Studia doktoranckie

Studia doktoranckie

Studia doktoranckie

Print Friendly, PDF & Email

Na podstawie art. 279 ust. 1 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce Studia doktoranckie rozpoczęte przed rokiem akademickim 2019/2020 prowadzi się na zasadach dotychczasowych, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r.

 

 

Od 2019 r. rekrutacja nowych doktorantów jest prowadzona jedynie do Szkół Doktorskich.

 

 

Studia doktoranckie w Instytucie Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN przygotowują do uzyskania stopnia doktora w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo, poprzez prowadzenie badań naukowych i udział w programowych zajęciach.

 

Podczas studiów Doktoranci prowadzą interdyscyplinarne badania podstawowe i aplikacyjne z uwzględnieniem wiedzy z fizyki, fizykochemii i biologii pod opieką doświadczonych pracowników naukowych.
Uczestniczą w zajęciach przewidzianych w programie studiów:
– wykładach z dziedziny podstawowej, agronomii/agrofizyki,
– zajęciach fakultatywnych, w zakresie wybranej tematyki – także w języku angielskim,
– zajęciach kształcących samodzielność i zaangażowanie w społecznej aktywności,  promowaniu nauki.
Przygotowują publikacje, prezentacje wyników na konferencjach i warsztatach.
Podnoszą kwalifikacje na kursach i szkoleniach,
Mogą ubiegać się o stypendia – międzynarodowe i krajowe – projekty dla młodych badaczy a także brać udział w zespołowych badaniach w dużych programach.
Program SD w IA PAN daje możliwość uzyskania maksymalnego wymiaru 45 punktów ECTS.
Absolwent SD w IA PAN posiada podstawy do pracy naukowej, w wysoko wyspecjalizowanych laboratoriach, szkolnictwie wyższym i innych formach kształcenia, a także do własnej aktywności w zakresie komercjalizacji nabytej wiedzy.

X