Human Resources Strategy for Researchers

O Instytucie

Human Resources Strategy for Researchers

Print Friendly, PDF & Email

Dnia 22 lipca 2015 r. Dyrektor Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab. Cezary Sławiński podpisał deklarację poparcia dla „Europejskiej Karty Naukowca” oraz „Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych”. Poprzez złożenie deklaracji Instytut Agrofizyki PAN dołączył do grona instytucji naukowo-badawczych i akademickich uznających wartość zasad zawartych w Karcie i Kodeksie, a tym samym zobowiązał się do ich stosowania.

Promowanie doskonałości naukowej obejmuje stworzenie odpowiedniego środowiska badań, szkolenia oraz rozwój kariery naukowej a także wartość mobilności.  Wdrożenie w IAPAN zasad Karty i Kodeksu zagwarantuje naukowcom najlepsze środowisko do dalszego rozwoju zawodowego.

 

Proces wdrażania zasad Karty i Kodeksu rozpoczęto od przeprowadzenia szczegółowej analizy zgodności wewnętrznych działań, regulacji oraz procedur z tymi wskazanymi w Karcie i Kodeksie.  Na tej podstawie określono mocne i słabe strony funkcjonowania IAPAN. Ponadto, dzięki przeprowadzonej wewnętrznej ankiecie skierowanej do wszystkich pracowników oraz studentów studiów doktoranckich IAPAN, powołana Grupa Robocza uzyskała opinie dotyczące ważności oraz poziomu wdrożenia danej zasady w IAPAN. Pozwoliło to na określenie zaleceń w zakresie poprawy funkcjonowania zasad w IAPAN. Większość zaleceń znalazło jednak odzwierciadlenie w polskim prawodawstwie oraz wewnętrznych regulacjach.  Dalsza poprawa zasad jest w pełni zgodna z celami strategicznymi i bieżącymi planami rozwoju instytutu.

 

W celu pełnego wdrożenia w IAPAN zasad Karty I Kodeksu opracowano plan strategiczny – Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R).

 

Wdrożenie w IAPAN zasad Karty i Kodeksu ma na celu ugruntowanie atrakcyjności instytutu jako stymulującego środowiska pracy dla naukowców, a także dostosowanie swoich celów strategicznych do międzynarodowej inicjatywy Komisji Europejskiej w celu poprawy jakości badań naukowych i innowacji w Europie. IAPAN publikuje plan działania na lata 2015-2017.

X