Bulak Piotr

Bulak Piotr

Print Friendly, PDF & Email
dr inż. Bulak Piotr
Nr pokoju: 117 D
pokaż adres e-mail
Nr telefonu: (81) 744 50 61 w. 227

Zakład i laboratorium

Zakład: Zakład Fizykochemii Materiałów Porowatych

Laboratorium: Laboratorium Chromatografii Gazowej

Zainteresowania naukowe:

 • Bioakumulacja pierwiastków krytycznych technologicznie w organizmach żywych, w szczególności w owadach
 • Bioremediacja: fito- i entomoremediacja
 • Zastosowanie owadów do waloryzacji odpadowej biomasy, w tym odpadów uciążliwych
 • Biochemia stresów abiotycznych u roślin

Uzyskane stopnie naukowe:

 • 2011 – Mgr inż. Biotechnologii
  Instytut Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  Tytuł pracy: Identyfikacja genu odporności na mącznika prawdziwego Pm6 w pszenicy zwyczajnej
 • 2016 – Dr Nauk Rolniczych w zakresie agronomii-agrofizyki
  Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie
  Tytuł pracy: Wpływ jonów glinu i ołowiu na wybrane parametry biochemiczne i wzrost pszenicy zwyczajnej

Projekty naukowe:

 • 2012-2015, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, FACCE Modelowanie Europejskiego Rolnictwa ze Zmianami Klimatu dla Bezpieczeństwa Żywności MACSUR (P162) – Wykonawca
 • 2017-2021, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Biostrateg II: Opracowanie innowacyjnej metody monitorowania stanu agrocenozy z wykorzystaniem teledekcyjnego systemu wiatrakowca w aspekcie rolnictwa precyzyjnego – Wykonawca
 • 01.2018 – 31.12.2020, Zarządzanie i raportowanie emisji gazów cieplarnianych i sekwestracji węgla w różnych mozaikach krajobrazu. www.ucd.ie/ghg-manage/ (Partner projektu) – Wykonawca.
  Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu ERA-NET CO-FUND ERA-GAS (www.ncbr.gov.pl/programy/programy-miedzynarodowe/era-net-co-fund/era-gas/).
 • European Cooperation in Science and Technology (COST) Action TD 1407 – Network on technology-critical elements – from environmental processes to human health threats – Substitute Member.
 • 2019, Narodowe Centrum Nauki, Miniatura 2 nr 2018/02/X/NZ2/01800: Wpływ nawożenia ściekami po produkcji drożdży na zmienność filogenetyczną i funkcjonalną mikroorganizmów glebowych – Kierownik.
 • 2020-2023, Narodowe Centrum Nauki, Sonata 15 nr 2019/35/D/NZ9/01835: Zjawisko entomoremediacji odpadów uciążliwych w kontekście gospodarki cyrkularnej – Kierownik.

 

Patenty:

 1. Bulak P., Polakowski C., Walkiewicz A., Waśko A., Bieganowski A. Separator do przeżyciowego rozdzielania żywych poczwarek owadów, ich wylinek oraz martwych imago z ich mieszaniny oraz sposób prowadzenia rozdziału. Numer prawa wyłącznego 230540.
 2. Bulak P., Bieganowski A., Waśko A., Nowak K., Proc K. Sposób otrzymywania biowęgla o wysokiej zawartości azotu oraz biowęgiel otrzymany tym sposobem. Numer prawa wyłącznego 233944.

Publikacje pracownika

 1. 2024, Arthropods in landfills and their accumulation potential for toxic elements: A review, Environmental Research, 251, 1, DOI: 10.1016/j.envres.2024.118612
 2. 2023, The Variety of Applications of Hermetia illucens in Industrial and Agricultural Areas—Review, Biology, 12.25, DOI: 10.3390/biology12010025
 3. 2023, A novel type of biochar from chitinous Hermetia illucens waste with a built-in stimulating effect on plants and soil arthropods, Scientific Reports, vol. 13; 8306; DOI: 10.1038/s41598-023-35460-6
 4. 2023, Post-breeding waste from Zophobas morio for biogas and energy generation via anaerobic methane fermentation, Fuel, vol. 351, 128844; DOI: 10.1016/j.fuel.2023.128844
 5. 2023, Concentration of Selected Heavy Metals in Hermetia Illucens Larvae Fed on Digested Sewage Sludge, 22nd International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2023”; Gödöllő, Hungary, 15-16 czerwca 2023 r.,, str. 34-34
 6. 2023, Konwersja odpadu po produkcji nasion fasoli przez Hermetia illucens: zmiany w metagenomach w kontekście bionawozowym, VII Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „METAGENOMY RÓŻNYCH ŚRODOWISK” 2023, Lublin, 20-21 czerwca 2023 r., 187-187
 7. 2023, Profil pierwiastkowy frassów oraz larw H. illucens po biokonwersji odpadów z produkcji nasion roślin bobowatych, Warsztaty dla Młodych Badaczy, Lublin, 30.11-01.12.2023 r., 7-7
 8. 2022, Variability in soil CO2 fluxes across a range of forest types and edaphic conditions, EGU General Assembly, 19-30.04.2021, EGU21-2530; DOI: 10.5194/egusphere-egu21-2530
 9. 2022, BIOFERTILIZATION POTENTIAL OF POST- BREEDING RESIDUE AFTER BIOCONVERSION OF ORGANIC WASTE BY HERMETIA ILLUCENS LARVAE, 21th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2022”; 30-31.05.2022, str. 50-51
 10. 2022, The influence of H. illucens larvae on digested municipal sewage sludge microbial activity and functional diversity, INSECTA 2022 International Conference, 14th – 16th September 2022 Giessen, Germany, str. 36
 11. 2022, The fertilization potential of Hermetia illucens larvae post-breading residue, INSECTA 2022 International Conference, 14th – 16th September 2022 Giessen, Germany, str. 75
 12. 2022, Will insects replace cows? Hermetia illucens in breeding and application, Warsztaty dla młodych badaczy, Lublin, 28-29.11.2022, str. 6
 13. 2022, Potencjał nawozowy odpadów z roślin bobowatych po konwersji przez larwy H. illucens, Warsztaty dla młodych badaczy, Lublin, 28-29.11.2022, str. 15
 14. 2022, Optymalizacja procesu utylizacji osadu ściekowego przez larwy hermetia illucens oraz tenebrio molitor, V Konferencja Doktorantów CZTERY ŻYWIOŁY - Współczesne Problemy w Naukach o Życiu 14.12.2022, str. 38
 15. 2021, Variations in Soil Properties and CO2 Emissions of a Temperate Forest Gully Soil along a Topographical Gradient, Forests, 12(2), 226; DOI: 10.3390/f12020226
 16. 2021, Isolation of Chitin from Black Soldier Fly (Hermetia illucens) and Its Usage to Metal Sorption, Polymers, 13, 818, str. 1-16, DOI: 10.3390/polym13050818
 17. 2021, A New Approach to Quantifying Bioaccumulation of Elements in Biological Processes, Biology, 10(4): 345; DOI: 10.3390/biology10040345
 18. 2021, Applications of Hermetia illucens in industrial and agricultural fields, 20th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2021”, Lublin 18 maja 2021 r., str. 21
 19. 2021, Metoda komorowa – zastosowanie do pomiarów wymiany gazów cieplarnianych miedzy glebą a atmosferą, III Ogólnopolska Konferencja naukowa "Nauki przyrodnicze na rzecz człowieka i środowiska",
 20. 2021, How Can Litter Modify the Fluxes of CO2 and CH4 from Forest Soils? A Mini-Review, Forests, 12, 1276, str. 1-25, DOI: 10.3390/f12091276
 21. 2021, Biodegradation of Different Types of Plastics by Tenebrio molitor Insect, Polymers, 13, 3508, str. 1-16, DOI: 10.3390/polym13203508
 22. 2021, Owad Hermetia illucens oraz jego zastosowania w przemyśle i rolnictwie, IV. Konferencja Doktorantów „Cztery Żywioły - współczesne problemy w naukach o życiu”, 14.12.2022 r., Lublin, Polska,, str. 38
 23. 2021, The new approach for cleaning the environment – entomoremediation, 13th International Conference on Agrophysics: Agriculture in changing climate 15-16 November 2021, Lublin, Poland, str. 39
 24. 2021, The usage of Hermetia illucens and Tenebrio molitor larvae as a way for biovalorization of digested sewage sludge, 13th International Conference on Agrophysics: Agriculture in changing climate 15-16 November 2021, Lublin, Poland, str. 123
 25. 2021, Optymalizacja procesu utylizacji osadu ściekowego przez larwy Hermetia illucens, III Ogólnopolska Konferencja naukowa "Nauki przyrodnicze na rzecz człowieka i środowiska", 12 lutego 2021, Lublin, str. 42-42
 26. 2020, Biogas generation from insects breeding post production wastes, Journal of Cleaner Production, 244(2020), 118777, str. 1-8, DOI: 10.1016/j.jclepro.2019.118777
 27. 2020, Using gyroplane for application of Trichogramma spp. against the European corn borer in maize, Pest Managment Science, 76: 2243–2250; DOI: 10.1002/ps.5762
 28. 2020, Hermetia illucens exhibits bioaccumulative potential for 15 different elements – Implications for feed and food production, Science of The Total Environment, 723; DOI: 10.1016/j.scitotenv.2020.138125
 29. 2020, Methane uptake by various forest soils with and without litter, Konferencja EGU General Assembly 2020: 4-8.05.2020, Wiedeń, Austria, EGU2020-4900
 30. 2020, Wpływ uprawy bezorkowej na metanotrofię gleby, XII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2020 "Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju"; Lublin, 21-22.03.2020 r., str. 231-232
 31. 2020, Ability of insect Hermetia illucens to bioaccumulate micro- and macroelements, 19th International Workshop for Young Scientists BioPhys Spring 2020, May 19-21, 2020, Prague, Czech Republic, str. 23
 32. 2020, Methane fluxes from forest soils under trees of different ages and species, 3rd International Scientific Virtual Conference AgroEco2020, 2-3.12.2020, str.16
 33. 2020, Seasonal variability of CH4 uptake by various forest soils – the effect of temperature and precipitation, 1st International Symposium on Climate-Resilient Agri-Environmental Systems (ISCRAES 2020), Irland, Dublin, 04-06.11.2020 r., str. 39
 34. 2020, Bioakumulacja wybranych pierwiastków w biomasie owada Hermetia illucens w kontekście wykorzystania jej na cele paszowe, III Konferencja Doktorantów "Cztery Żywioły - współczesne problemy w naukach o życiu", Warszawa, 18.12.2020, str. 11
 35. 2019, Effect of encapsulated and free-living cells of Chlorella vulgaris L. on nitrogen retention in soils, International Agrophysics, 33(1), str. 127-136, DOI: 10.31545/intagr/104415
 36. 2019, Zastosowanie odpadów poprodukcyjnych z hodowli Hermetia illucens jako substratu do produkcji biogazu, XI interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2019 "Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju", 23-24.03.2019, Lublin, str: 153-153
 37. 2019, Do land management affect atmospheric methane oxidation in soils?, EGU General Assembly 2019, Wiedeń, Austria 7-12.04.2019 r, Vol. 21, EGU2019-15610
 38. 2019, Assessing methane consumption in forest soils for greenhouse gas mitigation and offsetting, EGU General Assembly 2019, Wiedeń, Austria 7-12.04.2019 r, Vol. 21, EGU2019-18506
 39. 2019, Methane anaerobic digestion of insects breeding residues results in high biogas yields, 18th International Workshop for Young Scientists, BioPhys Spring 2019, May 22-24.05.2019 Gödöllő, Hungary, str. 33
 40. 2019, Badania emisji/pochłaniania gazów cieplarnianych przez gleby leśne z wykorzystaniem chromatografii gazowej, IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Metody chromatograficzne w nauce, przemysle i medycynie" Lublin, 7 czerwca 2019 r., str. 21
 41. 2019, Using intervarietal substitution lines for the identification of wheat chromosomes involved in early responses to water-deficit stress, PLoS One, str. 1-19, DOI: 10.1371/journal.pone.0221849
 42. 2019, Biocatalytic conversion of methane – selected aspects, Current Opinion in Chemical Engineering, 26, str. 28-32; DOI: 10.1016/j.coche.2019.07.006
 43. 2019, Antioxidative system response of pedunculate oak (Quercus robur L.) seedlings to Cd exposure, Physiology and Molecular Biology of Plants, 25 (6), str 1377-1384, DOI: 10.1007/s12298-019-00712-1
 44. 2019, Wykorzystanie pozostałości z hodowli owadów jako substratu w fermentacji metanowej, II Konferencja Doktorantów "Cztery Żywioły - Współczesne Problemy w Naukach o Życiu", Lublin 24.10.2019 r., str. 19
 45. 2019, Opracowanie innowacyjnej metody monitorowania stanu agrocenozy z wykorzystaniem teledetekcyjnego systemu wiatrakowca, w aspekcie rolnictwa precyzyjnego, 30. Kongres Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego GLEBA ŹRÓDŁEM ŻYCIA, 2-7.09.2019 Lublin, str. 131
 46. 2019, Porównanie potencjalnej metanotrofii gleb w uprawie tradycyjnej i bezpłużnej, Współczesne kierunki badań w zakresie geografii gleb, paleopedologii i materii organicznej w środowisku", Toruń, 3-4 marzec 2019. (poster),
 47. 2019, Wyniki projektu GYROSCAN w kontekście możliwości wykorzystania w rolnictwie precyzyjnym, Konferencja „Rolnictwo 4.0. Start nowej ery“, Kamień Śląski k. Opola 27.01-29.01.2020,
 48. 2019, Monitorowanie stanu upraw z wykorzystaniem teledetekcyjnego systemu wiatrakowca, XXVI Konferencja Naukowa "Postęp Naukowo-Techniczny i Organizacyjny w Rolnictwie", Zakopane 4-8.02.2019 r.,
 49. 2018, Electromagnetic field pretreatment of Sinapis alba seeds improved cadmium phytoextraction, International Journal of Phytoremediation, 20(4): 361-365
 50. 2018, Hermetia illucens as a new and promising species for use in entomoremediation, Science of The Total Environment, 633: 912-919
 51. 2018, Problemy techniczne związane z montażem oprzyrządowania pomiarowego na wiatrakowcu., Low Altitude Remote Sensing Seminar (LARSS), Lublin, 10-11.05.2018,
 52. 2017, Biosorption of heavy metals on natural polymers, 16th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2017”, Lublin, Poland, 1-3.06.2017, str. 64
 53. 2017, Immune response in the larvae of the black soldier fly Hermetia illucens, ISJ-Invertebrate Survival Journal, 14: 9-17
 54. 2017, Influence of the water deficit on proline accumulation in wheat (Triticum aestivum L.) inter-varietal single chromosome substitution lines, 13th International Wheat Genetics Symposium, Tulln, Austria 23-28.04.2017, str. 317
 55. 2017, Effect of drought stress on lipid peroxidation level and ascorbate peroxidase activity in the intervarietal single chromosome substitution lines of wheat (Triticum aestivum L.), 13th International Wheat Genetics Symposium, Tulln, Austria 23-28.04.2017, str. 316
 56. 2017, Influence of metal nanocolloids on selected abiotic stress factors in pumpkin, IX International Scientific Symposium. Farm machinery and prcesses managment in sustainable agriculture. Lublin, Poland 22-24.11.2017, str. 142-147
 57. 2017, Bakterie metanotroficzne – wybrane korzyści w biotechnologii środowiskowej, I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Biotechnologia - Energia Jutra”, Lublin 19-20.10.2017, str. 57
 58. 2017, GHG mapping over cultivated fields in ground and aerial measurements – project assumption, Conference "Degradation and Revitalization of Soil and Landscape" (Soil Science Days 2017), Olomouc, Czech Republic 10-13.09.2017, str. 82
 59. 2016, The first report of the physicochemical structure of chitin isolated from Hermetia illucens, International Journal of Biological Macromolecules, 92: 316-320
 60. 2016, Polisacharydy i glukany pochodzenia naturalnego jako sorbent metali ciężkich, III Forum Młodych Przyrodników "Rolnictwo – Żywność – Zdrowie", Lublin, 21.05.2016r., 141-141
 61. 2016, Methane oxidation in heavy metal contaminated Mollic Gleysol under oxic and hypoxic conditions, Environmental Pollution, 213: 403-411
 62. 2016, Modification of the chromatographic method to measure soil catalase activity, BOTHALIA, 46(2)
 63. 2015, What is a stronger determinant of soil respiration: soil temperature or moisture?, 2015, 19-19
 64. 2015, The influence of wheat Triticum aestivum L. seed pre-sowing treatment with magnetic fields on germination, seedling growth, and antioxidant potential under optimal soil watering and flooding., Acta Physiologiae Plantarum, 37:59, DOI 10.1007/s11738-015-1802-2): 1-10
 65. 2015, The influence of Si-rich mineral zeolite on the growth processes and adaptive potential of barley plants under cadmium stress., Plant Growth Regulation, 75(2): 557-565
 66. 2014, Plant growth regulators-assisted phytoextraction., Biologia Plantarum, 2014, 58(1): 1-8
 67. 2014, Stres w życiu roślin i ich reakcje biochemiczne., 2014, 10-10
 68. 2014, Agents for chelate-assisted phytoextraction., 2014, 40-41
 69. 2014, Si-Rich Mineral Zeolite Stimuletes Growth Processes and Increases Plant Resistance to Cadmium Stress., 2014, 533-535
 70. 2014, Wykorzystanie roślin trawiastych jako substratu do produkcji biogazu., 2014, 90-91
 71. 2014, Udział oksydazy NADPH w reakcji grochu zwyczajnego na stres ołowiowy., 2014, 84-85
 72. 2014, Aktywność metanotroficzna zerodowanej gleby leśnej., 2014, 47-47
 73. 2014, Methanogenic potential of archived soils, Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 2014, 9(2): 79-90
 74. 2013, Physiological properties and application of sodium alginate microcapsules, 2013
 75. 2013, Chemiczny świat – pełen dźwięków, światła i barw, 2013
 76. 2013, Influence of various foliar fertilization on growth and development of bears garlic Allium ursinum L., 2013
 77. 2013, How exogenous plant growth regulators can improve the process of phytoextraction, 2013
 78. 2013, Effect of green microalgae Chlorella vulgaris on fertilized soil respiration, 2013, 309-310
 79. 2013, A comparison of two strategies of heavy metals contaminated soil treatmnt: chelate- and plant growth regulators- assisted phytoextraction, 2013, 112-113
 80. 2013, The role of beneficial elements in plants, 2013, 110-111
 81. 2013, OZNACZANIE AKTYWNOŚCI ENZYMATYCZNEJ ROŚLINNYCH HOMOGENATÓW METODĄ SPEKTROFOTOMETRII UV-VIS, 2013, 9-9
 82. 2013, Methane oxidation in mineral soils – kinetic parameters, 2013, 122-122
 83. 2013, The effect of magnetic field pre-treatment of Sinapis alba seeds on lead accumulation, 2013, 18-19
 84. 2012, Kinetics of methane oxidation in selected mineral soils, International Agrophysics, 2012, 26(4): 401-406
 85. 2012, Metoda określania liczebności cząstek z wykorzystaniem wzorca wewnętrznego przy zastosowaniu dyfrakcji laserowej., 2012, 77-77
 86. 2012, Fitoekstrakcja zanieczyszczeń metalicznych wspomagana roślinnymi regulatorami wzrostu, 2012, 27-27
 87. 2012, Bliskie spotkania z chromatografią – wyczaruj swoją tęczę, 2012
X