Brzezińska Małgorzata

Brzezińska Małgorzata

Print Friendly, PDF & Email
prof. dr hab. Brzezińska Małgorzata
Nr pokoju: 217
E-mail: m.brzezinska@ipan.lublin.pl
Nr telefonu: (81) 744 50 61 w. 132

Zakład i laboratorium

Zakład: Zakład Biogeochemii Środowiska Przyrodniczego

Laboratorium: Laboratorium Chromatografii Gazowej

Informacja o zatrudnieniu

Zainteresowania

Zainteresowania naukowe:

 • Aktywność biologiczna gleby
 • Procesy oksydoredukcyjne w glebie i osadach
 • Aktywność metanogenna i metanotroficzna gleby
 • Wpływ ścieków miejskich na aktywność enzymatyczną gleby

Inne informacje

Uzyskane stopnie naukowe:

 • 1981    Mgr biologii
  Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Zakład Biochemii, UMCS w Lublinie
  Tytuł pracy: „Badanie form lakazy u grzybów Pholiota mutabilis i Fomes fomentarius
 • 1994    Dr nauk rolniczych
  Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie
  Tytuł pracy: „Wpływ wybranych czynników fizycznych na aktywność dehydrogenazową w glebach wytworzonych z lessu”
 • 2006    Dr habilitowany nauk rolniczych w zakresie agronomii-agrofizyki
  Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie
  Tytuł pracy: „Aktywność biologiczna oraz procesy jej towarzyszące w glebach organicznych nawadnianych oczyszczonymi ściekami miejskimi (badania polowe i modelowe)”
 • 2017   Profesor nauk rolniczych
  Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie

Członkostwo w organizacjach:

 • 1998    Polskie Towarzystwo Agrofizyczne
 • 1998    Międzynarodowe Towarzystwo Gleboznawcze

Stypendia i staże:

 • 1985    Instytut Gleboznawstwa, Budapeszt, Węgry
 • 1989    Instytut Gleboznawstwa i Fotosyntezy, Puszczino, Rosja
 • 1996    Uniwersytet Hohenheim, Stuttgart, Niemcy

Publikacje pracownika

 1. 2020, Określenie wpływu dodatku biowęgla na respirację gleby płowej z zastosowaniem chromatografii gazowej, VIII Ogólnopolskie Sympozjum: „Nauka i przemysł –lubelskie spotkania studenckie”, Lublin 22.06.2020, str. 150-152
 2. 2020, Short-term response of methane oxidation to biofertilizer treatments in sandy and clay soil, Konferencja EGU General Assembly 2020: 4-8.05.2020, Wiedeń, Austria, EGU2020-13514
 3. 2020, How does biochar affect soil respiration?, Konferencja EGU General Assembly 2020: 4-8.05.2020, Wiedeń, Austria, EGU2020-13343
 4. 2020, New biochars from raspberry and potato stems absorb more methane than wood offcuts and sunflower husk biochars, International Agrophysics, 34(3): 355–364; DOI: 10.31545/intagr/126762
 5. 2020, Early Response of Soil Microbial Biomass and Activity to Biofertilizer Application in Degraded Brunic Arenosol and Abruptic Luvisol of Contrasting Textures, Agronomy , 10(9), 1347; DOI: 10.3390/agronomy10091347
 6. 2020, Structural and functional microbial diversity of sandy soil under cropland and grassland, PeerJ, DOI: 10.7717/peerj.9501
 7. 2020, Usage of biochar for mitigation of CO2 emission and enhancement of CH4 consumption in forest and orchard Haplic Luvisol (Siltic) soils, Applied Soil Ecology, 156: 103711; DOI: 10.1016/j.apsoil.2020.103711
 8. 2019, Soil properties and not high CO2 affect CH4 production and uptake in periodically waterlogged arable soils, Journal of Soils and Sediments, str. 1-10, DOI: 0.1007/s11368-019-02525-x
 9. 2019, Activity of selected enzymes and phosphorus content in soils of former sulphur mines, Science of The Total Environment, DOI: 10.1016/j.scitotenv.2019.134545
 10. 2019, Wpływ dodatku biowęgla na utlenianie metanu w glebie ugorowanej, II Konferencja Doktorantów "Cztery Żywioły - Współczesne Problemy w Naukach o Życiu", Lublin 24.10.2019 r., str. 9
 11. 2019, The effect of biochar addition to the soil (Haplic Luvisol) on Water Holding Capacity, 4 Th International Symposium of Soil Physics, BOOK OF ABSTRACTS, Lublin 13-14.02.2019, str. 40
 12. 2019, Effect of silicon on barley growth and N2O emission under flooding, Science of the Total Environment, 685 (2019), str. 1-9, DOI: 10.1016/j.scitotenv.2019.05.410
 13. 2019, Natural heterogeneity of industrially degraded soil, EGU General Assembly 2019, Wiedeń, Austria 7-12.04.2019 r, Vol. 21, EGU2019-18028
 14. 2019, Do land management affect atmospheric methane oxidation in soils?, EGU General Assembly 2019, Wiedeń, Austria 7-12.04.2019 r, Vol. 21, EGU2019-15610
 15. 2019, Interactive effects of nitrate and oxygen on methane oxidation in three different soils, Soil Biology & Biochemistry, 133, str. 116-118, DOI: 10.1016/j.soilbio.2019.03.001
 16. 2018, Różnorodność mikrobiologiczna gleby piaszczystej pod użytkiem zielonym w porównaniu do gleby uprawnej, Ogólnopolska Konferencja Mikrobiologiczna "Mikrobiologia środowiska szansą dla biotechnologii i zrównoważonego rozwoju", Katowice, 12-15.06.2018 r., str. 45
 17. 2018, Zawartość fosforu i aktywność wybranych enzymów w glebie terenów poeksploatacyjnych kopalń siarki, VIII Krajowa Konferencja Bioindykacyjna, Kraków, 18-20.04.2018,
 18. 2018, Biowęgiel jako dodatek poprawiający właściwości gleb uprawnych, Konferencja Doktorantów pt. „Cztery Żywioły – współczesne problemy w naukach o życiu”, Warszawa 25.10.2018 r., str. 12
 19. 2018, Changes of soil respiration in natural ecosystems after biochar application, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str. 100
 20. 2018, Quantitative interactions between total and specific enzyme activities and C and N contents in earthworm‐affected pear orchard soil, Land Degradation & Development, 29: 3379–3389
 21. 2018, Methanotrophs are favored under hypoxia in ammonium-fertilized soils, Biology and Fertility of Soils, 54(7): 861–870
 22. 2018, Gases Exchange (CO2, O2, CH4) in Cultivated Soil with Biochar, 17th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2018”, Nitra, Slovakia 15-18.05.2018 r., str. 39-40
 23. 2018, Biological parameters in technogenic soils of a former sulphur mine, International Agrophysics, 32: 237-245
 24. 2017, Bakterie metanotroficzne – wybrane korzyści w biotechnologii środowiskowej, I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Biotechnologia - Energia Jutra”, Lublin 19-20.10.2017, str. 57
 25. 2017, Bank próbek glebowych Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie, Konferencja naukowa „Krajowe bazy danych o glebach - stan, wykorzystanie, potrzeby”, Warszawa 21.09.2017 ,
 26. 2017, Microbial and physical properties as indicators of sandy soil quality under cropland and grassland, EGU General Assembly, Wiedeń, Austria 8-13.04.2017, Vol. 19, EGU2017-9595, 2017
 27. 2017, Methanogenic community composition in an organic waste mixture in an anaerobic bioreactor, International Agrophysics, 31: 327-338
 28. 2017, N2O-reducing activity of soil amended with organic and inorganic enrichments under flooded conditions, Scientia Agricola, 74(4): 334-342
 29. 2016, Methanotrophic bacteria as element of soil biodiversity – study on arable soil, International Conference on Farmlands at Crossroads, Puławy 27-28.09.2016 r., 2016, P45, 85-85
 30. 2016, Linking Microbial Enzymatic Activities and Functional Diversity of Soil around Earthworm Burrows and Casts, Frontiers in Microbiology, 7 (article 1361): 1-9
 31. 2016, Methane oxidation in heavy metal contaminated Mollic Gleysol under oxic and hypoxic conditions, Environmental Pollution, 213: 403-411
 32. 2016, Impact of wastewater application on magnetic susceptibility in Terric Histosol soil., International Agrophysics, 30(1): 89-94
 33. 2016, Modification of the chromatographic method to measure soil catalase activity, BOTHALIA, 46(2)
 34. 2015, Vliv exogenní organické hmoty na funkční a genetickou diverzitu půdních mikroorganismů., 2015
 35. 2015, Aktywność dehydrogenaz jako wskaźnik oceny jakości gleby nawożonej kompostem., 2015, 36-37
 36. 2015, Wpływ egzogennej materii organicznej na różnorodność funkcjonalną i genetyczną mikroorganizmów glebowych., 2015
 37. 2015, CO2 and N2O emission in soil amended with organic and mineral enrichments under hypoxic conditions, 2015, 238-238
 38. 2015, Ryzyko wzrostu emisji gazów cieplarnianych z gleby w wyniku stosowania egzogennej materii organicznej., Badania egzogennej materii organicznej w celu bezpiecznego stosowania do gleby., Rozdz. 8: 115-128
 39. 2015, Wpływ egzogennej materii organicznej (EOM) na różnorodność funkcjonalną i genetyczną mikroorganizmów oraz aktywność enzymatyczną gleby w odniesieniu do właściwości środowiska., Badania egzogennej materii organicznej w celu bezpiecznego stosowania do gleby., Rozdz. 6: 81-103
 40. 2015, Laboratory manual., 1-121
 41. 2015, Soil carbon dynamics affected by seasonal water repellency ., 2015, 269-269
 42. 2015, Reakcja bakterii metanotroficznych na warunki tlenowe – wiedza nie wyjaśniona / Response of methane oxidizing bacteria to oxygen status – unexplained knowledge., 2015, j.pol. 214-214-j.ang. 420-420
 43. 2015, Pochłanianie metanu przez gleby – wpływ sposobu użytkowania terenu / Consumption of methane by soils: effect of land use., 2015, j.pol. 213-213-j.ang. 419-419
 44. 2015, Aktywność dehydrogenazowa jako wskaźnik oceny jakości gleby nawożonej kompostem, 2015, 36-37
 45. 2015, What is a stronger determinant of soil respiration: soil temperature or moisture?, 2015, 19-19
 46. 2015, Wpływ wyjściowego stężenia tlenu na aktywność metanotroficzną wybranych gleb mineralnych., 2015, 299-300
 47. 2015, Use of the Laser Diffraction Method for Assessment of the Pipette Method., Soil Science Society of America Journal, 79(1): 37-42
 48. 2015, Wettability and biogeochemical properties of the drilosphere and casts of endogeic earthworms in pear orchard., Soil & Tillage Research, 145: 55-61
 49. 2014, Plant growth regulators-assisted phytoextraction., Biologia Plantarum, 2014, 58(1): 1-8
 50. 2014, Effect of nitrogen fertilizers on methane oxidation in arable soils., 2014, S4P32,-121
 51. 2014, Effect of long storage and soil type on the actual denitrification and denitrification capacity to N2O formation., International Agrophysics, 28(3): 371-381
 52. 2014, Effect of heavy metals on soil methanotrophic activity., 2014, 123-125
 53. 2014, Agents for chelate-assisted phytoextraction., 2014, 40-41
 54. 2014, Udział oksydazy NADPH w reakcji grochu zwyczajnego na stres ołowiowy., 2014, 84-85
 55. 2014, Inhibicja aktywności metanotroficznej gleby sadowniczej przez nawozy azotowe, 2014, 58-59
 56. 2014, Aktywność metanotroficzna zerodowanej gleby leśnej., 2014, 47-47
 57. 2014, Comparison of the dynamics of natural biodegradation of petrol and diesel oil in soil., Desalination and Water Treatment, 2014, 52(19-21): 3690-3697
 58. 2014, Methanogenic potential of archived soils, Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 2014, 9(2): 79-90
 59. 2014, Wpływ właściwości fizycznych i fizykochemicznych gleb na ich biosferę., AGROFIZYKA procesy, właściwości, metody, 90-94
 60. 2013, Porównanie szybkości rozkładu wybranych ropopochodnych w glebie, 2013, 74-74
 61. 2013, Biological activity of main types of Polish soils, Acta Agrophysica Monographiae EN, 2013, (4): 1-69
 62. 2013, How exogenous plant growth regulators can improve the process of phytoextraction, 2013
 63. 2013, Effect of green microalgae Chlorella vulgaris on fertilized soil respiration, 2013, 309-310
 64. 2013, Differences in the priming effect for various concentrations of sugars degaded in the soil, 2013, 271-271
 65. 2013, A comparison of two strategies of heavy metals contaminated soil treatmnt: chelate- and plant growth regulators- assisted phytoextraction, 2013, 112-113
 66. 2013, The role of beneficial elements in plants, 2013, 110-111
 67. 2013, Methanotrophic properties of selected soils and waste materials likely to be used for reduction of methane emission from landfills, 2013
 68. 2013, Database of Polish arable mineral soils: a review, International Agrophysics, 2013, 27(3): 335-350
 69. 2013, Methane oxidation in mineral soils – kinetic parameters, 2013, 122-122
 70. 2013, In search of the carbon dioxide origin, 2013, 118-118
 71. 2013, Surface area of mineral and organic soils treatment with municipal wastes, 2013, 115-115
 72. 2013, Impact of wastewater application on metals content and magnetic susceptibility in mineral and organic soils, 2013, 114-114
 73. 2013, The effect of the type of photosynthesis (C and C ) on the isotopic composition of carbon dioxide emitted from 3 4 soil, 2013, 53-53
 74. 2012, Kinetics of methane oxidation in selected mineral soils, International Agrophysics, 2012, 26(4): 401-406
 75. 2012, Metoda określania liczebności cząstek z wykorzystaniem wzorca wewnętrznego przy zastosowaniu dyfrakcji laserowej., 2012, 77-77
 76. 2012, Methane production and consumption in less soil as affected by slope position, 2012, 1520-1520
 77. 2012, Methane production and oxidation in soil as affected by the slope position, 2012, 1520-1520
 78. 2012, Zawartość metali ciężkich w glebie torfowo-murszowej nawadnianej oczyszczonymi ściekami komunalnymi, 2012, 105-105
 79. 2012, Assessing levels of knowledge on the principles of pain management during post-graduate education of physicians in Poland, Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 2012, 19(4): 851-856
 80. 2012, Podatność magnetyczna gleby torfowo-murszowej nawadnianej oczyszczonymi ściekami komunalnymi, 2012
 81. 2012, A quarterly journal on physics in agricultural and environmental sciences. International Agrophysics., International Agrophysics (Red.), 2012, 26(4): 335-434
 82. 2012, Methane Production and Consumption in Loess Soil at Different Slope Position., TheScientificWorldJournal, 2012, 20121-8
 83. 2011, Methane consumption in an eroded loess soil, 2011, 151-151
 84. 2011, Zależność pomiędzy pochłanianiem N2O a powierzchnią właściwą wybranych gleb, 2011, 54-55
 85. 2011, Denitryfikacja w glebie poddanej długoterminowemu nawożeniu mineralnemu, 2011, 53-53
 86. 2011, Nitrification activity in selected mineral soils under different air-water conditions, 2011, 114-115
 87. 2011, Production and emission greenhouse gases from soil under cultivation of energy crops, 2011, 112-113
 88. 2011, Biochemical Responses to Soil Management Practices., Encyclopedia of Agrophysics, 2011, (Rozdz.): 62-66
 89. 2011, Enzymes in Soils., Encyclopedia of Agrophysics, 2011, (Hasło): 274-275
 90. 2011, A quarterly journal on physics in environmental and agricultural sciences., International Agrophysics (Red.), 2011, 25(4): 311-415
 91. 2011, A quarterly journal on physics in environmental and agricultural sciences., International Agrophysics (Red.), 2011, 25(3): 205-310
 92. 2011, A quarterly journal on physics in environmental and agricultural sciences., International Agrophysics (Red.), 2011, 25(2): 103-204
 93. 2011, Some characteristics of organic soils irrigated with municipal wastewater., Land Degradation & Development, 2011, 22(6): 586-595
 94. 2011, Methane in the environment (a review)., Acta Agrophysica, 2011, 18(2): 355-373
 95. 2011, Various textured soil as nitrous oxide emitter and consumer., International Agrophysics, 2011, 25(3): 287-297
 96. 2011, How much oxygen is needed for acetylene to be consumed in soil?, Journal Soils Sediments, 2011, 111142-1154
 97. 2010, Respiration in soil: conditions and effects, Polska Akademia Nauk, Oddział w Lublinie, Monografia, 2010, 1-75
 98. 2010, Production and uptake of nitrous oxide (N2O) as affected by soil conditions” (Wpływ warunków glebowych na wydzielanie i pochłanianie tlenku azotu(I), N2O)., Acta Agrophysica Rozprawy i Monografie PL, 2010, (187): 1-81
 99. 2010, Wydzielanie i pochłanianie tlenku azotu (I) w zróżnicowanych warunkach termicznych i wilgotnościowych, 2010, 104-105
 100. 2009, Aktywność biologiczna gleby ze stanowiska archeologicznego nr 4 w Biskupinie., Archeological Museum in Biskupin, 2009, "Stan i perspektywy zachowania drewna biskupińskiego", 273-297
 101. 2009, Wykorzystanie ekofizjologicznych wskaźników mikrobiologicznych do oceny jakości gleby., Postępy Nauk Rolniczych, 2009, 1, 39-51
 102. 2009, Określenie właściwości biologicznych gleb ze stanowiska archeologicznego nr 4 w Biskupinie., 2009
 103. 2009, Określenie wpływu warunków anaerobowych na przemiany węgla i azotu w erodowanych glebach lessowych., 2009
 104. 2009, Wpływ warunków środowiskowych na wydzielanie i pochłanianie N2O w glebach., 2009
 105. 2009, Określanie zawartości oraz mineralizacji węgla w różnych jednostkach systematycznych mineralnych gleb polski., 2009
 106. 2008, Variation in phosphatase enzyme activity in a Eutric Histosol irrigated with pre-treated wastewater and normal tap water., Journal of the Indian Society of Soil Science, 2008, Vol. 56, No. 2, 233-235
 107. 2008, Produkcja i emisja gazów cieplarnianych z pól uprawnych., 2008
 108. 2008, Określenie wpływu warunków anaerobowych na przemiany węgla i azotu w erodowanych glebach lessowych., 2008
 109. 2008, Zależności sorpcji N2O od warunków aeracyjnych i powierzchni właściwej wybranych gleb (K)., 2008
 110. 2008, Wykorzystanie wskaźników biologicznych od oceny zanieczyszczenia gleb byłej kopalni siarki., 2008
 111. 2008, The effect of pH on the soil respiration processes of technogenic territories of former sulphur mines in Nemyriv (Ukraine) and Jeziórko (Poland)., 2008
 112. 2008, Biological activity and nutrient removal in organic soils irrigated with wastewater., Annual Report Polish Academy of Sciences, 60-62
 113. 2008, Impact of different aeration conditions on the content of extractable nutrients in soil., International Agrophysics, 2008, 22(4): 371-375
 114. 2007, Transformations of nitrogen and phosphorus in soil planted with willow irrigated with wastewater., Archives of Environmental Protection, 2007, 33, 2, 67-78
 115. 2007, Redox potential, nitrate content and pH in flooded Eutric Cambisol during nitrate reduction., Research in Agricultural Engineering Zemedelska Technika, 2007, 53, (1), 20-28
 116. 2007, Stan środowiska glebowego na terenie byłej kopalni siarki „Jaworów”” (Ukraina) i „”Machów”” (Polska) w świetle aktualnych badań.”, Acta Agrophysica, 2007, 151, 10(1), 149-157
 117. 2007, Dehydrogenase activity of technogenic soils of former sulphur mines (Yavoriv and Nemyriv, Ukraine)., International Agrophysics, 2007, 21, 3, 255-260
 118. 2007, Microbiological activity of post-bog soil filters during wastewater treatment., 2007
 119. 2007, Znaczenie badań gleb technogenicznych dla rekultywacji i zagospodarowania terenów byłej kopalni siarki „Jaworów” (Ukraina), 2007
 120. 2007, Produkcja i emisja gazów cieplarnianych z gleb pól uprawnych., 2007
 121. 2007, Wpływ niektórych odpadów pobudowlanych na aktywność biologiczną gleby., 2007
 122. 2007, Wpływ zagęszczenia gleby na emisję gazów szklarniowych., 2007
 123. 2007, Zależność sorpcji N2O od warunków aeracyjnych i powierzchni właściwej wybranych gleb., 2007
 124. 2006, Aktywność biologiczna oraz procesy jej towarzyszące w glebach organicznych nawadnianych oczyszczonymi sciekami miejskimi (Badania polowe i modelowe)., Acta Agrophysica Rozprawy i Monografie PL, 2006, (131, (2)): 1-176
 125. 2006, Effect of materiale of construction on the biological activity of soil., 2006
 126. 2006, Some aspects of soil denitrification., Czech University of Agriculture in Prague, Permitted by Dean Office of Technical Faculty "The Hidden and the Masked in Agricultural and Biological Engineering", 1, 101-109
 127. 2006, Methods of soil catalase and dehydrogenase activity measurement., Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Selected methodological aspects of soil enzyme activity tests", 59-74
 128. 2006, Variation of enzyme activities, CO2 evolution and redox potential in an Eutric Histosol irrigated with wastewater and tap water., Biol. Fertil. Soils, 2006, 43, 131-135
 129. 2005, Enzymy wewnątrzkomórkowych przemian redoks (Oksydoreduktazy)., Instytut Agrofizyki PAN, 2005, Acta Agrophysica, 120, (3), 11-26
 130. 2005, Soil dehydrogenase activity as influenced by some physical factors., Institute of Agrophysics PAS, Lublin, "Monitoring and modeling the properties of soil as porous medium", 2005, 15-22
 131. 2005, Some physical factors influencing the dehydrogenase activity in soils (a review)., Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics", 2005, Chapter 6, Oxygenology, 488-490
 132. 2005, Soil aeration status and catalase activity., Acta Agrophysica, 2005, 117, 5(3), 555-565
 133. 2005, Nitrous oxide consumption and dehydrogenase activity in calcaric regosols., Polish Journal of Soil Science, 2005, XXXVIII, 2, 97-110
 134. 2005, Nitrous oxide production and consumption in Calcaric Regosols as related to soil redox and texture., International Agrophysics, 2005, 19, 3, 263-271
 135. 2004, Soil microbiota and enzyme activity in relation to organic matter transformations, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Basic Problems of Agrophysics", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Basic Problems of Agrophysics", 23-40
 136. 2004, Aeration status of soil and enzyme activity, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Soil-Plant-Atmosphere Aeration and Environmental Problems", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Soil-Plant-Atmosphere Aeration and Environmental Problems, 55-59
 137. 2004, Conditions favourable to sorption of N2O in the soil, Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft, 2004, Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft, 103, III, 113-114
 138. 2004, Influence of methane concentration on methanotrophic activity of Mollic Gleysol and Haplic Podzol, International Agrophysics, 2004, Int. Agrophysics, 18, 4, 375-379
 139. 2004, Effect of methane on soil dehydrogenase activity, International Agrophysics, 2004, Int. Agrophysics, 18, 3, 213-216
 140. 2004, Nitrate stability in loess soils under anaerobic conditions-laboratory studies, Journal of Plant Nutrition and Soil Science, 2004, J. Plant. Nutr. Soil Sci., 167, 1-8
 141. 2004, Badanie wybranych parametrów środowiska zalegania drewna wykopaliskowego na stanowisku nr 4 w Biskupinie, 2004
 142. 2004, Nitrous oxide reduction and dehydrogenase activity in Cambisols under flooding conditions. 2004, EUROSOI, 2004
 143. 2004, Biological activity of urban soil degraded by building materials. 2004, EUROSOI, 2004
 144. 2003, Denitrification, organic master and redox potential transformations In Cambisols., International Agrophysics, 2003, 17, 4, 219-227
 145. 2003, Methanotrophic ability of the rock spoils (pit coal mine Bogdanka)., 2003
 146. 2003, Microbial ecology of soil porous medium., Centre of Excellence for Applied Physics in Sustainable Agriculture Agrophysics "Physicochemical and Physical Methods of Studies of Soil and Plant Materials. Theory and Practice", 27.11. - 2.12.2003, 77-82
 147. 2003, Conditions favourable to sorption of N2O in the soil., 2003
 148. 2002, Significance of soil enzymes in nutrient transformations. Znaczenie enzymów glebowych w przekształcaniu składników pokarmowych., Acta Agrophysica, 2002, 63, 5-23
 149. 2002, N2O emission and sorption in relation to soil dehydrogenase activity and redox potential., International Agrophysics, 2002, 16, 3, 249-252
 150. 2002, Dehydrogenase activity, redox potential, and emissions of carbon dioxide and nitrous oxide from Cambisols under flooding conditions., Biol. Fertil. Soils, 2002, 36, 200-206
 151. 2001, Wpływ temperatury na emisję N2O i CO2 z gleb brunatnych i czarnoziemnych wytworzonych z lessu., Acta Agrophysica, 2001, 57, 169-176
 152. 2001, Aktywność katalazowa gleby torfowo- murszowej irygowanej wodami ściekowymi., Acta Agrophysica, 2001, 57, 5-14
 153. 2001, Wpływ uwilgotnienia gleby torfowo-murszowej irygowanej ściekami miejskimi na emisję N2O i CO2., Acta Agrophysica, 2001, 53, 165-170
 154. 2001, Dehydrogenase and catalase activity of soil irrigated with municipal wastewater., Polish Journal of Environmental Studies, 2001, 307-311
 155. 2001, Effect of oxygen deficiency on macroelement content of the soil (pot experiment with barley cv. Aramir vegetation)., International Agrophysics, 2001, 15, 4, 293-299
 156. 2001, Influence of oxygen conditions on yield and mineral composition of triticale cv. Jago., International Agrophysics, 2001, 15, 4, 273-277
 157. 2001, Effect of oxygen deficiency on soil dehydrogenase activity in a pot experiment with triticale cv. Jago vegetation., International Agrophysics, 2001, 15, 3, 145-149
 158. 2001, Aeration properties and enzyme activity on the example of Arenic Chernozem (Tišice)., International Agrophysics, 2001, 15, 2, 131-138
 159. 2001, Effect of oxygen deficiency on soil dehydrogenase activity (pot experiment with barley) ., International Agrophysics, 2001, 15, 1, 3-7
 160. 2000, Influence of different oxidation chromium state (VI, III) on soil’s urease., 2000
 161. 2000, Denitryfication and redox transformation in soils (Cambisols)., 2000
 162. 2000, Nitrate stability in loess soils under anaerobic conditions., 2000
 163. 2000, N2O emission and sorption in relation to soil dehydrogenase activity and redox potential., Physical Metohods in Agriculture - Approach to Precision and Quality 20(PMA)01, Czech University of Agricultire, Prague, 27-30.08.2001, 2001, 345-347
 164. 2000, N2O emission and sorption to soil dehydrogenase activity and redox potential., International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 262-263
 165. 2000, Effect of soil moisture status on N2O. (Wpływ uwilgotnienia gleby na emisję N2O)., 14 th Slovensko-Cesko-Polsky seminar "Fizyka vody v pode", Michalovce, Zemplinska Sirava, 23.05.2001, 2001, 178
 166. 2000, Wpływ temperatury na emisję N2O i CO2 z gleb brunatnych wytworzonych z lessu., 2000
 167. 2000, Aktywność katalazowa gleby Eutric Histosol nawadnianej ściekami miejskimi po II o oczyszczenia., 2000
 168. 2000, Wpływ warunków ograniczonego natlenienia gleby na dostępność makroskładników i biomasę jęczmienia jarego., 2000
 169. 2000, Wpływ warunków ograniczonego natlenienia gleby na dostępność makroskładników i biomasę pszenżyta jarego., 2000
 170. 2000, Wpływ warunków tlenowych na skład elementarny i wielkość plonu pszenżyta cv. Jago., 2000
 171. 2000, Wpływ ograniczonego natlenienia gleby na aktywność dehydrogenazową w doświadczeniach wazonowych z uprawą jęczmienia jarego., 2000
 172. 2000, Wpływ ograniczonego natlenienia gleby na aktywność dehydrogenazową w doświadczeniach wazonowych z uprawą pszenżyta jarego., 2000
 173. 2000, Agroekologiczne aspekty warunków tlenowych gleb ornych., Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica 32, 2000, str. całości 1-94, l.ark.wyd. 6,7
 174. 2000, Dehydrogenase and catalase activity in Eutric Histosol as affected by soil temperature and water content., Acta Agrophysica, 2000, 35, 31-40
 175. 2000, Relations between aeration status and physical parameters of some selected Hungarian soils., International Agrophysics, 2000, 14, 4, 439-447
 176. 2000, Characteristics of aeration properties of Orthic Luvisol from Poland under different land use., International Agrophysics, 2000, 14, 4, 431-438
 177. 2000, Dehydrogenase activity of some Hungarian soils as related to their water and aeration status., International Agrophysics, 2000, 14, 3, 341-354
 178. 2000, Aeration status of some Slovakian soils., International Agrophysics, 2000, 14, 3, 327-339
 179. 2000, Characteristics of aeration properties of selected soil profiles from Central Europe., International Agrophysics, 2000, 14, 1, 17-31
 180. 1999, Wpływ warunków klimatycznych na aktywność dehydrogenazową i katalazową w glebie murszowej (Eutric Histosol). The effect of climatic factors on dehydrogenase and catalase activity in an Eutric Histosol., 1999
 181. 1999, Dehydrogenase and catalase activity of soil (Eutric Histosol) irrigated with municipal waste waters., 17th ICC Conference, Valencia, Espana, 6-9.06.1999, 123, 1999
 182. 1998, Aeration properties on the example of Arenic Chernozem (Tisice)., International Conference Flow and Deformation in Biology and Environment , Prague, Czechy, 14-16.09.1998, Abstracts, 73, 1998
 183. 1998, Physical determinants of soil dehydrogenase activity., 1998
 184. 1998, Aeration properties on the example of Arenic Chernozem (Tisice)., International Conference "Flow and Deformation in Biology and Environment", Prague, Czechy, 14-16.09.1998, 57-63, 1998
 185. 1998, Oxidation of methane and dehydrogenase activity in a Mollic Gleysol., Zeitschrift fur Pflanzenernahrung und Bodenkunde, 1998, 161, 697-698
 186. 1998, Soil oxygen status and dehydrogenase activity., Soil Biology and Biochemistry, 1998, 30, 13, 1783-1790
 187. 1997, Characteristics of aeration properties of selected soil profiles from Central Europe., 1997
 188. 1997, Soil aeration status of some Austrian soils., International Agrophysics, 1997, vol. 11, 3, 199-206
 189. , Określenie wpływu warunków anaerobowych na przemiany węgla i azotu w erodowanych glebach lessowych.,
X