Szymańska-Chargot Monika

Szymańska-Chargot Monika

Print Friendly, PDF & Email
dr hab. Szymańska-Chargot Monika
Nr pokoju: 214
E-mail: m.szymanska@ipan.lublin.pl
Nr telefonu: (81) 744 50 61 w. 141

Zakład i laboratorium

Zakład: Zakład Mikrostruktury i Mechaniki Biomateriałów

Zainteresowania

Zainteresowania naukowe:

 • spektroskopia FTIR
 • spektroskopia Ramana
 • mikroskopia Ramana
 • chemometria
 • struktura polisacharydów
 • celuloza
 • nanoceluloza
 • ściana komórkowa roślin

Inne informacje

Uzyskane stopnie naukowe:

 • 2016   Dr habilitowany nauk rolniczych w zakresie agronomii, Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie
  Tytuł osiągnięcia naukowego pt.: „Zastosowanie metod spektroskopii oscylacyjnej w badaniach polisacharydów ściany komórkowej roślin”
 • 2010    Dr nauk fizycznych
  Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, Instytut Fizyki, UMCS w Lublinie
  Tytuł pracy: „Metody wytwarzania i detekcji nanostruktur srebra”
 • 2004    Mgr fizyki
  Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, Instytut Fizyki, UMCS w Lublinie
  Tytuł pracy: „ Algorytmy i logiki kwantowe”

Praca zawodowa

 • od 2018 – kierownik Zadania badawczego pt.” Badanie oddziaływań cząstek z powierzchnią celulozy” w Działalności Statutowej IA PAN
 • od 2017 – profesor nadzwyczajny, Instytut Agrofizyki, Polska Akademia Nauk, Lublin, Polska
 • 2014 – 2017 – Assistant Professor, Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, Lublin, Poland
 • 2011 – 2014 – adiunkt, Instytut Agrofizyki, Polska Akademia Nauk, Lublin, Polska
 • 2010-2011 pracownik inżynieryjny, Instytut Agrofizyki, Polska Akademia Nauk, Lublin, Polska
 • 2005 – 2010 – słuchacz studiów doktoranckich, Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej, Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki, Lublin, Polska
 • 2004 – 2005 – asystent, Instytut Fizyki, Politechnika Lubelska, Lublin, Polska

Projekty:

KIEROWNIK

 • Badania in vitro oddziaływań polisacharydów w celu zrewidowania istniejących modeli budowy roślinnej ściany komórkowej OPUS 15 NCN, 2019-2022;
 • Opracowanie metody wytwarzania biodegradowalnego nanokompozytu na bazie nanocelulozy uzyskanej z odpadu owocowo-warzywnego. LIDER NCBR, 2016 -2018;
 • Badania nad zmianami w strukturze mikrofibryli celulozowych i ich uporządkowania w roślinnej ścianie komórkowej oraz ich wpływ na właściwości mechaniczne ścian komórkowych w czasie rozwoju, dojrzewania i przechowywania owoców. Sonata NCN, 2011-2014

WYKONAWCA

 • Detekcja mechanicznych i chorobowych uszkodzeń jabłek za pomocą czasoprzestrzennej analizy biospecklowych obrazów interferencyjnych. IUVENTUS PLUS MNSiW, IP2014 023773, 2014 – 2016.
 • Nowy teksturotwórczy dodatek do żywności na bazie odpadowych surowców przemysłu owocowo-warzywnego. LIDER NCBR, 2011-2014.
 • Spektroskopia mechaniczna AFM amorficznych i krystalicznych form celulozy w środowisku biopolimerów ścian komórkowych. IUVENTUS PLUS MNSiW, IP2010 005770, 2011-2012.

Udzielone patenty:

P.420890 z dnia 17.03.2017 Sposób otrzymywania nanocelulozy z odpadu owocowego, membrany celulozowe oraz sposób otrzymywania membran nanocelulozowych. Szymańska-Chargot M., Chylińska M., Farooq M.. Dnia 27.05.2019 Urząd Patentowy RP wydał decyzję o udzieleniu patentu na powyższy wynalazek.

 

Staże i kursy

 • Staże w ramach projektu SIMS (Science Infrastructure Management Support) (Wsparcie zarządzania infrastrukturą badawczą, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju) sierpień-wrzesień 2014 (Fraunhofer Society – Technical University of Dresden (Dresden) oraz Fraunhofer MOEZ & IZI (Leipzig), IBM T.J. Watson Research Center in Yorktown Heights oraz w Somers, USA)
 • stypendium DAAD: Instytut Chemii Fizycznej, Uniwersytet Friedricha Schillera w Jenie, luty – marzec 2014, opiekun: Jürgen Popp/Michael Schmitt i Petra Rösch; temat badań: Observation of changes in cell wall of fruits and/or vegetables during development and ripening. (Raman microscope)
 • Praktyczne i teoretyczne szkolenia w ramach projektu SIMS: Strategia, Zarządzanie projektami, HR oraz Komercjalizacja (każde ok. 16 h)
 • Szkolenie: „Statistica: kurs podstawowy”, StatSoft, 2011, Kraków,
 • Studia Podyplomowe „Menedżer projektów badawczych – studia podyplomowe dla pracowników jednostek naukowych”, grudzień 2010 – grudzień 2011, Lublin
 • Szkolenie z technik próżniowych Polskiego Towarzystwa Próżniowego pod patronatem międzynarodowej Unii IUVSTA (International Union for Vacuum Science, Technology and Application), 1-3 czerwca 2006 Kraków
 • Udział w Letnim Uniwersytecie Fizyki pod tytułem „Energia dla Europy. Fizyka cykli energetycznych” („Energy for Europe. Physics of Energy Cycles”) 7-14 lipca 2002, Strasbourg, Francja,

Nagrody i wyróżnienia

 • Wyróżnienie Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN dla Zespołu Naukowego z Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN: Prof. Dr hab. Artura Zdunka, Dr hab. inż. Justyna Cybulskiej, Dr hab. Moniki Szymańskiej-Chargot, Dr inż. Piotra Pieczywka, Dr Moniki Chylińskiej, Prof. Dr hab. Małgorzaty Lekkiej za cykl prac pt. Zmiany architektury makromolekularnej ścian komórkowych owoców i warzyw podczas dojrzewania (2018)
 • Nagroda za najlepszy projekt współorganizatorów w ramach XII Lubelskiego Festiwalu Nauki „Nauka drogą do Nobla” 19-25 września 2015, za projekt zatytułowany: „Detektyw w kuchni” Kierownik: dr Monika Szymańska-Chargot; Organizatorzy: mgr Monika  Chylińska,  mgr  inż.  Joanna  Mierczyńska,  mgr Arkadiusz Kozioł, dr inż. Piotr M. Pieczywek
 • Stypendium dla najlepszych doktorantów w przyznane przez Dziekana Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki, UMCS za bardzo dobre wyniki naukowe (rok akademicki 2008/2009)
 • Stypendium Dyrektora IA PAN dla młodych naukowców w 2011 i 2012 r.

Członkostwo w organizacjach:

 • Polskie Towarzystwo Biofizyczne (Członek Zarządu Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Biofizycznego(2014-2019)

Publikacje pracownika

 1. 2021, Spectroscopic, mineral, and antioxidant characteristics of blue colored powders prepared from cornflower aqueous extracts, Food Chemistry, 346,128889, str. 1-9, DOI: 10.1016/j.foodchem.2020.128889
 2. 2020, Effect of moisturizing pre-treatment of dietary fibre preparations on formation of gluten network during model dough mixing – A study with application of FT-IR and FT-Raman spectroscopy, LWT - Food Science and Technology, 121(108959), DOI: 10.1016/j.lwt.2019.108959
 3. 2020, Evaluation of Nanocomposite Made of Polylactic Acid and Nanocellulose from Carrot Pomace Modified with Silver Nanoparticles, Polymers, 12(4), 812; DOI: 10.3390/polym12040812
 4. 2020, FT-Raman and FT-IR studies of the gluten structure as a result of model dough supplementation with chosen oil pomaces, Journal of Cereal Science, 93; DOI: 10.1016/j.jcs.2020.102961
 5. 2020, Effect of cinnamic acid and its derivatives on structure of gluten proteins – A study on model dough with application of FT-Raman spectroscopy, Food Hydrocolloids, 107; DOI: 10.1016/j.foodhyd.2020.105935
 6. 2020, Upgrading of green waste into carbon-rich solid biofuel by hydrothermal carbonization: The effect of process parameters on hydrochar derived from acacia, Energy, 202; DOI: 10.1016/j.energy.2020.117717
 7. 2020, Effect of different conditions of synthesis on properties of silvernanoparticles stabilized by nanocellulose from carrot pomace, Carbohydrate Polymers, 245,116513, str 1-9, DOI: 10.1016/j.carbpol.2020.116513
 8. 2019, Hydrothermal carbonization characteristics of sewage sludge and lignocellulosic biomass. A comparative study, Biomass & Bioenergy, 120, str. 166-175, DOI: 10.1016/j.biombioe.2018.11.016
 9. 2019, Investigation of viscoelastic behaviour of rice-field bean gluten-free dough using the biophysical characterization of proteins and starch: a FT-IR study, Journal of Food Science and Technology-Mysore, 56(3), str. 1316–1327, DOI: 10.1007/s13197-019-03602-2
 10. 2019, Tailored nanocellulose structure depending on the origin. Example of apple parenchyma and carrot root celluloses, Carbohydrate Polymers, 210, str 186-195, DOI: 10.1016/j.carbpol.2019.01.070
 11. 2019, Effect of cellulose nanofibrils and nanocrystals on physical properties of concrete, Construction and Building Materials, 223, Str. 1-11, DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2019.06.145
 12. 2019, The effect of harvest date and the chemical characteristics of biomass from Molinia meadows on methane yield, Biomass and Bioenergy, 130,(105391), DOI: 10.1016/j.biombioe.2019.105391
 13. 2019, Influence of chitosan addition on the mechanical and antibacterial properties of carrot cellulose nanofibre film, Cellulose, 26(18), str.9613-9629, DOI: 10.1007/s10570-019-02755-9
 14. 2019, Nanocellulose – chitosan interactions in aqueous solutions at different pH conditions, 6th EPNOE International Polysaccharide Conference, 21-25.10.2019,
 15. 2019, Effect of Eco-Friendly Cellulose Nanocrystals on Physical Properties of Cement Mortars, Polymers, 11(12), 2088; DOI: 10.3390/polym11122088
 16. 2019, Differences in cellulose structure isolated from apple and carrot tissues, XV Cell Wall Meeting Cambridge UK 7-12 July 2019,
 17. 2019, Differences in structure of cellulose isolated from fruits and vegetables, 6th EPNOE (European Polysaccharide Network of Excellence) International Polysaccharide Conference, Aveiro, Portugal, 21-25.10.2019 r., str. 344
 18. 2019, Differences in structure of cellulose isolated from apple and carrot tissues, 6th EPNOE (European Polysaccharide Network of Excellence) International Polysaccharide Conference, Aveiro, Portugal, 21-25.10.2019 r.,
 19. 2018, Early detection of fungal infection of stored apple fruit with optical sensors – comparison of biospeckle, hyperspectral imaging and chlorophyll fluorescence, Food Control, 85: 327-338
 20. 2018, Structural, mechanical and enzymatic study of pectin and cellulose during mango ripening, Carbohydrate Polymers, 196: 313-321
 21. 2018, Charakterystyka Struktury Molekularnej Celulozy i Nanocelulozy z Zastosowaniem Metod Spektroskopowych, XXV Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, Kazimierz Dolny nad Wisłą 14-15.06.2018 r., str. 24
 22. 2018, Effect of ultrasonication on physicochemical properties of apple based nanocellulose-calcium carbonate composites, Cellulose, 25(8): 4603-4621
 23. 2018, An effect of the water loss on the properties of nanocellulose sol, XVI Polish-Ukrainian Symposium "Theoretical and Experimental Studies of Interfacial Phenomena and their Technological Applications, Lublin, 28-31.08.2018 r., str. 162
 24. 2018, Characterization of cellulose and nanocellulose isolated from fruit and vegetable pomaces, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str. 43
 25. 2018, Influence of chitosan addition on properties of nanocellulose composites obtained from carrot, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str. 137
 26. 2018, Solid-phase extraction using octadecyl-bonded silica modified with photosynthetic pigments from Spinacia oleracea L. for the preconcentration of lead(II) ions from aqueous samples, Journal of Separation Science, 41(15): 3129-3142
 27. 2018, Characterization of cellulose isolated from fruit and vegetable pomaces, World Polymers Congres MACRO 2018, Cairns, Austria, 1-5.07.2018 r., str. 354
 28. 2018, Characterization of composites of chitosan and nanocellulose obtained from carrot wastes, World Polymers Congres MACRO 2018, Cairns, Austria, 1-5.07.2018 r., str. 31
 29. 2018, Molecular structure of cellulose and nanocellulose evaluated by Raman and FTIR spectroscopy, The 26th International Conference on Raman Spectroscopy (ICORS 2018), Jeju, Korea, 26-31.08.2018 r. , str. 1034-1035
 30. 2018, Methods of biopolymers localization in the fruit cell wall: Raman imaging and immunofluorescense, The 26th International Conference on Raman Spectroscopy (ICORS 2018), Jeju, Korea, 26-31.08.2018 r., str. 786-787
 31. 2018, Analysis of bone osteometry, mineralization, mechanical and histomorphometrical properties of tibiotarsus in broiler chickens demonstrates a influence of dietary chickpea seeds (Cicer arietinum L.) inclusion as a primary protein source, PLoS One, DOI: 10.1371/journal.pone.0208921
 32. 2017, Hydrodynamic cavitation of brewery spent grain diluted by wastewater, Chemical Engineering Journal, 313: 946-956
 33. 2017, Effect of dietary fibre polysaccharides on structure and thermal properties of gluten proteins – A study on gluten dough with application of FT-Raman spectroscopy, TGA and DSC, Food Hydrocolloids, 69: 410-421
 34. 2017, Aggregation of gluten proteins in model dough after fibre polysaccharide addition, Food Chemistry, 231: 51-60
 35. 2017, New bioproducts made of cell wall polysaccharides from fruit and vegetable waste, Annual Report of the Polish Academy of Sciences, str. 23-25
 36. 2017, Changing of biochemical parameters and cell wall polysaccharides distribution during physiological development of tomato fruit, Plant Physiology and Biochemistry, 119: 328-337
 37. 2017, Evaluation of pectin nanostructure by atomic force microscopy in blanched carrot, LWT-Food Science And Technology, 84: 658-667
 38. 2017, Simultaneous influence of pectin and xyloglucan on structure and mechanical properties of bacterial cellulose composites, Carbohydrate Polymers, 174: 970-979
 39. 2017, Badania nad enzymatyczną i nieenzymatyczną degradacją roślinnej ściany komórkowej, XXIV Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, Kazimierz Dolny nad Wisłą, 03-04.07.2017 r., str. 12
 40. 2017, Szybka detekcja porażenia grzybowego owocu jabłoni metodą przestrzennego obrazowania biospeckli, XXIV Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, Kazimierz Dolny nad Wisłą, 03-04.07.2017, str. 21
 41. 2017, Charakterystyka celulozy wyizolowanej z wytłoków warzyw i owoców, XXIV Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, Kazimierz Dolny nad Wisłą, 03-04.07.2017 r., str. 25
 42. 2017, Otrzymanie nanocelulozy z celulozy wyizolowanej z wytłoków jabłkowych metodą ultradźwiękową, XXIV Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, Kazimierz Dolny nad Wisłą, 03-04.07.2017 r., str. 26
 43. 2017, Isolation and Characterization of Cellulose from Different Fruit and Vegetable Pomaces, Polymers, 9(10): 1-16; DOI: 10.3390/polym9100495
 44. 2017, Effective phospholipid removal from plasma samples by solid phase extraction with the use of copper (II) modified silica gel cartridges, Journal of Chromatography B-Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences, 1070: 1-6
 45. 2017, How pectins and hemicellulose mutually influence mechanical properties of bacterial cellulose membranes, 4th International Conference on Biobased Materials and Composites March, Nantes, France, 29-31.03.2017 , str. 137
 46. 2017, Isolation and characterization of cellulose fibers from different sources, 4th International Conference on Biobased Materials and Composites March, Nantes, France, 29-31.03.2017 , str. 139
 47. 2017, How pectins and hemicellulose mutually influence mechanical properties of bacterial cellulose membranes, 7th International IUPAC Conference on Green Chemistry, Moscow, Russia, 2-5.10.2017 ,
 48. 2017, Isolation of cellulose fibers from fruit and vegetable pomaces, 7th International IUPAC Conference on Green Chemistry, Moscow, Russia, 2-5.10.2017 ,
 49. 2017, Nanocellulose obtained from cellulose isolated from apple pomace, 7th International IUPAC Conference on Green Chemistry, Moscow, Russia, 2-5.10.2017 ,
 50. 2016, Revision of adsorption models of xyloglucan on microcrystalline cellulose, Cellulose, 23(5): 2819-2829
 51. 2016, FT-IR and FT-Raman characterization of non-cellulosic polysaccharides fractions isolated from plant cell wall, Carbohydrate Polymers, 154: 48-54
 52. 2016, Determination of the Optimum Harvest Window for Apples Using the Non-Destructive Biospeckle Method, Sensors, 16(5), 661; DOI: 10.3390/s16050661
 53. 2016, Dietary fiber-induced changes in the structure and thermal properties of gluten proteins studied by Fourier Transform-Raman Spectroscopy and Thermogravimetry, Journal of Agricultural and Food Chemistry, 64(10): 2094-2104
 54. 2016, Stabilność termiczna kamieni układu moczowego a ich skład chemiczny i wytrzymałość mechaniczna., XXIII Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, 24-25 maja 2016, Kazimierz Dolny nad Wisłą, 22-22
 55. 2016, Agregacja białek glutenowych w cieście glutenowym indukowana dodatkiem błonników pokarmowych, XXIII Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, 24-25 maja 2016, Kazimierz Dolny nad Wisłą, 15-15
 56. 2016, Raman imaging of changes in the polysaccharides distribution in the cell wall during apple fruit development and senescence, Planta, 243(4): 935-945
 57. 2016, Charakterystyka celulozy otrzymanej z wytłoków jabłkowych, VIII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2016 "Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju", Lublin, 12-13.03.2016 r., str. 248-249
 58. 2016, Hyperspectral image analysis of Raman maps of plant cell walls for blind spectra characterization by nonnegative matrix factorization algorithm, Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems, 151: 136-145
 59. 2016, Characteristics of Relationships Between Structure of Gluten Proteins and Dough Rheology – Influence of Dietary Fibres Studied by FT-Raman Spectroscopy, Food Biophysics, 11(1): 81-90
 60. 2016, Raman studies of gluten proteins aggregation induced by dietary fibres, Food Chemistry, 194: 86-94
 61. 2016, Study on dietary fibre by Fourier transform-infrared spectroscopy and chemometric methods, Food Chemistry, 196(2016): 114-122
 62. 2015, Localization And Characterization Of Plant Cell Wall Polysaccharides By Usage Of Raman Confocal Microscope., 2015, 2.11.
 63. 2015, Infrared And Raman Spectroscopy As A Tool For Characterization Of Cell Wall Polysaccharides., 2015
 64. 2015, Influence of dietary fibre on gluten proteins structure – A study on model flour., 2015, 26-26
 65. 2015, Wykorzystanie mikroskopii Ramana w badaniu składu ścian komórkowych warzyw i owoców., 2015, 31-31
 66. 2015, Zastosowanie wybranych metod statystycznych w analizie danych spektroskopowych., 2015, 10-10
 67. 2015, Raman image analysis in the identification of biopolymers in plant cell wall., 2015, 14-15
 68. 2015, Influence of dietary fibre on gluten proteins structure – a study on model flour with application of FT-Raman spectroscopy., Journal of RAMAN SPECTROSCOPY, 46(3): 309-316
 69. 2015, Combining FT-IR spectroscopy and multivariate analysis for qualitative and quantitative analysis of the cell wall composition changes during apples development., Carbohydrate Polymers, 115: 93-103
 70. 2014, Określenie wpływu błonników roślinnych na strukturę białek glutenowych., 2014, 19-19
 71. 2014, Wykorzystanie widm podczerwieni oraz analiz wielowymiarowych do oceny zmian zawartości polisacharydów ścian komórkowych jabłka., 2014, 26-26
 72. 2014, Ocena składu chemicznego ścian komórkowych jabłka na podstawie widm podczerwieni oraz analiz wielowymiarowych., NAUKA i PRZEMYSŁ metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, 2014, (Tom I,): 489-492
 73. 2014, Zastosowanie spektrometrii ramanowskiej oraz FT-IR w analizie matryc polisacharydowych., NAUKA i PRZEMYSŁ metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, 2014, (Tom I,): 481-484
 74. 2014, Klasyfikacja frakcji włókna pokarmowego na podstawie danych spektralnych., NAUKA i PRZEMYSŁ metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, 2014, (Tom I,): 485-488
 75. 2014, Badania degradacji polisacharydów obecnych w roślinnej ścianie komórkowej za pomocą obrazowania ramanowskiego., 2014, 11-11
 76. 2014, Observation of changes in cell wall polysaccharides of radish during development., 2014, p. 193-193
 77. 2014, Principal component analysis of raman spectra applied to identifications of biopolymers in plant cell wall., 2014, p. 149-149
 78. 2014, Observation of differences in cell wall polysaccharides composition of carrot root different tissues., 2014, p. 29-30
 79. 2014, Influence of various concentrations of pectins and hemicelluloses on cellulose structure – apple cell wall., 2014, Chemicke Listy 108, p. 918
 80. 2014, Influence of various concentrations of pectins and hemicelluloses on cellulose structure – bacterial cellulose., 2014, Chemicke Listy 108, p. 918
 81. 2014, Preliminary studies of dietary fiber fractions from different fruits based on FTIR and multivariate statistical methods., 2014, Chemicke listy 108, p.911
 82. 2014, Connection of Raman microscopy and multivariate image analysis methods as a useful way to identification polymers in the plant cell wall., 2014
 83. 2014, Hyperspectral imaging in identification the plant cell wall polysaccharides., 2014, Chemicke Listy 108, p.911
 84. 2014, Determination of conformational changes in the gluten structure after addition of dietary fibre by using FT-Raman spectroscopy., 2014, P1.9
 85. 2014, Classification of dietary fiber fractions from different sources based on FT IR and hierarchical cluster analysis., 2014, 45-46
 86. 2014, Imaging of polysaccharides in the tomato cell wall with Raman microspectroscopy., Plant Methods, 2014, 10:14(doi:10.1186/1746-4811-10-14): 1-11
 87. 2013, Mikroskop Ramana jako narzędzie do badania struktury roślinnych ścian komórkowych owoców i warzyw, 2013, 61-61
 88. 2013, Study on spatial distribution of polysaccharides in plant cell wall by Raman microscope, 2013, 105-105
 89. 2013, Spatial distribution of polysacccharides in plant cell wall of vegetables and fruits, 2013, 41-41
 90. 2013, Biospeckle application for monitoring of pre-harvest apple development, 2013, 13-14
 91. 2013, Raman microscope as a powerful tool to obtain images of spatial distribution of plant cell wall components, 2013, 20-20
 92. 2013, Use of FT-IR spectra and PCA to the bulk characterization of cell wall residues of fruits and vegetables along a fraction process, Food Biophysics, 2013, 829-42
 93. 2013, Study on spatial distribution of polysaccharides in plant cell wall by Raman microspectroscope, 2013, 80-80
 94. 2013, Changes of cell wall material composition during apple development, 2013, 64-64
 95. 2013, Prediction of the optimal apple harvest window using biospeckle method, 2013, 30-30
 96. 2012, Usage of raman microspectroscopy for identification of plant cell wall polysaccharides, 2012, 52-52
 97. 2012, Chemometric study of cell wall composition of different vegetables, 2012
 98. 2012, Pre-harvest monitoring of apple fruits development with the use of biospeckle method, Scientia Horticulturae, 2012, 14523-28
 99. 2012, Wykorzystanie spektroskopii wibracyjnej w badaniu ścian komórkowych warzyw i owoców, 2012, 28-28
 100. 2011, Sensing the structural differences in cellulose from apple and bacterial cell wall materials by Raman and FT-IR spectroscopy, Sensors, 2011, 115543-5560
 101. 2011, Mass-spectrometric investigation of silver clusters, Acta Physica Polonica A, 2011, 119(6): 1012-1017
 102. 2011, Crystallinity and nanostructure of cellulose from different sources, 2011
 103. 2011, Assessment of cellulose structure from apple and bacterial wall materials by Raman and FT-IR spectroscopy, 2011, 62-63
X