Brzezińska Małgorzata

Brzezińska Małgorzata

Print Friendly, PDF & Email
prof. dr hab. Brzezińska Małgorzata
Nr pokoju: 217
E-mail: m.brzezinska@ipan.lublin.pl
Nr telefonu: (81) 744 50 61 w. 132

Zakład i laboratorium

Zakład: Zakład Biogeochemii Środowiska Przyrodniczego

Laboratorium: Laboratorium Chromatografii Gazowej

Informacja o zatrudnieniu

Zainteresowania

Zainteresowania naukowe:

 • Aktywność biologiczna gleby
 • Procesy oksydoredukcyjne w glebie i osadach
 • Aktywność metanogenna i metanotroficzna gleby
 • Wpływ ścieków miejskich na aktywność enzymatyczną gleby

Inne informacje

Uzyskane stopnie naukowe:

 • 1981    Mgr biologii
  Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Zakład Biochemii, UMCS w Lublinie
  Tytuł pracy: „Badanie form lakazy u grzybów Pholiota mutabilis i Fomes fomentarius
 • 1994    Dr nauk rolniczych
  Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie
  Tytuł pracy: „Wpływ wybranych czynników fizycznych na aktywność dehydrogenazową w glebach wytworzonych z lessu”
 • 2006    Dr habilitowany nauk rolniczych w zakresie agronomii-agrofizyki
  Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie
  Tytuł pracy: „Aktywność biologiczna oraz procesy jej towarzyszące w glebach organicznych nawadnianych oczyszczonymi ściekami miejskimi (badania polowe i modelowe)”
 • 2017   Profesor nauk rolniczych
  Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie

Członkostwo w organizacjach:

 • 1998    Polskie Towarzystwo Agrofizyczne
 • 1998    Międzynarodowe Towarzystwo Gleboznawcze

Stypendia i staże:

 • 1985    Instytut Gleboznawstwa, Budapeszt, Węgry
 • 1989    Instytut Gleboznawstwa i Fotosyntezy, Puszczino, Rosja
 • 1996    Uniwersytet Hohenheim, Stuttgart, Niemcy

Publikacje pracownika

 1. 2020, The effect of selected biochar doses on gas exchange in mineral soil, 19th International Workshop for Young Scientists BioPhys Spring 2020, May 19-21, 2020, Prague, Czech Republic, str. 19
 2. 2020, Określenie wpływu dodatku biowęgla na respirację gleby płowej z zastosowaniem chromatografii gazowej, VIII Ogólnopolskie Sympozjum: „Nauka i przemysł –lubelskie spotkania studenckie”, Lublin 22.06.2020, str. 150-152
 3. 2020, Short-term response of methane oxidation to biofertilizer treatments in sandy and clay soil, Konferencja EGU General Assembly 2020: 4-8.05.2020, Wiedeń, Austria, EGU2020-13514
 4. 2020, How does biochar affect soil respiration?, Konferencja EGU General Assembly 2020: 4-8.05.2020, Wiedeń, Austria, EGU2020-13343
 5. 2020, New biochars from raspberry and potato stems absorb more methane than wood offcuts and sunflower husk biochars, International Agrophysics, 34(3): 355–364; DOI: 10.31545/intagr/126762
 6. 2020, Early Response of Soil Microbial Biomass and Activity to Biofertilizer Application in Degraded Brunic Arenosol and Abruptic Luvisol of Contrasting Textures, Agronomy , 10(9), 1347; DOI: 10.3390/agronomy10091347
 7. 2020, Structural and functional microbial diversity of sandy soil under cropland and grassland, PeerJ, DOI: 10.7717/peerj.9501
 8. 2020, Usage of biochar for mitigation of CO2 emission and enhancement of CH4 consumption in forest and orchard Haplic Luvisol (Siltic) soils, Applied Soil Ecology, 156: 103711; DOI: 10.1016/j.apsoil.2020.103711
 9. 2020, Soil properties and not high CO2 affect CH4 production and uptake in periodically waterlogged arable soils, Journal of Soils and Sediments, 20: 1231–1240, DOI: 0.1007/s11368-019-02525-x
 10. 2020, Activity of selected enzymes and phosphorus content in soils of former sulphur mines, Science of The Total Environment, 708: 134545; DOI: 10.1016/j.scitotenv.2019.134545
 11. 2019, Wpływ dodatku biowęgla na utlenianie metanu w glebie ugorowanej, II Konferencja Doktorantów "Cztery Żywioły - Współczesne Problemy w Naukach o Życiu", Lublin 24.10.2019 r., str. 9
 12. 2019, The effect of biochar addition to the soil (Haplic Luvisol) on Water Holding Capacity, 4 Th International Symposium of Soil Physics, BOOK OF ABSTRACTS, Lublin 13-14.02.2019, str. 40
 13. 2019, Effect of silicon on barley growth and N2O emission under flooding, Science of the Total Environment, 685 (2019), str. 1-9, DOI: 10.1016/j.scitotenv.2019.05.410
 14. 2019, Natural heterogeneity of industrially degraded soil, EGU General Assembly 2019, Wiedeń, Austria 7-12.04.2019 r, Vol. 21, EGU2019-18028
 15. 2019, Do land management affect atmospheric methane oxidation in soils?, EGU General Assembly 2019, Wiedeń, Austria 7-12.04.2019 r, Vol. 21, EGU2019-15610
 16. 2019, Interactive effects of nitrate and oxygen on methane oxidation in three different soils, Soil Biology & Biochemistry, 133, str. 116-118, DOI: 10.1016/j.soilbio.2019.03.001
 17. 2018, Różnorodność mikrobiologiczna gleby piaszczystej pod użytkiem zielonym w porównaniu do gleby uprawnej, Ogólnopolska Konferencja Mikrobiologiczna "Mikrobiologia środowiska szansą dla biotechnologii i zrównoważonego rozwoju", Katowice, 12-15.06.2018 r., str. 45
 18. 2018, Zawartość fosforu i aktywność wybranych enzymów w glebie terenów poeksploatacyjnych kopalń siarki, VIII Krajowa Konferencja Bioindykacyjna, Kraków, 18-20.04.2018,
 19. 2018, Biowęgiel jako dodatek poprawiający właściwości gleb uprawnych, Konferencja Doktorantów pt. „Cztery Żywioły – współczesne problemy w naukach o życiu”, Warszawa 25.10.2018 r., str. 12
 20. 2018, Changes of soil respiration in natural ecosystems after biochar application, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str. 100
 21. 2018, Quantitative interactions between total and specific enzyme activities and C and N contents in earthworm‐affected pear orchard soil, Land Degradation & Development, 29: 3379–3389
 22. 2018, Methanotrophs are favored under hypoxia in ammonium-fertilized soils, Biology and Fertility of Soils, 54(7): 861–870
 23. 2018, Gases Exchange (CO2, O2, CH4) in Cultivated Soil with Biochar, 17th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2018”, Nitra, Slovakia 15-18.05.2018 r., str. 39-40
 24. 2018, Biological parameters in technogenic soils of a former sulphur mine, International Agrophysics, 32: 237-245
 25. 2017, Bakterie metanotroficzne – wybrane korzyści w biotechnologii środowiskowej, I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Biotechnologia - Energia Jutra”, Lublin 19-20.10.2017, str. 57
 26. 2017, Bank próbek glebowych Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie, Konferencja naukowa „Krajowe bazy danych o glebach - stan, wykorzystanie, potrzeby”, Warszawa 21.09.2017 ,
 27. 2017, Microbial and physical properties as indicators of sandy soil quality under cropland and grassland, EGU General Assembly, Wiedeń, Austria 8-13.04.2017, Vol. 19, EGU2017-9595, 2017
 28. 2017, Methanogenic community composition in an organic waste mixture in an anaerobic bioreactor, International Agrophysics, 31: 327-338
 29. 2017, N2O-reducing activity of soil amended with organic and inorganic enrichments under flooded conditions, Scientia Agricola, 74(4): 334-342
 30. 2016, Methanotrophic bacteria as element of soil biodiversity – study on arable soil, International Conference on Farmlands at Crossroads, Puławy 27-28.09.2016 r., 2016, P45, 85-85
 31. 2016, Impact of wastewater application on magnetic susceptibility in Terric Histosol soil., International Agrophysics, 30(1): 89-94
 32. 2016, Methane oxidation in heavy metal contaminated Mollic Gleysol under oxic and hypoxic conditions, Environmental Pollution, 213: 403-411
 33. 2016, Linking Microbial Enzymatic Activities and Functional Diversity of Soil around Earthworm Burrows and Casts, Frontiers in Microbiology, 7 (article 1361): 1-9
 34. 2016, Modification of the chromatographic method to measure soil catalase activity, BOTHALIA, 46(2)
 35. 2015, Wettability and biogeochemical properties of the drilosphere and casts of endogeic earthworms in pear orchard., Soil & Tillage Research, 145: 55-61
 36. 2015, Use of the Laser Diffraction Method for Assessment of the Pipette Method., Soil Science Society of America Journal, 79(1): 37-42
 37. 2015, Laboratory manual., 1-121
 38. 2015, Wpływ egzogennej materii organicznej (EOM) na różnorodność funkcjonalną i genetyczną mikroorganizmów oraz aktywność enzymatyczną gleby w odniesieniu do właściwości środowiska., Badania egzogennej materii organicznej w celu bezpiecznego stosowania do gleby., Rozdz. 6: 81-103
 39. 2015, Ryzyko wzrostu emisji gazów cieplarnianych z gleby w wyniku stosowania egzogennej materii organicznej., Badania egzogennej materii organicznej w celu bezpiecznego stosowania do gleby., Rozdz. 8: 115-128
 40. 2015, Vliv exogenní organické hmoty na funkční a genetickou diverzitu půdních mikroorganismů., 2015
 41. 2015, Aktywność dehydrogenaz jako wskaźnik oceny jakości gleby nawożonej kompostem., 2015, 36-37
 42. 2015, Wpływ egzogennej materii organicznej na różnorodność funkcjonalną i genetyczną mikroorganizmów glebowych., 2015
 43. 2015, CO2 and N2O emission in soil amended with organic and mineral enrichments under hypoxic conditions, 2015, 238-238
 44. 2015, Soil carbon dynamics affected by seasonal water repellency ., 2015, 269-269
 45. 2015, Reakcja bakterii metanotroficznych na warunki tlenowe – wiedza nie wyjaśniona / Response of methane oxidizing bacteria to oxygen status – unexplained knowledge., 2015, j.pol. 214-214-j.ang. 420-420
 46. 2015, Pochłanianie metanu przez gleby – wpływ sposobu użytkowania terenu / Consumption of methane by soils: effect of land use., 2015, j.pol. 213-213-j.ang. 419-419
 47. 2015, Aktywność dehydrogenazowa jako wskaźnik oceny jakości gleby nawożonej kompostem, 2015, 36-37
 48. 2015, What is a stronger determinant of soil respiration: soil temperature or moisture?, 2015, 19-19
 49. 2015, Wpływ wyjściowego stężenia tlenu na aktywność metanotroficzną wybranych gleb mineralnych., 2015, 299-300
 50. 2014, Comparison of the dynamics of natural biodegradation of petrol and diesel oil in soil., Desalination and Water Treatment, 2014, 52(19-21): 3690-3697
 51. 2014, Methanogenic potential of archived soils, Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 2014, 9(2): 79-90
 52. 2014, Plant growth regulators-assisted phytoextraction., Biologia Plantarum, 2014, 58(1): 1-8
 53. 2014, Effect of long storage and soil type on the actual denitrification and denitrification capacity to N2O formation., International Agrophysics, 28(3): 371-381
 54. 2014, Wpływ właściwości fizycznych i fizykochemicznych gleb na ich biosferę., AGROFIZYKA procesy, właściwości, metody, 90-94
 55. 2014, Effect of nitrogen fertilizers on methane oxidation in arable soils., 2014, S4P32,-121
 56. 2014, Effect of heavy metals on soil methanotrophic activity., 2014, 123-125
 57. 2014, Agents for chelate-assisted phytoextraction., 2014, 40-41
 58. 2014, Udział oksydazy NADPH w reakcji grochu zwyczajnego na stres ołowiowy., 2014, 84-85
 59. 2014, Inhibicja aktywności metanotroficznej gleby sadowniczej przez nawozy azotowe, 2014, 58-59
 60. 2014, Aktywność metanotroficzna zerodowanej gleby leśnej., 2014, 47-47
 61. 2013, Database of Polish arable mineral soils: a review, International Agrophysics, 2013, 27(3): 335-350
 62. 2013, Biological activity of main types of Polish soils, Acta Agrophysica Monographiae EN, 2013, (4): 1-69
 63. 2013, Porównanie szybkości rozkładu wybranych ropopochodnych w glebie, 2013, 74-74
 64. 2013, How exogenous plant growth regulators can improve the process of phytoextraction, 2013
 65. 2013, Effect of green microalgae Chlorella vulgaris on fertilized soil respiration, 2013, 309-310
 66. 2013, Differences in the priming effect for various concentrations of sugars degaded in the soil, 2013, 271-271
 67. 2013, A comparison of two strategies of heavy metals contaminated soil treatmnt: chelate- and plant growth regulators- assisted phytoextraction, 2013, 112-113
 68. 2013, The role of beneficial elements in plants, 2013, 110-111
 69. 2013, Methanotrophic properties of selected soils and waste materials likely to be used for reduction of methane emission from landfills, 2013
 70. 2013, Methane oxidation in mineral soils – kinetic parameters, 2013, 122-122
 71. 2013, Surface area of mineral and organic soils treatment with municipal wastes, 2013, 115-115
 72. 2013, Impact of wastewater application on metals content and magnetic susceptibility in mineral and organic soils, 2013, 114-114
 73. 2013, The effect of the type of photosynthesis (C and C ) on the isotopic composition of carbon dioxide emitted from 3 4 soil, 2013, 53-53
 74. 2013, In search of the carbon dioxide origin, 2013, 118-118
 75. 2012, Methane Production and Consumption in Loess Soil at Different Slope Position., TheScientificWorldJournal, 2012, 20121-8
 76. 2012, Kinetics of methane oxidation in selected mineral soils, International Agrophysics, 2012, 26(4): 401-406
 77. 2012, Assessing levels of knowledge on the principles of pain management during post-graduate education of physicians in Poland, Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 2012, 19(4): 851-856
 78. 2012, Metoda określania liczebności cząstek z wykorzystaniem wzorca wewnętrznego przy zastosowaniu dyfrakcji laserowej., 2012, 77-77
 79. 2012, A quarterly journal on physics in agricultural and environmental sciences. International Agrophysics., International Agrophysics (Red.), 2012, 26(4): 335-434
 80. 2012, Podatność magnetyczna gleby torfowo-murszowej nawadnianej oczyszczonymi ściekami komunalnymi, 2012
 81. 2012, Zawartość metali ciężkich w glebie torfowo-murszowej nawadnianej oczyszczonymi ściekami komunalnymi, 2012, 105-105
 82. 2012, Methane production and oxidation in soil as affected by the slope position, 2012, 1520-1520
 83. 2012, Methane production and consumption in less soil as affected by slope position, 2012, 1520-1520
 84. 2011, How much oxygen is needed for acetylene to be consumed in soil?, Journal Soils Sediments, 2011, 111142-1154
 85. 2011, Some characteristics of organic soils irrigated with municipal wastewater., Land Degradation & Development, 2011, 22(6): 586-595
 86. 2011, Various textured soil as nitrous oxide emitter and consumer., International Agrophysics, 2011, 25(3): 287-297
 87. 2011, Enzymes in Soils., Encyclopedia of Agrophysics, 2011, (Hasło): 274-275
 88. 2011, Biochemical Responses to Soil Management Practices., Encyclopedia of Agrophysics, 2011, (Rozdz.): 62-66
 89. 2011, Methane in the environment (a review)., Acta Agrophysica, 2011, 18(2): 355-373
 90. 2011, A quarterly journal on physics in environmental and agricultural sciences., International Agrophysics (Red.), 2011, 25(4): 311-415
 91. 2011, A quarterly journal on physics in environmental and agricultural sciences., International Agrophysics (Red.), 2011, 25(3): 205-310
 92. 2011, A quarterly journal on physics in environmental and agricultural sciences., International Agrophysics (Red.), 2011, 25(2): 103-204
 93. 2011, Production and emission greenhouse gases from soil under cultivation of energy crops, 2011, 112-113
 94. 2011, Nitrification activity in selected mineral soils under different air-water conditions, 2011, 114-115
 95. 2011, Zależność pomiędzy pochłanianiem N2O a powierzchnią właściwą wybranych gleb, 2011, 54-55
 96. 2011, Denitryfikacja w glebie poddanej długoterminowemu nawożeniu mineralnemu, 2011, 53-53
 97. 2011, Methane consumption in an eroded loess soil, 2011, 151-151
 98. 2010, Production and uptake of nitrous oxide (N2O) as affected by soil conditions” (Wpływ warunków glebowych na wydzielanie i pochłanianie tlenku azotu(I), N2O)., Acta Agrophysica Rozprawy i Monografie PL, 2010, (187): 1-81
 99. 2010, Respiration in soil: conditions and effects, Polska Akademia Nauk, Oddział w Lublinie, Monografia, 2010, 1-75
 100. 2010, Wydzielanie i pochłanianie tlenku azotu (I) w zróżnicowanych warunkach termicznych i wilgotnościowych, 2010, 104-105
 101. 2009, Wykorzystanie ekofizjologicznych wskaźników mikrobiologicznych do oceny jakości gleby., Postępy Nauk Rolniczych, 2009, 1, 39-51
 102. 2009, Aktywność biologiczna gleby ze stanowiska archeologicznego nr 4 w Biskupinie., Archeological Museum in Biskupin, 2009, "Stan i perspektywy zachowania drewna biskupińskiego", 273-297
 103. 2009, Określanie zawartości oraz mineralizacji węgla w różnych jednostkach systematycznych mineralnych gleb polski., 2009
 104. 2009, Określenie wpływu warunków anaerobowych na przemiany węgla i azotu w erodowanych glebach lessowych., 2009
 105. 2009, Określenie właściwości biologicznych gleb ze stanowiska archeologicznego nr 4 w Biskupinie., 2009
 106. 2009, Wpływ warunków środowiskowych na wydzielanie i pochłanianie N2O w glebach., 2009
 107. 2008, Impact of different aeration conditions on the content of extractable nutrients in soil., International Agrophysics, 2008, 22(4): 371-375
 108. 2008, Biological activity and nutrient removal in organic soils irrigated with wastewater., Annual Report Polish Academy of Sciences, 60-62
 109. 2008, Variation in phosphatase enzyme activity in a Eutric Histosol irrigated with pre-treated wastewater and normal tap water., Journal of the Indian Society of Soil Science, 2008, Vol. 56, No. 2, 233-235
 110. 2008, Zależności sorpcji N2O od warunków aeracyjnych i powierzchni właściwej wybranych gleb (K)., 2008
 111. 2008, Określenie wpływu warunków anaerobowych na przemiany węgla i azotu w erodowanych glebach lessowych., 2008
 112. 2008, Wykorzystanie wskaźników biologicznych od oceny zanieczyszczenia gleb byłej kopalni siarki., 2008
 113. 2008, The effect of pH on the soil respiration processes of technogenic territories of former sulphur mines in Nemyriv (Ukraine) and Jeziórko (Poland)., 2008
 114. 2008, Produkcja i emisja gazów cieplarnianych z pól uprawnych., 2008
 115. 2007, Znaczenie badań gleb technogenicznych dla rekultywacji i zagospodarowania terenów byłej kopalni siarki „Jaworów” (Ukraina), 2007
 116. 2007, Dehydrogenase activity of technogenic soils of former sulphur mines (Yavoriv and Nemyriv, Ukraine)., International Agrophysics, 2007, 21, 3, 255-260
 117. 2007, Stan środowiska glebowego na terenie byłej kopalni siarki „Jaworów”” (Ukraina) i „”Machów”” (Polska) w świetle aktualnych badań.”, Acta Agrophysica, 2007, 151, 10(1), 149-157
 118. 2007, Redox potential, nitrate content and pH in flooded Eutric Cambisol during nitrate reduction., Research in Agricultural Engineering Zemedelska Technika, 2007, 53, (1), 20-28
 119. 2007, Transformations of nitrogen and phosphorus in soil planted with willow irrigated with wastewater., Archives of Environmental Protection, 2007, 33, 2, 67-78
 120. 2007, Wpływ zagęszczenia gleby na emisję gazów szklarniowych., 2007
 121. 2007, Wpływ niektórych odpadów pobudowlanych na aktywność biologiczną gleby., 2007
 122. 2007, Zależność sorpcji N2O od warunków aeracyjnych i powierzchni właściwej wybranych gleb., 2007
 123. 2007, Produkcja i emisja gazów cieplarnianych z gleb pól uprawnych., 2007
 124. 2007, Microbiological activity of post-bog soil filters during wastewater treatment., 2007
 125. 2006, Variation of enzyme activities, CO2 evolution and redox potential in an Eutric Histosol irrigated with wastewater and tap water., Biol. Fertil. Soils, 2006, 43, 131-135
 126. 2006, Methods of soil catalase and dehydrogenase activity measurement., Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Selected methodological aspects of soil enzyme activity tests", 59-74
 127. 2006, Some aspects of soil denitrification., Czech University of Agriculture in Prague, Permitted by Dean Office of Technical Faculty "The Hidden and the Masked in Agricultural and Biological Engineering", 1, 101-109
 128. 2006, Aktywność biologiczna oraz procesy jej towarzyszące w glebach organicznych nawadnianych oczyszczonymi sciekami miejskimi (Badania polowe i modelowe)., Acta Agrophysica Rozprawy i Monografie PL, 2006, (131, (2)): 1-176
 129. 2006, Effect of materiale of construction on the biological activity of soil., 2006
 130. 2005, Some physical factors influencing the dehydrogenase activity in soils (a review)., Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics", 2005, Chapter 6, Oxygenology, 488-490
 131. 2005, Soil dehydrogenase activity as influenced by some physical factors., Institute of Agrophysics PAS, Lublin, "Monitoring and modeling the properties of soil as porous medium", 2005, 15-22
 132. 2005, Enzymy wewnątrzkomórkowych przemian redoks (Oksydoreduktazy)., Instytut Agrofizyki PAN, 2005, Acta Agrophysica, 120, (3), 11-26
 133. 2005, Nitrous oxide production and consumption in Calcaric Regosols as related to soil redox and texture., International Agrophysics, 2005, 19, 3, 263-271
 134. 2005, Nitrous oxide consumption and dehydrogenase activity in calcaric regosols., Polish Journal of Soil Science, 2005, XXXVIII, 2, 97-110
 135. 2005, Soil aeration status and catalase activity., Acta Agrophysica, 2005, 117, 5(3), 555-565
 136. 2004, Nitrate stability in loess soils under anaerobic conditions-laboratory studies, Journal of Plant Nutrition and Soil Science, 2004, J. Plant. Nutr. Soil Sci., 167, 1-8
 137. 2004, Aeration status of soil and enzyme activity, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Soil-Plant-Atmosphere Aeration and Environmental Problems", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Soil-Plant-Atmosphere Aeration and Environmental Problems, 55-59
 138. 2004, Soil microbiota and enzyme activity in relation to organic matter transformations, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Basic Problems of Agrophysics", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Basic Problems of Agrophysics", 23-40
 139. 2004, Effect of methane on soil dehydrogenase activity, International Agrophysics, 2004, Int. Agrophysics, 18, 3, 213-216
 140. 2004, Influence of methane concentration on methanotrophic activity of Mollic Gleysol and Haplic Podzol, International Agrophysics, 2004, Int. Agrophysics, 18, 4, 375-379
 141. 2004, Conditions favourable to sorption of N2O in the soil, Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft, 2004, Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft, 103, III, 113-114
 142. 2004, Biological activity of urban soil degraded by building materials. 2004, EUROSOI, 2004
 143. 2004, Nitrous oxide reduction and dehydrogenase activity in Cambisols under flooding conditions. 2004, EUROSOI, 2004
 144. 2004, Badanie wybranych parametrów środowiska zalegania drewna wykopaliskowego na stanowisku nr 4 w Biskupinie, 2004
 145. 2003, Microbial ecology of soil porous medium., Centre of Excellence for Applied Physics in Sustainable Agriculture Agrophysics "Physicochemical and Physical Methods of Studies of Soil and Plant Materials. Theory and Practice", 27.11. - 2.12.2003, 77-82
 146. 2003, Denitrification, organic master and redox potential transformations In Cambisols., International Agrophysics, 2003, 17, 4, 219-227
 147. 2003, Methanotrophic ability of the rock spoils (pit coal mine Bogdanka)., 2003
 148. 2003, Conditions favourable to sorption of N2O in the soil., 2003
 149. 2002, Dehydrogenase activity, redox potential, and emissions of carbon dioxide and nitrous oxide from Cambisols under flooding conditions., Biol. Fertil. Soils, 2002, 36, 200-206
 150. 2002, N2O emission and sorption in relation to soil dehydrogenase activity and redox potential., International Agrophysics, 2002, 16, 3, 249-252
 151. 2002, Significance of soil enzymes in nutrient transformations. Znaczenie enzymów glebowych w przekształcaniu składników pokarmowych., Acta Agrophysica, 2002, 63, 5-23
 152. 2001, Effect of oxygen deficiency on soil dehydrogenase activity (pot experiment with barley) ., International Agrophysics, 2001, 15, 1, 3-7
 153. 2001, Aeration properties and enzyme activity on the example of Arenic Chernozem (Tišice)., International Agrophysics, 2001, 15, 2, 131-138
 154. 2001, Effect of oxygen deficiency on soil dehydrogenase activity in a pot experiment with triticale cv. Jago vegetation., International Agrophysics, 2001, 15, 3, 145-149
 155. 2001, Influence of oxygen conditions on yield and mineral composition of triticale cv. Jago., International Agrophysics, 2001, 15, 4, 273-277
 156. 2001, Effect of oxygen deficiency on macroelement content of the soil (pot experiment with barley cv. Aramir vegetation)., International Agrophysics, 2001, 15, 4, 293-299
 157. 2001, Dehydrogenase and catalase activity of soil irrigated with municipal wastewater., Polish Journal of Environmental Studies, 2001, 307-311
 158. 2001, Wpływ uwilgotnienia gleby torfowo-murszowej irygowanej ściekami miejskimi na emisję N2O i CO2., Acta Agrophysica, 2001, 53, 165-170
 159. 2001, Aktywność katalazowa gleby torfowo- murszowej irygowanej wodami ściekowymi., Acta Agrophysica, 2001, 57, 5-14
 160. 2001, Wpływ temperatury na emisję N2O i CO2 z gleb brunatnych i czarnoziemnych wytworzonych z lessu., Acta Agrophysica, 2001, 57, 169-176
 161. 2000, Agroekologiczne aspekty warunków tlenowych gleb ornych., Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica 32, 2000, str. całości 1-94, l.ark.wyd. 6,7
 162. 2000, Characteristics of aeration properties of selected soil profiles from Central Europe., International Agrophysics, 2000, 14, 1, 17-31
 163. 2000, Aeration status of some Slovakian soils., International Agrophysics, 2000, 14, 3, 327-339
 164. 2000, Dehydrogenase activity of some Hungarian soils as related to their water and aeration status., International Agrophysics, 2000, 14, 3, 341-354
 165. 2000, Characteristics of aeration properties of Orthic Luvisol from Poland under different land use., International Agrophysics, 2000, 14, 4, 431-438
 166. 2000, Relations between aeration status and physical parameters of some selected Hungarian soils., International Agrophysics, 2000, 14, 4, 439-447
 167. 2000, Dehydrogenase and catalase activity in Eutric Histosol as affected by soil temperature and water content., Acta Agrophysica, 2000, 35, 31-40
 168. 2000, Denitryfication and redox transformation in soils (Cambisols)., 2000
 169. 2000, Effect of soil moisture status on N2O. (Wpływ uwilgotnienia gleby na emisję N2O)., 14 th Slovensko-Cesko-Polsky seminar "Fizyka vody v pode", Michalovce, Zemplinska Sirava, 23.05.2001, 2001, 178
 170. 2000, Wpływ temperatury na emisję N2O i CO2 z gleb brunatnych wytworzonych z lessu., 2000
 171. 2000, Wpływ ograniczonego natlenienia gleby na aktywność dehydrogenazową w doświadczeniach wazonowych z uprawą jęczmienia jarego., 2000
 172. 2000, Wpływ ograniczonego natlenienia gleby na aktywność dehydrogenazową w doświadczeniach wazonowych z uprawą pszenżyta jarego., 2000
 173. 2000, Wpływ warunków tlenowych na skład elementarny i wielkość plonu pszenżyta cv. Jago., 2000
 174. 2000, Wpływ warunków ograniczonego natlenienia gleby na dostępność makroskładników i biomasę jęczmienia jarego., 2000
 175. 2000, Wpływ warunków ograniczonego natlenienia gleby na dostępność makroskładników i biomasę pszenżyta jarego., 2000
 176. 2000, Influence of different oxidation chromium state (VI, III) on soil’s urease., 2000
 177. 2000, Nitrate stability in loess soils under anaerobic conditions., 2000
 178. 2000, N2O emission and sorption in relation to soil dehydrogenase activity and redox potential., Physical Metohods in Agriculture - Approach to Precision and Quality 20(PMA)01, Czech University of Agricultire, Prague, 27-30.08.2001, 2001, 345-347
 179. 2000, N2O emission and sorption to soil dehydrogenase activity and redox potential., International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 262-263
 180. 2000, Aktywność katalazowa gleby Eutric Histosol nawadnianej ściekami miejskimi po II o oczyszczenia., 2000
 181. 1999, Wpływ warunków klimatycznych na aktywność dehydrogenazową i katalazową w glebie murszowej (Eutric Histosol). The effect of climatic factors on dehydrogenase and catalase activity in an Eutric Histosol., 1999
 182. 1999, Dehydrogenase and catalase activity of soil (Eutric Histosol) irrigated with municipal waste waters., 17th ICC Conference, Valencia, Espana, 6-9.06.1999, 123, 1999
 183. 1998, Oxidation of methane and dehydrogenase activity in a Mollic Gleysol., Zeitschrift fur Pflanzenernahrung und Bodenkunde, 1998, 161, 697-698
 184. 1998, Soil oxygen status and dehydrogenase activity., Soil Biology and Biochemistry, 1998, 30, 13, 1783-1790
 185. 1998, Aeration properties on the example of Arenic Chernozem (Tisice)., International Conference Flow and Deformation in Biology and Environment , Prague, Czechy, 14-16.09.1998, Abstracts, 73, 1998
 186. 1998, Physical determinants of soil dehydrogenase activity., 1998
 187. 1998, Aeration properties on the example of Arenic Chernozem (Tisice)., International Conference "Flow and Deformation in Biology and Environment", Prague, Czechy, 14-16.09.1998, 57-63, 1998
 188. 1997, Soil aeration status of some Austrian soils., International Agrophysics, 1997, vol. 11, 3, 199-206
 189. 1997, Characteristics of aeration properties of selected soil profiles from Central Europe., 1997
 190. , Określenie wpływu warunków anaerobowych na przemiany węgla i azotu w erodowanych glebach lessowych.,
X