Stępniewska Zofia

Stępniewska Zofia

Print Friendly, PDF & Email

Publikacje pracownika

 1. 2021, Influence of pipe material on biofilm microbial communities found in drinking water supply system, Environmental Research, 196, 110433; DOI: 10.1016/j.envres.2020.110433
 2. 2020, Water-induced molecular changes of hard coals and lignites, International Journal of Coal Geology, DOI: 10.1016/j.coal.2020.103481
 3. 2020, Biochar addition reinforces microbial interspecies cooperation in methanation of sugar beet waste (pulp), Science of The Total Environment, DOI: 10.1016/j.scitotenv.2020.138921
 4. 2020, Stimulation of methanogenesis in bituminous coal from the upper Silesian coal basin, International Journal of Coal Geology , 231: 103609; DOI: 10.1016/j.coal.2020.103609
 5. 2020, Biochar addition reinforces microbial interspecies cooperation in methanation of sugar beet waste (pulp), Global Virtual Summit on Biotechnology and Bioengineering, str. 19
 6. 2019, Bioróżnorodność i potencjał biotechnologiczny mikrobiomu zbiornika zapadliskowego „Szczecin”, IV Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy Różnych Środowisk” Lublin, 27–28.06 2019 r., str. 74
 7. 2019, Wpływ dodatku sulfonianu-2-brometanu na beztlenowy metabolizm społeczności mikroorganizmów, IV Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy Różnych Środowisk” Lublin, 27–28.06 2019 r., str. 39
 8. 2019, Stymulacja metagenozy w węglach kamiennych z wykorzystaniem społeczności mikroorganizmów wyizolowanych z osadów organicznych, IV Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy Różnych Środowisk” Lublin, 27–28.06 2019 r., str. 73
 9. 2018, Methanogenic potential of lignites in Poland, International Journal of Coal Geology, 196: 201-210
 10. 2018, Stimulation of methanogenesis in coal by microbial community enriched from gyttja, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str. 101
 11. 2018, Biotechnologiczny potencjał społeczności mikroorganizmów wyizolowanej z osadu zbiornika zapadliskowego „Szczecin”, III Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”, 28-29.06.2018 r., str. 118
 12. 2017, Analiza metaboliczna i metagenomiczna konsorcjów metanotroficznych pochodzących z gleb o różnej genezie, II Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „Metagenomy różnych środowisk”, Lublin, 29-30.06.2017, str. 136
 13. 2017, Microbial biodiversity of meadows under different modes of land use: catabolic and genetic fingerprinting, World Journal Of Microbiology & Biotechnology, 33(8):154; DOI: 10.1007/s11274-017-2318-2
 14. 2017, Akumulacja poli-3-hydroksymaślanu w wybranych konsorcjach bakterii metanotroficznych, X Sympozjum Doktorantów "Współczesne Problemy w Naukach o Życiu", Lublin, 26.10.2017, str. 14
 15. 2017, Profil metaboliczny mikroorganizmów zasiedlających czarną ziemię o różnym sposobie użytkowania, Konferencja naukowa „Bioróżnorodność środowiska – znaczenie, problemy, wyzwania”, IUNG, Puławy, 30-31.05.2017, str. 175
 16. 2017, Charakterystyka metaboliczna konsorcjum metagenomicznego wyizolowanego z otoczenia pokładów soli w Kopalni Soli „Wieliczka”, I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Biotechnologia - Energia Jutra”, Lublin 19-20.10.2017, str. 49
 17. 2013, Methanotrophic properties of selected soils and waste materials likely to be used for reduction of methane emission from landfills, 2013
 18. 2013, Effect of soil moisture and temperature on N2O and CO2 concentrations in soil irrigated with purified wastewater, International Agrophysics, 2013, 27(3): 299-304
 19. 2012, Oxydation – reduction (redox) properties of soils, Polish Academy of Sciences, Branch in Lublin, 2012, 1-129
 20. 2012, Stress responses of spring rape plants to soil flooding, International Agrophysics, 2012, 26(4): 347-353
 21. 2011, Nitrous oxide emission from coal mine rocks at different degree of weathering, 2011, 87-88
 22. 2011, Respiration of carbon rock spoil treated by municipal wastewater., International Agrophysics, 2011, 25(4): 327-332
 23. 2008, Variation in phosphatase enzyme activity in a Eutric Histosol irrigated with pre-treated wastewater and normal tap water., Journal of the Indian Society of Soil Science, 2008, Vol. 56, No. 2, 233-235
 24. 2007, Ammonium release from eroded less soils., Polish Journal of Soil Science, 2007, XL, 2, 173-178
 25. 2007, Occurrence of phosphate ions In less soils., Acta Agrophysica, 2007, 151, 10(1), 69-77
 26. 2007, Nitrates (V) In loess soils modified by weather conditions (preliminary data of a model experiment)., International Agrophysics, 2007, 21, 1, 55-59
 27. 2006, Phosphorus release from peat soils dunder flooded conditions of the Łzyńsko-Włodawskie Lake District., International Agrophysics, 2006, 20, 3, 237-243
 28. 2006, Variation of enzyme activities, CO2 evolution and redox potential in an Eutric Histosol irrigated with wastewater and tap water., Biol. Fertil. Soils, 2006, 43, 131-135
 29. 2005, Evolution of gases from soil irrigated with purificated wastewater., Institute of Agrophysics PAS, Lublin, "Monitoring and modeling the properties of soil as porous medium", 2005, 101-108
 30. 2005, Soil dehydrogenase activity as influenced by some physical factors., Institute of Agrophysics PAS, Lublin, "Monitoring and modeling the properties of soil as porous medium", 2005, 15-22
 31. 2005, Phosphorus release from peat soils under flooded condition., Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics", 2005, Chapter 6, Oxygenology, 482-483
 32. 2005, Oxygenology in outline., Institute of Agrophysics PAS, Lublin, 2005, str. całości 1-121, l. ark. wyd. 8,6
 33. 2005, Oxygen and its role in the functioning of water ecosystems., Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego PAN, 2005, 2, 142-152
 34. 2005, N2O emission from surface of Eutric Histosol irrigated with municipal wastewater (after second step of purification)., Polish Journal of Soil Science, 2005, XXXVIII, 2, 111-118
 35. 2005, Potential of Azolla caroliniana forthe removal of Pb ad Cd from wastewaters., International Agrophysics, 2005, 19, 3, 251-255
 36. 2005, Soil dehydrogenase activity in the presence of chromium (III) and (VI)., International Agrophysics, 2005, 19, 1, 79-83
 37. 2004, Reakcja roślin w warunkach anaerobiozy, Instytut Agrofizyki PAN, 2004, Acta Agrophysica, 113, 7, str. całości 1-86, l. ark. wyd. 7,0
 38. 2004, Soil redox resistance and its environmental importance, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Basic Problems of Agrophysics", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Basic Problems of Agrophysics", 131-139
 39. 2004, Transport of gases through plants (Brassica Napus CV.) in laboratory measurements, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Modern Physical and Physicochemical Methods and Their Applications in Agroecological Research", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Modern Physical and Physicochemical Methods and Their Applications in Agroecological Research", 182-186
 40. 2004, Mapping of soil aeration properties, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Soil-Plant-Atmosphere Aeration and Environmental Problems", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Soil-Plant-Atmosphere Aeration and Environmental Problems, 60-64
 41. 2004, Gas emission from wetlands, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Soil-Plant-Atmosphere Aeration and Environmental Problems", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Soil-Plant-Atmosphere Aeration and Environmental Problems, 30-36
 42. 2004, Solubility of cadmium in eroded loess soils, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Plant Growth in Relation to Soil Physical Conditions", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Plant Growth in Relation to Soil Physical Conditions", 130-135
 43. 2004, Potential of Azolla Caroliniana to remove Pb and Cd from wastewaters, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Physics, Chemistry and Biogeochemistry in Soil and Plant Studies", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Physics, Chemistry and Biogeochemistry in Soil and Plant Studies", 136-140
 44. 2004, Antioxidative system of Azolla Caroliniana in the presence of Hg and Pb in water solution, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Physics, Chemistry and Biogeochemistry in Soil and Plant Studies", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Physics, Chemistry and Biogeochemistry in Soil and Plant Studies", 27-30
 45. 2004, Oxygen stress in the root zone and plant response (some examples), Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Physics, Chemistry and Biogeochemistry in Soil and Plant Studies", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Physics, Chemistry and Biogeochemistry in Soil and Plant Studies", 23-26
 46. 2004, Klasyfikacja odporności oksydoredukcyjnej gleb ornych Polski i ich przestrzenna charakterystyka, Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, 2004, Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, 4, 2b(12), 125-133
 47. 2004, Hanges of redox properties in slightly eroded loes soil, Acta Agrophysica, 2004, Acta Agrophysica, 112, 4(3), 669-676
 48. 2004, Methane emission from peat soils of the Łeczyńsko-Włodawskie lake district under flooded conditions, Acta Agrophysica, 2004, Acta Agrophysica, 111, 4(2), 565-572
 49. 2004, Dehydrogenase activity in the soils contaminated by Cr(III) and Cr9VI) compounds, Environment Protection Engineering, 2004, Environment Protection Engineering, 30, 4, 171-175
 50. 2004, Optimization of environmental parameters conducive to methane oxidation with coal mine dump rock, Environment Protection Engineering, 2004, Environment Protection Engineering, 30, 4, 133-137
 51. 2004, The influence of heavy metals on the growth of Azolla during purification of municipal wastewater, Environment Protection Engineering, 2004, Environment Protection Engineering, 30, 4, 127-131
 52. 2004, Changes of phosphate level in some peats being transformed in different degrees, Environment Protection Engineering, 2004, Environment Protection Engineering, 30, 4, 121-126
 53. 2004, Influence of selected heavy metals on the content of photosynthetic pigments in fern Azolla Caroliniana, Environment Protection Engineering, 2004, Environment Protection Engineering, 30, 4, 7-11
 54. 2004, Mapping of soil redox properties, Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft, 2004, Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft, 103, III,117-118
 55. 2004, Conditions favourable to sorption of N2O in the soil, Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft, 2004, Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft, 103, III, 113-114
 56. 2004, Soil as a biofilter of waste-waters, Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft, 2004, Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft, 103, III, 164, 111-112
 57. 2004, Influence of methane concentration on methanotrophic activity of Mollic Gleysol and Haplic Podzol, International Agrophysics, 2004, Int. Agrophysics, 18, 4, 375-379
 58. 2004, Effect of acetylene block on measurement of N2O emission from soils, International Agrophysics, 2004, Int. Agrophysics, 18, 2, 167-173
 59. 2004, The ability of Azolla caroliniana to remove heavy metals (Hg(II), Cr(VI)) from municipal waste water, Chemosphere, 2004, Chemosphere, 55, 141-146
 60. 2004, The effects of MnO2 on sorption and oxidation of Cr(III) by soils, Geoderma, 2004, Geoderma, 122, 291-296
 61. 2004, Nitrate stability in loess soils under anaerobic conditions-laboratory studies, Journal of Plant Nutrition and Soil Science, 2004, J. Plant. Nutr. Soil Sci., 167, 1-8
 62. 2004, Enzyme activity in soil contaminated by chromium (III, VI) forms. Advance in standardization of soil physical methods, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r., 2004, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r. - poster
 63. 2004, Dynamics of twenty-four hours emission from the lakę moszne in the poleski national park (east part of Poland). Advance in standardization of soil physical methods, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r., 2004, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r. - poster
 64. 2004, Redox resistance of soils enriched with nitrates. Advance in standardization of soil physical methods, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r., 2004, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r. - poster
 65. 2004, Soil redox resistance and its environmental importance. Advance in standardization of soil physical methods, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r., 2004, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r. - poster
 66. 2004, Changes of minerał nitrogen forms and n2o emission during folloding of natural and drained peat soils (model experiment). Advance in standardization of soil physical methods, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r., 2004, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r. - poster
 67. 2004, Determination of n2o emission in the field experiment. Advance in standardization of soil physical methods, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r., 2004, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r. - poster
 68. 2004, Odporność oksydoredukcyjna erodowanych gleb lessowych w Dolinie Ciemięgi, 2004
 69. 2004, Formation of methane in peat deposits profile. 2004, EUROSOI, 2004
 70. 2004, Phosphorus changes in inundated peat soils of the Łęczyńsko-Włodawskie Lake District. 2004, EUROSOI, 2004
 71. 2004, Changes of wettability Eutric Histosol irrigated by waste water . 2004, EUROSOI, 2004
 72. 2004, The influence of soil water potential on microdiffusion of oxygen in the alluvial and muck soil. 2004, EUROSOI, 2004
 73. 2004, Spatial characteristics of soil redox conditions. 2004, EUROSOI, 2004
 74. 2004, Soil redox resistance and its environmental importance. 2004, EUROSOI, 2004
 75. 2004, Nitrate (V) elimination from waste water trough sorption on the rock spoils of different degree of weathering, 2004
 76. 2003, Detoxification of pollutants from municipal wastewater using organic soil as a biofilter., Kluwer AcademicPublishers "New Horizons in Biotechnology", 2003, Chapter 24, 267-270
 77. 2003, Wpływ potencjału wody glebowej na mikrodyfuzję tlenu na przykładzie gleby bielicowej (eutric Cambisol)., Acta Agrophysica, 2003, 84, 145-152
 78. 2003, Wpływ potencjału wody glebowej na wartość ODR w glebie brunatnej i czarnej ziemi., Acta Agrophysica, 2003, 84, 137-144
 79. 2003, Określenie „natywnych” zawartości azotanów (V) w glebach uprawnych Polski., Acta Agrophysica, 2003, 84, 129-136
 80. 2003, Sezonowy i dobowy rozkład stężenia podtlenku azotu w pobliżu pasma jezdni w Lublinie., Acta Agrophysica, 2003, 84, 123-128
 81. 2003, Modelowanie adsorpcji gazów w nieuporządkowanych układach porowatych., Acta Agrophysica, 2003, 84, 111-122
 82. 2003, Wpływ kadmu (II) na natlenianie podłoża i wzrost biomasy Azolla caroliniana Willd., Acta Agrophysica, 2003, 84, 13-20
 83. 2003, Wpływ rtęci (II) na warunki aeracyjne podłoża z udziałem Azolla caroliniana Willd., Acta Agrophysica, 2003, 84, 5-12
 84. 2003, Denitrification, organic master and redox potential transformations In Cambisols., International Agrophysics, 2003, 17, 4, 219-227
 85. 2003, Methane and carbon dioxide emissions from a loess soil treated with municipal waste water after second step of purification., International Agrophysics, 2003, 17, 1, 31-34
 86. 2003, The ability of Azolla caroliniana to removeheavy metals (Hg(II), Cr(III), Cr(VI)) from municipal waste water., Chemosphere, 2003, 55, 141-146
 87. 2003, Waloryzacja odporności oksydoredukcyjnej gleb ornych Polski i jej przestrzenna charakterystyka., 2003
 88. 2003, Optymalizacja parametrów środowiskowych śprzyjających utlenianiu metanu z udziałem skały płonnej., 2003
 89. 2003, Wpływ pH na sorpcję azotanów (V) przez skały przywęglowe o różnym stopniu zwietrzenia., 2003
 90. 2003, Methanotrophic ability of the rock spoils (pit coal mine Bogdanka)., 2003
 91. 2003, Soil as a biofilter of waste-waters., 2003
 92. 2003, Conditions favourable to sorption of N2O in the soil., 2003
 93. 2003, Fonofos influence on soil phosphomonoesterase and dehydrogenase activity under flooded and non flooded conditions., 2003
 94. 2002, Emisja gazów z jezior naturalnych i antropogenicznych Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego oraz formowanie się gazów szklarniowych w torfowiskach Poleskiego PN., 2002
 95. 2002, Wybrane metody badań gleboznawczych., EKO-KUL, 2002, str. całości 1-92, l. ark. wyd. 6,6
 96. 2002, Stężenie tlenków azotu (NOx) w cyklu rocznym w punkcie kontrolnym na terenie Lublina. Nitrogen oxides (NOx) concentration in a control point of Lublin in annual cycle., Acta Agrophysica, 2002, 78, 249-256
 97. 2002, Utlenianie CH4 na tle emisji O2 i CO2 przez glebę płową wytworzoną z lessu. CH4 oxidation against a background of O2 and CO2 emissions in loess soil., Acta Agrophysica, 2002, 78, 241-247
 98. 2002, Emisja gazów z jezior naturalnych, zbiorników antropogenicznych oraz z torfowisk Polesia Lubelskiego. Gas emission from natural and anthropogenic lakes of the Łęczyńsko-Włodawskie lakeland and from peatlands of the Poleski National Park., Acta Agrophysica, 2002, 68, 215-233
 99. 2002, Plant contribution to methane emission after irrigation of peat soil with municipal waste water., International Agrophysics, 2002, 16, 3, 215-218
 100. 2001, Chemia analityczna w środowisku., Zakład Ekologii Człowieka KUL, 2001, 1-308, l. ark. wyd. 22,0
 101. 2001, Wstępne prace analityczne. Chemia analityczna w środowisku., Zakład Ekologii Człowieka KUL, Rozdział 1. 2001, 15-50, l. ark. wyd. 2,6, str. całości 1-308, l. ark. wyd. 22,0
 102. 2001, Wpływ temperatury na emisję N2O i CO2 z gleb brunatnych i czarnoziemnych wytworzonych z lessu., Acta Agrophysica, 2001, 57, 169-176
 103. 2001, Koncentracja manganu w roślinach uprawianych na polach irygowanych ściekami miejskimi po II stopniu oczyszczenia., Acta Agrophysica, 2001, 57, 135-138
 104. 2001, Zawartość form azotu i pH w opadach atmosferycznych., Acta Agrophysica, 2001, 57, 127-134
 105. 2001, Analiza N2O i CO2 wydzielanych z gleby lessowej po wprowadzeniu ścieków miejskich., Acta Agrophysica, 2001, 57, 119-126
 106. 2001, Pobieranie metali ciężkich przez biomasę zbiorowisk trawiastych w warunkach zróżnicowanego nawadniania gleby ściekami po II stopniu oczyszczania., Acta Agrophysica, 2001, 57, 113-118
 107. 2001, Emisja metanu z udziałem Salix americana uprawianej na polach irygowanych ściekami miejskimi., Acta Agrophysica, 2001, 57, 77-82
 108. 2001, Dynamika potencjału oksydoredukcyjnego na polu doświadczalnym irygowanym ściekami miejskimi po II stopniu oczyszczania, Acta Agrophysica, 2001, 53, 171-176
 109. 2001, Wpływ uwilgotnienia gleby torfowo-murszowej irygowanej ściekami miejskimi na emisję N2O i CO2., Acta Agrophysica, 2001, 53, 165-170
 110. 2001, Dynamika procesów oksydoredukcyjnych w pożywce i w osadzie z udziałem Azolla caroliniana Willd, Acta Agrophysica, 2001, 53, 159-164
 111. 2001, Dehydrogenase and catalase activity of soil irrigated with municipal wastewater., Polish Journal of Environmental Studies, 2001, 307-311
 112. 2001, Effect of oxygen deficiency on macroelement content of the soil (pot experiment with barley cv. Aramir vegetation)., International Agrophysics, 2001, 15, 4, 293-299
 113. 2001, Influence of oxygen conditions on yield and mineral composition of triticale cv. Jago., International Agrophysics, 2001, 15, 4, 273-277
 114. 2001, Effect of oxygen deficiency on soil dehydrogenase activity in a pot experiment with triticale cv. Jago vegetation., International Agrophysics, 2001, 15, 3, 145-149
 115. 2001, Aeration properties and enzyme activity on the example of Arenic Chernozem (Tišice)., International Agrophysics, 2001, 15, 2, 131-138
 116. 2001, Chromium and its forms in soils in the proximity of the old tannery waste lagoon., International Agrophysics, 2001, 15, 2, 121-124
 117. 2001, Effect of oxygen deficiency on soil dehydrogenase activity (pot experiment with barley) ., International Agrophysics, 2001, 15, 1, 3-7
 118. 2001, Chromium contamination of soils, waters, and plants in the vicinity of a tannery waste lagoon., Environmental Geochemistry and Health, 2001, 23, 241-245
 119. 2000, Wlijanie poczwiennoj gipoksiji na razwitie systema zaszczity u rastienii., Polsko-Rosyjskie Seminarium Moskwa -Sankt Petersburg 18-22.10.2001, 2001,
 120. 2000, The influence of soil (Eutric Histosol) irrigayion with municipal wastewater on N2O emission., 2000
 121. 2000, Influence of different oxidation chromium state (VI, III) on soil’s urease., 2000
 122. 2000, Changes in proline content and ADH activity in Brassica Napus tissues under flood conditions., 2000
 123. 2000, Phosphorus forms changes in hydromorphic soils., 2000
 124. 2000, The oxidation of trivalent chromium in soils with contribution of manganese (IV) oxide., 2000
 125. 2000, Influence of N-(Phosphomethyl)glicyne treatment on phosphomonoesterase activity of Eutric Histosol in flooded and aerated dynamic conditions- model experiment., 2000
 126. 2000, Effect of acetylene block on measurement of N2O emission from soils., 2000
 127. 2000, Denitryfication and redox transformation in soils (Cambisols)., 2000
 128. 2000, Nitrate stability in loess soils under anaerobic conditions., 2000
 129. 2000, The methanogenesis zone in soil profile (Eutric Histosol) after irrigated with municipal wastewater., 2000
 130. 2000, Methane emission from flooded natural and drained peat soils (model experiment)., 2000
 131. 2000, Dynamic of N2O in soil ((Eutric Histosol) after irrigated with municipal wastewater after II step purification., 2000
 132. 2000, Plant contribution to methane emission after irrigation of peat soil with municipal waste water., Physical Metohods in Agriculture - Approach to Precision and Quality 20(PMA)01, Czech University of Agricultire, Prague, 27-30.08.2001, 2001, 253-255
 133. 2000, Methane production and oxidation in a loess soil treated with municipal wastewater after two step purification., International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 215-216
 134. 2000, Plant contribution to methane emission after irrigation of peat soil with municipal waste water., International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 180-181
 135. 2000, Effect of soil moisture status on N2O. (Wpływ uwilgotnienia gleby na emisję N2O)., 14 th Slovensko-Cesko-Polsky seminar "Fizyka vody v pode", Michalovce, Zemplinska Sirava, 23.05.2001, 2001, 178
 136. 2000, The dynamic of redox potential in peat soil irrigated with municipal wastewater after II step purification. (Dynamika potencjału oksydoredukcyjnego w glebie torfowej irygowanej ściekami miejskimi po II stopniu oczyszczania)., 14 th Slovensko-Cesko-Polsky seminar "Fizyka vody v pode", Michalovce, Zemplinska Sirava, 23.05.2001, 2001, 175-177
 137. 2000, Dynamic of redox potential in nutritive solution and soil sediment with growing Azolla Caroliniana Willd. Plants., 14 th Slovensko-Cesko-Polsky seminar "Fizyka vody v pode", Michalovce, Zemplinska Sirava, 23.05.2001, 2001, 171-174
 138. 2000, Emisja metanu z roślin wikliny uprawianych na polach irygowanych ściekami miejskimi., 2000
 139. 2000, Wpływ temperatury na emisję N2O i CO2 z gleb brunatnych wytworzonych z lessu., 2000
 140. 2000, Kumulacja manganu przez rośliny uprawiane na polach irygowanych ściekami miejskimi po II stopniu oczyszczenia., 2000
 141. 2000, Analiza gazów wydzielanych z gleby lessowej po wprowadzeniu ścieków miejskich., 2000
 142. 2000, Pobieranie metali ciężkich przez biomasę zbiorowisk trawiastych w warunkach zróżnicowanego nawadniania gleby ściekami po II stopniu oczyszczania., 2000
 143. 2000, The conditions favourable to oxidation of Cr (III) to Cr (VI) and the presence of chromium forms on the area contaminated by tannery wastes., 2000
 144. 2000, Nawożenie azotanowe determinujące emisję podtlenku azotu (N2O) z wybranych gleb uprawnych (P)., Problemy ochrony i użytkowania obszarów wiejskich o dużych walorach przyrodniczych. Janów Lubelski, 20-21.10.2000, 51, 2000
 145. 2000, Wpływ N-fosfonometyloglicyny na aktywność dehydrogenazową i fosfatazową gleby (P)., Problemy ochrony i użytkowania obszarów wiejskich o dużych walorach przyrodniczych. Janów Lubelski, 20-21.10.2000, 50, 2000
 146. 2000, Wpływ warunków ograniczonego natlenienia gleby na dostępność makroskładników i biomasę jęczmienia jarego., 2000
 147. 2000, Wpływ warunków ograniczonego natlenienia gleby na dostępność makroskładników i biomasę pszenżyta jarego., 2000
 148. 2000, Udział mieszanki traw w procesie respiracji gleby (Eutric Histosol) nawadnianej ściekami miejskimi po II stopniu oczyszczania., 2000
 149. 2000, Wpływ warunków tlenowych na skład elementarny i wielkość plonu pszenżyta cv. Jago., 2000
 150. 2000, Pobieranie metali ciężkich przez biomasę zbiorowisk trawiastych w warunkach zróżnicowanego nawadniania gleby ściekami po II stopniu oczyszczania, 2000
 151. 2000, Stężenie związków azotu i fosforu w roztworze glebowym, a potencjał oksydoredukcyjny gleby (Eutric Histosol) nawadnianej ściekami miejskimi po II stopniu oczyszczania., 2000
 152. 2000, Wpływ ograniczonego natlenienia gleby na aktywność dehydrogenazową w doświadczeniach wazonowych z uprawą jęczmienia jarego., 2000
 153. 2000, Wpływ ograniczonego natlenienia gleby na aktywność dehydrogenazową w doświadczeniach wazonowych z uprawą pszenżyta jarego., 2000
 154. 2000, Chromium contamination of soils, waters and plants in the vicinity of a tannery waste lagoon., 2000
 155. 2000, Oxygenology of treatment wetlands and its environmental effects., 7 th International Conference on Wetland Systems for Water Pollution Control, Florida, 11-16.11.2000, 2, 671-678, 2000
 156. 2000, Efficiency of purification of municipal wastewater on organic soil irrigation fields., 7 th International Conference on Wetland Systems for Water Pollution Control, Florida, 11-16.11.2000, 2, 1003-1006, 2000
 157. 2000, Przestrzenna charakterystyka powierzchni właściwej gleb ornych Polski., Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica 33, 2000, str. całości 1-58, l.ark.wyd. 4,1
 158. 2000, Agroekologiczne aspekty warunków tlenowych gleb ornych., Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica 32, 2000, str. całości 1-94, l.ark.wyd. 6,7
 159. 2000, Nawożenie azotanowe determinujące emisję podtlenku azotu (N2O) z wybranych gleb uprawnych., Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Problemy ochrony i użytkowania obszarów wiejskich o dużych walorach przyrodniczych. UMCS, 2000, str. całości 1-394, l.ark.wydaw. 28,1, część autora 335-341, l.ark.wyd. 0,5
 160. 2000, Wpływ N-fosfonometyloglicyny na aktywność dehydrogenazową i fosfatazową gleby., Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Problemy ochrony i użytkowania obszarów wiejskich o dużych walorach przyrodniczych. UMCS, 2000, str. całości 1-394, l.ark.wydaw. 28,1, część autora 327-333, l.ark.wyd. 0,5
 161. 2000, Kumulacja cynku przez rośliny uprawiane na polach zalewanych ściekami miejskimi po II stopniu oczyszczania., Acta Agrophysica, 2000, 38, 221-228
 162. 2000, Wpływ poziomu azotanów na emisję N2O z wybranych gleb w badaniach modelowych., Acta Agrophysica, 2000, 38, 209-219
 163. 2000, Rozpoznanie emisji metanu z naturalnych siedlisk pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego., Acta Agrophysica, 2000, 38, 201-208
 164. 2000, Udział mieszanki traw w procesie respiracji gleby (Eutric Histosol) nawadnianej ściekami miejskimi po II stopniu oczyszczania., Acta Agrophysica, 2000, 38, 193-199
 165. 2000, Wpływ temperatury na parametry kinetyczne Michaelisa-Mentena ureazy glebowej., Acta Agrophysica, 2000, 38, 165-174
 166. 2000, Dehydrogenase and catalase activity in Eutric Histosol as affected by soil temperature and water content., Acta Agrophysica, 2000, 35, 31-40
 167. 2000, A contribution to the assessment of potential denitrification in arable mineral soils of Poland., Journal of Water and Land Development, 2000, 4, 175-183
 168. 2000, Denitrification rate in soils as affect by their redox conditions., Journal of Water and Land Development, 2000, 4, 163-173
 169. 2000, Relations between aeration status and physical parameters of some selected Hungarian soils., International Agrophysics, 2000, 14, 4, 439-447
 170. 2000, Characteristics of aeration properties of Orthic Luvisol from Poland under different land use., International Agrophysics, 2000, 14, 4, 431-438
 171. 2000, Dehydrogenase activity of some Hungarian soils as related to their water and aeration status., International Agrophysics, 2000, 14, 3, 341-354
 172. 2000, Aeration status of some Slovakian soils., International Agrophysics, 2000, 14, 3, 327-339
 173. 2000, Characteristics of aeration properties of selected soil profiles from Central Europe., International Agrophysics, 2000, 14, 1, 17-31
 174. 1999, Degradacja gleby wywołana systematycznym nawadnianiem ściekami miejskimi po II stopniu oczyszczania., 1999
 175. 1999, Sorpcja azotanów (V) na materiale ilastym towarzyszącym pokładom węgla kamiennego w „Bogdance”., 1999
 176. 1999, Estimation of N20 emission from soils on the basis of their redox conditions., 1999
 177. 1999, Effect of soil hypoxia on growth processes and antistress system of peas and broadbeans., 1999
 178. 1999, Evaluation of N2O emission on the basis of nitrate pool and redox resistance on the example of mineral arable soils of Poland. 1999, 12th International Conference on Chemistry for Protection of the Environment, Nanjing, Chiny, 18-19.09.1999 r., 1999
 179. 1999, Oksygenologia gleby częścią oksygenologii środowiskowej. Soil oxygenology as a part of environmental oxygenology., 1999
 180. 1999, Aktywność ureazowa w wybranych glebach Polski. Urease activity in selected polish soils., 1999
 181. 1999, Wpływ warunków klimatycznych na aktywność dehydrogenazową i katalazową w glebie murszowej (Eutric Histosol). The effect of climatic factors on dehydrogenase and catalase activity in an Eutric Histosol., 1999
 182. 1999, Dehydrogenase and catalase activity of soil (Eutric Histosol) irrigated with municipal waste waters., 17th ICC Conference, Valencia, Espana, 6-9.06.1999, 123, 1999
 183. 1999, Aktywność ureazy w wybranych glebach Polski. Urease activity in selected polish soils., Acta Agrophysica, 1999, 22, 219-228
 184. 1999, Przemiany azotanów w glebie (Eutric Histosol) nawadnianej ściekami miejskimi po II stopniu oczyszczania. Transformation of nitrates in Eutric Histosol irrigated with municipal waste water after II step of purification., Acta Agrophysica, 1999, 22, 211-217
 185. 1999, Sorpcja azotanów (v) na skałach przywęglowych towarzyszących pokładom węgla kamiennego w Bogdance. The sorption of nitrates (V) on the rock spoils (pit coal mine Bogdanka)., Acta Agrophysica, 1999, 22, 199-209
 186. 1999, Rozpoznanie stopnia skażenia chromem gleb i wód w okolicy składowiska odpadów garbarskich k. Lubartowa (Polska). The estimation of chromium contamination degree of soil and water in the vicinity of tannery waste lagoon near Lubartów (Poland)., Acta Agrophysica, 1999, 22, 187-197
 187. 1999, Wpływ nawadniania upraw przemysłowych ściekami miejskimi na zmiany stężeń pierwiastków biogennych w wodach glebowych i drenarskich. Effluent of municipal sewages irrigation of industrial cultivation on the level of biogens concentration in the soil and dr, Acta Agrophysica, 1999, 22, 93-113
 188. 1999, Atlas oksydoredukcyjnych właściwości gleb ornych Polski., Acta Agrophysica, 1999, 20, 42-44
 189. 1999, Effect of soil re-oxidation on wheat (Triticum aestivum L.) defense system., International Agrophysics, 1999, 13, 3, 309-314
 190. 1999, Antioxidant activity and lipid peroxidation in wheat plants as related to cultivar tolerance to excessive soil moisture., Russian Journal of Plant Physiology, 1999, 46, 2, 227-233
 191. 1998, Wpływ metali ciężkich na aktywność ureazową na polach irygowanych ściekami., 1998
 192. 1998, Eh, a los azotanów na polach irygowanych ściekami miejskimi., 1998
 193. 1998, The role of redox resistance in biodegradation of carbon under anaerobic conditions., International Conference On Modern Problems of Study Use and Protection of the Polessye Natural Complexes, Mińsk, Białoruś, 22-25.09.1998, 6, 1998
 194. 1998, Aeration properties on the example of Arenic Chernozem (Tisice)., International Conference Flow and Deformation in Biology and Environment , Prague, Czechy, 14-16.09.1998, Abstracts, 73, 1998
 195. 1998, Resistance of two winter wheat (Triticum aestivum L.) cultivars to soil hypoxic stress of different degree., International Conference Flow and Deformation in Biology and Environment , Prague, Czechy, 14-16.09.1998, Abstracts, 34, 1998
 196. 1998, The effect of soil aeration on the activity of superoxide dismutase and the level of, and pigment content in maize seedlins., 1998
 197. 1998, Evolution of CH4 and N2O from fields irrigated with municipal waste waters., 1998
 198. 1998, Redox resistance as a new soil future on the example of Polish soil., 1998
 199. 1998, Physical determinants of soil dehydrogenase activity., 1998
 200. 1998, The effect of soil aeration on the activity of superoxide dismutase and the level of, and pigment content in maize seedlins., 1998
 201. 1998, Evolution of CH4 and N2O from fields irrigated with municipal waste waters., 1998
 202. 1998, Redox resistance as a new soil future on the example of Polish soil., 1998
 203. 1998, Aeration properties on the example of Arenic Chernozem (Tisice)., International Conference "Flow and Deformation in Biology and Environment", Prague, Czechy, 14-16.09.1998, 57-63, 1998
 204. 1998, Grozi nam globalne ocieplenie?, Ekoprofit, 7/8, 23, 18-22, 1998
 205. 1998, Computer maps of the redox properties of arable soils in Poland., Journal of Water and Land Development, 1998, 2, 19-29
 206. 1998, Oxygenology as a new discipline in the environmental sciences (a proposal for discussion)., International Agrophysics, 1998, 12, 1, 53-55
 207. 1998, The effect of soil aeration on superoxide dismutase activity, malondialdehyde level, pigment content and stomatal diffusive resistance in maize seedlings., Environmental and Experimental Botany, 1998, 39, 203-211
 208. 1998, Soil oxygen status and dehydrogenase activity., Soil Biology and Biochemistry, 1998, 30, 13, 1783-1790
 209. 1997, Diffusion of nitrous oxide and carbon dioxide from a soil irrigated with municipal waste waters., 1997
 210. 1997, Lysimeter model of a municipal landfill for methane oxidation studies in the overlying soil layer., 1997
 211. 1997, Role of soil aeration in agroecosystems., 1997
 212. 1997, Soil redox resistance a concept and its applicability on example of soils of Poland., 1997
 213. 1997, Urease activity in an organic soil irrigated with municipal waste water after two step purification., 1997
 214. 1997, The effect of soil reoxidation on wheat defence system., 1997
 215. 1997, Wpływ hypoksji glebowej na procesy utlenienia i wzrostu w korzeniach i lisciach grochu., 1997
 216. 1997, System obronny pszenicy (Triticum aestivum L.) w warunkach reoksydacji strefy korzeniowej., 1997
 217. 1997, Characteristics of aeration properties of selected soil profiles from Central Europe., 1997
 218. 1997, Soil aeration status of some Austrian soils., International Agrophysics, 1997, vol. 11, 3, 199-206
X