Kasprzycka Agnieszka

Kasprzycka Agnieszka

Print Friendly, PDF & Email
dr inż. Kasprzycka Agnieszka
Nr pokoju: 219
E-mail: a.kasprzycka@ipan.lublin.pl
Nr telefonu: (81) 744 50 61 w. 128

Zakład i laboratorium

Zakład: Zakład Biogeochemii Środowiska Przyrodniczego

Zainteresowania

Zainteresowania naukowe:

 

I Odnawialne Źródła Energii

 • Energia Biomasy – produkcja biogazu z biomasy odpadowej pochodzącej
  z działu produkcji rolnej oraz przemysłu spożywczego
 • Technologia produkcji biogazu w biogazwoniach rolniczych – maksymalizacja produkcji biogazu na bazie dostępnych surowców
 • Proces fermentacji metanowej i przemiany w nim zachodzące
 • Zagospodarowanie osadów pofermentacyjnych

II Właściwości materiałów roślinnych

 • Ocena wpływu przechowywania nasion rzepaku (temperatura, wilgotność, obciążenie, czas) na ich jakość technologiczną
 • Badanie rozwoju mikroflory w komponentach rzepakowych (śruta rzepakowa, wytłok) podczas ich przechowywania

Inne informacje

Uzyskane stopnie naukowe:

 • 2004    Mgr inż.
  Wydział Rolniczy Akademia Rolnicza w Lublinie
  Temat pracy: „Aktywność enzymów glebowych po dodaniu do gleby azotowej substancji organicznej”
 • 2011    Dr nauk rolniczych w zakresie agronomii-agrofizyki
  Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie
  Temat pracy: „Wpływ warunków przechowywania na jakość nasion, wytłoków i śruty rzepakowej”
 • 2013    Studia podyplomowe „Menedżer projektów badawczych” WSEI w Lublinie
 • 2013    Studia podyplomowe „Odnawialne Źródła Energii”, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie; Filia w Zamościu

Uczestnictwo w projektach:

 • „Centrum Badawczo – Innowacyjne Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie” (CBI) projekt inwestycyjny w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 – Oś I Nowoczesna Gospodarka – Działanie I.3 Wspieranie Innowacji.
 • „Zielone światło dla szkolnictwa zawodowego. Program doskonalenia praktycznego dla nauczycieli kształcenia zawodowego kształcących w zawodach związanych z zieloną gospodarką”, w ramach modułu I. „Odnawialne źródła energii kluczem do rozwoju zielonej gospodarki” w ramach działania 3.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Numer umowy o dofinansowanie POKL.03.04.03-00-022/12.
 • „Opracowanie innowacyjnego nawozu wytwarzanego z wykorzystaniem pofermentu”, w ramach Działania 1.4 „Wsparcie projektów celowych”  Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Numer umowy o dofinansowanie: POIG.01.04.00-06-119/12.
 • Produkcja ekologicznego oleju o wyjątkowych właściwościach prozdrowotnych, Projekt nr: WND-POIG.01.03.01-06-030/09

Staże:

 • 2013    W ramach projektu „Badania i rozwój w gospodarce opartej na wiedzy” Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku
 • 2012    Udział w projekcie „Regionalna Sieć Współpracy” Urząd Marszałkowski w Lublinie
 • 2012    W ramach projektu „Staż Sukcesem Naukowca” Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
 • 2010    W ramach projektu „Nauka i biznes-współpraca dla rozwoju”

Publikacje pracownika

 1. 2020, Biochar addition reinforces microbial interspecies cooperation in methanation of sugar beet waste (pulp), Global Virtual Summit on Biotechnology and Bioengineering, str. 19
 2. 2019, Monitorowanie stanu upraw z wykorzystaniem teledetekcyjnego systemu wiatrakowca, XXVI Konferencja Naukowa "Postęp Naukowo-Techniczny i Organizacyjny w Rolnictwie", Zakopane 4-8.02.2019 r.,
 3. 2020, Effect of extrusion-cooking conditions on the pasting properties of extruded white and red bean seeds, International Agrophysics, 34(1): 25-32; DOI: 10.31545/intagr/116388
 4. 2019, Wykorzystywanie pozostałości z hodowli owadów jako substratu w fermentacji metanowej, VII Konferencja Naukowa Materiały Polimerowe - Pomerania-Plast, 5-7.06.2019, Międzyzdroje, Polska, str.19
 5. 2019, Porównanie potencjalnej metanotrofii gleb w uprawie tradycyjnej i bezpłużnej, Współczesne kierunki badań w zakresie geografii gleb, paleopedologii i materii organicznej w środowisku", Toruń, 3-4 marzec 2019. (poster),
 6. 2020, Biochar addition reinforces microbial interspecies cooperation in methanation of sugar beet waste (pulp), Science of The Total Environment, DOI: 10.1016/j.scitotenv.2020.138921
 7. 2019, Opracowanie innowacyjnej metody monitorowania stanu agrocenozy z wykorzystaniem teledetekcyjnego systemu wiatrakowca, w aspekcie rolnictwa precyzyjnego, 30. Kongres Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego GLEBA ŹRÓDŁEM ŻYCIA, 2-7.09.2019 Lublin, str. 131
 8. 2019, Wykorzystanie pozostałości z hodowli owadów jako substratu w fermentacji metanowej, II Konferencja Doktorantów "Cztery Żywioły - Współczesne Problemy w Naukach o Życiu", Lublin 24.10.2019 r., str. 19
 9. 2020, Biogas generation from insects breeding post production wastes, Journal of Cleaner Production, 244(2020), 118777, str. 1-8, DOI: 10.1016/j.jclepro.2019.118777
 10. 2019, Biocatalytic conversion of methane – selected aspects, Current Opinion in Chemical Engineering, 26, str. 28-32; DOI: 10.1016/j.coche.2019.07.006
 11. 2019, Methane anaerobic digestion of insects breeding residues results in high biogas yields, 18th International Workshop for Young Scientists, BioPhys Spring 2019, May 22-24.05.2019 Gödöllő, Hungary, str. 33
 12. 2019, Do land management affect atmospheric methane oxidation in soils?, EGU General Assembly 2019, Wiedeń, Austria 7-12.04.2019 r, Vol. 21, EGU2019-15610
 13. 2019, Zastosowanie odpadów poprodukcyjnych z hodowli Hermetia illucens jako substratu do produkcji biogazu, XI interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2019 "Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju", 23-24.03.2019, Lublin, str: 153-153
 14. 2019, Effect of nitrogen fertilization on the production of biogas from sweet sorghum and maize biomass, Environmental Technology, DOI: 10.1080/09593330.2019.1584251
 15. 2019, Influence of Storage Conditions on a Quality of Pelletized Waste-Derived Fertilizer, Journal of Ecological Engineering, 20(3), str. 226–233, DOI: 10.12911/22998993/99940
 16. 2018, Problemy techniczne związane z montażem oprzyrządowania pomiarowego na wiatrakowcu., Low Altitude Remote Sensing Seminar (LARSS), Lublin, 10-11.05.2018,
 17. 2018, Effect of extrusion-cooking conditions on pasting properties of extruded white and red bean seeds, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str. 169
 18. 2018, Chemical stability and sanitary properties of pelletized organo-mineral waste-derived fertilizer, Archives of Environmental Protection, 44(3): 106–113
 19. 2018, Methodical Aspects of Biogas Production in Small-Volume Bioreactors in Laboratory Investigations, Energies, 11(6), 1378; DOI: 10.3390/en11061378
 20. 2018, Flammulina velutipes treatment of non-sterile tall wheat grass for enhancing biodegradability and methane production, Bioresource Technology, DOI: 10.1016/j.biortech.2018.05.024
 21. 2017, Methods of obtaining cellulose from hemp straw (Cannabis sativa l.), IV Międzynarodowa Konferencja naukowa pt. "Renewable Energy Sources - engineering, technology, innovation ", Krynica 20-23.06.2017, str. 52
 22. 2017, Metody obróbki celulozy ze słomy konopnej (Cannabis sativa l.), I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Biotechnologia - Energia Jutra”, Lublin 19-20.10.2017, str. 31
 23. 2017, Methods of obtaining cellulose from hemp straw (Cannabis sativa l.), 13th International Conference on Polysaccharides-Glycoscience, Praga, Czechy 8-10.11.2017, str. 17
 24. 2016, Selected methods for management of post-fermentation sediment. The use of extrusion processing in digested sludge management (a review), Acta Agrophysica, 23(1): 51-65
 25. 2016, A new substrates for biogas production (Nowe substraty do produkcji biogazu), V Bałtyckie Forum Biogazu, Gdańsk, 16-17.06.2016 r. ,
 26. 2016, Effect of biological pretreatment of Agropyron elongatum ‘BAMAR’ on biogas production by anaerobic digestion, Bioresource Technology, 200: 194-200
 27. 2016, Effect of ultrasonic pretreatment on biogas production potential from Agropyron elongatum biomass, Book of abstracts. 15th International Workshop for Young Scientists, BioPhys Spring 2016, May 5-6, 2016, Prague, Czech Republic, 34-35
 28. 2016, Obecny stan badań dotyczący wykorzystania procesu ekstruzji jako sposobu przetwarzania osadu pofermentacyjnego, EKOENERGETYKA - BIOGAZ. Badania, technologie i ekonomika w rejonie Morza Bałtyckiego, wyd. 2016, ISBN 978-83-89762-77-1,, 231-236
 29. 2016, The dynamics of an anaerobic digestion of crop substrates with an unfavourable carbon to nitrogen ratio, Bioresource Technology, 216: 607-612
 30. 2016, Comparison of selected parameters of biomass and coal, International Agrophysics, 30 (4): 475-482
 31. 2015, Development of optimum substrate compositions in the methane fermentation process., International Agrophysics, 29(3): 313-321
 32. 2015, Wpływ stopnia rozdrobnienia biomasy roślinnej na produkcję biogazu., Acta Agrophysica, 22(2): 139-149
 33. 2015, Biological pretreatment to improve biogas production., 2015, PS-091-s.133
 34. 2015, Effect of fungal treatment in enhancing Phalaris Arundinacea L. Biogas production., 2015, 19-19
 35. 2015, Nawóz z odpadów., 2015, 88-89
 36. 2014, Pretreatment methods of lignocelulosic biomass to improve methane fermentation process (a review). / Obróbka wstępna biomasy bogatej w lignocelulozę w celu zwiększenia wydajności fermentacji metanowej., Acta Agrophysica, 2014, 21(1): 51-62
 37. 2014, Ultrasonic waves as a way of hydrolysis of the substrate for biogas production., 2014, 1-12
 38. 2014, Investigation into possible use of methane fermentation digested sludge as fertilizer in agriculture. Zastosowanie zeolitów w ochronie środowiska, 2014, 143-143
 39. 2013, Influence of various dry matter content in wet fermentation on biogas yield, 2013, 177-177
 40. 2013, Influence of temperature, moisture content and pressure on microbiological quality of rapeseed stored at anaerobic conditions, 2013, 110-110
 41. 2013, Biogas yield during the anaerobic digestion process in different conditions of temperature, 2013, 93-93
 42. 2013, Biological pretreatment of lignocellulosic biomass as an innovative technology for the process of anaerobic digestion, 2013, 37-38
 43. 2012, Wybrane zagadnienia z obszaru energii odnawialnej, 2012, 4-14
 44. 2012, Mikrobiologiczna ocena jakości nasion rzepaku, wytłoków oraz poekstrakcyjnej śruty przechowywanych w kontrolowanych warunkach, 2012, 183-184
 45. 2012, Fermentacja metanowa – alternatywne źródło energii, 2012
 46. 2011, Przyczyny zakłóceń procesu fermentacji metanowej., Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 2011, 10224-228
 47. 2011, Causes of interference methane fermentation, 2011, 110
 48. 2011, Effect of storage on the microbiological quality of rapeseed cake and rapeseed, 2011, 22-23
 49. 2010, Warunki przechowywania jako czynnik kształtujący jakość śruty i wytłoków rzepakowych, 2010, 17-18
 50. 2010, Influence of storage conditions on microbial quality of rapeseed cake and middlings., International Agrophysics, 2010, 24(3): 261-265
 51. 2009, Biogazownie rolnicze – najlepsze wykorzystanie biomasy i odpadów rolniczych., Wieś Jutra "Wykorzystanie Surowców Rolniczych w Energetyce", 2009, 11-18
 52. 2009, Wykorzystanie alg do produkcji biowodoru i biometanu w świetle najnowszych badań., Wieś Jutra, 2009, "Wykorzystanie surowców rolniczych w energetyce", 11-18
 53. 2009, Ocena pozostałości środków chemicznych (regulatorów wzrostu i dojrzewania) na nasionach rzepaku za pomocą analiz mikrobiologicznych., 2009
 54. 2009, Biogazownie rolnicze – najlepsze wykorzystanie odpadów pochodzenia zwierzęcego., 2009
 55. 2009, Canola middlings storage effect on the increase of pathogenic fungi. 8 Międzynarodowe Warsztaty dla Młodych Naukowców BioPhys Spring 2009, 2009
X