Szatanik-Kloc Alicja

Szatanik-Kloc Alicja

Print Friendly, PDF & Email
Assoc. Prof. DSc Szatanik-Kloc Alicja
Room: 115
show e-mail address
Phone: (81) 744 50 51 w. 147

Department and laboratory

Department: Department of Physical Properties of Plant Materials

Laboratory: Laboratory of Surface and Structural Properties of Soils and Plants

Interest

Research interests:

 • Impact on the composition of the solid phase adsorption equilibrium, geometric and structural characteristics of the soil material
 • Effect of pH and aluminum stress on the surface properties of soils and plants
 • Application of adsorption and potentiometric titration of the test surface (surface area, energy properties, porosity, fractal dimension, ion-exchange properties – CEC, surface charge) root crops
 • The impact of abiotic /biotic  stresses (including heavy metals) on plant growth mainly in terms of changes in the physicochemical properties of the roots and outer tissue structures – the cell wall of epidermal tissue (epiblemy) and cortex

Other information

Education (dates, degrees, universities):

 • 1985    MSc. in Agricultural Sciences
  Ukrainian State University of Agriculture. W.W. Dokutchaev in Kharkov
  MSc thesis “Biology flowering varieties of winter wheat”
 • 2000    PhD in Agricultural Sciences (Agronomy-Agrophysics)
  Institute of Agrophysics PAS, Lublin, Poland
  Dissertation “Effect of pH and aluminum stress on the root surface physicochemical properties of cereal”
 • 2011    Habilitation in Agricultural Sciences (Agronomy-Agrophysics)
  Institute of Agrophysics PAS, Lublin, Poland
  Dissertation “Changes in the surface properties of the roots of the selected plants monocots and dicots, determined phytotoxicity of aluminum and copper”

Memberships:

 • Polish Society of Agrophysics

Scholarships and fellowships:

 • 1996    Agrophysics Institute in St. Petersburg, Russia
 • 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003    Institute of Soil Science and chemistry, in Budapest, Hungary

Publications

 1. 2022, Agronomic Biofortification with Se, Zn, and Fe: An Effective Strategy to Enhance Crop Nutritional Quality and Stress Defense—A Review, Journal of Soil Science and Plant Nutrition, DOI:10.1007/s42729-021-00719-2
 2. 2021, Effect of Low Zeolite Doses on Plants and Soil Physicochemical Properties, Materials, 14(10), 2617; DOI: 10.3390/ma14102617
 3. 2021, Contemporary applications of natural and synthetic zeolites from fly ash in agriculture and environmental protection, Journal of Cleaner Production, 311, str. 1-19, DOI: 10.1016/j.jclepro.2021.127461
 4. 2019, Early effect of clinoptilolite on yield and quality of oat (Avena sativa L.), International Agrophysics, 33(1), str. 107-112, DOI: 10.31545/intagr/104411
 5. 2019, Initial growth and root surface properties of dicotyledonous plants in structurally intact field soil and compacted headland soil, Soil & Tillage Research, 195, str. 1-10, DOI: 10.1016/j.still.2019.104387
 6. 2018, Soil compaction-induced changes of physicochemical properties of cereal roots, Soil & Tillage Research, 175: 226-233
 7. 2018, The surface area of zeolite‐amended soils exceeds the sum of the inherent surface areas of soil and zeolite, European Journal of Soil Science, 69(5): 787-790
 8. 2018, Early effect of clinoptilolite on physicochemical properties the soil and oats yeld, International Congress of Soil Science and Agrochemicals. Kharkiv, Ukraina, 17-21.09.2018 r., str. 17-18
 9. 2017, The role of cell walls and pectins in cation exchange and surface area of plant roots, Journal of Plant Physiology, 215: 85–90
 10. 2017, Input of different kinds of soluble pectin to cation binding properties of roots cell walls, Plant Physiology and Biochemistry, 120: 194-201
 11. 2016, Changes in the size of the apparent surface area and adsorption energy of the rye roots by low pH and the presence of aluminium ions induced, International Agrophysics, 30(3): 375-381
 12. 2015, Assessment of aluminium and copper contamination level in selected crops., Acta Agrophysica, 22(4): 471-482
 13. 2014, Pitfalls and Uncertainties of Using Potentiometric Titration for Estimation of Plant Roots Surface Charge and Acid-Base Properties., American Journal of Plant Sciences, 2014, 5(13): 1862-1876
 14. 2014, Kadm-co o nim wiemy?, 2014, 26-26
 15. 2014, Application of adsorption methods to determine the effect of pH and Cu-stress on the changes in the surface properties of the roots., International Agrophysics, 2014, 28(4): 511-520
 16. 2014, Wpływ dodatku zeolitu na powierzchnię właściwą wybranych gleb Polski, 2014, 113-113
 17. 2014, The effect of cadmium ions to change the surface charge of celery (Apium L.) and parsnip (Pastinaca sativa L.) roots., 2014, 117-118
 18. 2013, Effect of pH and ionic Al3+ and Cu2+ on the concentration of magnesium in Trifolium pratense L, Acta Agrophysica, 2013, 20(3): 473-480
 19. 2013, Effect of the iron (Fe) and aluminium (Al) hydroxides on the surface areas of the brown soil formed from loess, 2013, 283-283
 20. 2013, The role of the cell wall in shaping of ion-exchange properties of plant roots, 2013, 119-119
 21. 2013, Characteristics of plant roots CEC mono and dicotyledonous, 2013, 55-55
 22. 2012, Charakterystyka właściwości fizykochemicznych wybranych odmian jęczmienia jarego o zróżnicowanej odporności na stres suszy, 2012, 91-92
 23. 2012, Zmiany gęstości ładunku powierzchniowego korzeni żyta Secale cereale L. rosnących w podłożu skażonym miedzią i cynkiem, 2012, 89-90
 24. 2012, Zawartość wybranych makroelementów w pszenicy determinowana toksycznością glinu, 2012, 119-119
 25. 2012, Wpływ podwyższonego stężenia glinu i miedzi na zawartość magnezu w wybranych roślinach uprawnych, 2012, 118-118
 26. 2012, Zmiany pozornej powierzchni właściwej korzeni życicy wielokwiatowej (Lolium multiflorum L.) determinowane toksycznością kadmu., Acta Agrophysica, 2012, 19(3): 587-595
 27. 2012, Effect of pH and zinc stress on micropore system of rye roots, International Agrophysics, 2012, 26(3): 311-316
 28. 2011, Changes in surface properties of plant roots under Al-stress, 2011, 125-126
 29. 2011, Wpływ temperatury wstępnego suszenia korzeni żyta na powierzchnię właściwą wyznaczaną z metod adsorpcyjnych., Acta Agrophysica, 2011, 18(2): 469-479
 30. 2010, Zmiany właściwości powierzchniowych korzeni wybranych roślin jednoliściennych i dwuliściennych determinowane fitotoksycznością glinu i miedzi., Acta Agrophysica Rozprawy i Monografie PL, 2010, (176, l.ark. wyd. 9,7): 1-122
 31. 2010, Wpływ pH oraz jonów Cu 2+ i Zn2+ na zawartość wapnia w życie (Secale cereale L.), Acta Agrophysica, 2010, 177, vol. 15(1), 177-185
 32. 2010, Zawartość jonów kadmu i ołowiu w różnych fazach rozwoju jęczmienia jarego uprawianego na zdegradowanym czarnoziemie, 2010
 33. 2009, Zastosowanie spektrofotometrii UV-VIS do badań substancji humusowych pochodzących z utworów murszowych Polesia Lubelskiego, 2009, 24-28
 34. 2009, Oznaczenie zawartości jonów Cu+2 i Ca+2 w roślinach z wykorzystaniem AAS., Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie Wydział Chemii "Nauka i Przemysł w Praktyce, Nowe Wyzwania i Możliwości", 2009, 91-94
 35. 2009, Effect of aluminium ions on free surface area and energetic characteristics of barley and colover roots., International Agrophysics, 2009, Vol. 23, No. 4, 383-389
 36. 2009, Changes in variable charge and acidity of rye (Secale cereale L.) roots surface under Zn-stress., Acta Physiologiae Plantarum, 2009, 3159-64
 37. 2009, Wpływ fitotoksycznych stężeń glinu i miedzi na zawartość wapnia w roślinach., 2009
 38. 2009, Fizykochemiczne procesy degradacji gleb i roślin., 2009
 39. 2009, Wpływ składu fazy stałej na równowagi sorpcyjne, mikrostrukturę oraz charakterystyki powierzchniowe materiału glebowego i roślinnego., 2009
 40. 2009, Changes of physicochemical surface properties of barley and clover roots under Al.-stress: nitrogen adsorption-desorption studies., 2009
 41. 2009, Zmiany mikroporowatości korzeni pod wpływem jonów Al+3 i Cu+2 badane metodą adsorpcji-desorpcji pary wodnej., 2009
 42. 2008, Zmiany fizykochemicznych właściwości powierzchniowych korzeni pod wpływem jonów Cd+2,Pb +2,Cu+2., 2008
 43. 2008, Fizykochemiczne procesy degradacji gleb i roślin., 2008
 44. 2008, Wpływ składu fazy stałej na równowagi sorpcyjne, mikrostrukturę oraz charakterystyki powierzchniowe materiału glebowego i roślinnego., 2008
 45. 2008, Zastosowanie metod adsorpcyjnych i miareczkowych do analizy fitostresu korzeni roślin., 2008
 46. 2008, Charakterystyka gleby miejskiej degradowanej metalami ciężkimi., 2008
 47. 2008, Wpływ pH, miedzi i cynku na gęstość ładunku powierzchniowego korzeni żyta (Secale careala L.)., 2008
 48. 2008, Wpływ jonów kadmu na pozorną powierzchnię właściwą korzeni jęczmienia (Hordeum vilgare. L)., Acta Agrophysica, 2008, 162, Vol. 12(2), 337-345
 49. 2007, Changes In micropore system of roots of wheat and triticale seedlings dunder aluminium stress as determined Rusing water vapor adsorption-desorption., Acta Physiologiae Plantarum, 2007, 29:425-430,
 50. 2007, Wpływ pH i jonów cynku na powierzchnię właściwą korzeni żyta (Secale cereale L.) wyznaczaną metodą adsorpcji-desorpcji azotu., Acta Agrophysica, 2007, 153, 10(3), 705-713
 51. 2007, Wpływ pH w warunkach stresu kadmowego na ładunek powierzchniowy korzeni jęczmienia (Hordeum vulgare L.)., Acta Agrophysica, 2007, 152, 10(2), 473-482
 52. 2007, Effect of Pb-stress on selected physicochemical surfach properties of barley (Hordeum vulgare L.) roots., International Agrophysics, 2007, 21, 4, 399-403
 53. 2007, The effect of soil properties on toxicity of lead and cadmium accumulated in soil., 2007
 54. 2007, Lead and cadmium content in soil and dandelion plants., 2007
 55. 2007, Zastosowanie metody miareczkowania potencjometrycznego do określenia wpływu jonów cynku i glinu na ładunek powierzchniowy korzeni., 2007
 56. 2007, Fizykochemiczne procesy degradacji gleb i roślin., 2007
 57. 2007, Wpływ składu fazy stałej na równowagi sorpcyjne, mikrostrukturę oraz charakterystyki powierzchniowe materiału glebowego i roślinnego., 2007
 58. 2006, Zmiany mikroporowatości korzeni jęczmienia pod wpływem stresu glinowego., Acta Agrophysica, 2006,139, 8(1), 239-249
 59. 2006, Właściwości powierzchniowe korzeni wybranych roślin jednoliściennych i dwuliściennych, oznaczane metodą adsorpcjidesorpcji pary wodnej i azotu., Acta Agrophysica, 2006, 135, 7(4), 1015-1026
 60. 2005, Effect of aluminum on micropore system of plant roots., Institute of Agrophysics PAS, Lublin, "Monitoring and modeling the properties of soil as porous medium", 2005, 196-202
 61. 2005, Effect of aluminium on surface proprties of barley roots as determined from water vapor and nitrogen adsorption., Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics", 2005, Chapter 2, Physics in Plant Science, 227-230
 62. 2005, Wpływ stresu glinowego na geometryczny i energetyczny charakter korzeni roślin, badany metodą adsorpcji azotu., Acta Agrophysica, 2005, 126, 6(2), 561-568
 63. 2004, Wpływ odczynu gleby na zawartość wybranych pierwiastków w roślinach pochodzących z różnych siedlisk naturalnych, Komitet "Człowiek i Środowisko" przy Prezydium PAN - Zeszyty Naukowe, 2004, Komitet "Człowiek i Środowisko" przy Prezydium PAN - Zeszyty Naukowe 38, 247-254
 64. 2004, Reaction of plants on aluminum stress, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Basic Problems of Agrophysics", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Basic Problems of Agrophysics", 140-143
 65. 2004, Surface properties of plant roots and their alteration under aluminium stress, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Plant Growth in Relation to Soil Physical Conditions", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Plant Growth in Relation to Soil Physical Conditions", 67-79
 66. 2004, Surface area of plant roots from water vapor and nitrogen adsorption as affected by pH and aluminum, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Physics, Chemistry and Biogeochemistry in Soil and Plant Studies", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Physics, Chemistry and Biogeochemistry in Soil and Plant Studies", 141-144
 67. 2004, Wpływ pH i stężenie wybranych metali ciężkich w glebie na ich zawartość w roślinach, Acta Agrophysica, 2004, Acta Agrophysica, 110, 4(1), 177-183
 68. 2004, Decrease in variable charge and acidity of root surface under Al. treatment are correlated with Al tolerance of cereal plants, Plant and Soil, 2004, Plant and Soil, 260, 137-145
 69. 2004, Powierzchnia właściwa korzeni roślin jedno-liściennych i dwuliściennych oznaczana azotem i parą wodną, 2004
 70. 2004, Wpływ pH i stężenia metali ciężkich w glebach na ich zawartość w roślinach Taraxacum officinale L, 2004
 71. 2004, Geometric and energetic character of barley roots under al toxicity. Advance in standardization of soil physical methods, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r., 2004, International Conference "Agroecological Interrelations of Physicochemical and Physical Parameters of Soils and Plants. Methods and Applications", Sofia, 21.09.2004 r. - poster
 72. 2004, Zastosowanie pary wodnej i azotu do oznaczania powierzchni właściwej korzeni i jej charakterystyk energetycznych, 2004
 73. 2003, Zawartość miedzi i cynku w glebach i roślinach Taraxacum officinale L., Acta Agrophysica, 2003, 84, 159-166
 74. 2003, Zastosowanie metody adsorpcji-desorpcji pary wodnej do badań powierzchni korzeni., Acta Agrophysica, 2003, 84, 153-158
 75. 2003, Reaction of plants on aluminum stress., Centre of Excellence for Applied Physics in Sustainable Agriculture Agrophysics "Physicochemical and Physical Methods of Studies of Soil and Plant Materials. Theory and Practice", 27.11. - 2.12.2003, 72-76
 76. 2002, Wpływ pH i glinu na właściwości powierzchniowe korzeni wybranych roślin zbożowych. Effect of pH and aluminum on surface properties of selected cereal roots., 2002
 77. 2002, Kwasowość gleby i jej wpływ na rośliny., Wydawnictwo Naukowe Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie, Acta Agrophysica 59, 2002, str. całości 1-96, l. ark. wyd. 6,8
 78. 2001, Wpływ pH na zawartość manganu w roślinach pochodzących z siedlisk naturalnych i uprawianych w kulturach wodnych., Acta Agrophysica, 2001, 57, 139-1146
 79. 2001, Changes in the surface properties of the young sieve roots after 24h aluminium stress., International Agrophysics, 2001, 15, 3, 201-206
 80. 2001, Aluminium-induced changes in the surface and micropore properties of wheat roots: a study using the water vapor adsorption-desorption technique. 2001, 233, 95-108, Plant and Soil, 2001, 59, 127-135
 81. 2001, Changes of surface, fine pore and variable charge properties of a brown forest soil under various tillage practices., Soil & Tillage Research, 2001, 59, 127-135
 82. 2000, Effect of aluminum on microstructure of plant sieve roots as estimated from water vapor desorption isotherms., Physical Metohods in Agriculture - Approach to Precision and Quality 20(PMA)01, Czech University of Agricultire, Prague, 27-30.08.2001, 2001, 304-307
 83. 2000, Water vapor desorption isotherms for characterization of Al effects on roots of young cereal plant sieves., International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 225-227
 84. 2000, Cyclodextrins induced changes in water vapor adsorption processs on soils., International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 112-113
 85. 2000, Wpływ glinu na wzrost i sorpcję składników mineralnych przez pszenicę jarą., 2000
 86. 2000, Wpływ glinu na właściwości powierzchniowe korzeni czterodniowych siewek zbóż., 2000
 87. 2000, Mapy powierzchni właściwej gleb ornych Polski., 2000
 88. 2000, Wpływ H+ I Al+3 na zawartość składników mineralnych oraz wzrost i rozwój pszenicy jarej., Acta Agrophysica, 2000, 38, 229-236
 89. 2000, Charakterystyka powierzchni właściwej gleb ornych Polski., Acta Agrophysica, 2000, 38, 185-191
 90. 1999, Wpływ glinu na cechy morfologiczne i anatomiczne pszenicy i pszenżyta., 1999
 91. 1999, Effect of tillage system on soil surface and pore properties., 1999
 92. 1999, Wpływ stresu glinowego na wzrost oraz anatomiczne i morfologiczne cechy korzeni wybranych zbóż., Acta Agrophysica, 1999, 23, 167-175
 93. 1999, Changes of water vapor adsorption and variable charge properties of a brown forest soil under acid degradation in laboratory experiment., Polish Journal of Soil Science, 1999, XXXII, 2, 23-33
 94. 1999, Changes of pore system of a brown forest soil under acid degradation in laboratory experiment., Polish Journal of Soil Science, 1999, XXXII, 1, 23-32
 95. 1998, Effect of concentration and duration of acid treatment on water adsorption and titration behaviour of smectite, illite and kaolin., Chemistry for the Protection of the Environment 3. Ed. L. Pawłowski, M.A. Gonzales, M. R. Dudzińska, W. J. Lacy, Plenum Press, NY, London, New York, London, 1998, str całości str. 1-343, l.ark.wyd. 24,5, część autora 329-335, l.ark.wyd. 0,5
 96. 1998, Effect of wetting on pore system of soils and minerals as detremined by mercury intrusion porosimetry., Polish Journal of Soil Science, 1998, XXXI/1, 19-24
 97. 1997, Effect of concentration and duration of acid treatment on water adsorption and titration behaviour of smectite illite and kaolin., IX th Int. Conference Chemistry for Protection of the Enviroment, Kair, Egipt 10-17.09.1997, 1997
 98. 1997, Effect of pH and aluminium on surface charge of barley roots as determined from titration curves., 1997
 99. 1997, Effect of pH and aluminium on surface properties of barley roots as determined from water vapour adsorption., Acta Physiologiae Plantarum, 1997, vol. 19, 3, 327-332
X