Granty MNiSW

Badania

Granty MNiSW

 1. Stypendium naukowe dla wybitnego młodego naukowca
  Program „Stypendium naukowe dla wybitnego młodego naukowca”
  Kierownik projektu: dr inż. Piotr Mariusz Pieczywek
  Numer: 347/STYP/11/2016
  Okres realizacji: od 2016 do 2019
 2. Wniosek o przyznanie środków finansowych za uczestnictwo w programie ramowym w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” lub programie „Euratom” (Premia na Horyzoncie) tj. za Soil Care for profitable and sustainable crop production in Europe / Dbałość o gleby w celu korzystnej i zrównoważonej produkcji zbóż w Europie
  Program „Premia na Horyzoncie”
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Jerzy Lipiec, prof. dr hab. Bogusław Usowicz, dr hab. Magdalena Frąc, prof. IA PAN
  Numer: 329866/PnH/2017
  Okres realizacji: od 2016 do 2021
 3. Wniosek o przyznanie środków finansowych za uczestnictwo w programie ramowym w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” lub programie „Euratom” (Premia na Horyzoncie) tj. za Interaktywna ocena jakości gleb w Europie i Chinach w produkcji rolniczej i trwałości środowiska / Interactive Soil Quality Assesment in Europe and China for Agricultural Productivity and Environmental Resilience
  Program „Premia na Horyzoncie”
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Jerzy Lipiec, prof. dr hab. Bogusław Usowicz, dr hab. Magdalena Frąc, prof. IA PAN
  Numer: 329801/PnH/2016
  Okres realizacji: od 2016-10-21 do 2020
 4. Detekcja mechanicznych i chorobowych uszkodzeń jabłek za pomocą czasoprzestrzennej analizy biospecklowych obrazów interferencyjnych
  Program „Iuventus Plus”
  Kierownik projektu: dr Andrzej Kurenda
  Numer: IP2014 023773
  Okres realizacji: od 2015-03-16 do 2017-03-15
 5. Horyzont 2020 – Upowszechnianie doskonałości i zapewnienie szerszego uczestnictwa. Wezwanie konkursowe H2020-TWINN-2015
  Program „Granty na Granty”
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Grzegorz Józefaciuk
  Numer: 3273/GG HORYZONT 2020/2015/0
  Okres realizacji: od 2014-12-23 do 2015-05-07
 6. Horyzont 2020 – Upowszechnianie doskonałości i zapewnienie szerszego uczestnictwa. Wezwanie konkursowe H2020-TWINN-2015          
  Program „Granty na Granty”
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Artur Zdunek
  Numer: 3272/GG HORYZONT 2020/2015/0
  Okres realizacji: od 2014-12-23 do 2015-05-07
 7. Stypendium naukowe dla wybitnego młodego naukowca
  Program „Stypendium naukowe dla wybitnego młodego naukowca”
  Kierownik projektu: dr hab. Magdalena Ryżak
  Numer: 011/2014
  Okres realizacji: od 2014-11-14  do 2017-10-31
 8. TOP 500 Innovators Science, Manegement, Commercialization
  Program „Programy stażowo-szkoleniowe dla naukowców w najlepszych ośrodkach akademickich na świecie w zakresie zarządzania badaniami i komercjalizacji ich wyników”
  Kierownik projektu: dr hab. inż. Robert Rusinek
  Numer: DS-1406/KS/2013
  Okres realizacji: od 2013-10-07 do 2013-12-06
 9. Opracowanie i optymalizacja metod izolacji, wykrywania i identyfikacji grzybów z gatunku Talaromyces flavus
  Program „Diamentowy Grant”
  Kierownik projektu: mgr inż. Jacek Panek
  Numer: DI2012 024042
  Okres realizacji: od 2013-07-18 do 2016-07-17
 10. Eksperymentalna i numeryczna analiza wpływu stopnia niejednorodności wielkości cząstek na mikro- i makromechaniczne właściwości ośrodków sypkich
  Program „Iuventus Plus”
  Kierownik projektu: dr hab. Joanna Wiącek
  Numer: IP2012 062572
  Okres realizacji: od 2013-07-05 do 2015-07
 11. Analiza procesu deestryfikacji związków pektynowych przy zastosowaniu obrazowania i spektroskopii sił AFM
  Program „Iuventus Plus”
  Kierownik projektu: dr hab. Justyna Cybulska
  Numer: IP2011 007871
  Okres realizacji: od 2012-04-04 do 2014-04-03
 12. Opracowanie metody pomiaru energii kinetycznej kropel wody przenoszących materiał glebowy, powstających i przemieszczanych w wyniku rozbryzgu
  Program „Iuventus Plus”
  Kierownik projektu: dr hab. Magdalena Ryżak
  Numer: IP2011047471
  Okres realizacji: od 2012-03-30 do 2014-03-29
 13. Stypendium naukowe dla wybitnego młodego naukowca
  Program „Stypendium naukowe dla wybitnego młodego naukowca”
  Kierownik projektu: dr hab. Justyna Cybulska
  Numer: 64/2011
  Okres realizacji: od 2011-11-16 do 2014-10-31
 14. Opracowanie algorytmów porównywania wyników rozkładu granulometrycznego gleb mineralnych oznaczonego za pomocą dyfrakcji laserowej i techniką areometryczną
  Program „Projekt badawczy własny”
  Kierownik projektu: dr hab. Bieganowski Andrzej, prof. IA PAN
  Numer: N N310 777440
  Okres realizacji: od 2011-05-19 do 2014-05-18
 15. Ocena wilgotności powierzchniowej warstwy gleby z pomiarów naziemnych i satelitarnych
  Program „Projekt badawczy promotorski”
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Bogusław Usowicz (Wykonawca: Mateusz Łukowski)
  Numer: N N310 734640
  Okres realizacji: od 2011-05-19  do 2012-05-18
 16. Opracowanie założeń fizjologiczno-technicznych do produkcji glonów na cele energetyczne
  Program „Projekt badawczy własny”
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Jerzy Tys
  Numer: N N313 705940
  Okres realizacji: od 2011-05-16 do 2014-05-15
 17. Badanie energii przylegania cząstek gleby metodą pojedynczej kropli symulowanego opadu
  Program „Projekt badawczy własny”
  Kierownik projektu: dr hab. Magdalena Ryżak
  Numer: N N313 777640
  Okres realizacji: od 2011-05-11 do 2014-05-18
 18. Wzrost i pobieranie wody przez rzepak żółto nasienny i czarnonasienny w zależności od stanu zagęszczenia gleby
  Program „Projekt badawczy promotorski”
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Jerzy Lipiec  (Wykonawca: Anna Wójciga (Król))
  Numer: N N310 776940
  Okres realizacji: od 2011-05-19 do 2012-11-18
 19. Spektroskopia mechaniczna AFM amorficznych i krystalicznych form celulozy w środowisku biopolimerów ścian komórkowych
  Program „Iuventus Plus”
  Kierownik projektu: dr hab. Justyna Cybulska
  Numer: IP2010 005770
  Okres realizacji: od 2010-12-22 do 2012-12-31
 20. Zastosowanie metod optycznych do badania początkowej fazy erozji wodnej – rozbryzgu
  Program „Iuventus Plus”
  Kierownik projektu: dr hab. Magdalena Ryżak
  Numer: IP2010036370
  Okres realizacji: od 2010-12-21 do 2011-12-31
 21. Różnorodność populacji mikroorganizmów i aktywność biochemiczna strefy korzeniowej wybranych roślin uprawnych w wyniku rolniczego zagospodarowania osadów z oczyszczalni ścieków mleczarskich
  Program „Projekt badawczy własny”
  Kierownik projektu: dr hab. Magdalena Frąc, prof. IA PAN
  Numer: N N310 307439
  Okres realizacji: od 2010-11-29 do 2013-11-28
 22. Wpływ flawonoidów, czynników Nod oraz ściółkowania na brodawkowanie i plonowanie grochu
  Program „Projekt badawczy własny”
  Kierownik projektu: dr Anna Siczek
  Numer: N N310 307539
  Okres realizacji: od 2010-11-29 do 2013-11-28
 23. Wodoodporność agregatów warstwy ornej gleb mineralnych
  Program „Projekt badawczy własny”
  Kierownik projektu: dr hab. Henryk Czachor, prof. IA PAN
  Numer: N N310 307639
  Okres realizacji: od 2010-10-26 do 2013-10-25
 24. Modelowanie obciążenia obiektów zanurzonych w ziarnie pszenicy
  Program „Projekt badawczy promotorski”
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Marek Molenda (Wykonawca: Rafał Kobyłka)
  Numer: N N310 305739
  Okres realizacji: od 2010-10-26 do 2011-10-25
 25. Zmiany pojemności denitryfikacyjnej wybranych gleb mineralnych na tle zmian zawartości w nich węgla organicznego i azotu mineralnego
  Program „Projekt badawczy własny”
  Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Teresa Włodarczyk
  Numer: N N310 115338
  Okres realizacji: od 2010-07-06 do 2013-07-05
 26. Wpływ czynników technologicznych na parametry mechaniczne drobnoziarnistych proszków spożywczych
  Program „Projekt badawczy własny”
  Kierownik projektu: dr hab. inż. Mateusz Stasiak, prof. IA PAN
  Numer: N N313 141938
  Okres realizacji: od 2010-03-16 do 2013-03-15
 27. Utlenianie metanu w warunkach beztlenowych w glebach z podwyższoną zawartością siarczanów (VI) i azotanów (V)
  Program „Projekt badawczy własny”
  Kierownik projektu: dr hab. Małgorzata Brzezińska, prof. IA PAN
  Numer: N N310 043838
  Okres realizacji: od 2010-06-25 do 2013-06-24
 28. Wybrane właściwości gleb i ich przestrzenna zmienność w skali pola
  Program „Projekt badawczy promotorski”
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Zofia Sokołowska (Wykonawca: Izabela Krzemińska)
  Numer: N N310 088636
  Okres realizacji: od 2009-07-07 do 2010-12-31
 29. Wykorzystanie termografii aktywnej do badania defektów wewnętrznych i zaburzeń fizjologicznych w tlenkach wybranych owoców i warzyw
  Program „Projekt badawczy własny”
  Kierownik projektu: dr hab. Piotr Baranowski, prof. IA PAN
  Numer: N N310 306234
  Okres realizacji: od 2008-07-02 do 2010-07-01
 30. Właściwości hydrofilowo-hydrofobowe wybranych gleb Polski
  Program „Projekt badawczy promotorski”
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Mieczysław Hajnos (Wykonawca: Aneta Całka)
  Numer: N N310 149335
  Okres realizacji: od 2008-10-10 do 2009-10-31
 31. Wpływ gęstości gleby i ściółkowania na wzrost systemu korzeniowego i części nadziemnych soi
  Program „Projekt badawczy promotorski”
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Jerzy Lipiec (Wykonawca: Anna Siczek)
  Numer: N N310 149635
  Okres realizacji: od 2008-09-16 do 2009-10-15
 32. Wpływ wilgotności i zasolenia gleby na jej przenikalność dielektryczną wyznaczoną metodą reflektometrii częstotliwościowej
  Program „Projekt badawczy promotorski”
  Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Wojciech Skierucha (Wykonawca: Andrzej Wilczek)
  Numer: N N310 314734
  Okres realizacji: od 2008-06-12 do 2009-06-30
 33. Wpływ stanu zerodowania gleby płowej wytworzonej z lessu na aktywność biologiczną i plonowanie roślin
  Program „Projekt badawczy promotorski”
  Kierownik projektu: dr hab. Jerzy Rejman, prof. IA PAN (Wykonawca: Iwona Iglik)
  Numer: N N310 300734
  Okres realizacji: od 2008-05-21 do 2009-06-16
 34. Wydzielanie i pochłanianie tlenku azotu (I) w wybranych glebach mineralnych
  Program „Projekt badawczy promotorski” (Wykonawca: Paweł Szarlip)
  Kierownik projektu: dr hab. Małgorzata Brzezińska, prof. IA PAN
  Numer: N N305 299534
  Okres realizacji: od 2008-05-15 do 2009-05-20
 35. System monitorowania temperatury i wilgotności złoża rzepaku
  Program „Projekt badawczy własny”
  Kierownik projektu: dr hab. inż. Robert Rusinek
  Numer: N N310 3214 33
  Okres realizacji: od 2007-10-31 do 2010-10-30
 36. Wpływ procesów uszlachetniania oraz warunków przechowywania na właściwości fizykochemiczne i biologiczne wytłoków i śruty rzepakowej
  Program „Projekt badawczy własny”
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Jerzy Tys
  Numer: N310 069 32/2806
  Okres realizacji: od 2007-05-30 do 2010-05-29
 37. Wpływ nierównomiernego zagęszczenia gleby i zlokalizowanego nawożenia na wzrost i funkcjonowanie korzeni kukurydzy
  Program „Projekt badawczy własny”
  Kierownik projektu: dr hab. Artur Nosalewicz, prof. IA PAN
  Numer: N310 036 32/1951
  Okres realizacji: od 2007-05-25 do 2010-05-24
 38. Określenie wpływu pH, Cu i Al na wybrane fizykochemiczne właściwości korzeni roślin jednoliściennych i dwuliściennych przy zastosowaniu metod adsorpcyjnych i miareczkowych
  Program „Projekt badawczy własny”
  Kierownik projektu: dr hab. Alicja Szatanik-Kloc, prof. IA PAN
  Numer: N310 017 32/1297
  Okres realizacji: od 2007-05-21  do 2010-05-20
 39. Określenie przestrzennego rozkładu wilgotności i właściwości cieplnych gleby w obiektach o małym i dużym uwilgotnieniu jako podstawy do oceny zgodności wyników otrzymywanych z pomiarów naziemnych i satelitarnych
  Program „Projekt badawczy własny”
  Kierownik projektu: prof. dr hab.  Bogusław Usowicz
  Numer: N305 046 31/1707
  Okres realizacji: od 2006-11-10 do 2009-05-09
 40. Wybrane właściwości gleb jako wskaźnik zmian w środowisku glebowym na skutek renaturyzacji gruntów porolnych
  Program „Projekt badawczy własny”
  Kierownik projektu: dr Marcin Turski
  Numer: N310 035 31/1730
  Okres realizacji: od 2006-10-12 do 2009-10-11
 41. Wpływ zróżnicowanych warunków przechowywania na zmianę właściwości fizycznych złoża nasion rzepaku i ziarna zbóż
  Program „Projekt badawczy własny”
  Kierownik projektu: dr hab. Grzegorz Szwed
  Numer: 2 P06T 051 30
  Okres realizacji: od 2006-03-21 do 2009-03-20
 42. Analiza czynników wpływających na zwilżalność gleb mineralnych
  Program „Projekt badawczy własny”
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Henryk Czachor
  Numer: 2 P06S 013 30
  Okres realizacji: od 2006-03-14 do 2009-03-13
X