biospeckli
  Program „Badawczo-rozwojowy”
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Artur Zdunek
  Numer: N R12 0137 10
  Okres realizacji: od 2011-02-16 do 2012-12-31
 20. Wykrywanie i identyfikacja ukrytych pod powierzchnią ziemi min i IED
  Program „Badawczo-rozwojowy”
  Kierownik projektu: dr hab. inż. Waldemar Świderski (Współwykonawcy: prof. dr hab. Bogusław Usowicz)
  Numer: O R00 0091 12
  Okres realizacji: od 2010-11-30 do 2012-11-31
X