Profil badawczy

Zakład Badań Systemu Gleba-Roślina

Profil badawczy

Wpływ sposobu użytkowania gleb na ich stan fizyczny oraz wzrost roślin.

Kierownik: prof. dr hab. Jerzy LIPIEC

 

Wpływ właściwości fizycznych gleby i stresów abiotycznych na wzrost i plonowanie wybranych roślin uprawnych.

Kierownik: dr hab. Artur NOSALEWICZ, prof. IA PAN

 

Badanie zróżnicowania genetycznego oraz różnorodności funkcjonalnej mikroorganizmów środowiska glebowego i odpadów organicznych.

Kierownik: prof. dr hab. Magdalena FRĄC

 

Rozwiązania biotechnologiczne dla biogospodarki rolniczej zapewniające recykling, funkcjonalność i zagospodarowanie odpadów owocowo-warzywnych.

Kierownik: prof. dr hab. Magdalena FRĄC

 

W naszych badaniach wykorzystujemy techniki i metody oparte na narzędziach:

  • mikrobiologii (diagnostyka mikrobiologiczna, mikromacierze fenotypowe)
  • biologii molekularnej (PCR, qPCR, RT-PCR, sekwencjonowanie, analiza fragmentów DNA)
  • biochemii (enzymologia, kolorymetria, fluorymetria)
  • biometrycznych (morfologia i topologia części nadziemnych i korzeni roślin, analiza barwna)
  • biofizyki (fluorescencja chlorofilu, charakterystyka spektralna liści)
  • agrofizyki (infiltracja, zwilżalność, rozkład wielkości porów glebowych)
X