Kuczyński Adam

Kuczyński Adam

Print Friendly, PDF & Email

Publications

 1. 2011, Charakterystyka i zastosowania zjawiska biospeckli w badaniach materiałów roślinnych., Acta Agrophysica, 2011, 18(2): 215-224
 2. 2010, Obrazowanie chemiczne ziarniaków zbóż technika makroskopii ramanowskiej, 2010
 3. 2010, Technika mapowania melanin jako metoda oceny skutków obróbki biotechnologicznej tkanki jabłek, 2010
 4. 2009, Modelowanie długości okresu przechowywania jabłek na podstawie parametrów brązowienia miąższu., 2009
 5. 2008, Zastosowania czasowo-rozdzielczej spektrofotometrii UV – VIS do badań uszkodzonych błon i ścian komórkowych miąższu jabłek jako testu aktywności biologicznej i świeżości., 2008
 6. 2007, Wykorzystanie aparatu cyfrowego i skanera dokumentów w ocenie brązowienia miąższu jabłek., 2007
 7. 2007, Modelowanie kinetyki zmian właściwości fizycznych uszkodzonych tkanek jabłek., 2007
 8. 2006, Studia nad dynamiką brązowienia i jej wykorzystaniem w ocenie świeżości miąższu jabłek., Acta Agrophysica Rozprawy i Monografie PL, 2006, (138, (5)): 1-158
 9. 2004, Usprawnienie metody pomiaru jędrności malin w teście pełzania 100 sztuk owoców, 2004
 10. 2004, Wpływ liczby ziarniaków w kłosku na kształt rozkładu statystycznego grubości ziarniaka pszenicy ozimej, 2004
 11. 2004, Techniki spektrofotometrii różnicowej światła rozproszonego UV-VIS wykorzystane do badań próbek biologicznych, 2004
 12. 2004, Wykorzystanie technik biospektroskopii światła odbitego UV-VIS-NIR w ocenie jakości żywności roślinnej, 2004
 13. 2004, Fast separation of phenolic compounds from apples by browning of tissue with the time-course diffus UV reflectance detection, 2004
 14. 2004, Pomiar odporności mechanicznej owoców maliny w teście pełzania, Acta Agrophysica, 2004, Acta Agrophysica, 112, 4(3), 707-713
 15. 2004, Wpływ liczby ziarniaków w kłosku na kształt rozkładu statystycznego grubości ziarna pszenicy ozimej, Acta Agrophysica, 2004, Acta Agrophysica, 112, 4(3), 661-667
 16. 2003, Ocena jędrności przechowywanych jabłek przy zastosowaniu statystycznej metody redukcji wymiarów w modelu., Acta Agrophysica, 2003, 98, 2(4), 787-802
 17. 2003, Exploring reflectance spectra of apple slices and their relation to active phenolic compounds., Polish Journal of Food and Nutrition Sciences, 2003, 12/53, 1, 151-158
 18. 2002, Zastosowanie teorii rozpraszania Kubelki-Munka w badaniach właściwości optycznych tkanki roślinnej., 2002
 19. 2002, Ocena jędrności jabłek przechowywanych chłodniczo przy zastosowaniu statystycznej metody redukcji wymiarów w modelu., 2002
 20. 2001, Badania widm fluorescencyjnych miąższu jabłek., Acta Agrophysica, 2001, 58, 97-104
 21. 2000, Usprawnienie metody pomiaru barwy pszenicy twardej., Inżynieria Rolnicza, 2000, 9, 147-154
 22. 2000, Badania nad metodą spektrofotometrycznego pomiaru barwy pszenicy i produktów z T. DURUM., 2000
 23. 2000, Metoda oceny barwy semoliny otrzymanej z wybranych linii pszenicy twardej (triticum durum desf.)., Acta Agrophysica, 2000, 37, 105-112
 24. 2000, Metoda spektrofotometrycznego opisu barwy skórki owocu jabłoni charakterystycznej dla odmiany., Acta Agrophysica, 2000, 37, 95-104
 25. 2000, Metoda oceny barwy semoliny wybranych linii Triticum durum Desf.., 2000
 26. 2000, Badania zmienności potencjału redoks i widma reemisji światła uv świeżo uszkodzonego miąższu jabłek wybranych odmian., 2000
 27. 2000, Spektrofotometryczny opis zmienności barwy skórki odmian jabłek., 2000
 28. 2000, Wykorzystanie zmienności parametrów mechanicznych i optycznych ciętego miąższu do charakterystyki odmian jabłek., 2000
 29. 1999, Redox potential in the tissue of cold-stored apples as an indicator of enzymatic activity and browning., Acta Horticulture, 1999, 485, 231-237
 30. 1998, Fizyczne metody badań polifenolo uczestniczących w ciemnieniu enzymatycznym miąższu jabłek., 1998
 31. 1997, Spectrophotometric method for sediment concentration measurement in river waters., 1997
 32. 1997, Redox potential of cold stored apple tissue as an indicator of enzymatic activity and browning., 1997
 33. 1997, Quantitative UV-VIS diffuse reflectance spectrophotometry for the measurements of the enzymatic browning of apple tissue., 1997
 34. 1997, Susceptability to browning of apple cultivars physical properties and phenolic composition of tissue., 1997
 35. 1997, Ocena jakości jabłka za pomocą spektrofotometrii odbiciowej w zakresie ultrafioletu., 1997
 36. 1997, Zastosowanie spektroskopii odbiciowej w zakresie światła ultrafioletowego, widzialnego i podczerwieni w badaniach agrofizycznych., Materiały IX Szkoły nt.: Fizyka z elementami agrofizyki. Agrofizyczne metody badań, ich znaczenie i upowszechnianie, Lublin 18-19.09.1997, 53-54, 1997.
X