Niewczas Jerzy

Niewczas Jerzy

Print Friendly, PDF & Email

Publications

 1. 2015, Impact of long-term mineral and organic fertilizer application on the water stability, wettability and porosity of aggregates obtained from two loamy soils., European Journal of Soil Science, 66(3): 577-588
 2. 2013, On the two secret properties of soil capillarity., 2013
 3. 2013, Nonparametric regression approach: applications in agricultural science. Zastosowanie regresji nieparametrycznej w naukach rolniczych, Technical Transactions Automatic Control Czasopismo Techniczne Automatyka, 1-AC/2013, 17-27
 4. 2012, Water stable and non stable soil aggregates and their pore size distributions, 2012, 870-871
 5. 2012, Acta Agrophysica Monografie, Acta Agrophysica Monographiae EN, 2012, (2): 1-108
 6. 2009, Analiza czynników wpływających na zwilżalność gleb mineralnych., Acta Agrophysica Rozprawy i Monografie PL, 2009, (173, l. ark. wyd. 7,0): 1-84
 7. 2007, Zastosowanie wskaźnika trwałości agregatów glebowych do oceny zmian agregacji gleby., 2007
 8. 2005, The soil aggregates stability index (ASI) and its extreme values., Soil & Tillage Research, 2005, 80, 69-78
 9. 2004, Ocena możliwości parametryzacji polowej pojemności wodnej gleb regionu świętokrzyskiego na tle kraju, Acta Agrophysica, 2004, Acta Agrophysica, 112, 4(3), 823-832
 10. 2004, Porównanie rozkładu granulometrycznego cząstek glebowych metodą dyfrakcji laserowej i metodą sedymentacyjną, Acta Agrophysica, 2004, Acta Agrophysica, 111, 4(2), 509-518
 11. 2004, Analiza odporności ziaren pszenicy na pękanie przy użyciu tablic przejścia, 2004
 12. 2004, Czy grzyby mogą determinować właściwości fizyko-chemiczne gleb, 2004
 13. 2003, Metoda oceny zmian jakości materiałów rolniczych przy zastosowaniu tablic przejścia., Instytut Agrofizyki PAN, 2003, Acta Agrophysica, 94, str. całości 1-154, l. ark. wyd. 11,0
 14. 2003, Zastosowanie algorytmu simplex do określania ekstremalnych zmian agregacji gleb., Acta Agrophysica, 2003, 93, 67-79
 15. 2003, Wskaźnik trwałości agregatów glebowych (ASI) i jego ekstremalne wartości., Acta Agrophysica, 2003, 84, 95-110
 16. 2003, Use of simplex algorithm for determination of soil aggregation extreme changes., International Agrophysics, 2003, 17, 4, 169-174
 17. 2003, Index of soil aggregates stability as linear function value of transition matrix elements., Soil & Tillage Research, 2003, 70, 121-130
 18. 2002, Charakterystyka cech fizycznych pojedynczych ziarniaków w kłosie pszenicy ozimej., 2002
 19. 2002, Wskaźnik trwałości agregatów glebowych. Index of soil aggregates stability., Acta Agrophysica, 2002, 72, 105-115
 20. 2000, Wpływ suszenia mikrofalowego na zmiany struktury ziarna pszenicy. Część II – Twardość technologiczna., 2000
 21. 2000, Wpływ suszenia mikrofalowego na zmiany struktury ziarna pszenicy. Część I – Uszkodzenia wewnętrzne., 2000
 22. 2000, Wpływ różnych sposobów suszenia ziarna na jego pękanie i kruszenie się podczas obciążeń dynamicznych., 2000
 23. 2000, Stress cracking as a measure of grain quality after thermal drying., Arun S. Mujumdar, Department of Mechanical and Production Engineering The National University of Singapore, Developments in Drying. 2000, Vol. II. Drying of Food and Agro-Products. str. całości 1-240, l.ark.wydaw. 17,1, część autora 1-35, l.ark.wyd. 2,5,
 24. 2000, Wpływ suszenia mikrofalowego na zmiany struktury ziarna pszenicy. Część I. – Uszkodzenia wewnętrzne., Acta Agrophysica, 2000, 37, 167-176
 25. 2000, Wpływ wybranych sposobów suszenia na pękanie i kruszenie się ziaren pszenicy podczas obciążeń dynamicznych., Acta Agrophysica, 2000, 37, 155-165
 26. 2000, Wpływ wybranych sposobów suszenia nasion pszenicy na ich zdolność kiełkowania., Acta Agrophysica, 2000, 37, 145-153
 27. 2000, Ocena zmienności stopnia uszkodzeń wewnętrznych bielma ziarniaków jęczmienia., Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, 2000, 216, 243-247
 28. 1999, Charakterystyka obrazów rentgenowskich ziarniaków o różnej wilgotności., Biuletyn Zakładu Fizycznych Podstaw Oceny i Ulepszania Materiałów Roślinnych Instytutu Agrofizyki, Dodatek do "Przeglądu Zbożowo- Młynarskiego", 1999, 2, 27-29
 29. 1999, Internal damage vs. Mechanical properties of microwave-dried wheat grain., International Agrophysics, 1999, 13, 2, 259-268
 30. 1999, Computer system for analysis of X-ray images of wheat grains, (a preliminary announcement)., International Agrophysics, 1999, 13, 1, 133-140
 31. 1997, Program do komputerowej analizy obrazów rentgenowskich ziaren pszenicy., Elektronika.Prace Naukowe Wydziału Techniki i Elektroniki Politechniki Łódzkiej, 1997, 2, 101-113
X