Jaromin-Gleń Katarzyna

Jaromin-Gleń Katarzyna

Print Friendly, PDF & Email
dr inż. Jaromin-Gleń Katarzyna
Nr pokoju: 219
pokaż adres e-mail
Nr telefonu: (81) 744 50 61 w. 131

Zakład i laboratorium

Zakład: Zakład Biogeochemii Środowiska Przyrodniczego

Zainteresowania naukowe:

 • emisja gazów cieplarnianych w procesach oczyszczania ścieków oraz zagospodarowania osadów
 • skład osadu czynnego w zależności od rożnych aspektów technologii oczyszczania ścieków
 • zastosowania elektronicznego nosa (e-nosa) do badań emisji odorów oraz określenia stanu wilgotności gleby
 • wpływ płuczek powiertniczych (z gazu łupkowego) na proces oczyszczania ścieków oraz skład osadu czynnego

Uzyskane stopnie naukowe:

2011 inżynier sanitarny, specjalność: Instalacje i Sieci Sanitarne

Tytuł pracy: Projekt bioreaktora typu SBR do badań laboratoryjnych właściwości osadu czynnego oraz przebiegu procesu oczyszczania

 

2012 magister inżynier, specjalność: Technologia Wody i Oczyszczanie Ścieków

Tytuł pracy: Badania sprawności procesu oczyszczania ścieków miejskich metodą osadu czynnego w sekwencyjnym reaktorze porcjowym w skali laboratoryjnej

 

2013 magister inżynier, specjalność: Informatyka w Inżynierii Środowiska

Tytuł pracy: Wykorzystanie symulatora GPS-X do modelowania pracy laboratoryjnego bioreaktora typu SBR

 

2013 magister inżynier, specjalność: Zaopatrzenie w Wodę i Usuwanie Ścieków

Tytuł pracy: Ocena jakości wód rzeki Bystrzycy i ścieków deszczowych do niej odprowadzanych

 

2016 doktor nauk rolniczych Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie

Tytuł pracy: Emisja metanu i ditlenku węgla podczas oczyszczania ścieków osadem czynnym w bioreaktorze typu SBR (doświadczenia modelowe)

 

Stypendia i staże:

 • 2008 Węgry, University of Miskolc, Depatment of Analysis of the Institute of Mathematics, Pobyt w ramach program: “CEEPUS Summer University”
 • 2008-2012 Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce
 • 2015/2016 Stypendium z „Miejskiego programu stypendialnego dla studentów i doktorantów”
 • 2015-2017 Ukraina, Instytut Zoologii im. Schmalhausena NANU. Pobyty w ramach współpracy naukowej PAN –NANU (Polish Ukraine Joint Research Project „Ecological analysis of activated sludge and periphyton communities in wastewater treatment”)

Wybrane projekty naukowe:

 • 2012-2014 Diamentowy Grant 0013/DIA/2012/41. Badania bioindykacyjne wybranych parametrów procesu oczyszczania ścieków miejskich bazujące na zbiorowiskach pektonu, błony biologicznej oraz osadu czynnego – Kierownik projektu
 • 2013-2015 BLUE GAS-BG1/SOIL/2013 „Optymalizacja metod zagospodarowania odpadów powiertniczych” – wykonawca
 • 2014/2015 Hackathonbridge. Poland to Ukraine. Implementacja dwóch biznes-gier dla przedsiębiorców w dziedzinie zagospodarowania odpadów w Polsce i Ukrainie oraz adaptacji zmian klimatycznych – Koordynator polskiej strony projektu
 • 2015-2017 Projekt międzynarodowy w ramach porozumienia o współpracy naukowej między PAN i NANU (Ukraina): „Ecological analysis of activated sludge and periphyton communities in wastewater treatment „ – od 2017 Kierownik projektu
 • 2016-2018 Preludium 9 2015/17/N/ST10/02194 Sezonowe zmiany emisji gazów cieplarnianych (metanu, dwutlenku węgla i podtlenku azotu) w zależności od technologicznego etapu procesu oczyszczania ścieków w laboratoryjnym modelu oczyszczalni typu SBR – Kierownik projektu

Nagrody:

 • 2014, Hackathon Bridge. Poland to Ukraine. Zwycięstwo w branży BIZNES.
 • 2013, Konkurs Najlepszego Studenta RP „Studencki Nobel”Laureatka II miejsca w etapie ogólnopolskim oraz Lauretaka I miejsca w branży “Nauki Inżynieryjne i Techniczne. Konkurs pod honorowym patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • 2012, Konkurs „Dziewczyny Przyszłości. Śladami Marii Skłodowskiej-Curie” – wyróżnienie specjalne.
 • 2012, Laureatka Konkursu „Diamentowy Grant”
 • 2011, III miejsce za prezentację pracy naukowej w sekcji tematycznej WODA na XIV Международна научно-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Экология. Человек. Общество.» National Technical University of Ukraine „Kyiv Politechnic Institute”.

Członkostwo w organizacjach:

 • Stowarzyszenie Laureatów Diamentowego Grantu

Publikacje pracownika

 1. 2024, Interactions between surface properties of pristine coals and the intrinsic microbial communities involved in methane formation, International Journal of Coal Geology, Volume 282, 104422; DOI: 10.1016/j.coal.2023.104422
 2. 2023, Rapid Method of Wastewater Classification by Electronic Nose for Performance Evaluation of Bioreactors with Activated Sludge †, Sensors, 3(20), 8578; DOI:10.3390/s23208578
 3. 2023, FCH HVAC Honeycomb Ring Network—Transition from Traditional Power Supply Systems in Existing and Revitalized Areas, Energies, 16(24), 7965, DOI: 10.3390/en16247965
 4. 2023, The use of plants for purification of wastewater from pharmaceutical factories, Environmental Problems, 8 (4): 199-204; DOI: 10.23939/ep2023.04.199
 5. 2022, Isotope-ratio mass spectrometry – method of the future in WWTPs, 5th International Conference "Environmental Engineering and Design"; Zielona Góra, 13-14.10.2022 , str. 55
 6. 2022, Rapid on-line method of wastewater parameters estimation by electronic nose for control and operating wastewater treatment plants toward Green Deal implementation, Desalination and Water Treatment , 275: 56–68; DOI: 10.5004/dwt.2022.28638
 7. 2021, Impact of steppe plowing on small mammal diversity, 13th International Conference on Agrophysics: Agriculture in changing climate 15-16 November 2021, Lublin, Poland, str. 83
 8. 2021, Emission of CO2 caused by eucariota in wastewater treatment process in relation to the whose emission, 13th International Conference on Agrophysics: Agriculture in changing climate 15-16 November 2021, Lublin, Poland, str. 119
 9. 2021, Relevance of eukaryote in CO2 emission during wastewater treatment process, VII International Scientific and Technical Conference “Pure Water 2021”; Kiev, 25-26.11.2021, str. 32
 10. 2021, Sewage sludge from an IRMS perspective, 14th International Conference on Agrophysics (ICA 2023); Lublin, Polska, 11-13 września 2023 r., 145-145
 11. 2020, Contribution of prokaryotes and eukaryotes to CO2 emissions in the wastewater treatment process, PeerJ, DOI: 10.7717/peerj.9325
 12. 2020, Short-term response of methane oxidation to biofertilizer treatments in sandy and clay soil, Konferencja EGU General Assembly 2020: 4-8.05.2020, Wiedeń, Austria, EGU2020-13514
 13. 2020, Wpływ uprawy bezorkowej na metanotrofię gleby, XII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2020 "Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju"; Lublin, 21-22.03.2020 r., str. 231-232
 14. 2019, Effect of encapsulated and free-living cells of Chlorella vulgaris L. on nitrogen retention in soils, International Agrophysics, 33(1), str. 127-136, DOI: 10.31545/intagr/104415
 15. 2019, Natural heterogeneity of industrially degraded soil, EGU General Assembly 2019, Wiedeń, Austria 7-12.04.2019 r, Vol. 21, EGU2019-18028
 16. 2018, The Effect of Bioaugmentation with Archaea on the Oxygen Uptake Rate in a Sequencing Batch Reactor, Water, 10(5), 575, DOI: 10.3390/w10050575
 17. 2018, Carbon dioxide emissions during wastewater treatment in the context of climate change, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str. 173
 18. 2017, Division of methods for counting helminths’ eggs and the problem of efficiency of these methods, Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 24(1): 1-7
 19. 2017, Short-term Influence of Drilling Fluid on Ciliates from Activated Sludge in Sequencing Batch Reactors, Journal of Environmental Quality, 46(1): 193-200
 20. 2017, Short-Term Influence of Drilling Fluids of Two Types on Wastewater Treatment Rate and Eukaryotic Organisms of Activated Sludge in Sequencing Batch Reactors, Journal of Environmental Quality, 46:714-721
 21. 2017, Redox potential during the laboratory sbr stable work stage, 16th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2017”, Lublin, Poland, 1-3.06.2017, str. 51-52
 22. 2017, Wskaźniki fizyko-chemiczne podczas badań emisji gazów cieplarnianych z reaktora SBR, X Sympozjum Doktorantów "Współczesne Problemy w Naukach o Życiu", Lublin, 26.10.2017, str. 11
 23. 2017, Laboratoryjny SBR jako źródło gazów cieplarnianych, IX Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL "Współczesne zagadnienia inżynierii środowiska" Poland, Lublin 18-19.03.2017 , str. 7-16
 24. 2017, Bakterie metanotroficzne – wybrane korzyści w biotechnologii środowiskowej, I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Biotechnologia - Energia Jutra”, Lublin 19-20.10.2017, str. 57
 25. 2017, Laboratory sequencing batch reactor – greenhouse gas emitter, Proceeding of the V International Scientific and Technical Conference: Pure Water. Fundamental, Applied and Industrial Aspects, Kiev, Ukraine, 26-27.10.2017 , str. 31
 26. 2017, Potencjał redox jako wskaźnik zakończenia etapu adaptacji osadu czynnego w reaktorze SBR, Ogólnopolska Konferencja Doktorantów i Młodych Naukowców pt. "Adaptacja do zmian klimatu w rolnictwie" na 25-lecie Studiów Doktorankich w IUNG-PIB, 14-15.09.2017, str. 46
 27. 2016, Assessment of batch bioreactor odour nuisance using an e-nose, Desalination and Water Treatment, 57(3): 1327-1335
 28. 2016, Evaluating Soil Moisture Status Using an e-Nose, Sensors, 16(886): 1-13
 29. 2016, Periphyton Communities In Wastewater Treatment In Lublin (Poland) – Case Study., Book of abstracts. 15th International Workshop for Young Scientists, BioPhys Spring 2016, May 5-6, 2016, Prague, Czech Republic, 24-25
 30. 2016, Effect of drilling mud addition on activated sludge and processes in sequencing batch reactors, Desalination and Water Treatment, 57(3): 1490-1498
 31. 2016, Biofilm communities in the successive stages of municipal wastewater treatment, Environmental Engineering Science, 33, 5, 306-316
 32. 2016, Using on-line measurement by electronic nose and computer simulations for real-time control at WWTP, Proceedings of 8th Eastern European Young Water Professionals Conference, 773-779
 33. 2015, Оцінка стабільності функціонування активного мулу., 2015, 47-48
 34. 2015, The effect of temperature changes on process efficiency in bioaugmented SBR treating reject water., 2015, 47-48
 35. 2015, Use of the GPS-X simulator for planning experiments in a laboratory-scale SBR bioreactor., 2015, 19-20
 36. 2015, Modelling of different aeration modes influencing processes in SBR bioreactor., 2015, 496-504
 37. 2015, The Experimental Evaluation and Modeling of SBR Removing Nutrients under Varied Aeration Conditions., 2015, 734-740
 38. 2015, Дослідження адаптації активного мулу до анаеробно-аеробних умов біореакторів для очищення стічних вод., Вода і водоочисні технології. Науково- технічні вісті/ Water & Water Purification Technologies.Scientific and Technical News, 1(16): 40-49
 39. 2015, The periphyton commynities of a municipal wastewater treatment plant, Proceedings of ECOpole, 9(1): 13-17
 40. 2015, Effect of “Hajdow” wastewater treatment plant modernization on wastewater purification process, Ecological Chemistry and Engineering A, 22(3): 297-311
 41. 2015, Modelowanie SBR oraz ocena efektywności usuwania związków zanieczyszczeń w różnych warunkach tlenowych., 2015, 16-16
 42. 2015, Sustainable Development of One of the Poorest Province of the European Union: Lublin Voivodeship, Poland – Attempt of Assessment / Rozwój zrównoważony jednego z najbiedniejszych regionów Unii Europejskiej, Województwa Lubelskiego – próba oceny., Problemy Ekorozwoju - Problems of Sustainable Development, 10(2): 137-149
 43. 2015, The Isotope Ratio Mass Spectrometry (IRMS) methods in the wastewater treatment plant in Lublin., 2015, 30-31
 44. 2015, Application of Gas Sensor Arrays in Assessment of Wastewater Purification Effects., Sensors, 15(1): 1-21
 45. 2014, Моделирование процесса очистки стоков в реакторах типа SBR . Сучасні технології у промисловому виробництві., 2014, 70-71
 46. 2014, Формирование биологической пленки в условиях SBR. Сучасні технології у промисловому виробництві., 2014, 25-26
 47. 2014, Bioindication assessment of activated sludge adaptation in a lab-scale experiment., Ecological Chemistry and Engineering S, 2014, 21((4): DOI: 10.1515/eces-2014-0043): 605-616
 48. 2014, Wykrywanie zakłóceń procesu oczyszczania ścieków w bioreaktorze SBR przy wykorzystaniu e-nosa, Proceedings of ECOpole, 8(1): 147-152
 49. 2014, Modelowanie pracy bioreaktora typu SBR za pomocą symulatora dedykowanego GPS-X., Proceedings of ECOpole, 8(1): 173-179
 50. 2014, The bioaugmentation of sequencing batch reactor treating reject water., 2014, 32-33
 51. 2014, The carbon isotopes ratio ( 12C to 13C) on the input and outputs of the municipal wastewater treatment plant in Lublin (Poland)., 2014, 22-22
 52. 2014, Analiza wybranych wskaźników zanieczyszczeń w reaktorze typu SBR, VII Sympozjum Doktorantów, „Cztery Żywioły – współczesne problemy w naukach o życiu”, Warszawa, 23.10.2014 r., str. 16
 53. 2014, Modeling of sewage purification in SBR reactors using a dedicated simulator., 2014, 62-63
 54. 2014, Comparison of the dynamics of natural biodegradation of petrol and diesel oil in soil., Desalination and Water Treatment, 2014, 52(19-21): 3690-3697
 55. 2013, Assessment of river water and discharged storm water quality for a selected catchment of the Bystrzyca river, Lublin, Poland, 2013, 131-131
 56. 2013, Porównanie szybkości rozkładu wybranych ropopochodnych w glebie, 2013, 74-74
 57. 2013, Efficiency of removal of some physical and chemical pollution in SBR, 2013
 58. 2013, The effect of bioaugumentation on oxygen uptake rate in sequencing batch reactor, 2013, 510-516
 59. 2013, The quality of rainwater from basin of Muzyczna st. in Lublin at the background of receiver water – the Bystrzyca river, 2013, 18-23
 60. 2013, The method of determining diatoms and green algae communities biodiversity of the Zemborzycki backwater periphyton, 2013, 9-17
 61. 2013, Respiration activity in bioaugmented and non-bioaugmented activated sludge under adverse condition, 2013, 130-131
 62. 2013, Application of algae (Chlorella vulgaris) to improve chemical parameters of wastewater, 2013, 126-127
 63. 2013, Parameters of Czechówka river water quality determined in the selected sampling points localized at the area of open air village museum in Lublin, 2013, 125-126
 64. 2013, Różnorodność organizmów eukariotycznych osadu czynnego w warunkach laboratoryjnego bioreaktora SBR, 2013, 123-124
 65. 2013, Studies on transformations of monocyclic aromatic hydrocarbons in municipal wastewater treatment plants, 2013, 109-109
 66. 2013, SBR bioreactor modelling with the GPS-X simulator, 2013
 67. 2013, Performance evaluation of the laboratory scale SBR on the background of project assumptions, 2013, 41-42
 68. 2013, Changes of physical parameters and structure of protozoa communities during disturbances of aeration process at the SBR reactor, 2013, 43-43
 69. 2013, Переваги застосування порційного реактора змінної дії (ІИА) для очищення стічних вод, Матеріали науково-технічної конференції викладачів, співробітників, аспірантів і студентів факультету технічнх cистем та енергоефективних технології: Сучасні технології у промисловому виробництві, 2013, II207-208
 70. 2013, Biotechnological methods as mean to determine microbial contamination in drinking water, 2013
 71. 2013, Sprawność usuwania wybranych zanieczyszczeń ze ścieków miejskich w laboratoryjnym bioreaktorze typu SBR Proceedings of Ecopole, Proceedings of ECOpole, 2013, 7(1): 357-363
 72. 2013, Community composition and abundance of protozoa under different concentration of nitrogen compounds at “Hajdow” Wastewater Treatment Plant, Ecological Chemistry and Engineering S, 2013, 20(1): 127-139
 73. 2013, Physiological properties and application of sodium alginate microcapsules, 2013
 74. 2013, SBR JAKO JEDNA Z TECHNOLOGII OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW, 2013, 11-11
 75. 2013, Assembly composition and abundance of protozoa under different concentration of nitrogen compounds at “Hajdow” WWTP devices, 2013, 91-91
 76. 2012, Stężenia zanieczyszczeń w ściakch deszczowych dla wybranej zlewni miasta Lublin, Proceedings of ECOpole, 2012, (DOI: 10.2429/proc.2012.6(2)099)
X