Czachor Henryk

Czachor Henryk

Print Friendly, PDF & Email

Publications

 1. 2020, Sample geometry affects water retention curve: simulation and experimental proves, Journal of Hydrology, DOI: 10.1016/j.jhydrol.2020.125131
 2. 2015, Impact of long-term mineral and organic fertilizer application on the water stability, wettability and porosity of aggregates obtained from two loamy soils., European Journal of Soil Science, 66(3): 577-588
 3. 2015, Effect of humic acids, sesquioxides and silica on the pore system of silt aggregates measured by water vapour desorption, mercury intrusion and microtomography., European Journal of Soil Science, 66(6): 992-1001
 4. 2014, The effect of grass transpiration on the air temperature., Biologia, 2014, 69(11): 1570-1576
 5. 2014, Heterogeneity of water flow in grassland soil during irrigation experiment., Biologia, 2014, 69(11): 1555-1561
 6. 2014, Transport of iodide in structured clay–loam soil under maize during irrigation experiments analyzed using HYDRUS model., Biologia, 2014, 69(11): 1531-1538
 7. 2014, Impact of organic matter, iron oxides, alumina, silica and drying on mechanical and water stability of artificial soil aggregates. Assessment of new method to study water stability., Geoderma, 2014, 221-2221-10
 8. 2014, Contact angle and surface free energy of plant leaves and their changes under drought conditions., Methodology of system approach to study drought tolerance in barley, 2014, 19,79-93
 9. 2013, Algae influence the hydrophysical parameters of a sandy soil., Catena, 2013, 10858-68
 10. 2013, Temperature influences water sorptivity of soil aggregates, Journal of Hydrology and Hydromechanics, 2013, 61(1): 84-87
 11. 2013, Pore shape and organic compounds drive major changes in the hydrological characteristics of agricultural soils, European Journal of Soil Science, 2013, 64334-344
 12. 2013, Pines influence hydrophysical parameters and water flow in a sandy soil, Biologia Section Botany, 2013, 68(6): 1104-1108
 13. 2013, Nonparametric regression approach: applications in agricultural science. Zastosowanie regresji nieparametrycznej w naukach rolniczych, Technical Transactions Automatic Control Czasopismo Techniczne Automatyka, 1-AC/2013, 17-27
 14. 2013, Effect of the iron (Fe) and aluminium (Al) hydroxides on the surface areas of the brown soil formed from loess, 2013, 283-283
 15. 2013, On the two secret properties of soil capillarity., 2013
 16. 2012, Water stable and non stable soil aggregates and their pore size distributions, 2012, 870-871
 17. 2012, Biohydrology – it has its uses, 2012
 18. 2012, Soil organic mater causes a shift in hydrological behaviour of agricultural soils, 2012
 19. 2012, Organic carbon and humic substances fractions in soil aggregates, 2012, 215-217
 20. 2011, Vplyv rias na hydrofyzikalne parametre piesocnatej pody., Acta Hydrologica Slovaca, 2011, 12(2): 220-228
 21. 2011, Interconnectivity of soil pores vs. soil moisture retention – theory and preliminary verification result, 2011, 54-55
 22. 2010, Vegetation impact on the hydrology of an aeolian sandy soil in a continental climate., Ecohydrology, 2010, 3(4): 413-420
 23. 2010, Water retention of repellent and subcritical repellent soils: New insights from model and experimental investigations., Journal of Hydrology, 2010, 380(1-2): 104-111
 24. 2009, Analiza czynników wpływających na zwilżalność gleb mineralnych., Acta Agrophysica Rozprawy i Monografie PL, 2009, (173, l. ark. wyd. 7,0): 1-84
 25. 2009, Wpływ zwilżalności na retencję wodną gleb mineralnych., 2009
 26. 2009, Badania modelowe retencji wodnej gleb o podkrytycznej zwilżalności., 2009
 27. 2008, Wetting angle and water sorptivity in mineral soils., Soil & Tillage Research, Vol. 3, 1, S52-S57
 28. 2008, Modelowanie dwu i trójwymiarowych struktur komórkowych i granularnych., 2008
 29. 2007, Applicability of the Washburn theory for determining the wetting angle of soils., Hydrological Processes, 2007, 2, 2239-2247
 30. 2007, Modelowanie dwu- i trójwymiarowych struktur granularnych i komórkowych., 2007
 31. 2007, Wpływ materii organicznej na sorpcyjność wodną gleb mineralnych., 2007
 32. 2006, Modelling the effect of pore structure and wetting angles on capillary rise in soils having different wettabilities., Journal of Hydrology, 2006, 328, 604-613
 33. 2006, Modelling soil capillarity phenomena.n, 2006
 34. 2006, Modeling the impact of pore topology on the subcritical soil repellency.n, International Conference BIOHYDROLOGY 2006, "Impact of Biological Factors on Soil Hydrology", Prague, Czech Republic, 20-22.09.2006r.n, Prague, Czech Republic, 20-22.09.2006r.n
 35. 2005, Effect of soil aggregate structure on some macropore characteristics., Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics", 2005, Chapter 1, Physics in Soil Science, 38
 36. 2005, Analysis of plant tissue images obtained by means of optical microscopy., Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Micro-structure analysis of plant tissues", 2005, 4. Applications of image analysis to plant tissues, 124-136
 37. 2005, Pore-shape component of soil wettability., Institute of Agrophysics PAS, Lublin, "Monitoring and modeling the properties of soil as porous medium", 2005, 23-32
 38. 2005, Próba zastosowania stopu Wood’a do oznaczeń mikroporowatości gleby., Acta Agrophysica, 2005, 125, 6(1), 43-52
 39. 2004, Quantification od soil macroporosity with image analysis, International Agrophysics, 2004, Int. Agrophysics, 18, 3, 217-223
 40. 2004, Wettability of soil and contact angle. 2004, EUROSOI, 2004
 41. 2004, Modelling of soil wettability phenomena. Advance in standardization of soil physical methods, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r., 2004, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r. - poster
 42. 2002, Cell structural parameters of potato tuber tissue., International Agrophysics, 2002, 16, 2, 119-127
 43. 2002, Numeryczna rekonstrukcja mikrostruktury gleby mineralnej. Numerical reconstruction of a mineral soil microstructure., Acta Agrophysica, 2002, 72, 39-47
 44. 2002, Wykorzystanie kostek słomy w budownictwie., Problemy Inżynierii Rolniczej, 2002, 4, 85-91
 45. 2001, Modeling of granular and cellular materials., Transactions of the ASAE, 2001, 44(2), 439-445
 46. 2001, Pomiary ciśnienia osmotycznego soków roślinnych z zastosowaniem OSMOMATU 030., Acta Agrophysica, 2001, 45, 53-60
 47. 2001, Wpływ geometrii próbki na retencję wodną gleby., Acta Agrophysica, 2001, 53, 81-91
 48. 2001, Praktyka Radiografii Neutronowej i Gamma, Środowiskowe Laboratorium Neutronografii przy Instytucie Energii atomowej w Świerku., Praktyka Radiografii Neutronowej i Gamma, Środowiskowe Laboratorium Neutronografii przy Instytucie Energii atomowej w Świerku, 4.09.2001, 2001
 49. 2000, Wpływ geometrii próbki na krzywą retencji wodnej gleby – badania modelowe., Acta Agrophysica, 2000, 38, 289-301
 50. 2000, Zastosowanie komputerowej analizy obrazu do parametryzacji struktury tkanki bulwy ziemniaka., Inżynieria Rolnicza, 2000, 7, 113-117
 51. 2000, Cell size distribution of potato tissue., International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 64-65
 52. 2000, Does the soil sample geometry influence the moisture retention curve?, 14 th Slovensko-Cesko-Polsky seminar "Fizyka vody v pode", Michalovce, Zemplinska Sirava, 23.05.2001, 2001, 156-159
 53. 2000, Kwantyfikacja makroporów glebowych przy pomocy systemu analizy obrazu., 2000
 54. 2000, Pomiary ciśnienia osmotycznego soków roślinnych z zastosowaniem osmomatu 030., 2000
 55. 2000, Zastosowanie analizy obrazu i tomografii komputerowej do badań struktury gleb., 2000
 56. 2000, Application of image analysis for the parameterisation of potato tuber tissue., Sixth International Conference on Stereology and Image Analysis in Materials Science, STERMAT' 2000, Kraków, 20-23.09.2000, 301-306, 2000
 57. 2000, Wpływ geometrii próbki na krzywą retencji wodnej gleby., 2000
 58. 2000, Ciśnienie osmotyczne (potencjał wody) w tkankach bulwy ziemniaka wybranych odmian., 2000
 59. 1999, Geometria fazy stałej i przestrzeni porów w ośrodkach granularnych na przykładzie gleby mineralnej., Acta Agrophysica, 1999, 20, 34-36
 60. 1999, Badania zmian mikrostruktury materiałów rolniczych w wyniku deformacji., Acta Agrophysica, 1999, 20, 36-40
 61. 1999, Badania struktury gleby za pomocą komputerowej symulacji upakowania cząstek. Investigation of soil structure via computer packing simulation., Acta Agrophysica, 1999, 22, 31-38
 62. 1999, Symulacja struktur glebowych i ich parametryzacja., Acta Agrophysica, 1999, 24, 7-25
 63. 1999, Wyznaczanie retencji wodnej na podstawie wirtua-lnej struktury ośrodka glebowego., Acta Agrophysica, 1999, 24, 27-42
 64. 1999, Zastosowanie tomografii komputerowej do badania struktury gleby zagregowanej., Acta Agrophysica, 1999, 24, 43-48
 65. 1999, Symulacyjne metody badania fizycznych właściwości ośrodków granularnych., 1999
 66. 1999, Komputerowa rekonstrukcja struktury gleb., 1999
 67. 1999, Fizyczne właściwości rolniczych ośrodków o strukturze dyskretnej., Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica 24, 1999, str. całości 1-140, l.ark.wyd. 10
 68. 1999, Algorytm binaryzacji obrazów tomograficznych gleby zagregowanej., Acta Agrophysica, 1999, 24, 49-55
 69. 1999, Zastosowanie komputerowej analizy obrazu do parametryzacji struktury tkanki bulwy ziemniaka., 1999
 70. 1998, Mechanizm desaturacji a rozkład porów ośrodka kapilarno-porowatego, badania modelowe., Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 1998, 461, 555-567
 71. 1998, Modeling of cellular and granular materials., 1998
 72. 1997, Geometria fazy stałej i przestrzeni porów w rolniczych ośrodkach granularnych na przykładzie gleby mineralnej., Acta Agrophysica, 1997,7, 1-80
 73. 1997, Symulacyjne badania struktury gleby., Materiały IX Szkoły nt.: Fizyka z elementami agrofizyki. Agrofizyczne metody badań, ich znaczenie i upowszechnianie, Lublin 18-19.09.1997, 89-90, 1997
 74. 1997, Stereological approach to the soil section analysis – modeling investigations., 1997
 75. 1997, 2D-versus 3D-pore size distribution – equal or different?., 1997
 76. 1997, Stereologiczne ujęcie analizy szlifów glebowych – badania modelowe., 1997
X