Bowanko Grzegorz

Bowanko Grzegorz

Print Friendly, PDF & Email

Publikacje pracownika

 1. 2014, Wpływ materii organicznej na mobilność metali ciężkich, 2014, 83-83
 2. 2013, Influence of Building Material Rubble and Thermal Stress on the Structural Properties of Soil – Mercury Porosimetry Studies, Polish Journal of Environmental Studies, 2013, 22(6): 1627-1635
 3. 2013, Biological activity of urban soil degraded by building materials, 2013, 189-189
 4. 2013, ВЛИЯНИЕ НАНОАДСОРБЦИОННЫХ СЛОЕВ ПОЛИЭЛЕКТРОЛИТОВ НА СТРУКТУРНО-СОРБЦИОННЫЕ СВОЙСТВА МИНЕРАЛОВ И ПОЧВ, АГРОХИМИЯ, 2013, 1058-66
 5. 2013, Characteristics of rapeseed oil cake using nitrogen adsorption, International Agrophysics, 2013, 27(3): 329-334
 6. 2012, Sorpcja metali ciężkich w glebie zdegradowanej materiałami budowlanymi, 2012, 19-19
 7. 2012, Wymiar fraktalny ekstrudatów pszeniczno-rzepakowych, 2012
 8. 2012, Zależność pomiędzy stężeniem wybranych jonów metali a wartością współczynnika chłonności wodnej w glebach murszowych, 2012, 59-60
 9. 2012, Badanie potencjalnej mobilności Pb, Cd i Cr (VI) z umiarkowanie zanieczyszczonej gleby gruntów rolnych do wód gruntowych – badania modelowe, 2012, 61-61
 10. 2012, Effect of the presence of building materials on the buffer properties of soil, Acta Agrophysica, 2012, 19(4): 703-712
 11. 2011, Influence of building materials and peat on water properties of model urban soils, 2011, 84-84
 12. 2011, Influence of secondary transformation index of peat-muck soils on the content of selected metals., Acta Agrophysica, 2011, 18(2): 225-233
 13. 2010, Wpływ metali ciężkich na podatność magnetyczną gleby w parku miejskim w Lublinie, 2010
 14. 2010, Adsorpcja azotu na ekstrudatach pszeniczno-rzepakowych, 2010
 15. 2009, Zastosowanie spektrofotometrii UV-VIS do badań substancji humusowych pochodzących z utworów murszowych Polesia Lubelskiego, 2009, 24-28
 16. 2009, Properties of leached forest-meadow chernozem polluted with lead and cadmium., Acta Agrophysica, 2009, 168, Vol. 13(3), 661-671
 17. 2009, Effect of aluminium ions on free surface area and energetic characteristics of barley and colover roots., International Agrophysics, 2009, Vol. 23, No. 4, 383-389
 18. 2009, Ocena podatności magnetycznej gleb z terenu Lublina., 2009
 19. 2009, Modelowe badania nad zanieczyszczeniem gleb miejskich metalami ciężkimi., 2009
 20. 2009, Changes of physicochemical surface properties of barley and clover roots under Al.-stress: nitrogen adsorption-desorption studies., 2009
 21. 2008, Koncentracja metali ciężkich w glebie zdegradowanej materiałami budowlanymi- badania modelowe., 2008
 22. 2008, Charakterystyka gleby miejskiej degradowanej metalami ciężkimi., 2008
 23. 2008, Wpływ pH, miedzi i cynku na gęstość ładunku powierzchniowego korzeni żyta (Secale careala L.)., 2008
 24. 2007, Wpływ pH i jonów cynku na powierzchnię właściwą korzeni żyta (Secale cereale L.) wyznaczaną metodą adsorpcji-desorpcji azotu., Acta Agrophysica, 2007, 153, 10(3), 705-713
 25. 2007, The effect of soil properties on toxicity of lead and cadmium accumulated in soil., 2007
 26. 2007, Selected properties of leached forestmeadow chernozem polluted with lead and cadmium., 2007
 27. 2007, Zastosowanie metody miareczkowania potencjometrycznego do określenia wpływu jonów cynku i glinu na ładunek powierzchniowy korzeni., 2007
 28. 2006, Effect of materiale of construction on the biological activity of soil., 2006
 29. 2006, Effect of selected materiale of construction on the heavy metal cycle In soil, 2006
 30. 2005, Influence of addition building rubble on properties of urban soil., Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics", 2005, Chapter 5, Physics and Physical Chemistry in Environmental Processes, 392
 31. 2005, Analysis of spatial variability of physico-chemical properties of soil and their potential use in precision agriculture., Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics", 2005, Chapter 1, Physics in Soil Science, 125-130
 32. 2005, Wpływ stresu glinowego na geometryczny i energetyczny charakter korzeni roślin, badany metodą adsorpcji azotu., Acta Agrophysica, 2005, 126, 6(2), 561-568
 33. 2004, Zmienność wybranych cech gleby w skali pola i gminy, Roczniki Gleboznawcze, LV, 1, 237-247
 34. 2004, Przestrzenna zmienność fizycznych i chemicznych właściwości gleby w skali pola i gminy, Instytut Agrofizyki PAN, 2004, Acta Agrophysica, 103, 3, str. całości 1-98, l. ark. wyd. 7,0
 35. 2004, Instrumental measurement of specific surface area in liquid nitrogen temperature, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Basic Problems of Agrophysics", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Basic Problems of Agrophysics", 17-22
 36. 2004, Presence of building materials and their potential influence on soil properties, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Modern Physical and Physicochemical Methods and Their Applications in Agroecological Research", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Modern Physical and Physicochemical Methods and Their Applications in Agroecological Research", 17-23
 37. 2004, Spatial distribution of selected soil physical and chemical properties, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Physics, Chemistry and Biogeochemistry in Soil and Plant Studies", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Physics, Chemistry and Biogeochemistry in Soil and Plant Studies", 145-150
 38. 2004, Influence of temperature on water properties of urban soil, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Physics, Chemistry and Biogeochemistry in Soil and Plant Studies", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Physics, Chemistry and Biogeochemistry in Soil and Plant Studies", 38-41
 39. 2004, Wpływ dodatku materiałów budowlanych i zmian temperatury na retencję wodną i porowatość gleby płowej wytworzonej z lessu, Acta Agrophysica, 2004, Acta Agrophysica, 110, 4(1), 15-24
 40. 2004, Specific surface area of Lublin Polesie mucks determined from water vapour and nitrogen adsorption data, International Agrophysics, 2004, Int. Agrophysics, 18, 4, 363-368
 41. 2004, Wpływ materiałów budowlanych na poziom aktywności dehydrogenaz w modelowych urbanoziemach, 2004
 42. 2004, Wpływ wstępnego przygotowania próbek murszów na adsorpcję azotu i powierzchnię właściwą, 2004
 43. 2004, Effect of building wastes accumulation on soil enzymatic activity. Advance in standardization of soil physical methods, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r., 2004, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r. - poster
 44. 2004, Biological activity of urban soil degraded by building materials. 2004, EUROSOI, 2004
 45. 2004, Specific surface area of mucks determined from water vapour and nitrogen adsorption data, Miżnarodnaj Nawukowaj Kanfieriencyi, "Natural Environment of Polesie: Peculiarities and Prospects of Development", Briest, Białoruś, 16-19.06.2004 r., 2004, Miżnarodnaj Nawukowaj Kanfieriencyi, "Natural Environment of Polesie: Peculiarities and Prospects of Development", Briest, Białoruś, 16-19.06.2004 r., 18
 46. 2004, Wpływ gruzu budowlanego na dostępność wody w glebach miejskich, 5th International Conference "Influence of Anthropogenic Activities of Water Regime of Lowland Territory"15th Slovak-Czech-Polish Scientific Seminar "Physics of Soil Water", Michalovce, Zemplińska Sirava, 25-27.05.2004 r., 2004, 5th International Conference "Influence of Anthropogenic Activities of Water Regime of Lowland Territory"15th Slovak-Czech-Polish Scientific Seminar "Physics of Soil Water", Michalovce, Zempliń
 47. 2004, Wpływ gruzu budowlanego na dostępność wody w glebach miejskich, 5th International Conference "Influence of Anthropogenic Activities of Water Regime of Lowland Territory"15th Slovak-Czech-Polish Scientific Seminar "Physics of Soil Water", Michalovce, Zemplińska Sirava, 25-27.05.2004 r., 2004, 5th International Conference "Influence of Anthropogenic Activities of Water Regime of Lowland Territory"15th Slovak-Czech-Polish Scientific Seminar "Physics of Soil Water", Michalovce, Zempliń
 48. 2003, Wybrane właściwości urbanoziemów. Badania modelowe., Instytut Agrofizyki PAN, 2003, Acta Agrophysica, 81, str. całości 1-90, l. ark. wyd. 6,4
 49. 2003, Wpływ odpadów pobudowlanych oraz cyklicznych zmian temperatury na wybrane właściwości gleby., Działalność Naukowa PAN (wybrane zagadnienia), 2003, 15, 109-110
 50. 2003, Wybrane właściwości urbanoziemów. Badania modelowe., Instytut Agrofizyki PAN, 2003, Acta Agrophysica, 81, str. całości 1-90, l. ark. wyd. 6,4
 51. 2003, The impact of bulding materials and the addition of peat on water retention in model urban soil., Polish Journal of Soil Science, 2003, 36, 2, 1-8
 52. 2003, Zmienność fizyko-chemicznych właściwości gleby w skali pola i gminy., 2003
 53. 2003, Measurement of specific surface area in liquid nitrogen temperature, using sorptomatic 1990 of ec instruments., Centre of Excellence for Applied Physics in Sustainable Agriculture Agrophysics "Physicochemical and Physical Methods of Studies of Soil and Plant Materials. Theory and Practice", 27.11. - 2.12.2003, 32-41
 54. 2003, Effect of rubble addition and cyclic changes of temperature on water properties of soils., Conf. "Water and organic Matter in Anthropogenic soils:Dynamics and Processes", Berlin, 2-4.04.2003, 88
 55. 2003, Influence of building materials and peat on water properties of model urban soils., Conf. "Water and organic Matter in Anthropogenic soils:Dynamics and Processes", Berlin, 2-4.04.2003, 88
 56. 2002, Characteristics of soil-peat-rubble mixtures by mercury intrusion porosimetry., International Agrophysics, 2002, 16, 3, 177-181
 57. 2002, Effect of solid phase wettability on water transport and retention in peat enriched soil affected by freezing/thawing., International Agrophysics, 2002, 16, 2, 103-109
 58. 2002, Effect of acid and alkali treatment on surface areas and adsorption energies of selected minerals., Clays and Clay Minerals, 2002, 50, 5, 771-783
 59. 2001, Zmiana właściwości fizykochemicznych modelowych urbanoziemów w wyniku dodania do nich substancji organicznej., Acta Agrophysica, 2001, 53, 47-55
 60. 2000, Influence of cyclic freezing and heating on porosimetric of model urban soils., Physical Metohods in Agriculture - Approach to Precision and Quality 20(PMA)01, Czech University of Agricultire, Prague, 27-30.08.2001, 2001, 101-105
 61. 2000, Effect of organic mater addition on soil properties., Physical Metohods in Agriculture - Approach to Precision and Quality 20(PMA)01, Czech University of Agricultire, Prague, 27-30.08.2001, 2001, 97-100
 62. 2000, Effect of cyclic changes of temperature on structural properties of model urban soils., International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 92-93
 63. 2000, Effect of peat addition on soil wettability., International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 90-91
 64. 2000, Influence og organic water vapour adsorption on urban soil. (Wpływ dodatku substancji organicznej na adsorpcję pary wodnej na modelowym urbanoziemie)., 14 th Slovensko-Cesko-Polsky seminar "Fizyka vody v pode", Michalovce, Zemplinska Sirava, 23.05.2001, 2001, 153-155
 65. 2000, Mapy powierzchni właściwej gleb ornych Polski., 2000
 66. 2000, Analiza kwasów fenolowych w granulacie keratyno-koro-mocznikowym metodą kapilarnej elektroforezy strefowej., 2000
 67. 2000, Przestrzenna charakterystyka powierzchni właściwej gleb ornych Polski., Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica 33, 2000, str. całości 1-58, l.ark.wyd. 4,1
 68. 2000, Charakterystyka powierzchni właściwej gleb ornych Polski., Acta Agrophysica, 2000, 38, 185-191
 69. 2000, Próba rozdziału kwasów fenolowych zawartych w granulacie keratyno-koro-mocznikowym przy użyciu kapilarnej elektroforezy strefowej., Acta Agrophysica, 2000, 38, 29-35
 70. 2000, Nitrogen adsorption study of the surface properties of the secondary transformed pat-moorsh soils., Acta Agrophysica, 2000, 26, 65-73
 71. 1999, Zmiana niektórych właściwości gleby płowej po 3-letniej uprawie koniczyny czerwonej., 1999
 72. 1999, Właściwości fizykochemiczne wybranych składników gleb miejskich., 1999
 73. 1999, Wpływ ropopochodnych na wielkość powierzchni właściwej gleb wyznaczonej z adsorpcji azotu. The influence of oil derivatives on specific surface area of soils determined from nitrogen adsorption., 1999
 74. 1999, Fizyko-chemiczne właściwości gleby płowej po 3-letniej uprawie koniczyny czerwonej., Acta Agrophysica, 1999, 23, 155-165
 75. 1999, Wpływ materiałów budowlanych na zmianę właściwości fizykochemicznych gleby lessowej z terenu miasta Lublina., Acta Agrophysica, 1999, 23, 7-15
 76. 1998, Charakterystyka właściwości sorpcyjnych wybranych ekstrudatów skrobiowych., 1998
 77. 1998, Zmiana niektórych fizyko-chemicznych właściwości gleby uprawianej konwencjonalnie i ekologicznie., Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 1998, 460, 351-360
 78. 1997, Optymalization of phenolic acids separation conditions by means of capillary zone electrophoresis., Materiały Seminarium Chromatograficznego Nauka-Przemysł, UMCS Lublin 11-14.09.1997, vol.1, 85-86, 1997.
 79. 1997, On the solubility of the PA-6 sorbent in water and salt solution., 1997
X