Wyczółkowski Andrzej

Wyczółkowski Andrzej

Print Friendly, PDF & Email

Publications

 1. 2009, Aktywność biologiczna gleby ze stanowiska archeologicznego nr 4 w Biskupinie., Archeological Museum in Biskupin, 2009, "Stan i perspektywy zachowania drewna biskupińskiego", 273-297
 2. 2009, Ocena pozostałości środków chemicznych (regulatorów wzrostu i dojrzewania) na nasionach rzepaku za pomocą analiz mikrobiologicznych., 2009
 3. 2009, Wpływ sposobu użytkowania i wybranych właściwości fizykochemicznych na aktywność mikrobiologiczną gleby., 2009
 4. 2008, Aktywność biologiczna gleb pyłowych i piaszczystych jako wskaźnik zmian zachodzących pod wpływem zróżnicowanego użytkowania ze szczególnym uwzględnieniem zabiegów renaturyzacyjnych., 2008
 5. 2008, Wpływ zróżnicowanego użytkowania gleb wytworzonych z lessu na aktywność respiracyjna i dehydrogenaz., Acta Agrophysica, 2008, 163, Vol.12(3), 801-811
 6. 2007, Ability of an orchard soil to denitrification., 2007
 7. 2007, Aktywność biologiczna gleb wytworzonych z lessu jako wskaźnik zmian zachodzących pod wpływem zróżnicowanego użytkowania., 2007
 8. 2007, Wpływ sposobu użytkowania i wybranych właściwości fizykochemicznych na aktywność mikrobiologiczną gleby., 2007
 9. 2006, Methods of enzymatic cellulose hydrolysis measurement., Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Selected methodological aspects of soil enzyme activity tests", 50-58
 10. 2006, Methods of measurement of enzymatic mineralization of organic nitrogen, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Selected methodological aspects of soil enzyme activity tests", 17-37
 11. 2006, Quality in environmental microbiological tests., Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Selected methodological aspects of soil enzyme activity tests", 5-11
 12. 2006, Biologiczna aktywność gleb pod roślinami w wybranym płodozmianie., Acta Agrophysica, 2006, 139, 8(1), 275-284
 13. 2006, Aktywność enzymów w procesie amonifikacji w glebie z dodatkiem azotowych substancji organicznych, Acta Agrophysica, 2006,139, 8(1), 23-33
 14. 2006, Aktywność enzymów biorących udział w mineralizacji azotu organicznego w glebie pod różnymi roślinami., Acta Agrophysica, 2006, 135, 7(4), 1035-1041
 15. 2005, Enzymy biorące udział w hydrolizie celulozy., Instytut Agrofizyki PAN, 2005, Acta Agrophysica, 120, (3), 27-36
 16. 2005, Wpływ dżdżownic na zmiany ilościowe bakterii i grzybów w glebie o zróżnicowanym poziomie wilgotności., Acta Agrophysica, 2005, 125, 6(1), 273-279
 17. 2004, Zależność pomiędzy niektórymi właściwościami powierzchniowymi i fizyko-chemicznymi utworów murszowych a procesami oddechowymi drobnoustrojów glebowych, Acta Agrophysica, 2004, Acta Agrophysica, 106, 3(3), 593-601
 18. 2004, Zależność pomiędzy właściwościami powierzchniowymi utworów murszowych a ogólną liczbą drobnoustrojów, 2004
 19. 2004, Zależność pomiędzy wybranymi właściwościami chemicznymi utworów murszowych a procesami oddechowymi drobnoustrojów glebowych, 2004
 20. 2003, Wstępne badania mikroflory gleby i koprolitów dżdżownic., Roczniki Gleboznawcze, 2003, LIV, 1/2, 83-87
 21. 2003, Liczebność drobnoustrojów a fizykochemiczna charakterystyka gleby spod zróżnicowanych upraw pszenicy., Roczniki Gleboznawcze, 2003, LIV, 1/2, 23-33
 22. 2002, Badania liczebności mikroorganizmów w glebie torfowo-murszowej o różnym stopniu zmurszenia., 2002
 23. 2002, Charakterystyka mikrobiologiczna wybranych utworów murszowych., 2002
 24. 2002, Wpływ niektórych odpadów organicznych na liczebność i aktywność drobnoustrojów glebowych., 2002
 25. 2002, Określenie liczebności mikroorganizmów w glebie torfowo-murszowej o różnym stopniu zmurszenia. Determination of number of microorganisms in the peat-muck soil at different stages of peat-earth forming process., Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio E: Agricultura, 2002, LVII (57), 93-98
 26. 2002, Wpływ różniących się rozpuszczalnością substancji organicznych na liczebność i aktywność drobnoustrojów glebowych., Acta Agrophysica, 2002, 73, 349-356
 27. 2002, Wpływ niektórych odpadów organicznych na liczebność i aktywność drobnoustrojów glebowych. The influence of the organic residues on the number and activity of the soil microorganisms., Acta Agrophysica, 2002, 73, 103-110
 28. 2002, Biological and physicochemical changes in Orthic Luvisol in relation to the cultivation system., International Agrophysics, 2002, 16, 1, 15-21
 29. 2001, Wstępne badania nad mikroflorą gleby i koprolitów dżdżownic w warunkach laboratoryjnych., Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie, 2001, 372, z.75
 30. 2001, Kształtowanie populacji grup drobnoustrojów biorących udział w przemianach azotu w glebie pod wpływem systemu upraw pszenicy ozimej., Acta Agrophysica, 2001, 48, 47-53
 31. 2000, Microbial number and organic matter changes in pseudopodzolic soil in relation to cultivation., 2000
 32. 2000, Investigations of soil and earthworm casts microflora., International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 173-174
 33. 2000, Problem of mediums selectivity in microbiological measurements., International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 37-38
 34. 2000, Wstępne badania nad mikroflorą gleby i koprolitów dżdżownic w warunkach laboratoryjnych., 2000
 35. 2000, Wpływ procesu murszenia na liczebność mikroorganizmów glebowych., 2000
 36. 2000, Współzależności między nawożeniem, systemem uprawy, wodoodpornością agregatów glebowych a drobnoustrojami., 2000
 37. 2000, Preliminary laboratory investigations of soil and earthworm coprolith microflora., Medical Science Monitor, 6(3), 143, 2000
 38. 2000, Population changes of microbial groups involved in the soil nitrogen cycle in winter wheat cultures., Medical Science Monitor, 6(3), 142, 2000
 39. 2000, Effects of crops cultivated in crop rotation system on biological activity of soil., Medical Science Monitor, 6(3), 142, 2000
 40. 2000, Modifications of bacterial populations in soil dependent on cultivated crops., Medical Science Monitor, 6(3), 142, 2000
 41. 2000, Współzależności między nawożeniem, systemem uprawy, wodoodpornością agregatów glebowych a liczebnością drobnoustrojów., Acta Agrophysica, 2000, 38, 47-57
 42. 2000, ODR modifications by the storing conditions of soil samples., Acta Agrophysica, 2000, 35, 15-22
 43. 1999, Microbial processes during composting of plant material., 1999
 44. 1999, Wpływ sposobu uprawy gleby, uprawianymi roślinami, a liczebnością miroorganizmów cyklu azotowego., 1999
 45. 1999, Wzajemne powiązanie między uprawianymi roślinami, sposobem uprawy gleby a liczebnością bakterii zymogennicznych, oligotroficznych i grzybów., 1999
 46. 1999, Aktywność dehydogenazowa, respiracja i biomasa mikroorganizów pod wpływem uprawy i nawożenia., 1999
 47. 1999, Liczebność i współwystępowanie mikroorganizmów w murszejącej glebie., 1999
 48. 1999, Porównanie wyników ogólnej liczebności mikroorganizmów glebowych w zależności od pożywki użytej do wysiewów., 1999
 49. 1999, Przemiany biologiczne i fizykochemiczne gleby płowej w zależności od jej uprawy. Biological and physicochemical changes in pseudopodzolic soil in relation to cultivation., 1999
 50. 1999, Wpływ sposobu przechowywania próbki glebowej na ODR. Influence of soil samples storage on ODR., 1999
 51. 1999, Powiązanie między sposobem nawożenia pszenicy ozimej a liczebnością wybranych mikroorganizmów cyklu azotowego., Acta Agrophysica, 1999, 23, 185-197
 52. 1999, Współzależności między sposobem nawożenia pszenicy ozimej, jej plonami a liczebnością bakterii oligotroficznych, zymogenicznych i grzybów., Acta Agrophysica, 1999, 23, 17-29
 53. 1998, Zespoły wybranych mikroorganizmów gleby w zależności od sposobu jej uprawy., 1998
 54. 1998, Zmiana niektórych fizyko-chemicznych właściwości gleby uprawianej konwencjonalnie i ekologicznie., Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 1998, 460, 351-360
 55. 1997, Kształtowanie się mikroflory w czasie kompostowania materiałów roślinnych., 1997
 56. 1997, Aktywność wybranych grup drobnoustrojów w podłożach ogrodniczych., 1997
 57. 1997, Porównanie biologicznych i fizykochemicznych właściwości gleby w różnych systemach upraw., 1997
 58. 1997, Comparison of the biological and physicochemical properties of the soil from ecological and conventional cultivation., 1997
X