Zakład Badań Systemu Gleba-Roślina

Projekty

 1. Projekt Granty NCN, OPUS-19
  Celulozowo-pektynowe hydrożele sieciowane jonami metali dwuwartościowych do immobilizacji drobnoustrojów antagonistycznych
  Numer ID: 486784 Numer: 2019/35/B/NZ9/03537 Okres realizacji: 2021 - 2024
 2. Projekt Akcje COST, Akcje COST
  EPIgenetic mechanisms of Crop Adaptation To Climate cHange
  Numer ID: CA19125 Numer: CA19125 Okres realizacji: 2020 - 2024
 3. Projekt Granty MNiSW, Doktorat wdrożeniowy I - 2019
  Doktorat wdrożeniowy
  Numer ID: 449577 Numer: DWD/3/51/2019 Okres realizacji: 2019 - 2023
 4. Projekt Granty NCN, Miniatura 2
  Właściwości strukturalne związków pektynowych ekstrahowanych z wybranych owoców pestkowych i jagodowych
  Numer ID: 434770 Numer: 2018/02/X/NZ9/03453 Okres realizacji: 2019 - 2020
 5. Projekt Granty NCBiR, ERA-NET CO-FUND SusCrop
  Wykorzystanie interakcji ziemniak-mikrobiom dla rozwoju zrównoważonych strategii hodowlanych i produkcyjnych
  Numer: SUSCROP/I/POTATOMETABIOME/01/2019 Okres realizacji: 2019 - 2022
 6. Projekt Granty NCN, Opus 15
  Czynniki warunkujące zmiany aktywności enzymatycznej oraz funkcjonalną i genetyczną różnorodność mikroorganizmów w profilu glebowym w odniesieniu do zróżnicowanych typów gleb i sposobów ich rolniczego użytkowania
  Numer ID: 410433 Numer: 2018/29/B/NZ9/00982 Okres realizacji: 2019 - 2022
 7. Projekt Granty MNiSW, Doktorat wdrożeniowy - 2018
  Doktorat wdrożeniowy
  Numer ID: 405303 Numer: 0006/DW/2018 /02 Okres realizacji: 2018 - 2022
 8. Projekt Granty NCN, Miniatura 2
  Opracowanie metody symultanicznej analizy różnorodności genetycznej bakterii, grzybów oraz archeonów w glebie poprzez analizę polimorfizmu długości terminalnych fragmentów restrykcyjnych typu Multiplex
  Numer ID: 409031 Numer: 2018/02/X/NZ9/00515 Okres realizacji: 2018 - 2019
 9. Projekt Granty NCBiR, „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG
  Nowe rozwiązania biotechnologiczne w diagnostyce, zwalczaniu i monitoringu kluczowych patogenów grzybowych w ekologicznej uprawie owoców miękkich
  Numer: BIOSTRATEG/344433/16/NCBR/2018 Okres realizacji: 2018 - 2022
 10. Projekt Granty NCBiR, „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG
  Opracowanie technologii innowacyjnych nawozów mineralnych wzbogaconych mikrobiologicznie
  Numer: BIOSTRATEG3/347464/5/NCBR/2017 Okres realizacji: 2018 - 2021
 11. Projekt badawczy, Preludium 13
  Efektywność mechanizmu regulującego odporność pszenicy na toksyczne jony glinu w warunkach suszy glebowej
  Numer ID: 373078 Numer: 2017/25/N/NZ9/01406 Okres realizacji: 2018 - 2020
 12. Projekt Granty NCN, Opus 12
  Zmiany w ekosystemie w wyniku inwazji Reynoutria japonica: powiązanie ilości i chemicznej jakości biomasy roślinnej z właściwościami gleby
  Numer ID: 352655 Numer: 2016/23/B/NZ8/00564 Okres realizacji: 2017 - 2021
 13. Projekt Granty NCN, Opus 11
  Biochemiczne przemiany w glebie związków organicznych azotu zsyntetyzowanych w procesie biologicznej redukcji azotu przez bobik i jego pobieranie przez rośliny następcze
  Numer ID: 330926 Numer: 2016/21/B/NZ9/03588 Okres realizacji: 2017 - 2021
 14. Projekt Granty MNiSW, Premia na Horyzoncie
  Wniosek o przyznanie środków finansowych za uczestnictwo w programie ramowym w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” lub programie „Euratom” (Premia na Horyzoncie) tj. za Dbałość o gleby w celu korzystnej i zrównoważonej produkcji zbóż w Europie
  Numer ID: 329866/PnH/2017 Numer: 329866/PnH/2017 Okres realizacji: 2016 - 2021
 15. Projekt Granty MNiSW, Premia na Horyzoncie
  Wniosek o przyznanie środków finansowych za uczestnictwo w programie ramowym w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” lub programie „Euratom” (Premia na Horyzoncie) tj. Interaktywna ocena jakości gleb w Europie i Chinach w produkcji rolniczej i trwałości środowiska
  Numer ID: 329801/PnH/2016 Numer: 329801/PnH/2016 Okres realizacji: 2016 - 2020
 16. Projekt Akcje COST, Akcje COST
  Payments for Ecosystem services (Forests for Water)
  Numer ID: CA15206 Numer: CA15206 Okres realizacji: 2016 - 2021
 17. Projekt Fundusze Europejskie, Research & Innovation Action
  Soil Care for profitable and sustainable crop production in Europe
  Numer ID: 677407 Numer: H2020-SFS-2014-2015/H2020-SFS-2015-2 Okres realizacji: 2016 - 2021
 18. Projekt Granty NCN, Preludium 8
  Wpływ roślinnych związków biologicznie czynnych na przebieg i intensywność procesu fermentacji metanowej biomasy roślinnej
  Numer ID: 271387 Numer: 2014/15/N/NZ9/01127 Okres realizacji: 2015 - 2019
 19. Projekt Fundusze Europejskie, Horyzont 2020
  Interactive soil quality assessment in Europe and China for agricultural productivity and environmental resilience
  Numer ID: 215 Numer: H2020-H2020-SFS-2014-2 635750 Okres realizacji: 2015 - 2020
 20. Projekt Granty NCN, Sonata
  Występowanie, detekcja oraz charakterystyka molekularna i metaboliczna toksynotwórczych grzybów termoopornych (Neosartorya fischeri i Byssochlamys fulva)
  Numer ID: 184 Numer: 202974 Okres realizacji: 2013 - 2016
X