Czachor Henryk

Czachor Henryk

Print Friendly, PDF & Email

Publications

 1. 2015, Effect of humic acids, sesquioxides and silica on the pore system of silt aggregates measured by water vapour desorption, mercury intrusion and microtomography., European Journal of Soil Science, 66(6): 992-1001
 2. 2015, Impact of long-term mineral and organic fertilizer application on the water stability, wettability and porosity of aggregates obtained from two loamy soils., European Journal of Soil Science, 66(3): 577-588
 3. 2014, Impact of organic matter, iron oxides, alumina, silica and drying on mechanical and water stability of artificial soil aggregates. Assessment of new method to study water stability., Geoderma, 2014, 221-2221-10
 4. 2014, The effect of grass transpiration on the air temperature., Biologia, 2014, 69(11): 1570-1576
 5. 2014, Heterogeneity of water flow in grassland soil during irrigation experiment., Biologia, 2014, 69(11): 1555-1561
 6. 2014, Transport of iodide in structured clay–loam soil under maize during irrigation experiments analyzed using HYDRUS model., Biologia, 2014, 69(11): 1531-1538
 7. 2014, Contact angle and surface free energy of plant leaves and their changes under drought conditions., Methodology of system approach to study drought tolerance in barley, 2014, 19,79-93
 8. 2013, Effect of the iron (Fe) and aluminium (Al) hydroxides on the surface areas of the brown soil formed from loess, 2013, 283-283
 9. 2013, Nonparametric regression approach: applications in agricultural science. Zastosowanie regresji nieparametrycznej w naukach rolniczych, Technical Transactions Automatic Control Czasopismo Techniczne Automatyka, 1-AC/2013, 17-27
 10. 2013, Pines influence hydrophysical parameters and water flow in a sandy soil, Biologia Section Botany, 2013, 68(6): 1104-1108
 11. 2013, Pore shape and organic compounds drive major changes in the hydrological characteristics of agricultural soils, European Journal of Soil Science, 2013, 64334-344
 12. 2013, On the two secret properties of soil capillarity., 2013
 13. 2013, Temperature influences water sorptivity of soil aggregates, Journal of Hydrology and Hydromechanics, 2013, 61(1): 84-87
 14. 2013, Algae influence the hydrophysical parameters of a sandy soil., Catena, 2013, 10858-68
 15. 2012, Water stable and non stable soil aggregates and their pore size distributions, 2012, 870-871
 16. 2012, Organic carbon and humic substances fractions in soil aggregates, 2012, 215-217
 17. 2012, Soil organic mater causes a shift in hydrological behaviour of agricultural soils, 2012
 18. 2012, Biohydrology – it has its uses, 2012
 19. 2011, Interconnectivity of soil pores vs. soil moisture retention – theory and preliminary verification result, 2011, 54-55
 20. 2011, Vplyv rias na hydrofyzikalne parametre piesocnatej pody., Acta Hydrologica Slovaca, 2011, 12(2): 220-228
 21. 2010, Vegetation impact on the hydrology of an aeolian sandy soil in a continental climate., Ecohydrology, 2010, 3(4): 413-420
 22. 2010, Water retention of repellent and subcritical repellent soils: New insights from model and experimental investigations., Journal of Hydrology, 2010, 380(1-2): 104-111
 23. 2009, Badania modelowe retencji wodnej gleb o podkrytycznej zwilżalności., 2009
 24. 2009, Analiza czynników wpływających na zwilżalność gleb mineralnych., Acta Agrophysica Rozprawy i Monografie PL, 2009, (173, l. ark. wyd. 7,0): 1-84
 25. 2009, Wpływ zwilżalności na retencję wodną gleb mineralnych., 2009
 26. 2008, Wetting angle and water sorptivity in mineral soils., Soil & Tillage Research, Vol. 3, 1, S52-S57
 27. 2008, Modelowanie dwu i trójwymiarowych struktur komórkowych i granularnych., 2008
 28. 2007, Wpływ materii organicznej na sorpcyjność wodną gleb mineralnych., 2007
 29. 2007, Modelowanie dwu- i trójwymiarowych struktur granularnych i komórkowych., 2007
 30. 2007, Applicability of the Washburn theory for determining the wetting angle of soils., Hydrological Processes, 2007, 2, 2239-2247
 31. 2006, Modelling soil capillarity phenomena.n, 2006
 32. 2006, Modeling the impact of pore topology on the subcritical soil repellency.n, International Conference BIOHYDROLOGY 2006, "Impact of Biological Factors on Soil Hydrology", Prague, Czech Republic, 20-22.09.2006r.n, Prague, Czech Republic, 20-22.09.2006r.n
 33. 2006, Modelling the effect of pore structure and wetting angles on capillary rise in soils having different wettabilities., Journal of Hydrology, 2006, 328, 604-613
 34. 2005, Effect of soil aggregate structure on some macropore characteristics., Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics", 2005, Chapter 1, Physics in Soil Science, 38
 35. 2005, Próba zastosowania stopu Wood’a do oznaczeń mikroporowatości gleby., Acta Agrophysica, 2005, 125, 6(1), 43-52
 36. 2005, Pore-shape component of soil wettability., Institute of Agrophysics PAS, Lublin, "Monitoring and modeling the properties of soil as porous medium", 2005, 23-32
 37. 2005, Analysis of plant tissue images obtained by means of optical microscopy., Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Micro-structure analysis of plant tissues", 2005, 4. Applications of image analysis to plant tissues, 124-136
 38. 2004, Modelling of soil wettability phenomena. Advance in standardization of soil physical methods, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r., 2004, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r. - poster
 39. 2004, Wettability of soil and contact angle. 2004, EUROSOI, 2004
 40. 2004, Quantification od soil macroporosity with image analysis, International Agrophysics, 2004, Int. Agrophysics, 18, 3, 217-223
 41. 2002, Cell structural parameters of potato tuber tissue., International Agrophysics, 2002, 16, 2, 119-127
 42. 2002, Numeryczna rekonstrukcja mikrostruktury gleby mineralnej. Numerical reconstruction of a mineral soil microstructure., Acta Agrophysica, 2002, 72, 39-47
 43. 2002, Wykorzystanie kostek słomy w budownictwie., Problemy Inżynierii Rolniczej, 2002, 4, 85-91
 44. 2001, Praktyka Radiografii Neutronowej i Gamma, Środowiskowe Laboratorium Neutronografii przy Instytucie Energii atomowej w Świerku., Praktyka Radiografii Neutronowej i Gamma, Środowiskowe Laboratorium Neutronografii przy Instytucie Energii atomowej w Świerku, 4.09.2001, 2001
 45. 2001, Wpływ geometrii próbki na retencję wodną gleby., Acta Agrophysica, 2001, 53, 81-91
 46. 2001, Pomiary ciśnienia osmotycznego soków roślinnych z zastosowaniem OSMOMATU 030., Acta Agrophysica, 2001, 45, 53-60
 47. 2001, Modeling of granular and cellular materials., Transactions of the ASAE, 2001, 44(2), 439-445
 48. 2000, Application of image analysis for the parameterisation of potato tuber tissue., Sixth International Conference on Stereology and Image Analysis in Materials Science, STERMAT' 2000, Kraków, 20-23.09.2000, 301-306, 2000
 49. 2000, Cell size distribution of potato tissue., International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 64-65
 50. 2000, Does the soil sample geometry influence the moisture retention curve?, 14 th Slovensko-Cesko-Polsky seminar "Fizyka vody v pode", Michalovce, Zemplinska Sirava, 23.05.2001, 2001, 156-159
 51. 2000, Kwantyfikacja makroporów glebowych przy pomocy systemu analizy obrazu., 2000
 52. 2000, Zastosowanie komputerowej analizy obrazu do parametryzacji struktury tkanki bulwy ziemniaka., Inżynieria Rolnicza, 2000, 7, 113-117
 53. 2000, Wpływ geometrii próbki na krzywą retencji wodnej gleby – badania modelowe., Acta Agrophysica, 2000, 38, 289-301
 54. 2000, Ciśnienie osmotyczne (potencjał wody) w tkankach bulwy ziemniaka wybranych odmian., 2000
 55. 2000, Pomiary ciśnienia osmotycznego soków roślinnych z zastosowaniem osmomatu 030., 2000
 56. 2000, Zastosowanie analizy obrazu i tomografii komputerowej do badań struktury gleb., 2000
 57. 2000, Wpływ geometrii próbki na krzywą retencji wodnej gleby., 2000
 58. 1999, Fizyczne właściwości rolniczych ośrodków o strukturze dyskretnej., Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica 24, 1999, str. całości 1-140, l.ark.wyd. 10
 59. 1999, Algorytm binaryzacji obrazów tomograficznych gleby zagregowanej., Acta Agrophysica, 1999, 24, 49-55
 60. 1999, Zastosowanie tomografii komputerowej do badania struktury gleby zagregowanej., Acta Agrophysica, 1999, 24, 43-48
 61. 1999, Wyznaczanie retencji wodnej na podstawie wirtua-lnej struktury ośrodka glebowego., Acta Agrophysica, 1999, 24, 27-42
 62. 1999, Symulacja struktur glebowych i ich parametryzacja., Acta Agrophysica, 1999, 24, 7-25
 63. 1999, Badania struktury gleby za pomocą komputerowej symulacji upakowania cząstek. Investigation of soil structure via computer packing simulation., Acta Agrophysica, 1999, 22, 31-38
 64. 1999, Badania zmian mikrostruktury materiałów rolniczych w wyniku deformacji., Acta Agrophysica, 1999, 20, 36-40
 65. 1999, Geometria fazy stałej i przestrzeni porów w ośrodkach granularnych na przykładzie gleby mineralnej., Acta Agrophysica, 1999, 20, 34-36
 66. 1999, Symulacyjne metody badania fizycznych właściwości ośrodków granularnych., 1999
 67. 1999, Komputerowa rekonstrukcja struktury gleb., 1999
 68. 1999, Zastosowanie komputerowej analizy obrazu do parametryzacji struktury tkanki bulwy ziemniaka., 1999
 69. 1998, Modeling of cellular and granular materials., 1998
 70. 1998, Mechanizm desaturacji a rozkład porów ośrodka kapilarno-porowatego, badania modelowe., Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 1998, 461, 555-567
 71. 1997, 2D-versus 3D-pore size distribution – equal or different?., 1997
 72. 1997, Stereologiczne ujęcie analizy szlifów glebowych – badania modelowe., 1997
 73. 1997, Stereological approach to the soil section analysis – modeling investigations., 1997
 74. 1997, Geometria fazy stałej i przestrzeni porów w rolniczych ośrodkach granularnych na przykładzie gleby mineralnej., Acta Agrophysica, 1997,7, 1-80
 75. 1997, Symulacyjne badania struktury gleby., Materiały IX Szkoły nt.: Fizyka z elementami agrofizyki. Agrofizyczne metody badań, ich znaczenie i upowszechnianie, Lublin 18-19.09.1997, 89-90, 1997
X