Cieśla Jolanta

Cieśla Jolanta

Print Friendly, PDF & Email
dr hab. Cieśla Jolanta
Nr pokoju: 231
E-mail: j.ciesla@ipan.lublin.pl
Nr telefonu: (81) 744 50 61 w. 192

Zakład i laboratorium

Zakład: Zakład Mikrostruktury i Mechaniki Biomateriałów

Zainteresowania

Zainteresowania naukowe:

 • Metrologia
 • Badania właściwości fizykochemicznych koloidów, nanocząstek oraz biomateriałów,
 • Zastosowanie metod optycznych w pomiarach potencjału elektrokinetycznego (laserowa Dopplerowska elektroforeza) i wielkości cząstek (spektroskopia korelacyjna fotonów)

Inne informacje

Uzyskane stopnie naukowe:

 • 2004    Mgr chemii
  Wydz. Chemii UMCS w Lublinie
 • 2009    Dr nauk rolniczych w zakresie agronomii-agrofizyki
  Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie
  Tytuł pracy: „Zakres stosowalności nowego typu elektrod jonoselektywnych do oznaczania aktywności potasu w glebie”
 • 2009    Studia podyplomowe w zakresie zarządzania badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi w jednostkach naukowych
  Wydział Filozofii KUL w Lublinie
 • 2018   Dr habilitowany w dziedzinie nauk chemicznych w dyscyplinie chemia, Wydział Chemii UMCS w Lublinie, Tytuł osiągnięcia naukowego pt.: „Charakterystyka fizykochemicznych właściwości wybranych koloidów asocjacyjnych oraz biokoloidów z wykorzystaniem technik rozpraszania światła laserowego”

Członkostwo w organizacjach:

 • Polskie Towarzystwo Chemiczne
 • Polskie Towarzystwo Agrofizyczne
 • Agrifoodresearch.net – The European agricultural and food research landscape

Stypendia i staże:

 • 2011-2012    Węgry, Instytut Badawczy Chemii i Inżynierii Procesowej, Uniwersytet w Veszprem
 • 2011    Bułgaria, Instytut Meteorologii I Hydrologii Bułgarskiej Akademii Nauk oraz Instytut Badawczy Rekultywacji Terenów i Mechanizacji Rolnictwa, Sofia
 • 2007, 2009    Belgia, Uniwersytet w Gandawie (Wydział Zarządzania i Ochrony Gleby), pobyt w ramach współpracy naukowej między Polską Akademią Nauk i F.W.O. Flanders (Polish Belgium Joint Research Project „Physical aspects of water retention and transport of water and solutes in soils”)
 • 2007    Finlandia, Uniwersytet w Helsinkach (Wydział Chemii Stosowanej i Mikrobiologii), pobyt w ramach współpracy naukowej między Polską Akademią Nauk i Fińską Akademią Nauk (Polish Finland Joint Research Project „Soil physical factors and microbiological activity of soils under oxygen stress”)
 • 2007    Słowacja, Instytut Hydrologii Słowackiej Akademii Nauk w Bratysławie, pobyt w ramach współpracy naukowej między Polską Akademią Nauk i Słowacką Akademią Nauk (Polish Slovak Joint Research Project „Modelling of water regime in soil profile as an element of ground water, soil canopy and atmosphere system”)
 • 2005-2007    Stypendium Europejskiego Funduszu Socjalnego, ZPORR , nr Z/2.06/II/2.6/01/05 „Stypendia dla młodych naukowców szansą agrorozwoju Lubelszczyzny”

Wybrane projekty naukowe:

 • 2010-2014    Projekt w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet I Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.1. Projekty rozwojowe, UDA.POIG.01.03.01-00-101/08-01, „POLAPGEN-BD „Narzędzia biotechnologiczne służące do otrzymywania odmian zbóż o zwiększonej odporności na suszę”, Zadanie 6. „Kształtowanie się właściwości fizycznych i fizykochemicznych roślin w adaptacji do warunków suszy” – Wykonawca
 • 2007-2008    Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funfuszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś- Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004-2006, NEB/PL/LUB/2.1/06/14, „Utworzenie transgranicznej sieci monitoringu ekosystemu glebowego na terenie Międzynarodowego Biorezerwatu Zachodnie Polesie” – Osoba prowadząca monitoring rzeczowo-finansowy projektu
 • 2007-2008    „Zakres stosowalności nowego typu elektrod jonoselektywnych do oznaczania aktywności potasu w glebie”, Projekt badawczy promotorski Nr N N 305 32 54 33 – Wykonawca
 • 2004-2006     „Opracowanie systemu monitorowania wybranych jonów w glebach i gruntach z zastosowaniem elektrod jonoselektywnych”, Projekt badawczy, Nr 2P04G 032 26 – Pracownik pomocniczy

Nagrody:

 • 2009    Nagroda Dyrektora Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie, przyznana na wniosek Rady Naukowej Instytutu Agrofizyki PAN za rozprawę doktorską pt. „Zakres stosowalności nowego typu elektrod jonoselektywnych do oznaczania aktywności potasu w glebie”
 • 2006, 2007    Dyplomy w dwóch edycjach konkursu Mistrz Popularyzacji Wiedzy „Złoty Umysł 2006” i „-2007”, ogłaszanego przez Prezesa PAN, Warszawa

Działalność w obszarze popularyzacji nauki:

 • Koordynacja 3 edycji Lubelskiego Festiwalu Nauki (2010-2012) z ramienia Instytutu Agrofizyki PAN  w Lublinie
 • A. Sochan, J. Cieśla: Eksperymenty fizyczne z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, IX Lubelski Festiwal Nauki, Lublin, 15-21.09.2012
 • A. Sochan, J. Cieśla: Źródła energii na przykładzie wiatru, wody oraz przemian elektrochemicznych, 16 Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, Warszawa, 12.05.2012
 • J. Cieśla, A. Wilczek: Koloidy w świetle lasera, VIII Lubelski Festiwal Nauki, 17-23.09.2011
 • J. Cieśla, A. Wilczek: Zjawiska zachodzące przy rozpraszaniu światła w układach koloidalnych, 15 Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, Warszawa, 28.05.2011
 • J. Cieśla, A. Wilczek: Magnetyzm nano-świata, VII Lubelski Festiwal Nauki, Lublin, 18-24.09.2010
 • J. Cieśla, A. Wilczek: Sterowanie NanoŚwiatem, 14 Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik, Warszawa, 12.06.2010
 • Przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla przedszkolaków podczas Tygodnia Aktywności Twórczej „Przygody z wiatrem i wodą”, Przedszkole Nr 56, Lublin, 23.04.2010
 • J. Cieśla, A. Wilczek: Efektowne nanocząstki, VI Lubelski Festiwal Nauki, Lublin, 19-25.09.2009
 • J. Cieśla: Marsjańskie sondy na Ziemi, 13 Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Warszawa, 30.05.2009
 • J. Cieśla: Kolory pH, V Lubelski Festiwal Nauki „Wiedza Lekarstwem Duszy”, Lublin, 20-26.09.2008
 • Pokazy doświadczeń dla dzieci ze Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej przy parafii św. Michała Archanioła w Lublinie, Instytut Agrofizyki PAN, Lublin, 11.02.2009
 • J. Cieśla: Metody określania pH gleby, 12 Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Warszawa, 14.06.2008
 • M. Ryżak, J. Cieśla: Kilka tajemnic świata leżącego u naszych stóp – czyli gleby, IV Lubelski Festiwal Nauki, Lublin, 22-28.09.2007
 • J. Cieśla: Matematyka podpowie, ile gleba kryje w sobie – o jonometrycznych pomiarach potasu, 11 Piknik Naukowy Polskiego Radia BIS w Warszawie, Warszawa, 26.05.2007
 • Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć edukacyjnych (5-11.12.2006) oraz pokazów (29.03.2007)  dla uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 31 w Lublinie
 • M. Ryżak, D. Porębska, J. Cieśla, A. Wilczek, Od grudki gleby i kropli cieczy do rośliny, III Lubelski Festiwal Nauki, Lublin, 17.09.2006-22.09.2006

Publikacje z afiliacją Wydziału Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie:

 • Drach M., Andrzejewska A., Cieśla J., Narkiewicz-Michałek J.:
  Theoretical description of aggregation of cationic gemini surfactants in the bulk solution and on the silica surface.
  Adsorption, 2008, 14, 629-638

Publikacje pracownika

 1. 2021, The concentration-modified physicochemical surface properties of sodium carbonate-soluble pectin from pears (Pyrus communis L.), Food Hydrocolloids, DOI: 10.1016/j.foodhyd.2020.106524
 2. 2021, Aggregation and weak gel formation by pectic polysaccharide homogalacturonan, Carbohydrate Polymers, 256, 117566; DOI: 10.1016/j.carbpol.2020.117566
 3. 2021, The effect of N-(n-butyl)thiophosphoric triamide on the selected physical and physicochemical properties of Urea-Ammonium Nitrate solutions, 20th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2021”, Lublin 18 maja 2021 r., str. 26
 4. 2021, Biodirected Synthesis of Silver Nanoparticles Using Aqueous Honey Solutions and Evaluation of Their Antifungal Activity against Pathogenic Candida Spp., International Journal of Molecular Sciences, 22(14), 7715; DOI: 10.3390/ijms22147715
 5. 2021, Structural properties of diluted alkali-soluble pectin from Pyrus communis L. in water and salt solutions, Carbohydrate Polymers, 273,118598, str. 1-11, DOI: 10.1016/j.carbpol.2021.118598
 6. 2020, Effect of different conditions of synthesis on properties of silvernanoparticles stabilized by nanocellulose from carrot pomace, Carbohydrate Polymers, 245,116513, str 1-9, DOI: 10.1016/j.carbpol.2020.116513
 7. 2019, Effectiveness of Parachlorella kessleri cell disruption evaluated with the use of laser light scattering methods, Journal of Applied Phycology, 31, str. 97-107, DOI: 0.1007/s10811-018-1583-2
 8. 2019, Cross-linking of diluted alkali-soluble pectin from apple (Malus domestica fruit) in different acid-base conditions, Food Hydrocolloids, 92, str. 285-292, DOI: 10.1016/j.foodhyd.2019.02.010
 9. 2019, The Effect of Concentration on the Cross-Linking and Gelling of Sodium Carbonate-Soluble Apple Pectins, Molecules, 24(8), 1635, str. 1-12, DOI: 10.3390/molecules24081635
 10. 2019, Environmental-Friendly Modifications of Zeolite to Increase Its Sorption and Anion Exchange Properties, Physicochemical Studies of the Modified Materials, Materials, 12, 3213, str. 1-13, DOI: 10.3390/ma12193213
 11. 2019, Physicochemical properties of the diluted alkali-soluble pectin from pears and its concentration-affected cross-linking proces, 5th International Conference on Polysaccharides-Glycoscience (15th ICPG) 11-15.11.2019,
 12. 2019, Nanocellulose – chitosan interactions in aqueous solutions at different pH conditions, 6th EPNOE International Polysaccharide Conference, 21-25.10.2019,
 13. 2019, Structural organization of apple pectin extracted using sodium carbonate in different acid-base conditions, 15th International Conference on Polysaccharides-Glycoscience (15th ICPG), 13-15.11.2019, Praga, Czechy,
 14. 2018, Adsorption of water vapour and the specific surface area of arctic zone soils (Spitsbergen), International Agrophysics, 32(1): 19-28
 15. 2018, Effect of carbohydrate type on the DVS isotherm-induced phase transitions in spray-dried fat-filled pea protein-based powders, Journal of Food Engineering, 222: 115-125
 16. 2018, Surface properties of Enterococcus faecalis cells isolated from chicken hearts determine their low ability to form biofilms, Biofouling, 34(2); DOI: 10.1080/08927014.2017.1416105
 17. 2018, An Interaction of Rhamnolipids with Cu2+ Ions, Molecules, 23(2), 488; DOI: 10.3390/molecules23020488
 18. 2018, Extracellular polysaccharide protects Rhizobium leguminosarum cells against zinc stress in vitro and during symbiosis with clover, Environmental Microbiology Reports, 10(3): 355–368
 19. 2018, Wpływ jonów cynku na proces żelowania pektyn rozpuszczalnych w rozcieńczonych alkaliach, VI Sympozjum Inżynierii Żywności, Warszawa 26-27.06.2018 r., str. 31
 20. 2018, The Gelation Process of Sodium Carbonate-Soluble Pectin from Apples Influenced by Pectin Concentration, 17th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2018”, Nitra, Slovakia 15-18.05.2018 r., str. 24
 21. 2018, Effect of ultrasonication on physicochemical properties of apple based nanocellulose-calcium carbonate composites, Cellulose, 25(8): 4603-4621
 22. 2018, The microbial toxicity of quaternary ammonium ionic liquids is dependent on the type of lipopolysaccharide, Journal of Molecular Liquids, 266: 540-547
 23. 2018, An effect of the water loss on the properties of nanocellulose sol, XVI Polish-Ukrainian Symposium "Theoretical and Experimental Studies of Interfacial Phenomena and their Technological Applications, Lublin, 28-31.08.2018 r., str. 162
 24. 2018, Selected properties of beeswax/rhamnolipids/micro-,macroelements nanoemulsion, XVI Polish-Ukrainian Symposium "Theoretical and Experimental Studies of Interfacial Phenomena and their Technological Applications, Lublin, 28-31.08.2018 r., str. 71
 25. 2018, An Influence of Exopolysaccharide on the Selected Surface Properties of Rhizobium leguminosarum Cells, ISSHAC-10: International Symposium Effects of Surface Heterogeneity in Adsorption, Catalysis and related Phenomena, Lublin, Poland, 27–31.08.2018 r., str. 67
 26. 2018, The Effect of Zinc Ions on the Surface Properties of Rhizobium leguminosarum Cells, ISSHAC-10: International Symposium Effects of Surface Heterogeneity in Adsorption, Catalysis and related Phenomena, Lublin, Poland, 27–31.08.2018 r., str.96
 27. 2018, The concentration affected aggregation and gelation in solution of sodium carbonate-soluble pectin extracted from pears, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str. 41
 28. 2018, The cross-linkingprocess of sodium carbonate-soluble pectin from apples in the presence of strontium chloride, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str. 45
 29. 2018, An effect of pH on gelation of sodium carbonate-soluble pectin extracted from pears, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str. 152
 30. 2018, Wpływ stężenia pektyn ekstrahowanych węglanem sodu z jabłek na ich proces sieciowania, Konferencja Doktorantów pt. „Cztery Żywioły – współczesne problemy w naukach o życiu”, Warszawa 25.10.2018 r., str. 23
 31. 2018, The influence of zinc ions on the cross-linking of diluted alkali soluble pectin from apples, VI International Session of Young Scientific Staff "Foood-tradition and modernity", Lublin, 24-25.05.2018 r., str. 124
 32. 2017, Alpha-tocopherol in CTAB/NaCl systems — The light scattering studies, Journal of Molecular Liquids, 233: 15-22
 33. 2017, Effect of α-tocopherol on the properties of microemulsions stabilized by the ionic surfactants, Journal of Molecular Liquids, 236: 117-123
 34. 2017, Studies on the removal of Cd ions by gastrointestinal lactobacilli, Applied Microbiology and Biotechnology, 101: 3418-3425
 35. 2017, Interaction of zinc ions with diluted alkali soluble pectin fraction, 16th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2017”, Lublin, Poland, 1-3.06.2017, str. 43-44
 36. 2017, Effect of the type of carbohydrate on the DVS critical relative humidity in spray-dried fat-filled pea protein-based powders: Comparison with monolayer coverage and Tg values, Food Hydrocolloids, 73: 335-343
 37. 2017, Laserowa dopplerowska elektroforeza w badaniach nano- i biomateriałow, XXIV Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, Kazimierz Dolny nad Wisłą, 03-04.07.2017 , str. 13
 38. 2017, Otrzymanie nanocelulozy z celulozy wyizolowanej z wytłoków jabłkowych metodą ultradźwiękową, XXIV Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, Kazimierz Dolny nad Wisłą, 03-04.07.2017 r., str. 26
 39. 2017, Badania aktywności antyutleniajęcej kwasów fenolowych w układach micelarnych, 60. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Wrocław 17-21.09.2017, str. 869
 40. 2017, Właściwości kwasowo-zasadowe pektyn wyizolowanych z jabłek, 60. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Wrocław 17-21.09.2017, str. 1050
 41. 2017, Stabilność układu olejek cynamonowy/ramnolipid/NaCl o różnej wartości fazy wodnej, 60. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Wrocław 17-21.09.2017, str. 1051
 42. 2017, Influence of humic acid molecular fractions on growth and development of soybean seedlings under salt stress, Plant Growth Regulation, 83(3): 465–477
 43. 2017, Interaction of quaternary ammonium ionic liquids with bacterial membranes – Studies with Escherichia coli R1–R4-type lipopolysaccharides, Journal of Molecular Liquids, 246: 282-289
 44. 2017, Wpływ jonów cynku na elektrokinetyczne i strukturalne właściwości frakcji DASP pektyn, X Sympozjum Doktorantów "Współczesne Problemy w Naukach o Życiu", Lublin, 26.10.2017, str. 7
 45. 2017, Acidic, electrokinetic and structural properties of zinc ions/pectin systems, Biologically Active Compounds in Food 2 nd International Conference, Łódź 9-10.11.2017 , str. 25
 46. 2017, Influence of pectin concentration on cross-linking process, Biologically Active Compounds in Food 2 nd International Conference, Łódź 9-10.11.2017 , str. 48
 47. 2016, Wielkość i ładunek powierzchniowy cząstek w układach SDS/pentanol/witamina E o różnym stosunku o/w, 59 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Poznań, 19-23.09.2016 r., S10P04, 300-300
 48. 2016, Wpływ stężenia elektrolitu na wielkości i właściwości elektrokinetyczne w roztworze kationowego surfaktanta zawierającym witaminę E., 59 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Poznań, 19-23.09.2016 r., S10K07, 298-298
 49. 2016, The physicochemical properties of CTAB solutions in the presence of α-tocopherol, Journal of Molecular Liquids, 222: 463-470
 50. 2016, The size and electrophoretic mobility of the biosurfactant aggregates at a different salt concentration, Book of abstracts. 15th International Workshop for Young Scientists, BioPhys Spring 2016, May 5-6, 2016, Prague, Czech Republic, 28-29
 51. 2016, Surface Properties of Wild-Type Rhizobium leguminosarum bv. trifolii Strain 24.2 and Its Derivatives with Different Extracellular Polysaccharide Content, PLoS One, DOI:10.1371/journal.pone.0165 080, 1-21
 52. 2015, Lactobacilli as cadmium ion biosorbent., 2015
 53. 2015, Production of exopolysaccharide by Rhizobium leguminosarum bv. trifolii and its role in bacterial attachment and surface properties., Plant and Soil, 388(1-2): 211-227
 54. 2015, Wykorzystanie zeolitów w technologii oczyszczania ścieków, prezentacja w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013 pt.: „Opracowanie innowacyjnego modelu transgranicznego wykorzystania tufów zeolitowych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa INTERREG. Okres realizacji: 2013-2015
 55. 2014, Zastosowanie modyfikowanych zeolitów w procesie usuwania azotanów i fosforanów ze ścieków., 2014
 56. 2014, Rola potencjału elektrokinetycznego Enterococcus faecalis w patogenezie., 2014, 69-79
 57. 2014, ZOSTAŃ ODKRYWCĄ FIZYKI, CHEMII i BIOLOGII W PRZYRODZIE – Eksperymenty., Publikacja w ramach projektu pt. "Zostań odkrywcą fizyki, chemii i biologii w przyrodzie - warsztaty, eksperymenty, badania", realizowanego w przedsięwzięciu "Ścieżki Kopernika (DS/1365/10/W48/ŚK/2013), w ramach projektu systemowego "Wsparcie systemu zarz, 2014, 1-24
 58. 2014, ZOSTAŃ ODKRYWCĄ FIZYKI, CHEMII i BIOLOGII W PRZYRODZIE – Badania., Publikacja w ramach projektu pt. "Zostań odkrywcą fizyki, chemii i biologii w przyrodzie - warsztaty, eksperymenty, badania", realizowanego w przedsięwzięciu "Ścieżki Kopernika (DS/1365/10/W48/ŚK/2013), w ramach projektu systemowego "Wsparcie systemu zarz, 2014, 1-59
 59. 2014, Unknown mechanism of plant reaction to drought: changes in surface charge and acidity of roots., 2014, 48-48
 60. 2014, Electrokinetic properties of soil minerals and soils modified with polyelectrolytes., Eurasian Soil Science, 2014, 47(7): 699-706
 61. 2014, The effect of preparation conditions on the sedimentation of clay suspention, 2014, 70-71
 62. 2014, Modification of zeolite surface charge for wastewater treatment., 2014, 66-68
 63. 2013, Influence of silver nanoparticles on food components in wheat, International Agrophysics, 2013, 27(1): 49-55
 64. 2013, Ładunki, jony, elektrony – z pasją o energii, 2013
 65. 2013, ВЛИЯНИЕ НАНОАДСОРБЦИОННЫХ СЛОЕВ ПОЛИЭЛЕКТРОЛИТОВ НА СТРУКТУРНО-СОРБЦИОННЫЕ СВОЙСТВА МИНЕРАЛОВ И ПОЧВ, АГРОХИМИЯ, 2013, 1058-66
 66. 2013, Transformation of the structural organization of clay sediments and soils under the impact of polyelectrolytes, Eurasian Soil Science, 2013, 46(8): 897-907
 67. 2013, Areas of agricultural applicability of biosurfactants, 2013, 46-46
 68. 2013, Surfactants and biosurfactants in agriculture – comparison, 2013, 29-29
 69. 2013, Use of a Dynamic Light Scattering Technique for SDS/Water/Pentanol Studies, Journal of Dispersion Science and Technology, 2013, 34(4): 566-574
 70. 2012, Metoda określania liczebności cząstek z wykorzystaniem wzorca wewnętrznego przy zastosowaniu dyfrakcji laserowej., 2012, 77-77
 71. 2012, Acid and alkali effect on surface properties of soils and their mineral constituents, 2012, 127-127
 72. 2012, Źródła energii na przykładzie wiatru, wody oraz przemian elektrochemicznych, 2012
 73. 2012, Determination of soil salinity and water content using FDR sensors, 2012, 1156-1156
 74. 2012, Zasolenie gleby wyznaczane sensorami FDR, działającymi w zmiennej częstotliwości, Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, 2012, (IV-VI): t. 12(2 (38)): 341-349
 75. 2012, Eksperymenty fizyczne z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, 2012
 76. 2012, Wyznaczanie wilgotności i zasolenia gleby za pomocą sensora FDR, 2012, 84-84
 77. 2012, Determination of Soil Pore Water Salinity Using an FDR Sensor Working at Various Frequencies up to 500 MHz, Sensors, 2012, 12(8): 10890-10905
 78. 2011, Wyznaczanie rozkładu wielkości cząstek w pomiarach agrofizycznych., 2011, 97-98
 79. 2011, Chosen physical and physicochemical properties of water and sediments of Zemborzycki reservoir, South-East Poland., 2011, 35-35
 80. 2011, Electrokinetic potential of the live and dead Rhizobium leguminosarum BV trifolii RT24.2, 2011, 56-57
 81. 2011, Soil salinity status measured by FDR sensors working in variable frequency range, 2011, 53-54
 82. 2011, Determination of the electrokinetic potential of Rhizobium leguminosarum bv trifolii Rt24.2 using Laser Doppler Velocimetry – A methodological study., Journal of Microbiological Methods, 2011, 85(3): 199-205
 83. 2010, Application of optical techniques for measurement of physical properties of soils., Physical, Chemical and Biological Processes in Soils, 2010, ISBN 978-83-61607-56-4(Rozdz.): 21-31
 84. 2010, Methodological aspects of measuring particle size distribution (PSD)., 2010
 85. 2009, Możliwości wsparcia badań naukowych przez programy współpracy terytorialnej, 2009
 86. 2009, Pomiar potencjału elektro-kinetycznego w badaniach środowiska., Wydawnictwo Naukowe FRNA Rozdziały, Komitet Agrofizyki PAN, 2009, PAN/Komitet Agrofizyki//Wydawnictwo Naukowe FRNA, Rozdział 128161-172
 87. 2009, Metodyczne aspekty badania rozkładu wielkości cząstek metodą dyfrakcji światła laserowego i zmian potencjału dzeta w suspensji o zróżnicowanym rozdrobnieniu materiału, 2009
 88. 2009, Modyfikacja metodyki i aparatury do laboratoryjnego i polowego pomiaru wilgotności oraz zasolenia ciał kapilarno-porowatych., 2009
 89. 2009, Wyznaczanie potencjału elektrokinetycznego materia-łów glebowych z zastosowaniem metody LDE (Laser Doppler Electrophoresis).,
 90. 2008, Kolory pH., 2008
 91. 2008, Monitoring wilgotności i temperatury gleb Polesia., 2008
 92. 2008, Metodyczne aspekty badania rozkładu wielkości cząstek metodą dyfrakcji światła laserowego i zmian potencjału dzeta w suspensji o zróżnicowanym rozdrobnieniu materiału., 2008
 93. 2008, Modyfikacja metodyki i aparatury do laboratoryjnego i pomiary wilgotności oraz zasolenia ciał kapilarno-porowatych., 2008
 94. 2008, Potencjał elektrokinetyczny osadów sztucznego zbiornika wodnego Zalewu Zemborzyckiego., Acta Agrophysica, 2008,163, Vol.12(3),607-612
 95. 2007, Use of ion-selective electrodes for determination of content of potassium in Egner-Rhiem soil extracts., Research in Agricultural Engineering Zemedelska Technika, 2007, 53, (1), 29-33
 96. 2007, The effect of kaplic phaeozem and lepnic podzol properties on sorption of lead and cadmium in soil., Acta Agrophysica, 2007, 151, 10(1), 137-142
 97. 2007, Quantitative and qualitative determination of soil salinity., 2007
 98. 2007, Metodyczne aspekty badania rozkładu wielkości cząstek metodą dyfrakcji światła laserowego i zmian potencjału dzeta w suspensji o zróżnicowanym rozdrobnieniu materiału., 2007
 99. 2007, Modyfikacja metodyki i aparatury do laboratoryjnego i polowego pomiaru wilgotności oraz zasolenia ciał kapilarno-porowatych., 2007
 100. 2006, Ionometric measurements of soi land soil extracts – problem of calibration solution. 5th International Workshop for Young Scietists „BioPhys Spring 2006”., 2006
 101. 2006, Kiedy gleba smakuje roślinom?, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Kuratorium Oświaty w Lublinie, 2006, ("Człowiek a środowisko", część III): 65-70
 102. 2006, Pokaż potas – elektrody potasowe w rolnictwie Lubelszczyzny., Instytut Agrofizyki PAN, 2006, Transfer wiedzy do praktyki rolniczej. Prace doktorantów w ramach projektu "Stypendia dla młodych doktorantów szansą agrorozwoju Lubelszczyzny", 13-18
 103. 2006, Potentiometric sensors In soil chemical studiem., Czech University of Agriculture in Prague, Permitted by Dean Office of Technical Faculty "The Hidden and the Masked in Agricultural and Biological Engineering", 1, 38-44
 104. 2005, Initial evaluation of application of ion selective electrodes to direct measurement ions concentration in soils., Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics", 2005, Chapter 5, Physics and Physical Chemistry in Environmental Processes, 399-401
X