Dąbek-Szreniawska Małgorzata

Dąbek-Szreniawska Małgorzata

Print Friendly, PDF & Email

Publikacje pracownika

 1. 2012, Zależność pomiędzy zawartością anionów w murszach a procesami oddechowymi drobnoustrojów glebowych, 2012, 81-82
 2. 2009, Mikrobiologiczne i fizyko-chemiczne aspekty struktury i żyzności gleby., Ochrona i Wartość Użytkowa Gleb. Właściwości Fizyczne, Chemiczne i Biologiczne., PAN/Komitet Agrofizyki/Wydawnictwo Naukowe FRNA, Rozdział 2
 3. 2009, Fizyko-chemiczne właściwości gleby pseudobielicowej w uprawie ekologicznej., Zasoby i Kształtowanie Środowiska Rolniczego. Agrofizyczne Metody Badań., 2009, PAN/Komitet Agrofizyki//Wydawnictwo Naukowe FRNA, Rozdział 138173-190
 4. 2009, Współzależności między czynnikami mikrobiologicznymi i fizyko-chemicznymi a strukturą gleby, 2009
 5. 2009, Wpływ składu fazy stałej na równowagi sorpcyjne, mikrostrukturę oraz charakterystyki powierzchniowe materiału glebowego i roślinnego., 2009
 6. 2009, Wpływ sposobu użytkowania i wybranych właściwości fizykochemicznych na aktywność mikrobiologiczną gleby., 2009
 7. 2008, Wpływ składu fazy stałej na równowagi sorpcyjne, mikrostrukturę oraz charakterystyki powierzchniowe materiału glebowego i roślinnego., 2008
 8. 2008, Effects of different management practices on water-stable aggregation and its contribution to N20 emission from a loamy sand orthic luvisol., 2008
 9. 2007, Seasonal changes In labile organic master, mineral nitrogen, and N2O emission in a loamy sand Orthic Luvisol cultivated under three management practices., International Agrophysics, 2007, 21, 2, 127-132
 10. 2007, Wpływ zróżnicowania parametrów środowiska glebowego na uruchamianie związków organicznych oraz na właściwości fizykochemiczne i mikrobiologiczne murszów., 2007
 11. 2007, Wpływ sposobu użytkowania i wybranych właściwości fizykochemicznych na aktywność mikrobiologiczną gleby., 2007
 12. 2006, Methods of measurement of enzymatic mineralization of organic nitrogen, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Selected methodological aspects of soil enzyme activity tests", 17-37
 13. 2006, Wpływ systemu produkcji roślinnej na substancję organiczną oraz aktywność enzymatyczną asparaginazy i ureazy gleby płowej., Acta Agrophysica, 2006, 141, 8(3), 559-568
 14. 2006, Biologiczna aktywność gleb pod roślinami w wybranym płodozmianie., Acta Agrophysica, 2006, 139, 8(1), 275-284
 15. 2006, Aktywność enzymów w procesie amonifikacji w glebie z dodatkiem azotowych substancji organicznych, Acta Agrophysica, 2006,139, 8(1), 23-33
 16. 2006, Aktywność enzymów biorących udział w mineralizacji azotu organicznego w glebie pod różnymi roślinami., Acta Agrophysica, 2006, 135, 7(4), 1035-1041
 17. 2006, Numbers of culturable bacteria in soil under mineral or organic cultivation: comparison of Hattoris ‚FOR’ and standard dilution plate methods., International Agrophysics, 2006, 20, 4, 277-288
 18. 2005, Enzymy biorące udział w mineralizacji azotu organicznego., Instytut Agrofizyki PAN, 2005, Acta Agrophysica, 120, (3), 37-61
 19. 2005, Microbial and biochemical quality indicators of soils in relation to different land use., Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics", 2005, Chapter 5, Physics and Physical Chemistry in Environmental Processes, 370-375
 20. 2005, Wpływ dżdżownic na zmiany ilościowe bakterii i grzybów w glebie o zróżnicowanym poziomie wilgotności., Acta Agrophysica, 2005, 125, 6(1), 273-279
 21. 2004, Biological and physico-chemical properties in the relation to the cultivation system of soil, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Plant Growth in Relation to Soil Physical Conditions", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Plant Growth in Relation to Soil Physical Conditions", 31-47
 22. 2004, Microbiological aspects of soil structure formation, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Plant Growth in Relation to Soil Physical Conditions", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Plant Growth in Relation to Soil Physical Conditions", 14-30
 23. 2004, Liczebność bakterii i aktywność biochemiczna gleby torfowej i murszowej, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio E: Agricultura, 2004, LIX, 4, 2023-2032
 24. 2004, Zależność pomiędzy niektórymi właściwościami powierzchniowymi i fizyko-chemicznymi utworów murszowych a procesami oddechowymi drobnoustrojów glebowych, Acta Agrophysica, 2004, Acta Agrophysica, 106, 3(3), 593-601
 25. 2004, Effect of management practices on soil organic matter, microbial biomass and aggregate stability of Orthic Luvisol, International Agrophysics, 2004, Int. Agrophysics, 18, 4, 311-315
 26. 2004, Zależność pomiędzy właściwościami powierzchniowymi utworów murszowych a ogólną liczbą drobnoustrojów, 2004
 27. 2004, Zależność pomiędzy wybranymi właściwościami chemicznymi utworów murszowych a procesami oddechowymi drobnoustrojów glebowych, 2004
 28. 2003, Wstępne badania mikroflory gleby i koprolitów dżdżownic., Roczniki Gleboznawcze, 2003, LIV, 1/2, 83-87
 29. 2003, Liczebność drobnoustrojów a fizykochemiczna charakterystyka gleby spod zróżnicowanych upraw pszenicy., Roczniki Gleboznawcze, 2003, LIV, 1/2, 23-33
 30. 2002, Charakterystyka mikrobiologiczna wybranych utworów murszowych., 2002
 31. 2002, Wpływ niektórych odpadów organicznych na liczebność i aktywność drobnoustrojów glebowych., 2002
 32. 2002, Kierunki i perspektywy badań mikro-biologicznych gleb i roślin. Directions and perspectives of microbiological research of soils and plants., Acta Agrophysica, 2002, 78, 13-24
 33. 2002, Wpływ różniących się rozpuszczalnością substancji organicznych na liczebność i aktywność drobnoustrojów glebowych., Acta Agrophysica, 2002, 73, 349-356
 34. 2002, Wpływ niektórych odpadów organicznych na liczebność i aktywność drobnoustrojów glebowych. The influence of the organic residues on the number and activity of the soil microorganisms., Acta Agrophysica, 2002, 73, 103-110
 35. 2002, Charakterystyka mikrobiologiczna gleb torfowo-murszowych poddanych osuszaniu i nawilżaniu. Microbiological characteristics of peaty-moorsh soils subjected to drying and wetting., Acta Agrophysica, 2002, 68, 21-28
 36. 2002, Biological and physicochemical changes in Orthic Luvisol in relation to the cultivation system., International Agrophysics, 2002, 16, 1, 15-21
 37. 2001, Wpływ nawożenia azotowego na jakość składowanej pszenicy. 1, Inżynieria Rolnicza, 2001, 13(33), 496-50
 38. 2001, Kształtowanie populacji grup drobnoustrojów biorących udział w przemianach azotu w glebie pod wpływem systemu upraw pszenicy ozimej., Acta Agrophysica, 2001, 48, 47-53
 39. 2000, Number of microorganisms, electrolical conductivity and kind of cultivation of the pseudopodzolic soil., 2000
 40. 2000, Organic matter transformation and water-stable aggregation in a loamy sand orthic luvisol as affected by management practices., 2000
 41. 2000, Microbial number and organic matter changes in pseudopodzolic soil in relation to cultivation., 2000
 42. 2000, Investigations of soil and earthworm casts microflora., International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 173-174
 43. 2000, Współczesne trendy w badaniach mikrobiologicznych gleb i roślin przy wykorzystaniu metod fizycznych., 2000
 44. 2000, Współzależności między nawożeniem, systemem uprawy, wodoodpornością agregatów glebowych a drobnoustrojami., 2000
 45. 2000, WskaĽniki mikrobiologiczne w ocenie żyzności gleby., 2000
 46. 2000, Czynniki mikrobiologiczne a żyzność gleby., Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Problemy ochrony i użytkowania obszarów wiejskich o dużych walorach przyrodniczych. UMCS, 2000, str. całości 1-394, l.ark.wydaw. 28,1, część autora 301-307, l.ark.wyd. 0,5
 47. 2000, Preliminary laboratory investigations of soil and earthworm coprolith microflora., Medical Science Monitor, 6(3), 143, 2000
 48. 2000, Population changes of microbial groups involved in the soil nitrogen cycle in winter wheat cultures., Medical Science Monitor, 6(3), 142, 2000
 49. 2000, Effects of crops cultivated in crop rotation system on biological activity of soil., Medical Science Monitor, 6(3), 142, 2000
 50. 2000, Modifications of bacterial populations in soil dependent on cultivated crops., Medical Science Monitor, 6(3), 142, 2000
 51. 2000, Współzależności między nawożeniem, systemem uprawy, wodoodpornością agregatów glebowych a liczebnością drobnoustrojów., Acta Agrophysica, 2000, 38, 47-57
 52. 2000, Zastosowanie różnych modeli do określania liczby bakterii w glebie., Acta Agrophysica, 2000, 38, 37-46
 53. 1999, Microbial processes during composting of plant material., 1999
 54. 1999, Wpływ sposobu uprawy gleby, uprawianymi roślinami, a liczebnością miroorganizmów cyklu azotowego., 1999
 55. 1999, Wzajemne powiązanie między uprawianymi roślinami, sposobem uprawy gleby a liczebnością bakterii zymogennicznych, oligotroficznych i grzybów., 1999
 56. 1999, Aktywność dehydogenazowa, respiracja i biomasa mikroorganizów pod wpływem uprawy i nawożenia., 1999
 57. 1999, Liczebność i współwystępowanie mikroorganizmów w murszejącej glebie., 1999
 58. 1999, Zmiana niektórych właściwości gleby płowej po 3-letniej uprawie koniczyny czerwonej., 1999
 59. 1999, Sposób interpretacji fizycznej i mikrobiologicznej analizy gleb. Interpretation of physical and microbiological soil analyses., 1999
 60. 1999, Przemiany biologiczne i fizykochemiczne gleby płowej w zależności od jej uprawy. Biological and physicochemical changes in pseudopodzolic soil in relation to cultivation., 1999
 61. 1999, Powiązanie między sposobem nawożenia pszenicy ozimej a liczebnością wybranych mikroorganizmów cyklu azotowego., Acta Agrophysica, 1999, 23, 185-197
 62. 1999, Fizyko-chemiczne właściwości gleby płowej po 3-letniej uprawie koniczyny czerwonej., Acta Agrophysica, 1999, 23, 155-165
 63. 1999, Liczebność drobnoustrojów glebowych, przewodnictwo elektrolityczne gleby i sposób jej uprawy., Acta Agrophysica, 1999, 23, 31-38
 64. 1999, Współzależności między sposobem nawożenia pszenicy ozimej, jej plonami a liczebnością bakterii oligotroficznych, zymogenicznych i grzybów., Acta Agrophysica, 1999, 23, 17-29
 65. 1999, Relation between adsorption of water vapour specific surface area and soil cultivation., Polish Journal of Soil Science, 1999, XXXII, 2, 3-12
 66. 1999, Research of bacteria quantity in the soil stored in variuos thermal conditions., Polish Journal of Soil Science, 1999, XXXII, 1, 71-79
 67. 1998, Zespoły wybranych mikroorganizmów gleby w zależności od sposobu jej uprawy., 1998
 68. 1998, Zmiana niektórych fizyko-chemicznych właściwości gleby uprawianej konwencjonalnie i ekologicznie., Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 1998, 460, 351-360
 69. 1998, Influence of cultivation system on porosity of pseudopodzolic soil., Polish Journal of Soil Science, 1998, XXXI/2, 33-41
 70. 1997, Kształtowanie się mikroflory w czasie kompostowania materiałów roślinnych., 1997
 71. 1997, Aktywność wybranych grup drobnoustrojów w podłożach ogrodniczych., 1997
 72. 1997, Porównanie biologicznych i fizykochemicznych właściwości gleby w różnych systemach upraw., 1997
 73. 1997, Comparison of the biological and physicochemical properties of the soil from ecological and conventional cultivation., 1997
 74. 1997, The Role of Humic Substances in the Ecosystems and in Environmental Protection: Microstructure of Humic- and b-Humic acids from Water and N2 Adsorption., IHSS-Polish Society of Humic Substances Drozd J., Gonet S.S., Senesi N., Weber J., 1997, str. całości 1-999, l.ark.wyd. 71,4, część autora 121-127, l.ark.wyd.0,5
X