Księżopolska Alicja

Księżopolska Alicja

Print Friendly, PDF & Email

Publikacje pracownika

 1. 2021, Sequence and preference in the use of electron acceptors in flooded agricultural soils, International Agrophysics, 35(1): 61–71 DOI: 10.31545/intagr/132372
 2. 2017, N2O-reducing activity of soil amended with organic and inorganic enrichments under flooded conditions, Scientia Agricola, 74(4): 334-342
 3. 2015, Zawartość pierwiastków chemicznych w glebach ornych wybranych województw Polski, 2015, 107-107
 4. 2015, CO2 and N2O emission in soil amended with organic and mineral enrichments under hypoxic conditions, 2015, 238-238
 5. 2013, Denitryfikacja w glebie wzbogaconej materiałami mineralnymi i organicznymi (doświadczenie modelowe), 2013
 6. 2011, Organic matter as the greatest bioenergy potential of soils – surface activity of humus substances., Ecological Chemistry and Engineering S, 2011, 18(4): 488-499
 7. 2011, Respiration of soil enriched with manure and mineral materials (methodical aspects), Polish Journal of Environmental Studies, 2011, 20(2): 387-392
 8. 2010, Effect of synthetic organomineral complexes on the process of respiration of a Haplic Luvisol, Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego PAN, 2010, 7163-175
 9. 2010, Wpływ komponentów mineralnych i organicznych na właściwości gleby i rozkład materii organicznej., Wydawnictwo Adam Marszałek, 2010, (l.ark.wyd. 14,0): 1-154
 10. 2009, Analiza czynników wpływających na zwilżalność gleb mineralnych., Acta Agrophysica Rozprawy i Monografie PL, 2009, (173, l. ark. wyd. 7,0): 1-84
 11. 2009, Wpływ zwilżalności na retencję wodną gleb mineralnych., 2009
 12. 2009, Intensywność wydzielania CO2 z gleby piaszczystej (Doświadczenie modelowe)., 2009
 13. 2008, New aspect of soil respiration activity measuring., Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego PAN, 2008, 153-163
 14. 2008, Influence of natural and artificial humic acids on decrease of Zn and Cd toxicity for pea plants (Pisum Sativum L.)., Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego PAN, 2008, 5-14
 15. 2008, The influence of natural and artificial humic acids on the decrease o Zn, Cd toxicity for pea plants (Pisum sativum.L.)., Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego PAN, Tom VA/ 2008, 5-14
 16. 2008, Wpływ substancji modyfikujących właściwości fizykochemiczne i biologiczne gleby płowej na ograniczenie tempa mineralizacji substancji organicznej., 2008
 17. 2007, Wpływ materii organicznej na sorpcyjność wodną gleb mineralnych., 2007
 18. 2007, Wpływ substancji modyfikujących właściwości fizykochemiczne i biologiczne gleby płowej na ograniczenie tempa mineralizacji substancji organicznej., 2007
 19. 2005, Electrolytic conductivity of synthetic organomineral complees., Scientia Agricola, 2005, 62, 2, 133-137
 20. 2005, Specific surface area of synthetic organomineral complexes., Russian Journal of Physical Chemistry, 2005, 79,1, 146-150
 21. 2004, Transformation of soil organic matter, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Basic Problems of Agrophysics", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Basic Problems of Agrophysics", 69-73
 22. 2004, Model research on formation of synthetic organic-mineral bindings at various pH and at a presence of aluminium ions, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Physics, Chemistry and Biogeochemistry in Soil and Plant Studies", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Physics, Chemistry and Biogeochemistry in Soil and Plant Studies", 94-97
 23. 2004, Synteza kwasów huminowych z minerałami przy różnym pH i w obecności Al2O3, Acta Agrophysica, 2004, Acta Agrophysica, 106, 3(3), 529-540
 24. 2004, Wpływ preparatów kwasów huminowych z Na-montmorylonitem na proces respiracji gleby lekkiej, 2004
 25. 2004, Influence addition of organic-mineral preparations on CO2 emission from soil. 2004, EUROSOI, 2004
 26. 2003, Badania modelowe nad tworzeniem się sysntetycznych połączeń organiczno-mineralnych z kaolinitem przy różnych wartościach pH i przy udziale jonu glinu oraz określenie stopnia ich skompleksowania., 2003
 27. 2003, Transformation od soil organic matter., Centre of Excellence for Applied Physics in Sustainable Agriculture Agrophysics "Physicochemical and Physical Methods of Studies of Soil and Plant Materials. Theory and Practice", 27.11. - 2.12.2003, 57-62
 28. 2003, Surface charge of soils., Centre of Excellence for Applied Physics in Sustainable Agriculture Agrophysics "Physicochemical and Physical Methods of Studies of Soil and Plant Materials. Theory and Practice", 27.11. - 2.12.2003, 42-48
 29. 2002, Physico-chemical characterization of organic-mineral complexes., 2002
 30. 2002, Wpływ substancji odpadowych na powierzchnię właściwą gleby i kwasów humusowych., 2002
 31. 2002, Wpływ nawożenia osadami ściekowymi na powierzchnię właściwą gleby lekkiej i wydzielonych z niej kwasów humusowych. Influence of fertilization with sewage sludge on light soils surface area and on humic acids separated from this soil., Acta Agrophysica, 2002, 73, 221-229
 32. 2001, Charakterystyka frakcji fluwokwasów (-humusu ) wybranych typów gleb., 2001
 33. 2001, Charakterystyka frakcji fulwokwasów b-humusu wybranych typów gleb., Acta Agrophysica, 2001, 48, 79-87
 34. 2001, Assessment of the conditions for the formation of organic-mineral complexes in soils on the basis of surface properties., International Agrophysics, 2001, 15, 3, 165-172
 35. 2000, Physico-chemical characterization of organic-mineral complex preparations on the basis of specific conductivity and surface properties., 2000
 36. 2000, Number of microorganisms, electrolical conductivity and kind of cultivation of the pseudopodzolic soil., 2000
 37. 2000, Thermal analysis and element composition of humus acids extracted from selected soils., International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 133-134
 38. 2000, Natura fizykochemiczna związków próchnicznych pochodzących z gleb zróżnicowanych typologicznie o statusie ochronnym (R)., Problemy ochrony i użytkowania obszarów wiejskich o dużych walorach przyrodniczych. Janów Lubelski, 20-21.10.2000, 34, 2000
 39. 2000, Mapy powierzchni właściwej gleb ornych Polski., 2000
 40. 2000, Istota zjawisk powierzchniowych na materiale organicznym, w tym powierzchnia właściwa całko-wita i zewnętrzna jako parametry charakteryzujące mikrostrukturę adsorbenta organicznego., 2000
 41. 2000, Określenie natury powierzchni połączeń kwasów humusowych z minerałami przy udziale żelaza i wapnia jako czynników wiążących z uwzględnieniem pH, metodami opartymi na podstawach adsorpcji pary wodnej., 2000
 42. 2000, Przestrzenna charakterystyka powierzchni właściwej gleb ornych Polski., Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica 33, 2000, str. całości 1-58, l.ark.wyd. 4,1
 43. 2000, Natura fizykochemiczna związków próchniczych pochodzących z gleb zróżnicowanych typologicznie, cennych pod względem przyrodniczym., Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Problemy ochrony i użytkowania obszarów wiejskich o dużych walorach przyrodniczych. UMCS, 2000, str. całości 1-394, l.ark.wydaw. 28,1, część autora 343-349, l.ark.wyd. 0,5
 44. 2000, Charakterystyka powierzchni właściwej gleb ornych Polski., Acta Agrophysica, 2000, 38, 185-191
 45. 2000, Właściwości powierzchniowe frakcji kwasów próchnicznych wybranych gleb., Acta Agrophysica, 2000, 38, 139-147
 46. 2000, Effect of the soil type on the molecular structure, properties and conditions of occurrence of humous acids., Acta Agrophysica, 2000, 35, 109-115
 47. 1999, Wpływ odpadów organicznych zastosowanych do użyźniania gleby lekkiej na wielkość powierzchni właściwej wyseparowanych kwasów humusowych., 1999
 48. 1999, Próba określenia stopnia przereagowania preparatów organo-mineralnych na podstawie ich powierzchni właściwej., 1999
 49. 1999, A characteristic of surface properties of humic acids extracted from waste fertilised soils., 3rd International Conference "Humic substances as factor of the terrestial and aquotic ecosystems", Bydgoszcz - Borówno, wrzesień, 1999, 26, 1999
 50. 1999, Wpływ typu gleby na budowę cząsteczkową, właściwości oraz warunki występowania kwasów próchniczych. The effect of the type of soil on the molecular structure, properties and conditions of occurrence of humus acids., 1999
 51. 1999, Surface properties of humic substances origenating from soil fertilized with organic wastes., Humic Substances in Ecosystems, 1999, 3, 67-72
 52. 1999, Właściwości powierzchniowe kwasów humusowych wyseparowanych z gleby użyźnianej osadami ściekowymi i wermikompostem., Acta Agrophysica, 1999, 23, 65-77
 53. 1999, Powierzchnia właściwa jako parametr charakteryzujacy stopień przereagowania kwasów humusowych z minerałami (bentonitem i illitem)., Acta Agrophysica, 1999, 23, 59-64
 54. 1999, Liczebność drobnoustrojów glebowych, przewodnictwo elektrolityczne gleby i sposób jej uprawy., Acta Agrophysica, 1999, 23, 31-38
 55. 1998, Zespoły wybranych mikroorganizmów gleby w zależności od sposobu jej uprawy., 1998
 56. 1998, The role of humic acid fractions in formation surface phenomena of soil material., 1998
 57. 1998, The role of humic acid fractions in formation surface phenomena of soil material., 1998
 58. 1998, Zastosowanie porozymetrii rtęciowej do badań mikrostruktury materiałów rolniczych., Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 1998, 461, 503 - 521
 59. 1997, Rola b-Humusu w kształtowaniu sorpcyjnych właściwości gleb., 1997
 60. 1997, The characterization of the surface properties of the laboratory prepared organo-mineral associates., 1997
 61. 1997, Zastosowanie porozymetru rtęciowego do badań mikrostruktury materiałów rolniczych., 1997
 62. 1997, Wpływ budowy cząsteczkowej kwasów humusowych na ich powierzchniową aktywność i mikroporowatość., 1997
 63. 1997, The influence of humic acids molecular structure on their surface activity and microporosity., 1997
 64. 1997, The Role of Humic Substances in the Ecosystems and in Environmental Protection: Microstructure of Humic- and b-Humic acids from Water and N2 Adsorption., IHSS-Polish Society of Humic Substances Drozd J., Gonet S.S., Senesi N., Weber J., 1997, str. całości 1-999, l.ark.wyd. 71,4, część autora 121-127, l.ark.wyd.0,5
X