Kossowski Jan

Kossowski Jan

Print Friendly, PDF & Email

Publikacje pracownika

 1. 2009, Badanie korelacji pomiędzy wybranymi parametrami fizycznymi profilu glebowego i przygruntowej warstwy atmosfery a rozkładem temperatury powierzchni gleby i roślin z wykorzystaniem termografii i danych agrometeorologicznych, 2009
 2. 2008, Badanie korelacji pomiędzy wybranymi parametrami fizycznymi profilu glebowego i przygruntowej warstwy atmosfery a rozkładem temperatury powierzchni gleby i roślin z wykorzystaniem termografii i danych agrometeorologicznych., 2008
 3. 2008, Estimation of daily heat flux into soil on cultivated fields., 2008
 4. 2008, O możliwości i dokładności szacowania strumienia ciepła wnikającego do gleby podczas dnia na podstawie danych meteorologicznych., Acta Agrophysica, 2008, 161, Vol. 12(1), 125-140
 5. 2007, Sumy dzienne promieniowania słonecznego w okresie letnim w Felinie koło Lublina i ich związek z usłonecznieniem i zachmurzeniem., Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 2007, Rocznik XVI, 1(35), 74-84
 6. 2007, O relacji między strumieniem ciepła w glebie a promieniowaniem słonecznym., Acta Agrophysica, 2007, 151, 10(1), 121-135
 7. 2007, Verification of soil heat flux data obtained by use of flux-plates., 2007, 272-275
 8. 2007, Badanie i modelowanie retencji oraz transportu wody i ciepła w ośrodku kapilarno-porowatym., 2007
 9. 2006, Błędy pomiaru strumienia ciepła w glebie za pomocą płytek-strumieniomierzy i metody ich korekty., Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio B: Geographia, Geologia, Mineralogia ET Petrographia, 2006, LXI, 25, 218-226
 10. 2006, Problemy metodyczne pomiaru strumienia ciepła w glebie – weryfikacja danych względem uzyskanych inną metodą w wielodniowym ciągu pomiarowym., Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 2006, XV, 1, 33, 158-167
 11. 2005, Analysis of spatial variability of physico-chemical properties of soil and their potential use in precision agriculture., Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics", 2005, Chapter 1, Physics in Soil Science, 125-130
 12. 2005, Daily sums of heat flux into soil conditoned by the meteorogical factors., Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics", 2005, Chapter 1, Physics in Soil Science, 56
 13. 2005, Problemy metodyczne pomiaru strumienia ciepła w glebie: weryfikacja danych względem uzyskanych inną metodą., Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 2005, XIV, 2, 32, 60-71
 14. 2005, Związek amplitud dobowych temperatury gleby w warstwie przypowierzchniowej z amplitudami temperatury powietrza i innymi elementami meteorologicznymi., Acta Agrophysica, 2005, 117, 5(3), 657-667
 15. 2004, Problemy metodyczne pomiaru strumienia ciepła w glebie: zastosowanie teorii Philipa, Przegląd Naukowy Wydziału Inżynierii i Kształtowania Środowiska SGGW w Warszawie, XIII, 1(28), 78-87
 16. 2004, Zmienność wybranych cech gleby w skali pola i gminy, Roczniki Gleboznawcze, LV, 1, 237-247
 17. 2004, Przestrzenna zmienność fizycznych i chemicznych właściwości gleby w skali pola i gminy, Instytut Agrofizyki PAN, 2004, Acta Agrophysica, 103, 3, str. całości 1-98, l. ark. wyd. 7,0
 18. 2004, Spatial distribution of selected soil physical and chemical properties, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Physics, Chemistry and Biogeochemistry in Soil and Plant Studies", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Physics, Chemistry and Biogeochemistry in Soil and Plant Studies", 145-150
 19. 2004, O związku amplitud dobowych temperatury gleby w warstwie powierzchniowej z amplitudami temperatury powietrza i innymi elementami meteorologicznymi, 2004
 20. 2004, Meteorologiczne uwarunkowania ilości ciepła wnikającego do gleby podczas dnia, 2004
 21. 2003, Wpływ warunków meteorologicznych na strumień ciepła w glebie., Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 2003, Rocznik XII, 1, 26, 114-119
 22. 2003, Szacowanie średnich dobowych wartości temperatury w warstwie ornej gleby na podstawie temperatury powietrza i wilgotności gleby., Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio E: Agricultura, 2003, 58, 69-78
 23. 2003, Zmienność fizyko-chemicznych właściwości gleby w skali pola i gminy., 2003
 24. 2003, Estimation of daily heat flux into soil on the basis meteorological elements combination., 2003
 25. 2002, Relation of daily temperature extremes in top layer of soil with air temperature and soil moisture data., 2002
 26. 2002, Effect of vegetation on soil moisture and microclimate., 2002
 27. 2002, Związek temperatury przypowierzchniowej warstwy gleby z temperaturą powietrza i właściwościami fizycznymi gleby. Relation of topsoil temperature with air temperature and soil physical properties data., Acta Agrophysica, 2002, 78, 75-88
 28. 2001, O związku strumienia ciepła w glebie z elementami meteorologicznymi., Przegląd Naukowy Wydziału Inżynierii i Kształtowania Środowiska SGGW w Warszawie, 2001, 21, 117-121
 29. 2001, Strumień ciepła w glebie wyznaczany wybranymi metodami obliczeniowymi., Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio B: Geographia, Geologia, Mineralogia ET Petrographia, 2001, LV/LVI, 24, 195-202
 30. 2001, Soil moisture and thermal properties state under plant crops., Acta Agrophysica, 2001, 53, 189-200
 31. 2001, O relacji między strumieniem ciepła w glebie a bilansem promieniowania na polu bez roślin i z pokrywą roślinną., Acta Agrophysica, 2001, 45, 117-129
 32. 2001, Effect of plant cover on soil water content and seasonal changes in evapotranspiration., Contributions to Geophysics and Geodesy, 2001, 31/2, 467-476
 33. 2000, Estimation of daily heat flux into soil with meteorological data., 2000
 34. 2000, Spatial variation of soil moisture and sampling strategy., Physical Metohods in Agriculture - Approach to Precision and Quality 20(PMA)01, Czech University of Agricultire, Prague, 27-30.08.2001, 2001, 319-323
 35. 2000, Spatial variation of soil moisture and sampling strategy., International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 243-244
 36. 2000, Effect of plant cover on topsoil moisture and thermal properties., 14 th Slovensko-Cesko-Polsky seminar "Fizyka vody v pode", Michalovce, Zemplinska Sirava, 23.05.2001, 2001,16-20
 37. 2000, Estymacja pola wilgotności gleby przy różnej liczbie próbkowań., 2000
 38. 2000, O relacji między strumieniem ciepła w glebie a promieniowaniem słonecznym i bilansem promieniowania na polach uprawnych., 2000
 39. 2000, Estimation of soil moisture field-some methodical aspect., 2000
 40. 2000, Charakterystyka pola wilgotności gleby przy różnej liczbie próbkowań., Acta Agrophysica, 2000, 38, 127-137
 41. 2000, Bilans promieniowania na polu pszenicy, koniczyny i bez roślin w relacji do całkowitego promieniowania słonecznego. Net radiation over fields of wheat, clover and bare soil in relation to solar radiation., Acta Agrophysica, 2000, 34, 89-100
 42. 1999, Strumień i akumulacja ciepła w glebie podczas dni o różnych warunkach atmosferycznych., 1999
 43. 1999, O relacji między promieniowaniem słonecznym a bilansem promieniowania na polu pszenicy ozimej., 1999
 44. 1999, Differentiation of soil water and air saturation in cultivated fields., 1999
 45. 1999, Differentiation of solar and net radiation relations over wheat field., 1999
 46. 1999, Przebieg dobowy strumienia ciepła w glebie przy różnym jej zagęszczeniu., Klimat Pola Uprawnego Wyd. Naukowe FRNA, 1999, 1, 31-33
 47. 1999, Fizyczne właściwości gleb. Gleboznawstwo. Rozdział V,, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa, 1999, str całości 1-560, l.ark.wyd. 40,0, część autora 96-182, l.ark.wyd. 6,2
 48. 1999, Promieniowanie słoneczne całkowite a bilans pro-mieniowania na polu pszenicy ozimej. Solar and net radiation over winter wheat filed., Acta Agrophysica, 1999, 22, 59-72
 49. 1999, Comparison of soil thermal properties in cultivated fields determined using soil water content measured by two methods., International Agrophysics, 1999, 13, 3, 295-307
 50. 1998, Przebieg dobowy strumienia ciepła w glebie przy różnym jej zagęszczeniu., 1998
 51. 1998, Badania wpływu właściwości fizycznych gleby na strumień ciepła w glebie., 1998
 52. 1997, Średnie dobowe wartości strumienia ciepła w glebie a zmiany jej temperatury na polach uprawnych., 1997
 53. 1997, Estimation of daily heat flux into soil., Proc. Int. Conf. Transport vody, chemikalii a energie v systeme poda-rastlina-atmosfera. Bratislava, Slovakia 13.11.1997, 50-52, 1997.
 54. 1997, Analiza rozkładu przestrzennego właściwości cieplnych gleby otrzymanych w oparciu o dane wilgotności gleby z pomiarów reflektometrycznych (TDR) i grawimetrycznych., 1997
 55. 1997, TDR versus gravimetric values of soil water content for analysis of field soil thermal properties., 1997
X