Wyczółkowski Andrzej

Wyczółkowski Andrzej

Print Friendly, PDF & Email

Publications

 1. 2009, Ocena pozostałości środków chemicznych (regulatorów wzrostu i dojrzewania) na nasionach rzepaku za pomocą analiz mikrobiologicznych., 2009
 2. 2009, Aktywność biologiczna gleby ze stanowiska archeologicznego nr 4 w Biskupinie., Archeological Museum in Biskupin, 2009, "Stan i perspektywy zachowania drewna biskupińskiego", 273-297
 3. 2009, Wpływ sposobu użytkowania i wybranych właściwości fizykochemicznych na aktywność mikrobiologiczną gleby., 2009
 4. 2008, Wpływ zróżnicowanego użytkowania gleb wytworzonych z lessu na aktywność respiracyjna i dehydrogenaz., Acta Agrophysica, 2008, 163, Vol.12(3), 801-811
 5. 2008, Aktywność biologiczna gleb pyłowych i piaszczystych jako wskaźnik zmian zachodzących pod wpływem zróżnicowanego użytkowania ze szczególnym uwzględnieniem zabiegów renaturyzacyjnych., 2008
 6. 2007, Wpływ sposobu użytkowania i wybranych właściwości fizykochemicznych na aktywność mikrobiologiczną gleby., 2007
 7. 2007, Aktywność biologiczna gleb wytworzonych z lessu jako wskaźnik zmian zachodzących pod wpływem zróżnicowanego użytkowania., 2007
 8. 2007, Ability of an orchard soil to denitrification., 2007
 9. 2006, Quality in environmental microbiological tests., Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Selected methodological aspects of soil enzyme activity tests", 5-11
 10. 2006, Methods of measurement of enzymatic mineralization of organic nitrogen, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Selected methodological aspects of soil enzyme activity tests", 17-37
 11. 2006, Methods of enzymatic cellulose hydrolysis measurement., Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Selected methodological aspects of soil enzyme activity tests", 50-58
 12. 2006, Aktywność enzymów biorących udział w mineralizacji azotu organicznego w glebie pod różnymi roślinami., Acta Agrophysica, 2006, 135, 7(4), 1035-1041
 13. 2006, Aktywność enzymów w procesie amonifikacji w glebie z dodatkiem azotowych substancji organicznych, Acta Agrophysica, 2006,139, 8(1), 23-33
 14. 2006, Biologiczna aktywność gleb pod roślinami w wybranym płodozmianie., Acta Agrophysica, 2006, 139, 8(1), 275-284
 15. 2005, Enzymy biorące udział w hydrolizie celulozy., Instytut Agrofizyki PAN, 2005, Acta Agrophysica, 120, (3), 27-36
 16. 2005, Wpływ dżdżownic na zmiany ilościowe bakterii i grzybów w glebie o zróżnicowanym poziomie wilgotności., Acta Agrophysica, 2005, 125, 6(1), 273-279
 17. 2004, Zależność pomiędzy niektórymi właściwościami powierzchniowymi i fizyko-chemicznymi utworów murszowych a procesami oddechowymi drobnoustrojów glebowych, Acta Agrophysica, 2004, Acta Agrophysica, 106, 3(3), 593-601
 18. 2004, Zależność pomiędzy wybranymi właściwościami chemicznymi utworów murszowych a procesami oddechowymi drobnoustrojów glebowych, 2004
 19. 2004, Zależność pomiędzy właściwościami powierzchniowymi utworów murszowych a ogólną liczbą drobnoustrojów, 2004
 20. 2003, Liczebność drobnoustrojów a fizykochemiczna charakterystyka gleby spod zróżnicowanych upraw pszenicy., Roczniki Gleboznawcze, 2003, LIV, 1/2, 23-33
 21. 2003, Wstępne badania mikroflory gleby i koprolitów dżdżownic., Roczniki Gleboznawcze, 2003, LIV, 1/2, 83-87
 22. 2002, Biological and physicochemical changes in Orthic Luvisol in relation to the cultivation system., International Agrophysics, 2002, 16, 1, 15-21
 23. 2002, Wpływ niektórych odpadów organicznych na liczebność i aktywność drobnoustrojów glebowych. The influence of the organic residues on the number and activity of the soil microorganisms., Acta Agrophysica, 2002, 73, 103-110
 24. 2002, Wpływ różniących się rozpuszczalnością substancji organicznych na liczebność i aktywność drobnoustrojów glebowych., Acta Agrophysica, 2002, 73, 349-356
 25. 2002, Określenie liczebności mikroorganizmów w glebie torfowo-murszowej o różnym stopniu zmurszenia. Determination of number of microorganisms in the peat-muck soil at different stages of peat-earth forming process., Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio E: Agricultura, 2002, LVII (57), 93-98
 26. 2002, Wpływ niektórych odpadów organicznych na liczebność i aktywność drobnoustrojów glebowych., 2002
 27. 2002, Charakterystyka mikrobiologiczna wybranych utworów murszowych., 2002
 28. 2002, Badania liczebności mikroorganizmów w glebie torfowo-murszowej o różnym stopniu zmurszenia., 2002
 29. 2001, Kształtowanie populacji grup drobnoustrojów biorących udział w przemianach azotu w glebie pod wpływem systemu upraw pszenicy ozimej., Acta Agrophysica, 2001, 48, 47-53
 30. 2001, Wstępne badania nad mikroflorą gleby i koprolitów dżdżownic w warunkach laboratoryjnych., Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie, 2001, 372, z.75
 31. 2000, ODR modifications by the storing conditions of soil samples., Acta Agrophysica, 2000, 35, 15-22
 32. 2000, Współzależności między nawożeniem, systemem uprawy, wodoodpornością agregatów glebowych a liczebnością drobnoustrojów., Acta Agrophysica, 2000, 38, 47-57
 33. 2000, Modifications of bacterial populations in soil dependent on cultivated crops., Medical Science Monitor, 6(3), 142, 2000
 34. 2000, Effects of crops cultivated in crop rotation system on biological activity of soil., Medical Science Monitor, 6(3), 142, 2000
 35. 2000, Population changes of microbial groups involved in the soil nitrogen cycle in winter wheat cultures., Medical Science Monitor, 6(3), 142, 2000
 36. 2000, Preliminary laboratory investigations of soil and earthworm coprolith microflora., Medical Science Monitor, 6(3), 143, 2000
 37. 2000, Microbial number and organic matter changes in pseudopodzolic soil in relation to cultivation., 2000
 38. 2000, Investigations of soil and earthworm casts microflora., International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 173-174
 39. 2000, Problem of mediums selectivity in microbiological measurements., International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 37-38
 40. 2000, Wpływ procesu murszenia na liczebność mikroorganizmów glebowych., 2000
 41. 2000, Współzależności między nawożeniem, systemem uprawy, wodoodpornością agregatów glebowych a drobnoustrojami., 2000
 42. 2000, Wstępne badania nad mikroflorą gleby i koprolitów dżdżownic w warunkach laboratoryjnych., 2000
 43. 1999, Współzależności między sposobem nawożenia pszenicy ozimej, jej plonami a liczebnością bakterii oligotroficznych, zymogenicznych i grzybów., Acta Agrophysica, 1999, 23, 17-29
 44. 1999, Powiązanie między sposobem nawożenia pszenicy ozimej a liczebnością wybranych mikroorganizmów cyklu azotowego., Acta Agrophysica, 1999, 23, 185-197
 45. 1999, Wpływ sposobu uprawy gleby, uprawianymi roślinami, a liczebnością miroorganizmów cyklu azotowego., 1999
 46. 1999, Wzajemne powiązanie między uprawianymi roślinami, sposobem uprawy gleby a liczebnością bakterii zymogennicznych, oligotroficznych i grzybów., 1999
 47. 1999, Aktywność dehydogenazowa, respiracja i biomasa mikroorganizów pod wpływem uprawy i nawożenia., 1999
 48. 1999, Liczebność i współwystępowanie mikroorganizmów w murszejącej glebie., 1999
 49. 1999, Porównanie wyników ogólnej liczebności mikroorganizmów glebowych w zależności od pożywki użytej do wysiewów., 1999
 50. 1999, Przemiany biologiczne i fizykochemiczne gleby płowej w zależności od jej uprawy. Biological and physicochemical changes in pseudopodzolic soil in relation to cultivation., 1999
 51. 1999, Wpływ sposobu przechowywania próbki glebowej na ODR. Influence of soil samples storage on ODR., 1999
 52. 1999, Microbial processes during composting of plant material., 1999
 53. 1998, Zmiana niektórych fizyko-chemicznych właściwości gleby uprawianej konwencjonalnie i ekologicznie., Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 1998, 460, 351-360
 54. 1998, Zespoły wybranych mikroorganizmów gleby w zależności od sposobu jej uprawy., 1998
 55. 1997, Kształtowanie się mikroflory w czasie kompostowania materiałów roślinnych., 1997
 56. 1997, Aktywność wybranych grup drobnoustrojów w podłożach ogrodniczych., 1997
 57. 1997, Comparison of the biological and physicochemical properties of the soil from ecological and conventional cultivation., 1997
 58. 1997, Porównanie biologicznych i fizykochemicznych właściwości gleby w różnych systemach upraw., 1997
X