Szymańska-Chargot Monika

Szymańska-Chargot Monika

Print Friendly, PDF & Email
dr hab. Szymańska-Chargot Monika
Nr pokoju: 215
pokaż adres e-mail
Nr telefonu: (81) 744 50 61 w. 231

Zakład i laboratorium

Zakład: Zakład Mikrostruktury i Mechaniki Biomateriałów

Zainteresowania

Zainteresowania naukowe:

 • spektroskopia FTIR
 • spektroskopia Ramana
 • mikroskopia Ramana
 • chemometria
 • struktura polisacharydów
 • celuloza
 • nanoceluloza
 • ściana komórkowa roślin

Inne informacje

Uzyskane stopnie naukowe:

 • 2016   Dr habilitowany nauk rolniczych w zakresie agronomii, Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie
  Tytuł osiągnięcia naukowego pt.: „Zastosowanie metod spektroskopii oscylacyjnej w badaniach polisacharydów ściany komórkowej roślin”
 • 2010    Dr nauk fizycznych
  Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, Instytut Fizyki, UMCS w Lublinie
  Tytuł pracy: „Metody wytwarzania i detekcji nanostruktur srebra”
 • 2004    Mgr fizyki
  Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, Instytut Fizyki, UMCS w Lublinie
  Tytuł pracy: „ Algorytmy i logiki kwantowe”

Praca zawodowa

 • od 2018 – kierownik Zadania badawczego pt.” Badanie oddziaływań cząstek z powierzchnią celulozy” w Działalności Statutowej IA PAN
 • od 2017 – profesor nadzwyczajny, Instytut Agrofizyki, Polska Akademia Nauk, Lublin, Polska
 • 2014 – 2017 – Assistant Professor, Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences, Lublin, Poland
 • 2011 – 2014 – adiunkt, Instytut Agrofizyki, Polska Akademia Nauk, Lublin, Polska
 • 2010-2011 pracownik inżynieryjny, Instytut Agrofizyki, Polska Akademia Nauk, Lublin, Polska
 • 2005 – 2010 – słuchacz studiów doktoranckich, Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej, Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki, Lublin, Polska
 • 2004 – 2005 – asystent, Instytut Fizyki, Politechnika Lubelska, Lublin, Polska

Projekty:

KIEROWNIK

 • Badania in vitro oddziaływań polisacharydów w celu zrewidowania istniejących modeli budowy roślinnej ściany komórkowej OPUS 15 NCN, 2019-2022;
 • Opracowanie metody wytwarzania biodegradowalnego nanokompozytu na bazie nanocelulozy uzyskanej z odpadu owocowo-warzywnego. LIDER NCBR, 2016 -2018;
 • Badania nad zmianami w strukturze mikrofibryli celulozowych i ich uporządkowania w roślinnej ścianie komórkowej oraz ich wpływ na właściwości mechaniczne ścian komórkowych w czasie rozwoju, dojrzewania i przechowywania owoców. Sonata NCN, 2011-2014

WYKONAWCA

 • Detekcja mechanicznych i chorobowych uszkodzeń jabłek za pomocą czasoprzestrzennej analizy biospecklowych obrazów interferencyjnych. IUVENTUS PLUS MNSiW, IP2014 023773, 2014 – 2016.
 • Nowy teksturotwórczy dodatek do żywności na bazie odpadowych surowców przemysłu owocowo-warzywnego. LIDER NCBR, 2011-2014.
 • Spektroskopia mechaniczna AFM amorficznych i krystalicznych form celulozy w środowisku biopolimerów ścian komórkowych. IUVENTUS PLUS MNSiW, IP2010 005770, 2011-2012.

Udzielone patenty:

P.420890 z dnia 17.03.2017 Sposób otrzymywania nanocelulozy z odpadu owocowego, membrany celulozowe oraz sposób otrzymywania membran nanocelulozowych. Szymańska-Chargot M., Chylińska M., Farooq M.. Dnia 27.05.2019 Urząd Patentowy RP wydał decyzję o udzieleniu patentu na powyższy wynalazek.

 

Staże i kursy

 • Staże w ramach projektu SIMS (Science Infrastructure Management Support) (Wsparcie zarządzania infrastrukturą badawczą, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju) sierpień-wrzesień 2014 (Fraunhofer Society – Technical University of Dresden (Dresden) oraz Fraunhofer MOEZ & IZI (Leipzig), IBM T.J. Watson Research Center in Yorktown Heights oraz w Somers, USA)
 • stypendium DAAD: Instytut Chemii Fizycznej, Uniwersytet Friedricha Schillera w Jenie, luty – marzec 2014, opiekun: Jürgen Popp/Michael Schmitt i Petra Rösch; temat badań: Observation of changes in cell wall of fruits and/or vegetables during development and ripening. (Raman microscope)
 • Praktyczne i teoretyczne szkolenia w ramach projektu SIMS: Strategia, Zarządzanie projektami, HR oraz Komercjalizacja (każde ok. 16 h)
 • Szkolenie: „Statistica: kurs podstawowy”, StatSoft, 2011, Kraków,
 • Studia Podyplomowe „Menedżer projektów badawczych – studia podyplomowe dla pracowników jednostek naukowych”, grudzień 2010 – grudzień 2011, Lublin
 • Szkolenie z technik próżniowych Polskiego Towarzystwa Próżniowego pod patronatem międzynarodowej Unii IUVSTA (International Union for Vacuum Science, Technology and Application), 1-3 czerwca 2006 Kraków
 • Udział w Letnim Uniwersytecie Fizyki pod tytułem „Energia dla Europy. Fizyka cykli energetycznych” („Energy for Europe. Physics of Energy Cycles”) 7-14 lipca 2002, Strasbourg, Francja,

Nagrody i wyróżnienia

 • Wyróżnienie Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN dla Zespołu Naukowego z Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN: Prof. Dr hab. Artura Zdunka, Dr hab. inż. Justyna Cybulskiej, Dr hab. Moniki Szymańskiej-Chargot, Dr inż. Piotra Pieczywka, Dr Moniki Chylińskiej, Prof. Dr hab. Małgorzaty Lekkiej za cykl prac pt. Zmiany architektury makromolekularnej ścian komórkowych owoców i warzyw podczas dojrzewania (2018)
 • Nagroda za najlepszy projekt współorganizatorów w ramach XII Lubelskiego Festiwalu Nauki „Nauka drogą do Nobla” 19-25 września 2015, za projekt zatytułowany: „Detektyw w kuchni” Kierownik: dr Monika Szymańska-Chargot; Organizatorzy: mgr Monika  Chylińska,  mgr  inż.  Joanna  Mierczyńska,  mgr Arkadiusz Kozioł, dr inż. Piotr M. Pieczywek
 • Stypendium dla najlepszych doktorantów w przyznane przez Dziekana Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki, UMCS za bardzo dobre wyniki naukowe (rok akademicki 2008/2009)
 • Stypendium Dyrektora IA PAN dla młodych naukowców w 2011 i 2012 r.

Członkostwo w organizacjach:

 • Polskie Towarzystwo Biofizyczne (Członek Zarządu Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Biofizycznego(2014-2019)

Publikacje pracownika

 1. 2024, A study of the properties of hemicelluloses adsorbed onto microfibrillar cellulose isolated from apple parenchyma, Food Chemistry, 430, 137116, DOI: 10.1016/j.foodchem.2023.137116
 2. 2024, Insight into structural and chemical profile / composition of powdered enamel and dentine in different types of permanent human teeth, Micron, Volume 179, 103608; DOI: 10.1016/j.micron.2024.103608
 3. 2024, A determination of the composition and structure of the polysaccharides fractions isolated from apple cell wall based on FT-IR and FT-Raman spectra supported by PCA analysis, Food Hydrocolloids, 150, 109688, DOI: 10.1016/j.foodhyd.2023.109688
 4. 2023, Influence of pectin and hemicelluloses on physical properties of bacterial cellulose, Food Chemistry, 429:136996. DOI:10.1016/j.foodchem.2023.136996
 5. 2023, Structural Properties of Water-Soluble Cell-Wall Polysaccharides of Two Varieties of Onion, 22nd International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2023”; Gödöllő, Hungary, 15-16 czerwca 2023 r., , str. 48-48
 6. 2023, Spectroscopic Studies of Cell Wall Polysaccharides of Apple at Different Stages of Development, 22nd International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2023”; Gödöllő, Hungary, 15-16 czerwca 2023 r.,, str. 56-56
 7. 2023, Structure of cell wall polysaccharides in relations to apple development, XVI Plant Cell Wall Meeting, Málaga, 18-22 czerwca 2023 r., PD27., 220
 8. 2023, Evaluation of physical properties of bacterial cellulose modified with pectin and hemicelluloses, XVI Plant Cell Wall Meeting, Málaga, 18-22 czerwca 2023 r., PC4., 273
 9. 2023, The adsorption of different plant cell wall polysaccharides on aplle microfibrillar cellulose, XVI Plant Cell Wall Meeting, Málaga, 18-22 czerwca 2023 r., PC9., 278
 10. 2023, Interactions between non-cellulosic plant cell wall polysaccharides and cellulose emerging from adsorption studies, Cellulose, DOI: 10.1007/s10570-023-05442-y
 11. 2023, Aggregation Index as an indicator of a gel point, 14th International Conference on Agrophysics (ICA 2023); Lublin, Polska, 11-13 września 2023 r., 33-33
 12. 2023, Spectroscopic studies of the structure and distribution of apple cell wall polysaccharides at different developmental stage, 14th International Conference on Agrophysics (ICA 2023); Lublin, Polska, 11-13 września 2023 r., 39-39
 13. 2023, Cell wall polysaccharides effect on structural, mechanical, thermal and water sorption properties of bacterial cellulose hydrogels, 14th International Conference on Agrophysics (ICA 2023); Lublin, Polska, 11-13 września 2023 r., 114-114
 14. 2023, The adsorption of different polysaccharide fractions on apple microfibrillar cellulose, 14th International Conference on Agrophysics (ICA 2023); Lublin, Polska, 11-13 września 2023 r., 132-132
 15. 2023, The impact of in situ modification with divalent metal ions on physical properties of BC-Pectin films, 14th International Conference on Agrophysics (ICA 2023); Lublin, Polska, 11-13 września 2023 r., 144-144
 16. 2023, Modifications of bacterial cellulose by in situ biosynthesis withp pectin and hemicelluloses, 8th International Polysaccharide Conference, epnoe GRAZ 2023 Austria, 17-22 September 2023 r., S9-P4, 316-317
 17. 2023, Charakterystyka materiału ściany komórkowej organu spichrzowego i liści asymilacyjnych Allium cepa L. z zastosowaniem spektroskopii w podczerwieni, XXVIII Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, Kazimierz nad Wisłą, 25-26 maja 2023 r., 20-20
 18. 2023, Zmiany stopnia O-acetylacji polisacharydów niecelulozowych podczas rozwoju i dojrzewania jabłek, Warsztaty dla Młodych Badaczy, Lublin, 30.11-01.12.2023 r., 14-14
 19. 2023, Wpływ adsorpcji wybranych flawonoidów na strukturę i właściwości biokompozytów na bazie mikrofibrylarnej celulozy i nanocelulozy, VI Konferencja Doktorantów pt.: „Cztery Żywioły – współczesne problemy w naukach o życiu”, Warszawa-Lublin, online, 14.12.20223 r., 37-38
 20. 2023, Badania spektroskopowe polisacharydów niecelulozowych ściany komórkowej jabłek, VI Konferencja Doktorantów pt.: „Cztery Żywioły – współczesne problemy w naukach o życiu”, Warszawa-Lublin, online, 14.12.20223 r., 41-41
 21. 2022, Recent advances in interactions between polyphenols and plant cell wall polysaccharides as studied using an adsorption technique, Food Chemistry, 373, 131487, str. 1-11, DOI: 10.1016/j.foodchem.2021.131487
 22. 2022, The Influence of High-Intensity Ultrasonication on Properties of Cellulose Produced from the Hop Stems, the Byproduct of the Hop Cones Production, Molecules, 27(9), 2624 str. 1-14, DOI: 10.3390/molecules27092624
 23. 2022, Effect of chemical structure of selected phenolic acids on the structure of gluten proteins, Food Chemistry, 389.1339109, str 1-9, DOI: 10.1016/j.foodchem.2022.133109
 24. 2022, Microencapsulated Red Powders from Cornflower Extract—Spectral (FT-IR and FT-Raman) and Antioxidant Characteristics, Molecules, 23. 3094, str. 1-12, DOI: 10.3390/molecules27103094
 25. 2022, The effect of high humidity hot air impingement blanching on the changes in cell wall polysaccharides and phytochemicals of okra pods, Journal of the Science of Food and Agriculture, DOI: 10.1002/jsfa.11949
 26. 2022, Modification of the cell wall polysaccharides and phytochemicals of okra pods by cold plasma treatment, Food Hydrocolloids, 131. 107763, str. 1-10; DOI: 10.1016/j.foodhyd.2022.107763
 27. 2022, Effect of fluorescence dyes on wet gluten structure studied with fluorescence and FT-Raman spectroscopies, Food Hydrocolloids, Vol. 131; 107820; DOI: 10.1016/j.foodhyd.2022.107820
 28. 2022, FT-IR and FT-Raman fingerprints of flavonoids – A review, Food Chemistry, Vol. 393; 133430; DOI: 10.1016/j.foodchem.2022.133430
 29. 2022, GLUTEN NETWORK AGGREGATION INDUCED BY SELECTED PHENOLIC ACIDS STUDIED BY FT-RAMAN SPECTROSCOPY, 21th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2022”; 30-31.05.2022, str. 54-55
 30. 2022, INFLUENCE OF THE FLAVONOIDS ADDITION ON THE STRUCTURE AND PROPERTIES OF MICROFIBRILLAR CELLULOSE AND NANOCELLULOSE-BASED COMPOSITES, 21th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2022”; 30-31.05.2022, str. 56-57
 31. 2022, ADSORPTION IN INVESTIGATION OF CELLULOSE INTERACTION WITH OTHER POLYSACCHARIDES, 21th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2022”; 30-31.05.2022, str. 83-84
 32. 2022, Phenolic acids-induced aggregation of gluten proteins. Structural analysis of the gluten network using FT-Raman spectroscopy, Journal of Cereal Science, vol. 107; DOI: 10.1016/j.jcs.2022.103503
 33. 2022, Zastosowanie kompozytów celulozy bakteryjnej i polisacharydów ścian komórkowych do enkapsulacji mikroorganizmów pożytecznych, 64. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego; Lublin,11-16.09.2022, str. 416
 34. 2022, Soluble Extracellular Polymeric Substances Produced by Parachlorella kessleri and Chlorella vulgaris: Biochemical Characterization and Assessment of Their Cadmium and Lead Sorption Abilities, Molecules, 27(21),7153, str. 1-10. DOI: 10.3390/molecules27217153
 35. 2022, Dynamiczne rozpraszanie światła laserowego w badaniach procesu żelowania pektyny ściany komórkowej owoców gruszy, XXVII Lubelskie Warsztaty Biofizyczne; Kazimierz nad Wisłą 26-27.05.2022, str. 6
 36. 2022, Właściwości fizkochemiczne polisacharydów ściany komórkowej czarnej rzodkwi, 64. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Lublin, 11-16.09.2022, str. 536
 37. 2022, Badania adsorpcji wybranych hemiceluloz i pektyn na celulozie mikrofibrylarnej, Warsztaty dla młodych badaczy, Lublin, 28-29.11.2022, str. 22
 38. 2022, Changes in the gluten network structure and antioxidant properties induced by hydroxycinnamic acid derivatives supplementation, 20th ICC Conference 2022 “Future Challenges for Cereal Science and Technology”; Vienna, Austria, 5-7.07.2022 , str. 97
 39. 2022, Changes within gluten network after supplementation with selected phenolic acids, 1st International PhD Student's Conference at the University of Life Sciences in Lublin: Environment-Plant-Animal-Product (ICDSUPL); Lublin 26.04.2022, DOI: 10.24326/ICDSUPL1.T014
 40. 2022, Model studies of adsorption of non-cellulosic polysaccharides on microfibrillar cellulose, IPSC 2022 - International Plant Spectroscopy Conference; Nantes, France, 12-15.09.2022 ,
 41. 2021, Spectroscopic, mineral, and antioxidant characteristics of blue colored powders prepared from cornflower aqueous extracts, Food Chemistry, 346,128889, str. 1-9, DOI: 10.1016/j.foodchem.2020.128889
 42. 2021, Polymers Sorption Properties towards Photosynthetic Pigments and Fungicides, Materials, 14(8), 1874; DOI: 10.3390/ma14081874
 43. 2021, Development of New Gluten-Free Maize-Field Bean Bread Dough: Relationships Between Rheological Properties and Structure of Non-Gluten Proteins, Polish Journal of Food and Nutrition Sciences, Vol. 71, No. 2, pp. 161–175; DOI: 10.31883/pjfns/135800
 44. 2021, Cadmium and lead adsorption on microalgal exopolysaccharide, 20th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2021”, Lublin 18 maja 2021 r., str. 46
 45. 2021, Influence of the phenolic acids addition on the structure and properties of microfibrillar cellulose and nanocellulose-based composites, 20th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2021”, Lublin 18 maja 2021 r., str. 62
 46. 2021, Plasmodiophora brassicae-Triggered Cell Enlargement and Loss of Cellular Integrity in Root Systems Are Mediated by Pectin Demethylation, Frontiers in Plant Science, DOI: 10.3389/fpls.2021.711838
 47. 2021, Green Synthesis of Silver Nanoparticles Using Natural Extracts with Proven Antioxidant Activity, Molecules, 26(16), 4986, str. 1-21; DOI: 10.3390/molecules26164986
 48. 2021, Structural properties of diluted alkali-soluble pectin from Pyrus communis L. in water and salt solutions, Carbohydrate Polymers, 273,118598, str. 1-11, DOI: 10.1016/j.carbpol.2021.118598
 49. 2021, Multimodal Spectroscopic Imaging of Pea Root Nodules to Assess the Nitrogen Fixation in the Presence of Biofertilizer Based on Nod-Factors, International Journal of Molecular Sciences, 22, 12991, str. 1-19, DOI:10.3390/ijms222312991
 50. 2021, Badania adsorpcji polisacharydów niecelulozowych na celulozie mikrofibrylarnej, jako przykład oddziaływań międzyfazowych występujących w roślinnej ścianie komórkowej, IV. Konferencja Doktorantów „Cztery Żywioły - współczesne problemy w naukach o życiu”, 14.12.2022 r., Lublin, Polska,, str. 26
 51. 2021, Gelling ability of diluted alkali-soluble pectin from pear fruit determined using the physicochemical and optical indices, 13th International Conference on Agrophysics: Agriculture in changing climate 15-16 November 2021, Lublin, Poland, str. 44
 52. 2021, Sorption capacity of exopolysaccharide synthesized by Parachlorella kessleri, 13th International Conference on Agrophysics: Agriculture in changing climate 15-16 November 2021, Lublin, Poland, str. 82
 53. 2021, An interaction of pear pectin with the materials of food packages – the physicochemical studies, 13th International Conference on Agrophysics: Agriculture in changing climate 15-16 November 2021, Lublin, Poland, str. 96
 54. 2021, Changes in the secondary and tertiary structure of gluten network influenced by ferulic and caffeic acid supplementation, 13th International Conference on Agrophysics: Agriculture in changing climate 15-16 November 2021, Lublin, Poland, str. 130
 55. 2021, Influence of the phenolic acids addition on the structure and properties of microfibrillar cellulose and nanocellulose-based composites, 13th International Conference on Agrophysics: Agriculture in changing climate 15-16 November 2021, Lublin, Poland, str. 137
 56. 2021, Interactions between non-cellulosic polysaccharides and microfibrillar cellulose in the plant cell wall, 13th International Conference on Agrophysics: Agriculture in changing climate 15-16 November 2021, Lublin, Poland, str. 168
 57. 2021, Sorpcja jonów kadmu i ołowiu przez egzopolisacharyd syntetyzowany przez Parachlorella kessleri, WARSZTATY DLA MŁODYCH BADACZY, 25 października, Lublin, Polska, str. 9
 58. 2021, Określenie zmian struktury sieci glutenowej po suplementacji kwasem 4-hydroksybenzoesowym oraz p-kumarowym, WARSZTATY DLA MŁODYCH BADACZY, 25 października, Lublin, Polska, str.12
 59. 2021, Wpływ dodatku kwasów fenolowych na strukturę i właściwości kompozytów na bazie mikrofirbrylarnej celulozy oraz nanocelulozy, WARSZTATY DLA MŁODYCH BADACZY, 25 października, Lublin, Polska, str. 14
 60. 2020, Effect of moisturizing pre-treatment of dietary fibre preparations on formation of gluten network during model dough mixing – A study with application of FT-IR and FT-Raman spectroscopy, LWT - Food Science and Technology, 121(108959), DOI: 10.1016/j.lwt.2019.108959
 61. 2020, Evaluation of Nanocomposite Made of Polylactic Acid and Nanocellulose from Carrot Pomace Modified with Silver Nanoparticles, Polymers, 12(4), 812; DOI: 10.3390/polym12040812
 62. 2020, FT-Raman and FT-IR studies of the gluten structure as a result of model dough supplementation with chosen oil pomaces, Journal of Cereal Science, 93; DOI: 10.1016/j.jcs.2020.102961
 63. 2020, Effect of cinnamic acid and its derivatives on structure of gluten proteins – A study on model dough with application of FT-Raman spectroscopy, Food Hydrocolloids, 107; DOI: 10.1016/j.foodhyd.2020.105935
 64. 2020, Upgrading of green waste into carbon-rich solid biofuel by hydrothermal carbonization: The effect of process parameters on hydrochar derived from acacia, Energy, 202; DOI: 10.1016/j.energy.2020.117717
 65. 2020, Effect of different conditions of synthesis on properties of silvernanoparticles stabilized by nanocellulose from carrot pomace, Carbohydrate Polymers, 245,116513, str 1-9, DOI: 10.1016/j.carbpol.2020.116513
 66. 2020, Wykorzystanie spektroskopii wibracyjnej do badania związków fenolowych, III Konferencja Doktorantów "Cztery Żywioły - współczesne problemy w naukach o życiu", Warszawa, 18.12.2020, str. 10
 67. 2019, Hydrothermal carbonization characteristics of sewage sludge and lignocellulosic biomass. A comparative study, Biomass & Bioenergy, 120, str. 166-175, DOI: 10.1016/j.biombioe.2018.11.016
 68. 2019, Investigation of viscoelastic behaviour of rice-field bean gluten-free dough using the biophysical characterization of proteins and starch: a FT-IR study, Journal of Food Science and Technology-Mysore, 56(3), str. 1316–1327, DOI: 10.1007/s13197-019-03602-2
 69. 2019, Tailored nanocellulose structure depending on the origin. Example of apple parenchyma and carrot root celluloses, Carbohydrate Polymers, 210, str 186-195, DOI: 10.1016/j.carbpol.2019.01.070
 70. 2019, Effect of cellulose nanofibrils and nanocrystals on physical properties of concrete, Construction and Building Materials, 223, Str. 1-11, DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2019.06.145
 71. 2019, The effect of harvest date and the chemical characteristics of biomass from Molinia meadows on methane yield, Biomass and Bioenergy, 130,(105391), DOI: 10.1016/j.biombioe.2019.105391
 72. 2019, Influence of chitosan addition on the mechanical and antibacterial properties of carrot cellulose nanofibre film, Cellulose, 26(18), str.9613-9629, DOI: 10.1007/s10570-019-02755-9
 73. 2019, Nanocellulose – chitosan interactions in aqueous solutions at different pH conditions, 6th EPNOE International Polysaccharide Conference, 21-25.10.2019,
 74. 2019, Effect of Eco-Friendly Cellulose Nanocrystals on Physical Properties of Cement Mortars, Polymers, 11(12), 2088; DOI: 10.3390/polym11122088
 75. 2019, Differences in cellulose structure isolated from apple and carrot tissues, XV Cell Wall Meeting Cambridge UK 7-12 July 2019,
 76. 2019, Differences in structure of cellulose isolated from fruits and vegetables, 6th EPNOE (European Polysaccharide Network of Excellence) International Polysaccharide Conference, Aveiro, Portugal, 21-25.10.2019 r., str. 344
 77. 2019, Differences in structure of cellulose isolated from apple and carrot tissues, 6th EPNOE (European Polysaccharide Network of Excellence) International Polysaccharide Conference, Aveiro, Portugal, 21-25.10.2019 r.,
 78. 2019, Influence of hemicellulose addition on the properties of apple cellulose film, 13th International Conference on Agrophysics: Agriculture in changing climate 15-16 November 2021, Lublin, Poland, str. 182
 79. 2018, Early detection of fungal infection of stored apple fruit with optical sensors – comparison of biospeckle, hyperspectral imaging and chlorophyll fluorescence, Food Control, 85: 327-338
 80. 2018, Structural, mechanical and enzymatic study of pectin and cellulose during mango ripening, Carbohydrate Polymers, 196: 313-321
 81. 2018, Charakterystyka Struktury Molekularnej Celulozy i Nanocelulozy z Zastosowaniem Metod Spektroskopowych, XXV Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, Kazimierz Dolny nad Wisłą 14-15.06.2018 r., str. 24
 82. 2018, Effect of ultrasonication on physicochemical properties of apple based nanocellulose-calcium carbonate composites, Cellulose, 25(8): 4603-4621
 83. 2018, An effect of the water loss on the properties of nanocellulose sol, XVI Polish-Ukrainian Symposium "Theoretical and Experimental Studies of Interfacial Phenomena and their Technological Applications, Lublin, 28-31.08.2018 r., str. 162
 84. 2018, Characterization of cellulose and nanocellulose isolated from fruit and vegetable pomaces, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str. 43
 85. 2018, Influence of chitosan addition on properties of nanocellulose composites obtained from carrot, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str. 137
 86. 2018, Solid-phase extraction using octadecyl-bonded silica modified with photosynthetic pigments from Spinacia oleracea L. for the preconcentration of lead(II) ions from aqueous samples, Journal of Separation Science, 41(15): 3129-3142
 87. 2018, Characterization of cellulose isolated from fruit and vegetable pomaces, World Polymers Congres MACRO 2018, Cairns, Austria, 1-5.07.2018 r., str. 354
 88. 2018, Characterization of composites of chitosan and nanocellulose obtained from carrot wastes, World Polymers Congres MACRO 2018, Cairns, Austria, 1-5.07.2018 r., str. 31
 89. 2018, Molecular structure of cellulose and nanocellulose evaluated by Raman and FTIR spectroscopy, The 26th International Conference on Raman Spectroscopy (ICORS 2018), Jeju, Korea, 26-31.08.2018 r. , str. 1034-1035
 90. 2018, Methods of biopolymers localization in the fruit cell wall: Raman imaging and immunofluorescense, The 26th International Conference on Raman Spectroscopy (ICORS 2018), Jeju, Korea, 26-31.08.2018 r., str. 786-787
 91. 2018, Analysis of bone osteometry, mineralization, mechanical and histomorphometrical properties of tibiotarsus in broiler chickens demonstrates a influence of dietary chickpea seeds (Cicer arietinum L.) inclusion as a primary protein source, PLoS One, DOI: 10.1371/journal.pone.0208921
 92. 2017, Hydrodynamic cavitation of brewery spent grain diluted by wastewater, Chemical Engineering Journal, 313: 946-956
 93. 2017, Effect of dietary fibre polysaccharides on structure and thermal properties of gluten proteins – A study on gluten dough with application of FT-Raman spectroscopy, TGA and DSC, Food Hydrocolloids, 69: 410-421
 94. 2017, Aggregation of gluten proteins in model dough after fibre polysaccharide addition, Food Chemistry, 231: 51-60
 95. 2017, New bioproducts made of cell wall polysaccharides from fruit and vegetable waste, Annual Report of the Polish Academy of Sciences, str. 23-25
 96. 2017, Changing of biochemical parameters and cell wall polysaccharides distribution during physiological development of tomato fruit, Plant Physiology and Biochemistry, 119: 328-337
 97. 2017, Evaluation of pectin nanostructure by atomic force microscopy in blanched carrot, LWT-Food Science And Technology, 84: 658-667
 98. 2017, Simultaneous influence of pectin and xyloglucan on structure and mechanical properties of bacterial cellulose composites, Carbohydrate Polymers, 174: 970-979
 99. 2017, Badania nad enzymatyczną i nieenzymatyczną degradacją roślinnej ściany komórkowej, XXIV Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, Kazimierz Dolny nad Wisłą, 03-04.07.2017 r., str. 12
 100. 2017, Szybka detekcja porażenia grzybowego owocu jabłoni metodą przestrzennego obrazowania biospeckli, XXIV Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, Kazimierz Dolny nad Wisłą, 03-04.07.2017, str. 21
 101. 2017, Charakterystyka celulozy wyizolowanej z wytłoków warzyw i owoców, XXIV Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, Kazimierz Dolny nad Wisłą, 03-04.07.2017 r., str. 25
 102. 2017, Otrzymanie nanocelulozy z celulozy wyizolowanej z wytłoków jabłkowych metodą ultradźwiękową, XXIV Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, Kazimierz Dolny nad Wisłą, 03-04.07.2017 r., str. 26
 103. 2017, Isolation and Characterization of Cellulose from Different Fruit and Vegetable Pomaces, Polymers, 9(10): 1-16; DOI: 10.3390/polym9100495
 104. 2017, Effective phospholipid removal from plasma samples by solid phase extraction with the use of copper (II) modified silica gel cartridges, Journal of Chromatography B-Analytical Technologies in the Biomedical and Life Sciences, 1070: 1-6
 105. 2017, How pectins and hemicellulose mutually influence mechanical properties of bacterial cellulose membranes, 4th International Conference on Biobased Materials and Composites March, Nantes, France, 29-31.03.2017 , str. 137
 106. 2017, Isolation and characterization of cellulose fibers from different sources, 4th International Conference on Biobased Materials and Composites March, Nantes, France, 29-31.03.2017 , str. 139
 107. 2017, How pectins and hemicellulose mutually influence mechanical properties of bacterial cellulose membranes, 7th International IUPAC Conference on Green Chemistry, Moscow, Russia, 2-5.10.2017 ,
 108. 2017, Isolation of cellulose fibers from fruit and vegetable pomaces, 7th International IUPAC Conference on Green Chemistry, Moscow, Russia, 2-5.10.2017 ,
 109. 2017, Nanocellulose obtained from cellulose isolated from apple pomace, 7th International IUPAC Conference on Green Chemistry, Moscow, Russia, 2-5.10.2017 ,
 110. 2016, Revision of adsorption models of xyloglucan on microcrystalline cellulose, Cellulose, 23(5): 2819-2829
 111. 2016, FT-IR and FT-Raman characterization of non-cellulosic polysaccharides fractions isolated from plant cell wall, Carbohydrate Polymers, 154: 48-54
 112. 2016, Determination of the Optimum Harvest Window for Apples Using the Non-Destructive Biospeckle Method, Sensors, 16(5), 661; DOI: 10.3390/s16050661
 113. 2016, Dietary fiber-induced changes in the structure and thermal properties of gluten proteins studied by Fourier Transform-Raman Spectroscopy and Thermogravimetry, Journal of Agricultural and Food Chemistry, 64(10): 2094-2104
 114. 2016, Stabilność termiczna kamieni układu moczowego a ich skład chemiczny i wytrzymałość mechaniczna., XXIII Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, 24-25 maja 2016, Kazimierz Dolny nad Wisłą, 22-22
 115. 2016, Agregacja białek glutenowych w cieście glutenowym indukowana dodatkiem błonników pokarmowych, XXIII Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, 24-25 maja 2016, Kazimierz Dolny nad Wisłą, 15-15
 116. 2016, Raman imaging of changes in the polysaccharides distribution in the cell wall during apple fruit development and senescence, Planta, 243(4): 935-945
 117. 2016, Charakterystyka celulozy otrzymanej z wytłoków jabłkowych, VIII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2016 "Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju", Lublin, 12-13.03.2016 r., str. 248-249
 118. 2016, Hyperspectral image analysis of Raman maps of plant cell walls for blind spectra characterization by nonnegative matrix factorization algorithm, Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems, 151: 136-145
 119. 2016, Characteristics of Relationships Between Structure of Gluten Proteins and Dough Rheology – Influence of Dietary Fibres Studied by FT-Raman Spectroscopy, Food Biophysics, 11(1): 81-90
 120. 2016, Raman studies of gluten proteins aggregation induced by dietary fibres, Food Chemistry, 194: 86-94
 121. 2016, Study on dietary fibre by Fourier transform-infrared spectroscopy and chemometric methods, Food Chemistry, 196(2016): 114-122
 122. 2015, Localization And Characterization Of Plant Cell Wall Polysaccharides By Usage Of Raman Confocal Microscope., 2015, 2.11.
 123. 2015, Infrared And Raman Spectroscopy As A Tool For Characterization Of Cell Wall Polysaccharides., 2015
 124. 2015, Influence of dietary fibre on gluten proteins structure – A study on model flour., 2015, 26-26
 125. 2015, Wykorzystanie mikroskopii Ramana w badaniu składu ścian komórkowych warzyw i owoców., 2015, 31-31
 126. 2015, Zastosowanie wybranych metod statystycznych w analizie danych spektroskopowych., 2015, 10-10
 127. 2015, Raman image analysis in the identification of biopolymers in plant cell wall., 2015, 14-15
 128. 2015, Influence of dietary fibre on gluten proteins structure – a study on model flour with application of FT-Raman spectroscopy., Journal of RAMAN SPECTROSCOPY, 46(3): 309-316
 129. 2015, Combining FT-IR spectroscopy and multivariate analysis for qualitative and quantitative analysis of the cell wall composition changes during apples development., Carbohydrate Polymers, 115: 93-103
 130. 2014, Określenie wpływu błonników roślinnych na strukturę białek glutenowych., 2014, 19-19
 131. 2014, Wykorzystanie widm podczerwieni oraz analiz wielowymiarowych do oceny zmian zawartości polisacharydów ścian komórkowych jabłka., 2014, 26-26
 132. 2014, Ocena składu chemicznego ścian komórkowych jabłka na podstawie widm podczerwieni oraz analiz wielowymiarowych., NAUKA i PRZEMYSŁ metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, 2014, (Tom I,): 489-492
 133. 2014, Zastosowanie spektrometrii ramanowskiej oraz FT-IR w analizie matryc polisacharydowych., NAUKA i PRZEMYSŁ metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, 2014, (Tom I,): 481-484
 134. 2014, Klasyfikacja frakcji włókna pokarmowego na podstawie danych spektralnych., NAUKA i PRZEMYSŁ metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, 2014, (Tom I,): 485-488
 135. 2014, Badania degradacji polisacharydów obecnych w roślinnej ścianie komórkowej za pomocą obrazowania ramanowskiego., 2014, 11-11
 136. 2014, Observation of changes in cell wall polysaccharides of radish during development., 2014, p. 193-193
 137. 2014, Principal component analysis of raman spectra applied to identifications of biopolymers in plant cell wall., 2014, p. 149-149
 138. 2014, Observation of differences in cell wall polysaccharides composition of carrot root different tissues., 2014, p. 29-30
 139. 2014, Influence of various concentrations of pectins and hemicelluloses on cellulose structure – apple cell wall., 2014, Chemicke Listy 108, p. 918
 140. 2014, Influence of various concentrations of pectins and hemicelluloses on cellulose structure – bacterial cellulose., 2014, Chemicke Listy 108, p. 918
 141. 2014, Preliminary studies of dietary fiber fractions from different fruits based on FTIR and multivariate statistical methods., 2014, Chemicke listy 108, p.911
 142. 2014, Connection of Raman microscopy and multivariate image analysis methods as a useful way to identification polymers in the plant cell wall., 2014
 143. 2014, Hyperspectral imaging in identification the plant cell wall polysaccharides., 2014, Chemicke Listy 108, p.911
 144. 2014, Determination of conformational changes in the gluten structure after addition of dietary fibre by using FT-Raman spectroscopy., 2014, P1.9
 145. 2014, Classification of dietary fiber fractions from different sources based on FT IR and hierarchical cluster analysis., 2014, 45-46
 146. 2014, Imaging of polysaccharides in the tomato cell wall with Raman microspectroscopy., Plant Methods, 2014, 10:14(doi:10.1186/1746-4811-10-14): 1-11
 147. 2013, Mikroskop Ramana jako narzędzie do badania struktury roślinnych ścian komórkowych owoców i warzyw, 2013, 61-61
 148. 2013, Study on spatial distribution of polysaccharides in plant cell wall by Raman microscope, 2013, 105-105
 149. 2013, Spatial distribution of polysacccharides in plant cell wall of vegetables and fruits, 2013, 41-41
 150. 2013, Biospeckle application for monitoring of pre-harvest apple development, 2013, 13-14
 151. 2013, Raman microscope as a powerful tool to obtain images of spatial distribution of plant cell wall components, 2013, 20-20
 152. 2013, Use of FT-IR spectra and PCA to the bulk characterization of cell wall residues of fruits and vegetables along a fraction process, Food Biophysics, 2013, 829-42
 153. 2013, Study on spatial distribution of polysaccharides in plant cell wall by Raman microspectroscope, 2013, 80-80
 154. 2013, Changes of cell wall material composition during apple development, 2013, 64-64
 155. 2013, Prediction of the optimal apple harvest window using biospeckle method, 2013, 30-30
 156. 2012, Usage of raman microspectroscopy for identification of plant cell wall polysaccharides, 2012, 52-52
 157. 2012, Chemometric study of cell wall composition of different vegetables, 2012
 158. 2012, Pre-harvest monitoring of apple fruits development with the use of biospeckle method, Scientia Horticulturae, 2012, 14523-28
 159. 2012, Wykorzystanie spektroskopii wibracyjnej w badaniu ścian komórkowych warzyw i owoców, 2012, 28-28
 160. 2011, Sensing the structural differences in cellulose from apple and bacterial cell wall materials by Raman and FT-IR spectroscopy, Sensors, 2011, 115543-5560
 161. 2011, Mass-spectrometric investigation of silver clusters, Acta Physica Polonica A, 2011, 119(6): 1012-1017
 162. 2011, Crystallinity and nanostructure of cellulose from different sources, 2011
 163. 2011, Assessment of cellulose structure from apple and bacterial wall materials by Raman and FT-IR spectroscopy, 2011, 62-63
X