Cybulska Justyna

Cybulska Justyna

Print Friendly, PDF & Email
dr hab. inż. Cybulska Justyna
Nr pokoju: 230
E-mail: j.cybulska@ipan.lublin.pl
Nr telefonu: (81) 744 50 61 w. 145

Zakład i laboratorium

Zakład: Zakład Badań Systemu Gleba-Roślina

Zainteresowania

Zainteresowania naukowe:

 • Nanostruktura i biochemia ścian komórkowych
 • Modelowe ściany komórkowe
 • Polisacharydy ścian komórkowych

Inne informacje

Uzyskane stopnie naukowe:

 • 2004    Mgr inż. technologii żywności, specjalność: inżynieria żywności i organizacja produkcji
  Wydział Technologii Żywności Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (SGGW)
 • 2008    Dr nauk rolniczych w zakresie agronomii-agrofizyki
  Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie
  Tytuł pracy: „Wybrane fizyczne i chemiczne właściwości modelowych roślinnych ścian komórkowych”
 • 2009    Studia podyplomowe „Zarządzanie badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi w jednostkach naukowych”
  Wydział Filozofii, Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • 2013   Mgr chemii, specjalność: chemia środków bioaktywnych i kosmetyków
  Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • 2016   Dr habilitowany nauk rolniczych w zakresie agronomii, Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie, Tytuł osiągnięcia naukowego pt.: „Wpływ nanostruktury polisacharydów ścian komórkowych na ich właściwości funkcjonalne”

Członkostwo w organizacjach:

 • Polskie Towarzystwo Technologów Żywności
 • Polskie Towarzystwo Agrofizyczne

Stypendia i staże:

 • 2011    Stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Program Pomost
 • 2010    The Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norwegia
 • 2007    Institut National de la Recherche Agronomique, (INRA) Nantes, Francja
 • 2006    Marie Curie Fellowship, Katholieke Universiteit Leuven, Belgia
 • 2005-2007    Stypendium Europejskiego Funduszu Socjalnego, ZPORR , nr Z/2.06/II/2.6/01/05 „Stypendia dla młodych naukowców szansą agrorozwoju Lubelszczyzny”
 • 2003    Stypendium Leonardo da Vinci , Leipzig, Niemcy

Wybrane projekty naukowe:

 • 2012-2014    „Analiza procesu deestryfikacji związków pektynowych przy zastosowaniu obrazowania i spektroskopii sił AFM”, MNiSW, Program Iuventus Plus
 • 2011-2014    „Nowy teksturotwórczy dodatek do żywności na bazie odpadowych surowców przemysłu owocowo-warzywnego””, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Program LIDER
 • 2010-2012    „Spektroskopia mechaniczna AFM amorficznych i krystalicznych form celulozy w  środowisku biopolimerów ścian komórkowych”, MNiSW, Program Iuventus Plus Nr IP2010 005770
 • 2007-2008    „Wybrane fizyczne i chemiczne właściwości modelowych roślinnych ścian komórkowych”, MNiSW,  Nr N N310 3221 33, projekt promotorski

Nagrody:

 • Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Wybitnych Młodych Naukowców na lata 2011-2014
 • Wyróżnienie rozprawy doktorskiej pt. „Wybrane fizyczne i chemiczne właściwości modelowych roślinnych ścian komórkowych” przez Radę Naukową Instytutu Agrofizyki PAN
 • Druga nagroda na International Student’s Scientific Conference, 26.04.2007, Nitra, Słowacja

Publikacje pracownika

 1. 2020, The primary, secondary, and structures of higher levels of pectin polysaccharides, Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety, DOI: 10.1111/1541-4337.12689
 2. 2020, The concentration-modified physicochemical surface properties of sodium carbonate-soluble pectin from pears (Pyrus communis L.), Food Hydrocolloids, DOI: 10.1016/j.foodhyd.2020.106524
 3. 2020, Investigations of changes in the arabinogalactan proteins (AGPs) structure, size and composition during the fruit ripening process, Scientific Reports, 10: 20621; DOI: 10.1038/s41598-020-77749-w
 4. 2020, The Effect of Cultivation Method of Strawberry (Fragaria x ananassa Duch.) cv. Honeoye on Structure and Degradation Dynamics of Pectin during Cold Storage, Molecules, 25(18), 4325; DOI: 10.3390/molecules25184325
 5. 2019, Supramolekularna struktura i właściwości funkcjonalne związków pektynowych, II Konferencja Doktorantów "Cztery Żywioły - Współczesne Problemy w Naukach o Życiu", Lublin 24.10.2019 r.,
 6. 2019, Zmiana aktywności enzymatycznej enzymów pektynolitycznych podczas przechowywania truskawek odmiany Honeoye, II Konferencja Doktorantów "Cztery Żywioły - Współczesne Problemy w Naukach o Życiu", Lublin. 24.10.2019 r., str. 6
 7. 2020, Properties of Arabinogalactan Proteins (AGPs) in Apple (Malus × Domestica) Fruit at Different Stages of Ripening, Biology, 9,225, str. 1-12, DOI: 10.3390/biology9080225
 8. 2020, How Do Trichoderma Genus Fungi Win a Nutritional Competition Battle against Soft Fruit Pathogens? A Report on Niche Overlap Nutritional Potentiates, International Journal of Molecular Sciences, 21(12), 4235; DOI: 10.3390/ijms21124235
 9. 2020, An Atomic Force Microscopy Study on the Effect of β-Galactosidase, α-L-Rhamnosidase and α-L-Arabinofuranosidase on the Structure of Pectin Extracted from Apple Fruit Using Sodium Carbonate, International Journal of Molecular Sciences, 21,4064, str. 1-12, DOI: 10.3390/ijms21114064
 10. 2019, Structural organization of apple pectin extracted using sodium carbonate in different acid-base conditions, 15th International Conference on Polysaccharides-Glycoscience (15th ICPG), 13-15.11.2019, Praga, Czechy,
 11. 2020, Resolving the nanostructure of sodium carbonate extracted pectins (DASP) from apple cell walls with atomic force microscopy and molecular dynamics, Food Hydrocolloids, 104, (105726), DOI: 10.1016/j.foodhyd.2020.105726
 12. 2019, Zmiana aktywności enzymatycznej enzymów pektynolitycznychpodczas przechowywania truskawek odmiany Honeoye, II Konferencja Doktorantów „Cztery Żywioły – Wpółczesne Problemy w Naukach o Życiu”, Lublin, 24.10.2019 r., str. 6
 13. 2019, Plant Biostimulants: Importance of the Quality and Yield of Horticultural Crops and the Improvement of Plant Tolerance to Abiotic Stress—A Review, Agronomy, 9(335), str. 1-18, DOI: 10.3390/agronomy9060335
 14. 2019, The influence of enzymes on the structure of polysaccharides of fruit cell walls on the example of “DIPRET’’ strawberries, 18th International Workshop for Young Scientists, BioPhys Spring 2019, May 22-24.05.2019 Gödöllő, Hungary, str. 14
 15. 2019, Wpływ enzymów pektynolitycznych na strukturę polisacharydów ścian komórek na przykładzie truskawek odmiany „DIPRET”, XXVI Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, 29-30 maja 2019 r., str. 10
 16. 2019, The Effect of Concentration on the Cross-Linking and Gelling of Sodium Carbonate-Soluble Apple Pectins, Molecules, 24(8), 1635, str. 1-12, DOI: 10.3390/molecules24081635
 17. 2019, Cross-linking of diluted alkali-soluble pectin from apple (Malus domestica fruit) in different acid-base conditions, Food Hydrocolloids, 92, str. 285-292, DOI: 10.1016/j.foodhyd.2019.02.010
 18. 2018, Co skrywa litera E, Nauka Online. Portal Magazynu Polskiej Akademii Nauk ACADEMIA,
 19. 2018, Właściwości reologiczne i strukturalne pektyn rozpuszczalnych w rozcieńczonych alkaliach modyfikowanych jonami cynku, IV Kuźnia Młodych Talentów - Akademii Młodych Uczonych Polskiej Akademii Nauk, Jabłonna, 18-21.09.2018 r., str. 29
 20. 2018, The influence of zinc ions on the cross-linking of diluted alkali soluble pectin from apples, VI International Session of Young Scientific Staff "Foood-tradition and modernity", Lublin, 24-25.05.2018 r., str. 124
 21. 2018, Wpływ stężenia pektyn ekstrahowanych węglanem sodu z jabłek na ich proces sieciowania, Konferencja Doktorantów pt. „Cztery Żywioły – współczesne problemy w naukach o życiu”, Warszawa 25.10.2018 r., str. 23
 22. 2018, An effect of pH on gelation of sodium carbonate-soluble pectin extracted from pears, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str. 152
 23. 2018, The cross-linkingprocess of sodium carbonate-soluble pectin from apples in the presence of strontium chloride, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str. 45
 24. 2018, The concentration affected aggregation and gelation in solution of sodium carbonate-soluble pectin extracted from pears, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str. 41
 25. 2018, Structure-Related Gelling of Pectins and Linking with Other Natural Compounds: A Review, Polymers, 10(7), 762; DOI:10.3390/polym10070762
 26. 2018, The Gelation Process of Sodium Carbonate-Soluble Pectin from Apples Influenced by Pectin Concentration, 17th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2018”, Nitra, Slovakia 15-18.05.2018 r., str. 24
 27. 2018, Supramolekularna struktura związków pektynowych izolowanych z owoców i warzyw oraz ich właściwości, VI Sympozjum Inżynierii Żywności, Warszawa 26-27.06.2018 r., str. 18
 28. 2018, Wpływ jonów cynku na proces żelowania pektyn rozpuszczalnych w rozcieńczonych alkaliach, VI Sympozjum Inżynierii Żywności, Warszawa 26-27.06.2018 r., str. 31
 29. 2018, Cross-linking of sodium carbonate-soluble pectins from apple by zinc ions, Carbohydrate Polymers, 196: 1-7
 30. 2018, Structural, mechanical and enzymatic study of pectin and cellulose during mango ripening, Carbohydrate Polymers, 196: 313-321
 31. 2018, Evaluation of the molecular structure of sodium carbonate soluble fraction of pectin with the atomic force microscopy and molecular dynamics, 17th Food Colloids Conference, University of Leeds, UK, 8-11.04.2018 r., BI-346
 32. 2016, The stiffening of the cell walls observed during physiological softening of pears, Planta, 243(2): 519–529
 33. 2018, Application of the biospeckle method for early detection of fungal disease of apple fruit, FRUTIC Symposium on Optimizing Water Use in the Supply Chain of Fresh Produce, Potsdam, Germany 6.02.2018, str. 23
 34. 2017, How pectins and hemicellulose mutually influence mechanical properties of bacterial cellulose membranes, 7th International IUPAC Conference on Green Chemistry, Moscow, Russia, 2-5.10.2017 ,
 35. 2017, How pectins and hemicellulose mutually influence mechanical properties of bacterial cellulose membranes, 4th International Conference on Biobased Materials and Composites March, Nantes, France, 29-31.03.2017 , str. 137
 36. 2017, In vitro pectinase-induced changes of pectin structures and cell wall stiffness, XIX Annual Linz Winter Workshop, Linz, Austria, 3-6.02.2017 ,
 37. 2017, Influence of pectin concentration on cross-linking process, Biologically Active Compounds in Food 2 nd International Conference, Łódź 9-10.11.2017 , str. 48
 38. 2017, Acidic, electrokinetic and structural properties of zinc ions/pectin systems, Biologically Active Compounds in Food 2 nd International Conference, Łódź 9-10.11.2017 , str. 25
 39. 2017, Wpływ jonów cynku na elektrokinetyczne i strukturalne właściwości frakcji DASP pektyn, X Sympozjum Doktorantów "Współczesne Problemy w Naukach o Życiu", Lublin, 26.10.2017, str. 7
 40. 2017, Input of different kinds of soluble pectin to cation binding properties of roots cell walls, Plant Physiology and Biochemistry, 120: 194-201
 41. 2018, Early detection of fungal infection of stored apple fruit with optical sensors – comparison of biospeckle, hyperspectral imaging and chlorophyll fluorescence, Food Control, 85: 327-338
 42. 2017, Właściwości kwasowo-zasadowe pektyn wyizolowanych z jabłek, 60. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Wrocław 17-21.09.2017, str. 1050
 43. 2017, Szybka detekcja porażenia grzybowego owocu jabłoni metodą przestrzennego obrazowania biospeckli, XXIV Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, Kazimierz Dolny nad Wisłą, 03-04.07.2017, str. 21
 44. 2017, Simultaneous influence of pectin and xyloglucan on structure and mechanical properties of bacterial cellulose composites, Carbohydrate Polymers, 174: 970-979
 45. 2017, In vitro enzymatic-induced DASP nanostructure reorganization, 8th AFM BioMed Conference Kraków, Poland, 4-8.09.2017 , str. 97
 46. 2017, Exponentially smoothed Fujii index for online imaging of biospeckle spatial activity, Computers and Electronics in Agriculture, 142: 70-78
 47. 2017, The combined effect of ultrasound and enzymatic treatment on the nanostructure, carotenoid retention and sensory properties of ready-to-eat carrot chips, LWT-FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY, 85: 427-433
 48. 2017, New bioproducts made of cell wall polysaccharides from fruit and vegetable waste, Annual Report of the Polish Academy of Sciences, str. 23-25
 49. 2017, Interaction of zinc ions with diluted alkali soluble pectin fraction, 16th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2017”, Lublin, Poland, 1-3.06.2017, str. 43-44
 50. 2017, Changes of pectin nanostructure and cell wall stiffness induced in vitro by pectinase, Carbohydrate Polymers, 161: 197-207
 51. 2017, Rheological and chemical properties of pectin enriched fractions from different sources extracted with citric acid, Carbohydrate Polymers, 156: 443-451
 52. 2017, Changes in cell wall stiffness and microstructure in ultrasonically treated apple, Journal of Food Engineering, 197: 1-8
 53. 2016, Detekcja chorobowych uszkodzeń jabłek za pomocą czasoprzestrzennej analizy aktywności biospecklowych obrazów interferencyjnych., V Sympozjum Inżynierii Żywności z okazji 200-lecia Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa, 21-23.06.2016 r. , 27-27
 54. 2016, New image analysis method for the estimation of global and spatial changes in fruit microstructure, International Agrophysics, 30(2): 219-229
 55. 2016, Przestrzenne obrazowanie rozwoju porażenia grzybowego owocu jabłoni metodą Biospeckli., XXIII Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, 24-25 maja 2016, Kazimierz Dolny nad Wisłą, 18-18
 56. 2016, Jony cynku jako czynnik sieciujący pektyny., XXIII Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, 24-25 maja 2016, Kazimierz Dolny nad Wisłą, 9-9
 57. 2016, Właściwości żelujące pektyn i ich czynniki sieciujące, VIII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2016 "Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju", Lublin, 12-13.03.2016 r., 287-288
 58. 2016, Nanostructure features of microalgae biopolymer, Starch, 68(7-8): 629–636
 59. 2015, Biopolymers produced by Dicotyosphaerium chlorelloides., 2015, 1.19., 21-21
 60. 2015, Effect of pectinases activity on structural properties of cell wall pectins., 2015, 10-10
 61. 2015, Simulations of force spectroscopy experiments on galacturonic acid molecules., 2015, 1.3.
 62. 2015, Wpływ aktywności pektynaz na strukturalne właściwości związków pektynowych w ścianach komórkowych., 2015, S11KS07, 404-404
 63. 2015, Simulations of enforced structural changes in galacturonic acid molecules., 2015, S09P21, 372-372
 64. 2015, Zmiany nanostruktury polisacharydów ścian komórkowych pod wpływem degradacji enzymatycznej., 2015, 21-21
 65. 2015, The stiffening of the cell walls observed during physiological softening of pears, Biomolecules and Nanostructures 5, Jaroszowice near Kraków. Poland, 13-17.05.2015 r., P-46: 117
 66. 2015, Effect of glucose on fatigue-induced changes in the microstructure and mechanical properties of demineralized bovine cortical bone., Journal of Applied Biomaterials & Functional Materials, 13(3): e220-e227
 67. 2015, Wpływ jonów metali dwuwartościowych na właściwości reologiczne matrycy polisacharydowej z wytłoków jabłkowych., Żywność. Nauka. Technologia. Jakość., 99(2): 103-113
 68. 2015, Effect of Ca2+, Fe2+ and Mg2+ on rheological properties of new food matrix made of modified cell wall polysaccharides from apple., Carbohydrate Polymers, 133: 547-555
 69. 2015, Właściwości reologiczne i biochemiczne pektyn izolowanych metodą ekstrakcji w kwasie cytrynowym z wybranych owoców kolorowych., 2015, 19-19
 70. 2015, Struktura chemiczna polisacharydów ściany komórkowej miękiszowej tkanki jabłka., 2015, 18-18
 71. 2015, Analiza zmian właściwości mechanicznych i nanostruktury ścian komórkowych owoców w wyniku kontrolowanego działania pektynaz., 2015, 16-16
 72. 2015, Wpływ fal ultradźwiękowych na ściany komórkowe parenchymy jabłka., 2015, 11-11
 73. 2015, Modification of rheological properties of polysaccharide food matrix made of apple pomace by divalent metal ions., 2015, 44-45
 74. 2015, Evaluation of Structure and Assembly of Xyloglucan from Tamarind Seed (Tamarindus indica L.) with Atomic Force Microscopy., Food Biophysics, 10(4): 396-402
 75. 2015, Physicochemical characterization of exopolysaccharides produced by Lactobacillus rhamnosus on various carbon sources., Carbohydrate Polymers, 117: 501-509
 76. 2015, Effect of Storage on Rheology of Water-Soluble, Chelate-Soluble and Diluted Alkali-Soluble Pectin in Carrot Cell Walls., Food and Bioprocess Technology, 8(1): 171-180
 77. 2015, The self-assembled network and physiological degradation of pectins in carrot cell walls., Food Hydrocolloids, 43: 41-50
 78. 2015, Praktyka suszenia fluidyzacyjnego., Innowacje w praktyce. Konferencja - warsztaty - wystawa - spotkania panelowe 2015, 45-46
 79. 2014, The use of atomic force microscopy in food structure assessment., 2014, 6-7
 80. 2014, AFM study on nanostructure and mechanical properties of tamarind xyloglucan., 2014, P1.15
 81. 2014, AFM study on structural changes of cell wall pectin in fruits and vegetables during postharvest ripening., 2014, P1.13
 82. 2014, The nanostructure of pectin, hemicellulose and cellulose in the cell walls of pears of different texture and firmness., 2014, Ref: 3275,-35
 83. 2014, Nanomechanics of cell walls in relation to firmness during pre- and postharvest maturation of pears., 2014, Ref: 3272,-36
 84. 2014, Structural properties of Cell Wall Polysaccharides from apple and carrot pomace., 2014
 85. 2014, Structure of pectins, hemicellulose and cellulose in cell walls of two pear cultivars., 2014, PP-36,-98
 86. 2014, Influence of modified cell wall polysaccharides on rheological properties of food., 2014, PP-34,-97
 87. 2014, Enzymatic degradation and changes in rheological properties of pectins in Daucus carota L. cv. ‘Nerac’ cell walls during postharvest storage., 2014, OP-27,-47
 88. 2014, Young’s modulus of cell walls in pears during pre- and postharvest maturation., 2014, OP-26,-46
 89. 2014, Nanostruktura pektyn, hemicelulozy i celulozy ścian komórkowych gruszek o różnej teksturze., 2014, 171-171
 90. 2014, Właściwości mechaniczne sproszkowanych polisacharydów błon komórkowych., 2014, 147-147
 91. 2014, Badanie modułu Younga ścian komórkowych owoców za pomocą mikroskopu sił atomowych., 2014, 85-85
 92. 2014, Modyfikowane polisacharydy ścian komórkowych jako dodatki teksturotwórcze do żywności., 2014, 38-38
 93. 2014, Badanie zmian sztywności materiału ścian komórkowych gruszek zachodzących w czasie dojrzewania owoców za pomocą AFM., 2014, U-37,-59
 94. 2014, Zmiany nanostruktury związków pektynowych ścian komórkowych podczas ich fizjologicznej depolimeryzacji., 2014, U-36,-58
 95. 2014, Influence of metal ions on rheological properties of high dietary fiber powder., 2014, 136-136
 96. 2014, Food texture stabilizer from apple juice by-products., 2014, 137-137
 97. 2014, Zastosowanie spektrometrii ramanowskiej oraz FT-IR w analizie matryc polisacharydowych., NAUKA i PRZEMYSŁ metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, 2014, (Tom I,): 481-484
 98. 2014, Stiffness of fruit cell wall studied with an atomic force microscope, str. 13
 99. 2014, Badanie modułu Younga ścian komórkowych owoców za pomocą mikroskopu sił atomowych., 2014, 15-15
 100. 2014, Atomic force microscopy in analysis of films from processed cell wall polysacchardes., 2014, Chemicke Listy 108, 1091-1097
 101. 2014, Effect of calcium, magnesium and iron ions on rheological properties of polysaccharide matrix from apple pomace., 2014, Chemicke Listy 108, p.1091-1097
 102. 2014, Influence of various concentrations of pectins and hemicelluloses on cellulose structure – bacterial cellulose., 2014, Chemicke Listy 108, p. 918
 103. 2014, Cholinesterase inhibitors isolated from bilberry fruit., Journal of Functional Foods, 2014, 11313-321
 104. 2014, Simulation of Force Spectroscopy Experiments on Galacturonic Acid Oligomers., PLoS One, 2014, 9(9) e107896(DOI: 10.1371/journal.pone.0107896)
 105. 2014, Evaluation of the Nanostructure of Pectin, Hemicellulose and Cellulose in the Cell Walls of Pears of Different Texture and Firmness., Food and Bioprocess Technology, 2014, 73525-3535
 106. 2014, High dietary fiber powder enriched with metal ions and ascorbic acid as a modifier of rheological properties of food., 2014, 87-88
 107. 2014, The study of Young’s modulus of fruits during development using atomic force microscopy., 2014, 76-77
 108. 2013, Structural Properties of Plant Polysaccharides from Apple and Carrot Pomace, 2013
 109. 2013, Modified Cell Wall’s Polysaccharides as Food Texture Stabilizers, 2013
 110. 2013, Możliwości zagospodarowania wytłoków i innych odpadów przemysłu owocowo-warzywnego, Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny, 2013, 922-24
 111. 2013, AFM study of xyloglucan (Tamarind) nanostructure and mechanical properties, 2013, 52-52
 112. 2013, Nanostruktura pektyn podczas ich fizjologicznej degradacji, 2013, 28-28
 113. 2013, Modyfikowane polisacharydy roślinne jako stabilizatory tekstury żywności, 2013
 114. 2013, Analysis of structural changes of water, chelate and diluted alkali soluble pectins fractions from carrot during cold storage with the atomic force microscope, 2013, 14-15
 115. 2013, Nowy bezpieczny dodatek do żywności, Kwartalnik Urzędu Patentowego, 2013, 1(14): 125-126
 116. 2013, Pectinolytic enzymes mechanisms: changes in pectin structure during postharvest ripening of carrot, 2013, 40-41
 117. 2013, Computer-aided image analysis of AFM height images of pectic fractions, 2013, 33-34
 118. 2013, The relation of apple texture with cell wall nanostructure studied using an atomic force microscope, Carbohydrate Polymers, 2013, 92(1): 128-137
 119. 2013, The role of the cell wall in shaping of ion-exchange properties of plant roots, 2013, 119-119
 120. 2013, Analysis of nanostructure and mechanical properties of xyloglucan (tamarind) by atomic force microscopy, 2013, 94-94
 121. 2013, Enzymatic degradation of pectin during postharvest ripening, 2013, 40-40
 122. 2013, Effects of fatigue on microstructure and mechanical properties of bone organic matrix under compression, Australasian Physical & Engineering Sciences in Medicine, 2013, DOI 10.1007/s13246-013-0185-1
 123. 2012, Modyfikacja tekstury jabłek przy zastosowaniu jonów wapnia, 2012
 124. 2012, The role of chlorophyll and starch content in biospeckle activity of apples, 2012
 125. 2012, The effect of Ca2+ and cellular structure on apple firmness and acoustic emission, European Food Research and Technology, 2012, 235(1): 119-128
 126. 2011, Sensing the structural differences in cellulose from apple and bacterial cell wall materials by Raman and FT-IR spectroscopy, Sensors, 2011, 115543-5560
 127. 2011, Crystallinity and nanostructure of cellulose from different sources, 2011
 128. 2011, Assessment of cellulose structure from apple and bacterial wall materials by Raman and FT-IR spectroscopy, 2011, 62-63
 129. 2011, Calcium effect on mechanical properties of model cell walls and apple tissue, Journal of Food Engineering, 102 (2011), 217-223
 130. 2011, Inter-laboratory analysis of firmness and sensory texture of stored apples, International Agrophysics, 2011, 25(1): 67-75
 131. 2011, Evaluation of apple texture with contact acoustic emission detector: a study on performance of calibration models, Journal of Food Engineering, 106(2011), 80-87nn
 132. 2011, Relation of biospeckle activity with quality attributes of apples, Sensors, 2011, 11(6): 6317-6327
 133. 2010, Nanostruktura ścian komórkowych parenchymy jabłka na podstawie obrazów AFM., 2010, 58-58
 134. 2010, Assessment of Apple Texture Using Contact Acoustic Emission Detector (CAED), 2010, 100-100
 135. 2010, New contact acoustic emission detector for texture evaluation of apples, Journal of Food Engineering, 2010, 9983-91
 136. 2010, Mechanical characteristics of artificial cell walls, Journal of Food Engineering, 2010, 96287-294
 137. 2010, Nanostructure of natural and model cell wall materials., International Agrophysics, 2010, 24(2): 107-114
 138. 2010, Topografia ścian komórkowych parenchymy jabłka na podstawie obrazów AFM, 2010
 139. 2009, Możliwości wsparcia badań naukowych przez programy współpracy terytorialnej, 2009
 140. 2009, Sensoryczna i instrumentalna analiza tekstury jabłek, 2009
 141. 2009, Wybrane fizyczne i chemiczne właściwości modelowych roślinnych ścian komórkowych., 2009
 142. 2009, Wpływ mikrostruktury na teksturę warzyw i owoców., 2009
 143. 2009, Analysis of the degree of crystallinity of bacterial and plant cellulose by means of Raman microscopy. 8 Międzynarodowe Warsztaty dla Młodych Naukowców BioPhys Spring 2009, 2009
 144. 2008, Otrzymywanie modelowych ścian komórkowych i ich właściwości., 2008
 145. 2008, Modelowe ściany komórkowe., 2008
 146. 2008, Wpływ mikrostruktury na teksturę warzyw i owoców., 2008
 147. 2008, Wybrane fizyczne i chemiczne właściwości modelowych roślinnych ścian komórkowych., 2008
 148. 2008, Mechanical properties of artificial cell walls., Postharvest UNLIMITED 2008, Berlin, Niemcy, November 4-7.11.2008 r., Berlin, Niemcy, November 4-711.2008 r., 61
 149. 2008, Właściwości mechaniczne modelowych ścian komórkowych po ich obróbce termicznej., 2008
 150. 2008, Influence of thermal treatment on mechanical properties of apple tissue and model cell wall., 2008
 151. 2008, Image analysis of apple tissue cells after mechanical deformation., Acta Agrophysica, 2008, 156, Vol. 11(1), 57-69
 152. 2008, Turgor and temperature effect on fracture of potato tuber (Solanum tuberosum cv. Irga)., International Agrophysics, 2008, Vol. 22, No. 1, 89-97
 153. 2007, Increase of efficiency of experimental researches of cellular structure of fruits and vegetables., 2007, 281-284
 154. 2007, Metody badania właściwości teksturalnych owoców i warzyw., Agrofizyczne metody badawcze, 2007, (Rozdz.): 17-22
 155. 2007, Visual texture analysis for cell size measurements from confocal image., International Agrophysics, 2007, 21, 4, 409-414
 156. 2007, Visual texture analysis for quantification of plant tissue cellular structure., 2007
 157. 2007, Selected physical properties of model cell wall materials., 2007
 158. 2007, Właściwości mechaniczne modelowych roślinnych ścian komórkowych., 2007
 159. 2007, Metodyka preparacji próbek w celu utrwalenia struktury nieodkształconej i odkształconej tkanki roślinnej., 2007
 160. 2006, Ściany komórkowe a jakość żywności., Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Kuratorium Oświaty w Lublinie, 2006, ("Człowiek a środowisko", część III): 119-123
 161. 2006, Znaczenie teksturalnych własciowści owoców i warzyw w przemyśle spożywczym., Instytut Agrofizyki PAN, 2006, Transfer wiedzy do praktyki rolniczej. Prace doktorantów w ramach projektu "Stypendia dla młodych doktorantów szansą agrorozwoju Lubelszczyzny", 19-24
X