Matyka-Sarzyńska Dorota

Matyka-Sarzyńska Dorota

Print Friendly, PDF & Email

Publications

 1. 2007, Wpływ zróżnicowania parametrów środowiska glebowego na uruchamianie związków organicznych oraz na właściwości fizykochemiczne i mikrobiologiczne murszów., 2007
 2. 2006, Effect of sulphate on release of humic acids obtained from mucks at different stage of secondary transformation., 6th International Conference - Influence of Anthropogenic Activities of Water Regime of Lowland Territory - 16th Slovak-Czech-Polish Scientific Seminar "Physics of Soil Aater". Michalovce, Vinianske Jazer, 06-08.06.2006r., Michalovce, Vinianske Jazer, 06-08.06.2006r.
 3. 2006, Wpływ temperatury na uruchamianie substancji organicznych z murszu., Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego "Właściwości Fizyczne i Chemiczne Gleb Organicznych", 2006, 33-39
 4. 2006, Peptyzacja kwasów huminowych pochodzących z murszy przy różnych stężeniach jonów fosforanowych., Acta Agrophysica, 2006, 139, 8(1), 181-189
 5. 2006, Effect of acid treatment and alkali treatment on nanopore properties of selected minerals. 2006, Clays and Clay Minerals, Clays and Clay Minerals, Vol. 54, No. 2, 220-229
 6. 2005, Optica properties of alkaline extracts of secondary transformed muck., Polish Journal of Soil Science, 2005, XXXVIII, 1, 41-49
 7. 2005, Empirical equation to describe the effect of pH on organic matter releasefrom mucks., International Agrophysics, 2005, 19, 4, 323-328
 8. 2005, Impact of the degree of secondary transformation on acid-base properties of organic compounds in mucks., Geoderma, 2005, 127, 80-90
 9. 2005, Właściwości fizykochemiczne utworów murszowych o różnym stopniu wtórnego przeobrażenia., Instytut Agrofizyki PAN, 2005, Acta Agrophysica, 123, (6), str. całości 1-83, l. ark. wyd. 5,9
 10. 2005, Dissolved organic matter of mucks and its optical properties., Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics", 2005, Chapter 5, Physics and Physical Chemistry in Environmental Processes, 423-424
 11. 2004, Zależność pomiędzy właściwościami powierzchniowymi utworów murszowych a ogólną liczbą drobnoustrojów, 2004
 12. 2004, Zależność pomiędzy wybranymi właściwościami chemicznymi utworów murszowych a procesami oddechowymi drobnoustrojów glebowych, 2004
 13. 2004, Liczba humifikacji i współczynnik chłonności wodnej wskaźnikami stopnia zmurszenia, 2004
 14. 2004, Wpływ wstępnego przygotowania próbek murszów na adsorpcję azotu i powierzchnię właściwą, 2004
 15. 2004, Wpływ wybranych czynników fizycznych i chemicznych na uruchomienie związków organicznych z utworów murszowych, 2004
 16. 2004, Elektrochemiczna charakterystyka substancji organicznej uwolnionej z murszy podczas procesu alkalizacji, Metody Badań Substancji Humusowych Ekosystemów Wodnych i Lądowych Akademia Rolnicza w Szczecinie, 2004, Metody Badań Substancji Humusowych Ekosystemów Wodnych i Lądowych Akademia Rolnicza w Szczecinie, 125-129
 17. 2004, Dissolved organic matter in phosphate fertilized peats (model studies). Advance in standardization of soil physical methods, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r., 2004, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r. - poster
 18. 2004, Dissolved soil organic matter and its estimation, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Basic Problems of Agrophysics", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Basic Problems of Agrophysics", 88-93
 19. 2004, Effect of phosphate on mobility of organic matter from mucks, AgEng 2004 Conference Engineering the Future, Leuven, Belgia, 12-16.09.2004 r., 2004, AgEng 2004 Conference Engineering the Future, Leuven, Belgia, 12-16.09.2004 r., 82-83
 20. 2004, Dissolved organic matter in phosphate fertilized mucks, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Modern Physical and Physicochemical Methods and Their Applications in Agroecological Research", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Modern Physical and Physicochemical Methods and Their Applications in Agroecological Research", 110-115
 21. 2004, Effect of phosphate on release of humic substances from mucks at different stage of secondary transformation. 2004, EUROSOI, 2004
 22. 2004, Specific surface area of mucks determined from water vapour and nitrogen adsorption data, Miżnarodnaj Nawukowaj Kanfieriencyi, "Natural Environment of Polesie: Peculiarities and Prospects of Development", Briest, Białoruś, 16-19.06.2004 r., 2004, Miżnarodnaj Nawukowaj Kanfieriencyi, "Natural Environment of Polesie: Peculiarities and Prospects of Development", Briest, Białoruś, 16-19.06.2004 r., 18
 23. 2004, Effect of secondary transformation of mucks on the properties of their chemical compounds, 2004
 24. 2004, Chemical degradation of mucks – effect of pH on dissolved organic matter release, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Physics, Chemistry and Biogeochemistry in Soil and Plant Studies", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Physics, Chemistry and Biogeochemistry in Soil and Plant Studies", 106-108
 25. 2004, Description of variable charge from back titration data, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Physics, Chemistry and Biogeochemistry in Soil and Plant Studies", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Physics, Chemistry and Biogeochemistry in Soil and Plant Studies", 67-70
 26. 2004, Wybrane właściwości wodne utworów murszowych, 5th International Conference "Influence of Anthropogenic Activities of Water Regime of Lowland Territory"15th Slovak-Czech-Polish Scientific Seminar "Physics of Soil Water", Michalovce, Zemplińska Sirava, 25-27.05.2004 r., 2004, 5th International Conference "Influence of Anthropogenic Activities of Water Regime of Lowland Territory"15th Slovak-Czech-Polish Scientific Seminar "Physics of Soil Water", Michalovce, Zempliń
 27. 2004, Wybrane właściwości wodne utworów murszowych, 5th International Conference "Influence of Anthropogenic Activities of Water Regime of Lowland Territory"15th Slovak-Czech-Polish Scientific Seminar "Physics of Soil Water", Michalovce, Zemplińska Sirava, 25-27.05.2004 r., 2004, 5th International Conference "Influence of Anthropogenic Activities of Water Regime of Lowland Territory"15th Slovak-Czech-Polish Scientific Seminar "Physics of Soil Water", Michalovce, Zempliń
 28. 2004, Zależność pomiędzy niektórymi właściwościami powierzchniowymi i fizyko-chemicznymi utworów murszowych a procesami oddechowymi drobnoustrojów glebowych, Acta Agrophysica, 2004, Acta Agrophysica, 106, 3(3), 593-601
 29. 2004, Przydatność liczby humifikacji do oceny stopnia zmurszenia w porównaniu ze wskaźnikiem chłonności wodnej na tle wybranych właściwości fizykochemicznych murszy, Acta Agrophysica, 2004, Acta Agrophysica, 106, 3(3), 553-563
 30. 2004, Specific surface area of Lublin Polesie mucks determined from water vapour and nitrogen adsorption data, International Agrophysics, 2004, Int. Agrophysics, 18, 4, 363-368
 31. 2003, Uruchamianie związków organicznych z murszów pod wpływem odczynu, temperatury i składu chemicznego roztworu glebowego., Działalność Naukowa PAN (wybrane zagadnienia), 2003, 16, 100-102
 32. 2003, Badanie elektrochemicznych właściwości murszy metodą miareczkowania potencjometrycznego., Acta Agrophysica, 2003, 97, 2(3), 611-618
 33. 2003, Relation between the water capacity index and selected surface properties of peat-muck soils., Polish Journal of Soil Science, 2003, 36, 1, 1-11
 34. 2003, Disolved soil organic matter and its estimation., Centre of Excellence for Applied Physics in Sustainable Agriculture Agrophysics "Physicochemical and Physical Methods of Studies of Soil and Plant Materials. Theory and Practice", 27.11. - 2.12.2003, 49-56
 35. 2002, Investigation of iron status in Terric Histosols., International Agrophysics, 2002, 16, 2, 133-137
 36. 2002, Metodyczne aspekty wyznaczania powierzchni właściwej utworów murszowych., 2002
 37. 2002, Wpływ temperatury na ruchliwość anionów w wybranych murszach., 2002
 38. 2002, Metodyczne aspekty wyznaczania powierzchni właściwej utworów murszowych z izoterm sorpcji pary wodnej. Methodical aspects of determining the specific surface area of peat-muck soils by use of water sorption data., Acta Agrophysica, 2002, 68, 205-214
 39. 2002, Wpływ temperatury na ruchliwość anionów w wybranych murszach. Effect of temperature on anions mobility in mucks., Acta Agrophysica, 2002, 68, 131-139
 40. 2002, Zawartość żelaza w wybranych utworach murszowych. Iron content in selected mucks., Acta Agrophysica, 2002, 68, 123-129
 41. 2001, Przebieg procesów sorpcji i desorpcji pary wodnej na utworach murszowych wytworzonych z torfów niskich., Acta Agrophysica, 2001, 53, 117-123
 42. 2000, Iron status of selected peat-moorsh soils as assessed by magnetic susceptibility and Moessbauer spectroscopy., Physical Metohods in Agriculture - Approach to Precision and Quality 20(PMA)01, Czech University of Agricultire, Prague, 27-30.08.2001, 2001, 300-303
 43. 2000, Physicochemical aspect of post-bog soils transformation., Millennium Wetland Event, Quebec, Canada, 6-12.08.2000, 483, 2000
 44. 2000, Relation between the water capacity index and selected surface properties of peat-moorsh soils., International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 207
 45. 2000, Iron status of selected peat-moorsh soils of different secondary transformation states as assessed by magnetic susceptibility and Moessbauer spectroscopy., International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 155-156
 46. 2000, Relation between the water capacity index and selected surface properties of peat-moorsh soils., International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 153-154
 47. 2000, Strength characteristics and dilatancy of food powders., International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 106-107
 48. 2000, Water vapour sorption on peat-moorsh soils-histeresis loop. (Sorpcja wody na glebach torfowo-murszowych – pętla histerezy)., 14 th Slovensko-Cesko-Polsky seminar "Fizyka vody v pode", Michalovce, Zemplinska Sirava, 23.05.2001, 2001, 166-167
 49. 2000, Przestrzenna charakterystyka powierzchni właściwej gleb ornych Polski., Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica 33, 2000, str. całości 1-58, l.ark.wyd. 4,1
 50. 2000, Charakterystyka powierzchni właściwej gleb ornych Polski., Acta Agrophysica, 2000, 38, 185-191
 51. 2000, Ocena zawartości utlenialnej frakcji węgla w glebach torfowo-murszowych o różnym stopniu wtórnych przeobrażeń., Acta Agrophysica, 2000, 38, 149-156
 52. 2000, Kinetics of organic matter release at two temperatures from selected peat materials at different state of secondary transformation., Acta Agrophysica, 2000, 26, 59-64
 53. 2000, Variable surface charge of selected peat materials as determined from back titration., Acta Agrophysica, 2000, 26, 51-58
 54. 2000, Effect of secondary transformation state of peaty-moorsh soils on adsorption isotherm of water vapour., Acta Agrophysica, 2000, 26, 41-49
 55. 2000, Mapy powierzchni właściwej gleb ornych Polski., 2000
 56. 2000, Ocena zawartości utlenialnej frakcji węgla w glebach torfowo-murszowych o różnym stopniu zmurszenia., 2000
 57. 1999, Wpływ ropopochodnych na wielkość powierzchni właściwej gleb wyznaczonej z adsorpcji azotu. The influence of oil derivatives on specific surface area of soils determined from nitrogen adsorption., 1999
 58. 1999, Wpływ temperatury na kinetykę uwalniania substancjiorganicznej z wybranych utworów torfowych. Kinetics of organic matter dissolving at different temperatures from some peat material., 1999
 59. 1999, Wpływ stopnia zmurszenia na powierzchnię właściwą wybranych gleb torfowo-murszowych oraz ich monojonowych form., Acta Agrophysica, 1999, 23, 79-86
 60. 1999, Ocena wpływu odwodnienia na zmiany powierzchni właściwej utworów pochodzenia torfowego., 1999
 61. 1997, Zeolity., Pasze Przemysłowe, 1997, VI, 4, 6-7.
 62. 1997, Comparison of receding contact angles and solid surface free energy components of modified kaolin from thin- layer wicking technique and sessile drop method., Polish Journal of Soil Science, 1997, vol. 30, 1, 45-52
X