Całka Aneta

Całka Aneta

Print Friendly, PDF & Email

Publikacje pracownika

 1. 2013, Wettability of mineral soils, Geoderma, 2013, 20663-69
 2. 2009, Zwilżalność jako czynnik wpływający na stan warstwy powierzchniowej gleby i plonowanie roślin – metody określania zwilżalności gleby., Ochrona i Wartość Użytkowa Gleb. Właściwości Fizyczne, Chemiczne i Biologiczne., 2009, PAN/Komitet Agrofizyki//Wydawnictwo Naukowe FRNA, Rozdział 697-112
 3. 2009, Zwilżalność wybranych gleb organicznych Polski., 2009
 4. 2009, Wpływ składu fazy stałej na równowagi sorpcyjne, mikrostrukturę oraz charakterystyki powierzchniowe materiału glebowego i roślinnego., 2009
 5. 2008, Wpływ składu fazy stałej na równowagi sorpcyjne, mikrostrukturę oraz charakterystyki powierzchniowe materiału glebowego i roślinnego., 2008
 6. 2008, Soil-hydrophobic-reasons of its formation and hydrogeomorphological consequence., 2008
 7. 2007, Wpływ składu fazy stałej na równowagi sorpcyjne, mikrostrukturę oraz charakterystyki powierzchniowe materiału glebowego i roślinnego., 2007
 8. 2006, Magnetic properties of pavement seam materials of urban sites. 5th International Workshop for Young Scietists „BioPhys Spring 2006”., 2006
 9. 2006, Pore structure changes In orthic luvisol In relation to the cultivation system. 5th International Workshop for Young Scietists „BioPhys Spring 2006”., 2006
 10. 2006, Zwilżalność i jej znaczenie w badaniach środowiska., Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Kuratorium Oświaty w Lublinie, 2006, ("Człowiek a środowisko", część III): 95-100
 11. 2006, Zwilżalność fazy stałej jako cecha gleby modyfikująca dostępność składników pokarmowych., Instytut Agrofizyki PAN, 2006, Transfer wiedzy do praktyki rolniczej. Prace doktorantów w ramach projektu "Stypendia dla młodych doktorantów szansą agrorozwoju Lubelszczyzny", 58-60
 12. 2006, Influence of conventional and ecological forming system on granulometric compositionof pseudopodzolic soil., Czech University of Agriculture in Prague, Permitted by Dean Office of Technical Faculty "The Hidden and the Masked in Agricultural and Biological Engineering", 1, 34-37
 13. 2006, Badania embriologiczne chrzanu (Armoracia rusticana Gaertn.)., Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio EEE: Horticultura, 2006, XVI, 47-53
 14. 2005, Water vapour sorption on the meal extrudates., Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics", 2005, Chapter 2, Physics in Plant Science, 223-225
X