Wiącek Joanna

Wiącek Joanna

Print Friendly, PDF & Email
dr hab. Wiącek Joanna
Nr pokoju: B127
E-mail: j.sykut@ipan.lublin.pl
Nr telefonu: (81) 744 50 61 w. 181

Zakład i laboratorium

Zakład: Zakład Fizycznych Właściwości Materiałów Roślinnych

Laboratorium: Laboratorium Mechaniki Materiałów Sypkich

Zainteresowania

Zainteresowania naukowe:

 • Badanie mechanicznych właściwości materiałów rolniczych
 • Modelowanie Metodą Elementów Dyskretnych procesów mechanicznych w ośrodkach sypkich

Inne informacje

Uzyskane stopnie naukowe:

 • 2004    Mgr fizyki
  Wydział   Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS w Lublinie
  Tytuł pracy: „Zależność energii jąder atomowych od temperatury”
 • 2008    Dr nauk rolniczych w zakresie agronomii-agrofizyki
  Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie
  Tytuł pracy: ” Modelowanie efektów quasi-statycznych w złożu ziarna metodą elementów dyskretnych”
 • 2016   Dr habilitowany nauk rolniczych w zakresie agronomii, Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie, Tytuł osiągnięcia naukowego pt.: „Strukturalne oraz mechaniczne właściwości polidyspersyjnych ośrodków sypkich, poddanych jednoosiowemu obciążeniu ściskającemu”

Członkostwo w organizacjach:

 • Polskie Towarzystwo Agrofizyczne

Publikacje pracownika

 1. 2019, A DEM study of relationship between mechanical strength and friction and adhesive parameters of agglomerates composed of plant materials, 9th International Granulation Workshop, Lozanna, Switzerland, 26-28.06.2019 ,
 2. 2020, Friction and Shear Properties of Pine Biomass and Pellets, Materials, 13(16), 3567, str. 1-15, DOI: 10.3390/ma13163567
 3. 2020, Structural and Micromechanical Properties of Ternary Granular Packings: Effect of Particle Size Ratio and Number Fraction of Particle Size Classes, Materials, 13(2):339, str. 1-19, DOI: 10.3390/ma13020339
 4. 2020, Discrete Element Method Modelling of the Diametral Compression of Starch Agglomerates, Materials, 13(4). 392, str1-22, DOI: 10.3390/ma13040932
 5. 2019, Compressibility and pressure distribution in a deposit of spherical particles under cyclic uniaxial confined compression, International Congress on Particle Technology PARTEC 2019, 9-11.04.2019 r. Nuremberg, Deutchland,
 6. 2019, Friction of wheat on corrugated steel. Experiments and Discrete Element Method modelling. DEM 8, 8th International Conference on Discrete Element Methods, The Netherlands, 21-26.06.2019, str. 196
 7. 2019, Formation and diametral compression of starch tablets: experiment and DEM simulations, International Congress on Particle Technology PARTEC 2019, 9-11.04.2019 r. Nuremberg, Deutchland,
 8. 2019, DEM modelling of diametral compression test of starch agglomerates, 4th Polish Congress of Mechanics, PCM-CMM, Kraków, Poland, 8-12.06.2019,
 9. 2019, A DEM study of relationschip between mechanical strength and geometrical parameters of agglomerates composed of plant materials, 9th International Granulation Workshop 2019, Lousanne, Switzerland,
 10. 2019, Two-dimensional particle shapes modelling for DEM simulations in engineering: a review, Granular Matter, str. 1-19, DOI: 10.1007/s10035-019-0935-1
 11. 2019, DEM analysis of the flow and friction of spherical particles in steel silos with corrugated walls, Powder Technology, 355, str. 425-437, DOI: 10.1016/j.powtec.2019.07.072
 12. 2019, Tensile strength of pressure-agglomerated potato starch determined via diametral compression test: Discrete element method simulations and experiments, Biosystems Engineering, 183, str. 95-109, DOI: 10.1016/j.biosystemseng.2019.04.019
 13. 2019, Mechanical characteristics of pine biomass of different sizes and shapes, European Journal of Wood and Wood Products, 77((4), str. 593-608, DOI: 0.1007/s00107-019-01415-w
 14. 2018, Effect of trimodality on structural and mechanical properties of granular packings with different particle size ratios and particle size fractions, 41st Solid Mechanics Conference (SolMech) Warszawa, 27-31.08.2018 r., str. 186-187
 15. 2018, Numerical analysis of compression mechanics of granular packings with various number of particle size fractions, 2-nd Workshop on Porous Media, Olsztyn, 28-30.06.2018 r., str. 54
 16. 2018, Outflow of mixtures of spheres and cylinders through horizontal orifices. Experimental and DEM simulations, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str. 160
 17. 2018, Discrete Element Method modelling of diametral compression of starch tablets, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str. 61
 18. 2018, Selection of material for X-ray tomography analysis and DEM simulations: comparison between granular materials of biological and non-biological origins, Granular Matter, 20(38): 1-14
 19. 2018, Effect of the particle size ratio on the structural properties of granular mixtures with discrete particle size distribution, Granular Matter, 20:31, DOI: 0.1007/s10035-018-0800-7
 20. 2018, Effect of aspect ratio on the mechanical behavior of packings of spheroids, Physica A-Statistical Mechanics and its Applications, 501: 1-11
 21. 2018, Effect of number of granulometric fractions on structure and micromechanics of compressed granular packings, Particuology, 39: 88-95
 22. 2018, Numerical analysis of compression mechanics of highly polydisperse granular mixtures with different PSD-s, Granular Matter, 20:17; DOI: 10.1007/s10035-018-0788-z
 23. 2017, Discrete Element Method for engineering application: modelling of granular materials transported on conveyor belt, 2nd International Conference of Computational Methods in Engineering Science CMES, Lublin, Poland, 23-25.11.2017,
 24. 2017, Discharge of spheres, cylinders and their mixtures from cylindrical bin. Experiments and DEM simulations, 10th World Congress of Chemical Engineering, Barcelona, Spain, 1-5.10.2017,
 25. 2018, Characterization of shear behaviour in consolidated granular biomass, Powder Technology, 327: 120-127
 26. 2017, Breaking tester for examining strength of consolidated starch, International Agrophysics, Vol. 31(2): 251-258
 27. 2017, Effect of particle size ratio and contribution of particle size fractions on micromechanics of uniaxially compressed binary sphere mixtures, Granular Matter, Vol. 19 (34), DOI: 10.1007/s10035-017-0719-4
 28. 2016, Generacja złóż wirtualnych Metodą Elementów Dyskretnych, Granularne Ośrodki Porowate,
 29. 2017, Effective elastic properties and pressure distribution in bidisperse granular packings: DEM simulations and experiment, Archives of Civil and Mechanical Engineering, 2(7): 271-280
 30. 2016, Geometrical parameters of binary granular mixtures with size ratio and volume fraction: experiments and DEM simulations, Granular Matter, 18(42): 1-10
 31. 2017, Mechanical and combustion properties of sawdust-straw pellets blended in different proportions, Fuel Processing Technology, 156: 366-375
 32. 2016, Metoda Elementów Dyskretnych MED, 1st Workshop on Porous Media. Olsztyn, 1-3.07.2016 r. ,
 33. 2016, Pressure distribution in an assembly of wooden cylinders with various aspect ratios under uniaxial confined compression, Granular Matter, 18(2): 1-8
 34. 2016, Representative elementary volume analysis of polydisperse granular packings using discrete element method, Particuology, 27: 88-94
 35. 2015, Uniaxial compression testing and DEM simulations of binary mixtures of spherical particles., 2015
 36. 2015, Geometrical and mechanical Representative Elementary Volumes for polydisperse granular materials., 2015
 37. 2014, Microstructure and micromechanics of polydisperse granular materials: Effect of the shape of particle size distribution., Powder Technology, 2014, 268237-243
 38. 2014, Effect of particle polydispersity on micromechanical properties and energy dissipation in granular mixtures., Particuology, 2014, 1691-99
 39. 2014, Effect of particle size distribution on micro- and macromechanical response of granular packings under compression., International Journal of Solids and Structures, 2014, 514189-4195
 40. 2014, Influence of the method of representing shape of oblong particle on results of DEM simulations of uniaxial compression of granular assembly., 2014, No.-162
 41. 2014, Influence of shape of particle size distribution on mechanics of uniaxially compressed granular packings., 2014
 42. 2013, Oddziaływania w materiałach sypkich, 2013
 43. 2013, Effect of particie size distribution on the energy dissipation and mechanical response of packings of spheres under compressive loading, 2013
 44. 2013, Właściwości mechaniczne biomasy ziarnistej i włóknistej wykorzystywanej na cele energetyczne i do zakiszania, 2013
 45. 2013, DEM simulations of the frictional and frictionless polydisperse packings of the spheres under uniaxial compression, 2013, 715-725
 46. 2013, Effect of particle size distribution on the energy dissipation and mechanical response of packings of spheres under compressive loading, 2013, 118-118
 47. 2013, Effect of cohesion on the mechanical properties of polydisperse granular beddings, 2013, 69-69
 48. 2013, Experiment and DEM modelling of powder slip-stick effect, 2013, 63-63
 49. 2012, Influence of grain shape and intergranular friction on material behavior in uniaxial compression: Experimental and DEM modeling., Powder Technology, 2012, 217435-442
 50. 2012, Experimental and numerical determination of representative elementary volume for granular plant materials., Granular Matter, 2012, 14449-456
 51. 2012, Modelowanie metodą elementów dyskretnych procesów mechanicznych w ośrodkach rozdrobnionych, 2012, 88-89
 52. 2012, Experimental and numerical studies on uniaxial compression behavior of slightly oblong particles at crossover from Quasi-2D to 3D, 2012
 53. 2012, Magia materiałów sypkich, 2012
 54. 2012, Energia fal, 2012
 55. 2011, Variability of intergranular friction and its role in DEM simulation of direct shear of an assemmbly of rapeseeds., International Agrophysics, 2011, 25(4): 361-368
 56. 2011, Moisture-dependent physical properties of rapeseed – experimental and DEM modeling, International Agrophysics, 2011, 25(1): 59-65
 57. 2011, Mechanical properties of granular agro-materials. Continuum and discrete approach., Acta Agrophysica Rozprawy i Monografie EN, 2011, 190(1): 1-152
 58. 2011, Wpływ szerokości próbki i kształtu cząstek na charakterystyki jednoosiowego ściskania złoża materiału sypkiego., Acta Agrophysica, 2011, 18(2): 399-408
 59. 2010, Simulation of the packing structure, load distribution and flow pattern in a 2-dimensional model silo using discrete element method, 2010
 60. 2009, Metoda wyznaczania współczynnika tarcia pomiędzy dwoma metalowymi i organicznymi obiektami., Acta Agrophysica, 2009, 167, Vol. 13(2), 407-418
 61. 2009, Discontinuity, non-homogeneity and anisotropy in granular media., Annual Report Polish Academy of Sciences, 2009, 67-68
 62. 2009, Wpływ właściwości fizycznych granul na sypkość proszków spożywczych., 2009
 63. 2009, Modelowanie elementarnych oddziaływań w obszarze kontaktu ziaren., 2009
 64. 2008, Modelowanie elementarnych oddziaływań w obszarze kontaktu ziaren., 2008
 65. 2008, Wpływ właściwości fizycznych granul na sypkość proszków spożywczych., 2008
 66. 2008, Influence of particle size variability on mechanical and geometrical properties of granular system., 2008
X