Bilińska-Wielgus Nina

Bilińska-Wielgus Nina

Print Friendly, PDF & Email
mgr Bilińska-Wielgus Nina
Nr pokoju: 139
pokaż adres e-mail
Nr telefonu: (81) 744 50 61 w. 177

Zakład i laboratorium

Zakład: Zakład Badań Systemu Gleba-Roślina

Publikacje pracownika

 1. 2019, Characterization of microbial functional and genetic diversity as a novel strategy of biowaste ecotoxicological evaluation, International Journal of Environmental Science and Technology, 16, str. 4261-4274, DOI: 10.1007/s13762-018-2066-3
 2. 2019, A method for early detection and identification of fungal contamination of building materials using e-nose, PLoS One, 14(4): e0215179, str. 1-17, DOI: 10.1371/journal.pone.0215179
 3. 2018, Analiza metagenomiczna biogazu produkowanego z kiszonki kukurydzianej i wywaru zbożowego, III Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”, 28-29.06.2018 r., str. 76
 4. 2017, Fast and easy liquid chromatography–mass spectrometry method for evaluation of postharvest fruit safety by determination of mycotoxins: Fumitremorgin C and verruculogen, Postharvest Biology and Technology, 131: 46-54
 5. 2017, Charakterystyka profilu metabolicznego grzybów ciepło-opornych z rodzaju Neosartorya The metabolic characterization of heat-resistant Neosartorya fungi, II Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”, Lublin, 29-30.06.2017, str. 63
 6. 2017, Carbohydrates metabolism by neosartorya fungi using biolog system, 16th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2017”, Lublin, Poland, 1-3.06.2017, str. 28-29
 7. 2017, Methanogenic community composition in an organic waste mixture in an anaerobic bioreactor, International Agrophysics, 31: 327-338
 8. 2017, Characterization and Influence of a Multi-enzymatic Biopreparation for Biogas Yield Enhancement, BioResources, 12(3): 6187-6206
 9. 2017, Efficient Cellulases Production by Trichoderma atroviride G79/11 in Submerged Culture Based on Soy Flour-Cellulose-Lactose, Bioresources, 12(4): 8468-8489
 10. 2017, Bioróżnorodność grzybów termoopornych w glebie i owocach truskawki wybranych plantacji przemysłowych, Konferencja naukowa „Bioróżnorodność środowiska – znaczenie, problemy, wyzwania”, IUNG, Puławy, 30-31.05.2017, str. 75
 11. 2017, Charakterystyka biopreparatu metaferm i ocena wpływu jego stosowania na produkcję biogazu, I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Biotechnologia - Energia Jutra”, Lublin 19-20.10.2017, str. 73
 12. 2016, The impact of heat treatment on metabolic profiles of fungi belong to Neosartorya genus, Book of abstracts. 15th International Workshop for Young Scientists, BioPhys Spring 2016, May 5-6, 2016, Prague, Czech Republic, 13-14
 13. 2016, Porównanie wrażliwości chemicznej dwóch szczepów grzybów termoopornych z gatunku Neosartorya Fischeri., 63-65
 14. 2016, Comparison of Chemical Sensitivity of Fresh and Long-Stored Heat Resistant Neosartorya fischeri Environmental Isolates Using BIOLOG Phenotype MicroArray System, PLoS One, 11(1): e0147605
 15. 2015, Profil metaboliczny grzybów termooprornych z rodzaju Byssochlamys., 2015, 54-54
 16. 2015, Vliv exogenní organické hmoty na funkční a genetickou diverzitu půdních mikroorganismů., 2015
 17. 2015, Aktywność dehydrogenaz jako wskaźnik oceny jakości gleby nawożonej kompostem., 2015, 36-37
 18. 2015, Profil metaboliczny grzybów termoopornych z rodzaju Byssochlamys, 2015, 54-54
 19. 2015, Wpływ egzogennej materii organicznej na różnorodność funkcjonalną i genetyczną mikroorganizmów glebowych., 2015
 20. 2015, Identyfikacja grzybów termoopornych wyizolowanych z gleby i truskawek na podstawie metod klasycznych i molekularnych., 2015, 34-35
 21. 2015, Wpływ egzogennej materii organicznej (EOM) na różnorodność funkcjonalną i genetyczną mikroorganizmów oraz aktywność enzymatyczną gleby w odniesieniu do właściwości środowiska., Badania egzogennej materii organicznej w celu bezpiecznego stosowania do gleby., Rozdz. 6: 81-103
 22. 2015, Profil metaboliczny grzybów termoopornych z rodzaju Byssochlamyces., 2015, poz. 48, 54-54
 23. 2015, Analiza metaboliczna grzybów z rodzaju Neosartorya i Aspergillus z wykorzystaniem płytek Biolog FF., 2015, poz. 24, 30-30
 24. 2015, Zmiany aktywności metabolicznej szczepów Neosartorya w zależności od dostępności tlenu w środowisku., 2015, 8-8
 25. 2015, Metabolic and genetic profile of selected heat-resistant Byssochlamys strains and its decimal reduction time (D value) at 80o and 95oC, 2015, 128-128
 26. 2015, Development of PCR method for detection of Neosartorya fischeri and Aspergillus fumigatus in fresh strawberries and metabolic characterization of selected strains., 2015, 125-125
 27. 2015, Development of method for detection of the genus Neosartorya in strawberry juice., 2015, 92-92
 28. 2015, Wstępne badania dotyczące detekcji grzybów termoopornych z wykorzystaniem łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR) / Preliminary study on detection of heat – resistant fungi using polymerase chain reaction (PCR)., 2015, j.pol. 110-110-j.ang. 309-309
 29. 2015, Różnorodność genetyczna archaea utlaniających amoniak w glebie pod wpływem kompostowanych materiałów odpadowych / Genetic diversity of ammonia oxidizing archaea under the influence of organic waste composts., 2015, j.pol. 109-109-j.ang. 308-308
 30. 2015, Analiza profilu genetycznego Archaea utleniających amoniak w ocenie jakości gleby nawożonej pofermentem lub mączką zwierzęcą., 2015, 50-51
 31. 2015, Aktywność dehydrogenazowa jako wskaźnik oceny jakości gleby nawożonej kompostem, 2015, 36-37
 32. 2015, Ocena jakości mikrobiologicznej gleby i truskawek z plantacji przemysłowych., Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki Przyrodnicze Tom I: Część II Poznań 2015, Tom I, Część II: 111-117
 33. 2015, Charakterystyka profilu metabolicznego grzybów termoopornych z rodzaju Byssochlamys wyizolowanych z gleby i truskawek., Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki Przyrodnicze Tom I: Część II Poznań 2015, Tom I, Część II: 104-110
 34. 2015, Występowanie mikroorganizmów w przecierach truskawkowych oraz ocena potencjału metabolicznego wybranych izolatów grzybów., Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki Przyrodnicze Tom I: Część II Poznań 2015, Tom I, Część II: 40-46
 35. 2015, Profilowanie metaboliczne grzybów z rodzaju Neosartorya i Aspergillus wyizolowanych z truskawek., Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki Przyrodnicze Tom I: Część II Poznań 2015, Tom I, Część II: 32-39
 36. 2014, Wykorzystanie źródeł fosforu i siarki przez szczep Trichoderma wyizolowany z osadu ścieków mleczarskich, przy użyciu mikromacierzy fenotypowych (PM)., 2014, 138-140
 37. 2014, Wykorzystanie źródeł węgla przez szczep Trichoderma wyizolowany z osadu ścieków mleczarskich., 2014, 53-56
 38. 2014, Mikromacierze fenotypowe w ocenie uzdolnień do wykorzystania azotu przez szczepy Neosartorya fischeri., 2014, 21-23
 39. 2014, Ocena zróżnicowania genetycznego bakterii w masie fermentacyjnej bioodpadów na podstawie genu 16S rDNA metodą elektroforezy w gradiencie czynnika denaturującego., 2014, 89-89
 40. 2014, Skład konsorcjum bakterii zasiedlających masę fermentacyjną na podstawie oceny polimorfizmu długości terminalnych fragmentów restrykcyjnych (tRFLP) genu mcrA., 2014, 49-49
 41. 2014, Analiza metagenomiczna genu 16S rDNA wykorzystująca sekwencjonowanie nowej generacji w ocenie składu konsorcjum bakterii występujących w masie fermentacyjnej., 2014, 32-32
 42. 2014, Ocena wpływu ciśnienia osmotycznego i pH na rozwój termoopornych grzybów Neosartorya fischeri z wykorzystaniem mikromacierzy fenotypowych (PM)., 2014, 18-19
 43. 2014, Ocena występowania grzybów termoopornych N. Fischeri w glebie pod uprawą truskawek z okolic Województwa Lubelskiego., 2014, 8-8
 44. 2014, Ocena aktywności mikrobiologicznej różnie uwilgotnionych ekosystemów glebowych., 2014, 92-92
 45. 2014, The Influence of Ecological and Conventional Plant Production Systems on Soil Microbial Quality under Hops (Humulus lupulus)., International Journal of Molecular Sciences, 2014, 15(6): 9907-9923
 46. 2014, Porównanie efektywności wybranych metod izolacji DNA grzybów fitopatogenicznych z rodzaju Fusarium, 2014, 34-34
 47. 2014, Global carbon utilization profiles of two heat-resistant strains of Neosartorya fischeri using phenotype microarray (PM plates), 2014, 18-19
 48. 2014, The estimation of changes in functional diversity of anaerobic community during cosubstrates mesophilic digestion process., 2014, 11-14
 49. 2014, Microbial functional diversity evaluation using community level physiological profiling (CLPP) in soil amended with exogenous organic matter., 2014, 15-17
 50. 2013, Application of Biolog Ecoplate® to monitor the ecotoxicity status of sewage sludge (a re-view), Acta Agrophysica, 2013, 20(3): 385-397
 51. 2013, The characterization of nitrifying bacteria community in soil rhizosphere after mineral and organic (dairy sewage sludge) fertilization, 2013, 110-110
 52. 2013, Biodegradation of organic waste in the anaerobic digestion – benefits of the co-fermentation process, 2013, 73-73
 53. 2013, The Biolog FF and ECO Plates system for evaluation of the catabolic diversity in fungal and bacterial silages’s communities, 2013, 74-74
 54. 2013, Occurrence of heat-resistant fungi in agricultural soils under strawberries cultivation, 2013, 105-105
 55. 2013, Genetic and biochemical identification of microorganisms isolated from agricultural and food wastes for methane fermentation process, 2013
 56. 2013, The effect of ecological production system on the soil microbial quality under hops cultivation, 2013, 101-101
 57. 2013, The influence of organic management on soil microbial activity, 2013, 87-87
 58. 2013, Analiza zróżnicowania genetycznego zespołów mikroorganizmów występujących w ryzosferze i glebie pozaryzosferowej nawożonej osadem z oczyszczalni ścieków mleczarskich., 2013, 135-135
 59. 2013, Zastosowanie metod fluorymetrycznych do oceny aktywności enzymatycznej gleby nawożonej osadem z oczyszczalni ścieków mleczarskich., 2013, 82-82
 60. 2012, Sequence of heat-resistant fungal strain isolated from fruit-based product, GenBank, 2012, (G48_12 KC179765)
 61. 2012, Sequence of bacteria strain isolated from municipal water, GenBank, 2012, (B1_2012 KC179764)
X