Zakład Mikrostruktury i Mechaniki Biomateriałów

Zakład Mikrostruktury i Mechaniki Biomateriałów

Zakład Mikrostruktury i Mechaniki Biomateriałów

Kierownik: prof. dr hab. Artur Zdunek, czł. koresp. PAN

 

Badania w Zakładzie Mikrostruktury i Mechaniki Biomateriałów (MMB) dotyczą wielkoskalowych zależności pomiędzy strukturą i mechaniką biomateriałów roślinnych. Skupiamy się głównie na roślinnej ścianie komórkowej, właściwościach polisacharydów ścian komórkowych i białek arabinagalaktanowych oraz ich wykorzystaniu do wytwarzania nowych bioproduktów.

Naszym celem jest zrozumienie jak poszczególne elementy strukturalne tkanki, ich umiejscowienie oraz wzajemne oddziaływania wpływają na rozwój i właściwości roślin. Badania te prowadzimy eksperymentalne stosując metody mikroskopowe (min. AFM, CSLM, Raman, SEM), spektroskopowe (FTIR, Raman) połączone z analizą obrazu, chromatograficzne, badania mechaniczne oraz symulacje komputerowe (DFT, MD, FEM, DEM).

Badamy również strukturę i funkcję polisacharydów ścian komórkowych (pektyny, hemiceluloza i celuloza) w celu ich wykorzystania do celów żywieniowych i poza żywieniowych. Pozyskujemy i badamy polisacharydy z owoców i warzyw, innych roślin rolniczych, odpadów oraz mikroorganizmów.

Nasze badania mają między innymi na celu zapewnienie wysokiej jakości owoców i warzyw, zagospodarowanie odpadów oraz opracowywanie nowych bioproduktów i rozwiązań do zastosowań w przemyśle.

 

Nasze badania oparte są na wykorzystaniu takich narzędzi jak:

  • Mikroskopia (AFM, CSLM)
  • Analiza obrazu
  • Badania mechaniczne (AFM, badania wytrzymałościowe w skali mikro- i makro)
  • Spektroskopia (Raman, FTIR)
  • Modelowanie (FEM, DEM, DFT, MD)
X