Rejman Jerzy

Rejman Jerzy

Print Friendly, PDF & Email
Assoc. Prof. DSc Rejman Jerzy
Room: 135
E-mail: j.rejman@ipan.lublin.pl
Phone: (81) 744 50 61 w. 152

Department and laboratory

Department: Department of Soil and Plant System

Interest

Research interests:

 • Mechanisms of soil water erosion processes
 • Modeling and prediction of soil water erosion
 • Effects of erosion on spatial variation of soils in loess areas and crop yields

Other information

Education (dates, degrees, universities):

 • 1984    MSc Eng. in Agricultural Sciences
  Faculty of Agricultural Sciences, Agricultural University in Lublin, Poland
 • 1992    PhD in Agricultural Sciences (Agronomy-Agrophysics)
  Institute of Agrophysics PAS, Lublin, Poland
 • 2007    Habilitation in Agricultural Sciences (Agronomy-Agrophysics)
  Institute of Agrophysics PAS, Lublin, Poland

Memberships:

 • Polish Society of Soil Science
 • Polish Geographical Society
 • International Union of Soil Sciences
 • Polish Society of Agrophysics
 • European Society for Soil Conservation
 • World Association of Soil and Water Conservation

Scholarships and fellowships:

 • 1989 University of Ghent, Belgium

Publications

 1. 2018, The assessment of the impactof reduced and traditional tillage on selected soil properties and the diversity of species of diatoms under winter wheat, VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Przyczyny i skutki degradacji środowiska glebowego”, Rzeszów, 11-13.09.2018 r., str. 206
 2. 2018, The effect of truncation of soil profiles on yields under conservation tillage in the loess area, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str. 118
 3. 2017, An interdisciplinary tillage erosion experiment: establishing a field in grassland with reconstructed ard plough of the Bronze Age-Iron Age, Cuadernos de Investigacion Geografica, 43(1): 101-118
 4. 2017, Clay-organic complexes in a Polish loess soil, International Agrophysics, 31: 447-452
 5. 2015, Ocena wielkości erozji w zlewni dwóch połączonych zagłębień bezodpływowych na Płaskowyżu Nałęczowskim (Wyżyna Lubelska) / Assessment of soil erosion in the catchment of two combined closed depressions in the Nałęczów Plateau (Lublin Upland)., Acta Agrophysica, 22(1): 91-101
 6. 2015, Gospodarcze i ekonomiczne skutki erozji w Polsce i na świecie., 2015, 8-8
 7. 2015, Ocenia wielkości erozji i akumulacji na podstawie rekonstrukcji profili glebowych w lessowym obszarze Działów Grabowieckich (Wyż. Lubelska)., 2015
 8. 2015, Zróżnicowanie miąższości gleby płowej w zależności od pozycji orograficznej (Działy Grabowieckie, Wyżyna Lubelska)., 2015
 9. 2015, Określenie wielkości erozji gleby w zlewniach bezodpływowych w obszarze lessowym Płaskowyżu Nałęczowskiego (Wyż. Lubelska)., 2015
 10. 2015, The effect of soil profile truncation on vertical distribution of soil water content and growth and yield of maize under strip tillage with direct drilling in loess area (Lublin Upland, Poland)., 2015, 344-345
 11. 2015, Wpływ erozji na modyfikację gleb płowych (Haplic Luvisol) w obszarach lessowych Wyżyny Lubelskie / The effect of erosion on modification of brown – grey soils (Haplic Luvisol) in loess areas of the Lublin Upland, 2015, j.pol. 184-184-j.ang. 389-389
 12. 2014, Fizyczna degradacja gleb i jej przeciwdziałanie., AGROFIZYKA procesy, właściwości, metody, 31-56
 13. 2014, The Effect of Land Use Change on Transformation of Relief and Modification of Soils in Undulating Loess Area of East Poland., The Scientific World Journal, 2014, 2014(Article ID 34804): 1-11
 14. 2014, Soil redistribution and crop productivity in loess areas (Lublin Upland, Poland)., Soil & Tillage Research, 2014, 14377-84
 15. 2014, Zróżnicowanie budowy gleb płowych wytworzonych z lessu w rolniczo użytkowanym obszarze działów grabowieckich (Wyż. Lubelska), 2014, 130-130
 16. 2014, Ocena użytkowa zróżnicowanych pod względem budowy gleb płowych wytworzonych z lessu, 2014, 129-129
 17. 2014, Ocena akumulacji materiału glebowego w zlewni dwóch zagłębień bezodpływowych w terenie lessowym, 2014, 128-128
 18. 2013, Differentiation of SOC concentration in depositional soils in small loess catchment, 2013, 242-244
 19. 2013, Modification of pedon structure due to erosion and redistribution of soil properties in two catchments of the Lublin Upland, 2013, 82-83
 20. 2013, The effect of modification of pedon structure on redistribution of soil water within a field of loess plateau (e Poland), 2013, 108-108
 21. 2013, Distribution and storage of soil organic carbon in an agriculturally used small catchment of the Lublin Upland, Poland, 2013, 107-107
 22. 2013, Redistribution of basic physical properties and water content of soils in a loess catchment, Acta Agrophysica Monographiae EN, 2013, 51-107
 23. 2013, The effect of mofification of pedon on distribution of soil moisture, plant growth and yield in loess plateau (E Poland), 2013
 24. 2012, Oddział Lubelski, Kronika Jubileuszowa. 75-lecie Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego, 2012, (Rozdz.): 76-88
 25. 2011, Ocena zmienności przestrzennej uziarnienia gleby i zawartości węgla organicznego w krajobrazie lessowym., Acta Agrophysica, 2011, 18(2): 409-419
 26. 2011, Loess landscape – a challenge for soil protection and remediation, 2011
 27. 2010, Przemieszczanie gleby pod wpływem uprawki przedsiewnej na stoku lessowym o różnym spadku., Prace i Studia Geograficzne, 2010, 4579-88
 28. 2010, Ocena erozji wodnej gleby lessowej na uprawach buraka cukrowego i pszenicy jarej na podstawie badań poletkowych., Prace i Studia Geograficzne, 2010, 45215-228
 29. 2010, Rates and spatial variations of soil erosion in Europe: A study based on erosion plot data., Geomorphology, 2010, 122, 167-177
 30. 2010, Topsoil reduction and cereal yields on loess soils of southeast Poland., Land Degradation & Development, 2010, 21, 401-405
 31. 2009, Określenie wpływu erozji na przekształcenia pedonu i plonowanie roślin w zlewni lessowej., 2009
 32. 2009, The effect of rain power on raindrop detachment and soil erosion., 2009
 33. 2009, Zastosowanie analizy budowy profili glebowych do celów geomorfologicznych (na przykładzie nalessowych gleb płowych)., 2009
 34. 2009, Zastosowanie analizy budowy profili glebowych do celów geomorfologicznych (na przykładzie nalessowych gleb płowych).,
 35. 2009, Wpływ topografii na zróżnicowanie budowy gleb płowych wytworzonych z lessu., 2009
 36. 2009, Przemieszczenie gleby wskutek erozji wodnej na zboczach lessowych., 2009
 37. 2009, Ocena wielkości erozji i akumulacji w użytkowanej rolniczo zlewni lessowej., 2009
 38. 2009, Spływ powierzchniowy z poletek o różnym użytkowaniu., 2009
 39. 2009, Zmyw gleby z poletek o różnym użytkowaniu., 2009
 40. 2009, Rozbryzg gleby w warunkach czarnego ugoru., 2009
 41. 2009, Zagrożenie erozją wodną gleb w Polsce w świetle opracowań krajowych i zagranicznych., 2009
 42. 2009, Ocena wpływu erozji uprawowej na przekształcenie gleb stoków lessowych., 2009
 43. 2009, Wpływ erozji na przekształcenie środowiska przyrodniczego rolniczo użytkowanych obszarów lessowych., 2009
 44. 2008, Ocena aktywności biologicznej w glebie płowej wytworzonej z lessu o różnym stanie zerodowania., 2008
 45. 2008, Annual variations of soli erodibility of silt loam developed from loess based on 10-years runoff plot studies., Annals of Warsaw University of Lidfe Scienses- SGGW, No. 39, 77-83
 46. 2008, Określenie wpływu erozji na przekształcenia pedonu plonowanie roślin w zlewni lessowej., 2008
 47. 2007, Human induced conditions of sedyment transport during heavy rainfall in catchments of first-order of the Lublin upland (Poland)., International Conference "Off-Site Impacts of Soil Erosion and Sediment Transport"", 01-03.10.2007, 39-43
 48. 2007, Time and space evaluation of less catchment soil transformation due to erosion processes., 2007
 49. 2007, Ocena przekształcenia gleb zlewni lessowej w czasie i przestrzeni pod wpływem procesów erozji., 2007
 50. 2007, Określenie wpływu opadu na efektywną odległość przemieszczenia gleby w procesie erozji wodnej., 2007
 51. 2006, Wpływ erozji wodnej i uprawowej na przekształcenie gleb i stoków lessowych., Acta Agrophysica Rozprawy i Monografie PL, 2006, (136, (3)): 1-106
 52. 2005, Ocena zastosowania przekrojów niwelacyjno-glebowych do badań nasilenia erozji gleb., Acta Agrophysica, 2005, 116, 5(2), 401-407
 53. 2005, Ocena przemieszczenia gleby pod wpływem orki głębokiej., Acta Agrophysica, 2005, 115, 5(1), 129-135
 54. 2005, Rill characteristics and sediment transport as a function of slope length during a storm event on loess soil, Earth Surface Processes and Landforms., Earth Surface Processes and Landforms, 2005, 30, 231-239
 55. 2005, Human impact on sensitive geosystems., Marie Curie-Skłodowska University Press, 2005, str. całości 1-165, l. ark. wyd. 11,8
 56. 2005, Evaluation of water erosion rates with a system of plots of different length., Institute of Agrophysics PAS, Lublin, "Human Impact on Sensitive Geosystems", 2005, 83-94
 57. 2005, Evaluation of soil translocation rates on loess hillslopes of the Lublin upland., Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics", 2005, Chapter 5, Physics and Physical Chemistry in Environmental Processes, 441
 58. 2004, Użytkowanie gleb oraz plony w krajach kandydujących do Unii Europejskiej, 2004
 59. 2004, Ocena wpływu erozji uprawowej na przemieszczenie gleby w terenie erodowanym, 2004
 60. 2004, Ocena nasilenia erozji gleb w małej zlewni lessowej, 2004
 61. 2004, Określenie wpływu wilgotności i stanu powierzchni gleby wytworzonej z piasku gliniastego na spływ powierzchniowy, 2004
 62. 2004, Crop growth on loess soil of various erosion class, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Plant Growth in Relation to Soil Physical Conditions", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Plant Growth in Relation to Soil Physical Conditions", 103-110
 63. 2004, Effect of erosion processes on soils variability in small loess catchment. 2004, EUROSOI, 2004
 64. 2004, Określenie wpływu wilgotności i stanu powierzchni gleby wytworzonej z piasku gliniastego na spływ powierzchniowy i zmyw gleby, Acta Agrophysica, 2004, Acta Agrophysica, 112, 4(3), 619-624
 65. 2004, Symulacje plonów potencjalnych jęczmienia jarego przy użyciu modelu CERES-barley na obszarze Polski środkowo-wschodniej, Acta Agrophysica, 2004, Acta Agrophysica, 106, 3(3), 541-551
 66. 2003, Dynamics of erosion based on studies of different length plots., 2003
 67. 2003, Soil erosion in Poland., 2003
 68. 2003, Rozwój I charakterystyka żłobin powstałych w obrębie poletek erozyjnych., Acta Agrophysica, 2003, 98, 2(4), 725-733
 69. 2002, Rill characteristics and sediment transport during a storm event on loess soil., 2002
 70. 2002, Spatial distribution of C organic contents on loess hillslope in respect to severity of erosion in Poland., 2002
 71. 2002, Postęp metodyczny w opisie i badaniach procesów erozji wodnej gleb. Methodological progress in description and studies of water erosion process., Acta Agrophysica, 2002, 63, 159-177
 72. 2002, Evaluation of soil-loss contribution areas on loess soils in southeast Poland., Earth Surface Processes and Landforms, 2002, 27, 1415-1423
 73. 2002, Ocena erozji wodnej gleb lessowych oparta na pomiarach poletkowych., Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 2002, Rocznik XI, 2, 25, 15-22
 74. 2002, Zastoowanie wartości progowych opadów w prognozowaniu wrozi wodnej na stoku lesowym., Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 2002, 487, 305-313
 75. 2002, Ocena erozji wodnej gleb lessowych w oparciu o pomiary poletkowe., 2002
 76. 2001, Ocena przemieszczenia materiału glebowego w procesie erozji wodnej na glebie lessowej., Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej w Szczecinie, 2001, 217, 87, 195-200
 77. 2001, Soil loss and crop yields in eroded loess area under soil conservation practices., ZALF Berichte, Germany, 2001, 47, 53-58
 78. 2001, Effect of surface conditions on runoff and soil loss for chernozem soil., International Agrophysics, 2001, 15, 1, 55-58
 79. 2000, Charakterystyka żłobin erozyjnych powstałych na glebie lessowej po ulewnym opadzie deszczu., 2000
 80. 2000, Application of the USLE to evaluate sediment transport inside small loess watershed-misunderstanding and interpretation of the model., 2000
 81. 2000, Ocena przemieszczenia erodowanego materiału glebowego na zboczu lessowym. Evaluation of sediment transport on loess slope., 2000
 82. 2000, Soil loss and runoff collecting area in studies of erosion on loess soil of south-east Poland., 2000
 83. 2000, Effect of initial soil conditions on runoff characteristics on loess soil in field studies with a rainfall simulator., 2000
 84. 2000, Plant yields and soil loss under soil conservation practices in eroded loess area., 2000
 85. 2000, Spatial distribution of topsoil water content along a loess hillslope transect., Acta Agrophysica, 2000, 35, 201-209
 86. 2000, Zmienność przestrzenna temperatury w przypowierzchniowej warstwie gleby płowej na zboczu lessowym. Spatial distribution of temperature in surface layer of grey-brown Podzolic soil along loess hillslope., Acta Agrophysica, 2000, 34, 189-197
 87. 2000, Splash detachment on loess soil under different soil surface conditions., 2000
 88. 2000, Charakterystyka procesu erozji wodnej na glebach wytworzonych z lessu., 2000
 89. 1999, Zmiany mikroreliefu gleb pod wpływem symulowanego opadu deszczu i ich wpływ na erozję wodną gleb. Micro-relief changes and its effects on water erosion in studeies with a rainfall simulator., 1999
 90. 1999, Prognozowanie erozji wodnej gleby płowej wytworzonej z lessu z uwzględnieniem zmian mikroreliefu powierzchni gleby. Prediction of water erosion on soil developed from loess with different micro-relief status., 1999
 91. 1999, Modeling of soil erosion on loess soil., 1999
 92. 1999, The effect of micro-relief changes on soil water parameters in studies with a rainfall simulator., III International Conference "Vplyv antropogennej cinnosti na vodny reżim nizinneho uzemia", "Fyzika vody v pode". Bratislava-Michalovce, 19.05.1999, 417-419, 1999
 93. 1999, Variability in top layer moisture content along a hillslope transect: Lublin Upland., Poland., III International Conference "Vplyv antropogennej cinnosti na vodny reżim nizinneho uzemia", "Fyzika vody v pode". Bratislava-Michalovce, 19.05.1999, 413-415, 1999
 94. 1999, Procesy degradacji gleby i metody rekultywacji., Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica 23, 1999, str. całości 1-283, l.ark.wyd. 20,2
 95. 1999, “Fizyczna degradacja gleby: prognozowanie, metody ochrony i rekultywacji”, Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Lublin, 9 września 1999,, Polskie Towarzystwo Agrofizyczne, Polskie Towarzystwo Agrofizyczne, ISBN 83-87385-28-X, 1999, str. całości 1-158, l.ark.wyd. 12,2
 96. 1999, Ilościowy opis przenoszenia gleby i wody w procesie erozji wodnej., Acta Agrophysica, 1999, 23, 143-148
 97. 1999, Ocena natężenia erozji w uprawie buraka cukrowego na glebie lessowej., Acta Agrophysica, 1999, 23, 133-142
 98. 1999, Prognozowanie natężenia erozji wodnej na obszarach użytkowanych rolniczo., Acta Agrophysica, 1999, 20, 49-50
 99. 1999, Source of errors in predicting silt soil erodibility with USLE., Polish Journal of Soil Science, 1999, XXXII, 1, 13-22
 100. 1999, Metodyczne aspekty pomiaru ilości gleby przenoszonej w procesie erozji wodnej., 1999
 101. 1999, Wyznaczenie wskaźnika okrywy roślinnej (C) modelu USLE dla uprawy buraka cukrowego., 1999
 102. 1999, Rozkład przestrzenny wilgotności erodowanej gleby wytworzonej z lessu. Spatial distribution of soil moisture content on eroded loess soil., 1999
 103. 1998, The effect of surface roughness and sealing on runoff and wash on a loess soil of South-East Poland., 1998
 104. 1998, The effect of surface roughness and sealing on runoff and wash on a loess soil of South-East Poland., 1998
 105. 1998, Zastosowanie modelu USLE do progonozowania natężenia erozji wodnej gleb płowych Wyżyny Lubelskiej: teoria i praktyka., Bibliotheca Fragmenta Agronomica, 1998, 4A/98, 231-244
 106. 1998, Spatial and temporal variations in erodibility of loess soil., Soil & Tillage Research, 1998, 46, 61-68
 107. 1998, Pomiar podatności gleby na erozję wodną., 1998
 108. 1998, Rozbryzg gleby w procesie erozji wodnej gleby płowej wytworzonej z lessu., 1998
 109. 1997, Soil loss and runoff collecting area in soil erosion studies on loess soil., Proc. Int. Conf. Transport vody, chemikalii a energie v systeme poda-rastlina-atmosfera. Bratislava, Slovakia 13.11.1997, 95-97, 1997.
 110. 1997, Ocena wpływu okrywy roślinnej na rozbryzg gleby., 1997
 111. 1997, Attempt of evaluation of wheat and barley canopy effect on soil detacchment by rainfalls., 1997
 112. 1997, Effect of soil surface conditions on runoff and soil loss for a chernozem soil., 1997
 113. 1997, Runoff and soil loss under conventional tillage for cereal production in SE Poland., Bibliotheca Fragmenta Agronomica, 1997, 2B/97, 559-562
 114. 1997, Numerical description of surface roughness after seedbed preparation for loess soil., Bibliotheca Fragmenta Agronomica, 1997, 2B/97, 513-516
 115. 1997, Symulator opadów deszczu do badań erozyjnych., Materiały IX Szkoły nt.: Fizyka z elementami agrofizyki. Agrofizyczne metody badań, ich znaczenie i upowszechnianie, Lublin 18-19.09.1997, 101-102, 1997.
X