Konstankiewicz Krystyna

Konstankiewicz Krystyna

Print Friendly, PDF & Email

Publications

 1. 2014, Cell orientation in potato tuber parenchyma tissue, International Agrophysics, 2014, 28(1): 15-22
 2. 2013, The research of external mechanical interaction influence on cellular structure of potato tuber tissue, 2013, 43-43
 3. 2013, Microscopic and macroscopic observations of potato tubers tissue cellular structure in the place of blackspot appear, 2013, 44-44
 4. 2013, The influence of external mechanical interactionmon cellular structure of potato tuber tissue, 2013, 43-43
 5. 2012, Agrofizyka – fizyka w rolnictwie, Foton, 2012, (116): 16-21
 6. 2011, Calcium effect on mechanical properties of model cell walls and apple tissue, Journal of Food Engineering, 102 (2011), 217-223
 7. 2011, Agrofizyka – fizyka w rolnictwie. Przegląd badań prowadzonych w Instytucie Agrofizyki PAN, 2011, 28-28
 8. 2011, The predicting of blackspot susceptibility after harvest for the potato varieties during storage, 2011, 60-60
 9. 2010, Nanostructure of natural and model cell wall materials., International Agrophysics, 2010, 24(2): 107-114
 10. 2010, Mechanical characteristics of artificial cell walls, Journal of Food Engineering, 2010, 96287-294
 11. 2009, Wpływ wybranych czynników morfologicznych bulwy ziemniaka na powstawanie ciemnej plamistości pouszkodzeniowej., 2009
 12. 2009, Wpływ mikrostruktury na teksturę warzyw i owoców., 2009
 13. 2009, Sensoryczna i instrumentalna analiza tekstury jabłek, 2009
 14. 2009, Wybrane fizyczne i chemiczne właściwości modelowych roślinnych ścian komórkowych., 2009
 15. 2008, Comparison of puncture test, acoustic emission and spatial-temporal speckle correlation technique as methods for apple quality evaluation., Acta Agrophysica, 2008, 156, Vol. 11(1), 303-315
 16. 2008, Image analysis of apple tissue cells after mechanical deformation., Acta Agrophysica, 2008, 156, Vol. 11(1), 57-69
 17. 2008, Soil Engineering., Encyclopedia of Soil Science, Soil Engineering, 646-655
 18. 2008, Wpływ wybranych czynników morfologicznych bulwy ziemniaka na powstawanie ciemnej plamistości pouszkodzeniowej., 2008
 19. 2008, Wpływ mikrostruktury na teksturę warzyw i owoców., 2008
 20. 2008, Wybrane fizyczne i chemiczne właściwości modelowych roślinnych ścian komórkowych., 2008
 21. 2008, Influence of thermal treatment on mechanical properties of apple tissue and model cell wall., 2008
 22. 2008, Stanowisko do pomiaru parametrów struktury modelowych układów mikrogranularnych., 2008
 23. 2008, Mechanical properties of artificial cell walls., Postharvest UNLIMITED 2008, Berlin, Niemcy, November 4-7.11.2008 r., Berlin, Niemcy, November 4-711.2008 r., 61
 24. 2008, Measuring apple texture quality with acoustic emissions., Postharvest UNLIMITED 2008, Berlin, Niemcy, November 4-7.11.2008 r., Berlin, Niemcy, November 4-711.2008 r., 142
 25. 2008, Właściwości mechaniczne modelowych ścian komórkowych po ich obróbce termicznej., 2008
 26. 2008, Otrzymywanie modelowych ścian komórkowych i ich właściwości., 2008
 27. 2008, Agrofizyczne metody badań materiałów rolniczych., 2008
 28. 2007, New nondestructive metod based on spatial-temporal speckle correlation technique for evaluation of apples quality during szelf-life., International Agrophysics, 2007, 21, 3, 305-310
 29. 2007, Changes of cellular structure of potato tuber parenchyma tissues during storage., Research in Agricultural Engineering Zemedelska Technika, 2007, 53, (2), 75-78
 30. 2007, Visual texture analysis for cell size measurements from confocal image., International Agrophysics, 2007, 21, 4, 409-414
 31. 2007, Analysis of plant tissue image obtained by confocal tandem scanning reflected Ligot microscope., International Agrophysics, 2007, 21, 1, 49-53
 32. 2007, Zastosowanie komputerowej analizy obrazu do szybkiego określenia wielkości i kształtu bulw ziemniaka., Acta Agrophysica, 2007, 151, 10(1), 47-57
 33. 2007, Wpływ wybranych czynników morfologicznych bulwy ziemniaka na powstawanie ciemnej plamistości pouszkodzeniowej., 2007
 34. 2007, Wpływ mikrostruktury na teksturę warzyw i owoców., 2007
 35. 2007, Metodyka preparacji próbek w celu utrwalenia struktury nieodkształconej i odkształconej tkanki roślinnej., 2007
 36. 2007, Właściwości mechaniczne modelowych roślinnych ścian komórkowych., 2007
 37. 2007, Selected physical properties of model cell wall materials., 2007
 38. 2007, Visual texture analysis for quantification of plant tissue cellular structure., 2007
 39. 2006, Changes of cellular structure of potato tuber parenchyma Tissues., Czech University of Agriculture in Prague, Permitted by Dean Office of Technical Faculty "The Hidden and the Masked in Agricultural and Biological Engineering", 1, 45-49
 40. 2006, Program stypendialny a transfer wiedzy do praktyki rolniczej., Instytut Agrofizyki PAN, 2006, Transfer wiedzy do praktyki rolniczej. Prace doktorantów w ramach projektu "Stypendia dla młodych doktorantów szansą agrorozwoju Lubelszczyzny", 5-12
 41. 2006, Wiedza i edukacja podstawą rozwoju kapitału ludzkiego, konkurencyjności regionu lubelskiego i bliskosąsiedzkiej współpracy., Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Kuratorium Oświaty w Lublinie, 2006, ("Człowiek a środowisko", część III): 135-141
 42. 2006, Determination of snow traction and snow stresses under loads of vehicles.n, 2006
 43. 2005, Micro-structure analysis of plant tissues., Institute of Agrophysics PAS, Lublin, 2005, str. całości 1-166, l. ark. wyd. 11,9
 44. 2005, The goal of image analysis of plant tissue micro-structure., Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Micro-structure analysis of plant tissues", 2005, Micro-structure analysis of plant tissues, 7-12
 45. 2005, Wpływ wybranych czynników na charakterystykę siły uciągu i naprężenia w gruncie pod kołem pojazdu., Teka Komisji Motoryzacji PAN o/Kraków, 2005, 29-30, 383-392
 46. 2004, Analysis of plant tissue images obtained by confocal tandem scanning reflected light microscope, AgEng 2004 Conference Engineering the Future, Leuven, Belgia, 12-16.09.2004 r., 2004, AgEng 2004 Conference Engineering the Future, Leuven, Belgia, 12-16.09.2004 r., 938-939
 47. 2004, Acoustic emission in investigation of plant tissue micro-cracking, Transactions of the ASAE, 2004, Transactions of the ASAE, 47(4), 1171-1177
 48. 2004, Response of potato tuber microstructure to weather conditions during vegetation, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Plant Growth in Relation to Soil Physical Conditions", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Plant Growth in Relation to Soil Physical Conditions", 80-85
 49. 2004, Dlaczego ziemniaki pękają? – praktyka i problem badawczy, 2004
 50. 2004, Mikroskopowe obrazy tkanek roślinnych o zróżnicowanej budowie strukturalnej, 2004
 51. 2004, Przestrzenna orientacja komórek tkanki miękiszowej bulwy ziemniaka, 2004
 52. 2004, Mikroskopia konfokalna w badaniu geometrycznych cech komórek tkanek roślinnych. Analiza obrazu i automatyzacja pomiarów, 2004
 53. 2003, Zmienność parametrów struktury komórkowej w bulwie ziemniaka., 2003
 54. 2003, Soil stress and deformation determination under a landing airplane on an unsurfaced airfield., Journal of Terramechanics, 2003, 40, 4, 255-269
 55. 2003, Method for the microscopic image compilation of the potato tuber’s cellular structure., Scientia Agriculturae Bohemica, 2003, 34, 3, 81-85
 56. 2003, Wyznaczanie minimalnej liczby komórek do analizy geometrycznych parametrów struktury tkanki bulwy ziemniaka., Acta Agrophysica, 2003, 97, 2(3), 579-587
 57. 2003, Problemy analizy obrazu tkanki roślinnej uzyskanego z optycznego mikroskopu konfokalnego., 2003
 58. 2003, Ilościowy opis mikro-struktury miękich tkanek roślinnych przy pomocy mikroskopu konfokalnego i analizy obrazu., 2003
 59. 2003, Optyczny mikroskop konfokalny w badaniach agrofizycznych., 2003
 60. 2003, Zastosowanie techniki video do określania precyzji lądowania samolotu wielozadaniowego., 2003
 61. 2003, Właściwości mechaniczne tkanki miękiszowej bulwy ziemniaka., 2003
 62. 2003, Fotogrametryczna metoda wyznaczania odkształceń postaciowych w glebie pod obciążeniem pojazdów., 2003
 63. 2002, A new optical method for soil stress and strain investigation., Soil & Tillage Research, 2002, 65, 243-251
 64. 2002, Cell structural parameters of potato tuber tissue., International Agrophysics, 2002, 16, 2, 119-127
 65. 2002, Agrofizyczne skutki biotechnologii. Agrophysical effects of biotechnology., Acta Agrophysica, 2002, 60, 63-70
 66. 2002, Wyznaczanie geometrycznych parametrów struktury komórkowej tkanek roślinnych. Determination of geometrical parameters of plant tissue cellular structure., Acta Agrophysica, 2002, 72, 61-78
 67. 2002, Zastosowanie czujników membranowych z cieczą pośredniczącą do badań rozkładu naporu w roślinnym materiale sypkim. Application of membrane sensors with intermediary liquid to investigation of pressure distribution in loose plant material., Inżynieria Rolnicza, 2002, 4(37), 3003-308
 68. 2002, Wyznaczanie parametrów struktury tkanki miękiszowej bulwy ziemniaka odmian “Danusia” i “Kuba”., Technica Agraria, 2002, 1(2): 23-32
 69. 2002, Zastosowanie czujników membranowych z cieczą pośredniczącą do badań rozkładu naporu w roślinnym materiale sypkim., 2002
 70. 2002, Wyznaczanie minimalnej liczby komórek do analizy parametrów struktury tkanki bulwy ziemniaka., 2002
 71. 2002, Pękanie tkanki miękiszowej bulwy ziemniaka w teście relaksacji., 2002
 72. 2001, Influence of turgor and cell size on the cracking of potato tissue., International Agrophysics, 2001, 15, 1, 27-30
 73. 2001, Quantitative method for determining cell structural parameters of plant tissues., International Agrophysics, 2001, 15, 3, 161-164
 74. 2001, Influence of structural parameters of potato tuber cells on their mechanical properties., International Agrophysics, 2001, 15, 4, 243-246
 75. 2001, Failure and acoustic emission of potato tuber tissue of selected varieties in compression tests at various strain rates., Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, 2001, wersja elektroniczna, EJPAU Seria Agricultural Enginering nr 2 (www.ejpau.media.pl)
 76. 2001, Pomiary ciśnienia osmotycznego soków roślinnych z zastosowaniem OSMOMATU 030., Acta Agrophysica, 2001, 45, 53-60
 77. 2001, Mikroskopowa analiza struktury tkanki miękiszowej wybranych odmian ziemniaka., 2001
 78. 2000, Destruction processes in the cellular medium od a plant-theoretical approach., International Agrophysics, 2000, 14, 1, 37-42
 79. 2000, Influence of water potential on the failure of potato tissue., International Agrophysics, 2000, 14, 2, 181-186
 80. 2000, Method of acoustic emission in the studies of cracking processes in plant tissues., Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, 2000, 3, 2, 1-10
 81. 2000, Przetworniki ciśnienia w badaniach mechanicznych właściwości materiałów rolniczych., Acta Agrophysica, 2000, 37, 187-191
 82. 2000, Zastosowanie techniki wideo do wyznaczania odkształceń i głębokości koleiny w ośrodku glebowym podczas obciążenia., Inżynieria Rolnicza, 2000, 7, 119-124
 83. 2000, Cell size distribution of potato tissue., International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 64-65
 84. 2000, Fizyczne badania pękania struktury komórkowej ziemniaka a oczekiwania praktyki., 2000
 85. 2000, Agrofizyczne skutki biotechnologii., 2000
 86. 2000, Pomiary ciśnienia osmotycznego soków roślinnych z zastosowaniem osmomatu 030., 2000
 87. 2000, Wpływ parametrów struktury komórkowej tkanek bulw ziemniaka na ich właściwości mechaniczne., 2000
 88. 2000, Metoda ilościowego uzyskiwania parametrów struktury komórkowej tkanek roślinnych., 2000
 89. 2000, Application of image analysis for the parameterisation of potato tuber tissue., Sixth International Conference on Stereology and Image Analysis in Materials Science, STERMAT' 2000, Kraków, 20-23.09.2000, 301-306, 2000
 90. 2000, Przetwornik stanu naprężeń SST w badaniach mechanicznych właściwości materiałów rolniczych., 2000
 91. 2000, Adaptacja czujnika z cieczą pośredniczącą do wyznaczania naporu-ciśnienia w warstwie materiału ziarnistego., 2000
 92. 2000, Ciśnienie osmotyczne (potencjał wody) w tkankach bulwy ziemniaka wybranych odmian., 2000
 93. 1999, Estimating the relationship between soil water content and soil bulk density obtained in Proctor’s apparatus., Polish Journal of Soil Science, 1999, XXXII, 1, 5-12
 94. 1999, Agrofizyka i jej znaczenie dla rolnictwa i ochrony środowiska., Acta Agrophysica, 1999, 20, 5-28
 95. 1999, Badania zmian mikrostruktury materiałów rolniczych w wyniku deformacji., Acta Agrophysica, 1999, 20, 36-40
 96. 1999, Metoda i stanowisko do jednoczesnej rejestracji naprężeń i odkształceń w glebie pod obciążeniem., Acta Agrophysica, 1999, 20, 40-42
 97. 1999, Procesy zniszczenia w komórkowym ośrodku roślinnym., Acta Agrophysica, 1999, 24, 67-86
 98. 1999, Metoda emisji akustycznej w badaniach procesów pękania tkanek roślinnych., Acta Agrophysica, 1999, 24, 87-95
 99. 1999, Badanie procesów pękania tkanki rdzenia wewnętrznego i zewnętrznego bulwy ziemniaka., Acta Agrophysica, 1999, 24, 97-107
 100. 1999, Zastosowanie elementów optyki włóknistej w czujniku do pomiarów przemieszczeń warstw gleby., Inżynieria Rolnicza, 1999, 5, 11, 149-152
 101. 1999, Wyznaczanie składowych tensora naprężenia oraz odkształceń w podłożu piaszczystym pod taśmą pojazdu gąsienicowego., Teka Komisji Naukowo-Problemowej Motoryzacji PAN o/Kraków, 1999, 18, 407-414
 102. 1999, Agrofizyka w aktualnych programach badawczych Unii Europejskiej., Biuletyn Informacyjny PAN, 1999, 4, 9-22,
 103. 1999, Metody i urządzenia w badaniach naprężeń i odkształceń w glebie pod obciążeniem., 1999
 104. 1999, Wyznaczanie mechanicznej charakterystyki trakcyjnego podłoża glebowego w badaniach polowych z użyciem pojazdów gąsienicowych., 1999
 105. 1999, Uszkodzenia struktury roślinnych ośrodków rolniczych na przykładzie tkanki miękiszowej bulwy ziemniaka., 1999
 106. 1999, Wykorzystanie optyki włóknistej do rejestracji przemieszczeń odkształcanego ośrodka glebowego., 1999
 107. 1999, Fizyczne właściwości rolniczych ośrodków o strukturze dyskretnej., Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica 24, 1999, str. całości 1-140, l.ark.wyd. 10
 108. 1999, Agrofizyka dla środowiska i bezpiecznej produkcji biologicznej. Materiały na sesję naukową Lubelskie-go Oddziału PAN z okazji 30-lecia Instytutu Agrofi-zyki, Lublin, 24.06.1999., Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica 20, 1999, str. całości 1-74, l.ark.wyd. 5,3
 109. 1999, Właściwości mechaniczne dyskretnych ośrodków rolniczych., Fundacja Rozwoju Nauk Agrofizycznych, Wydawnictwo Naukowe FRNA. Lublin, 2/1999, 1999, str. całości 1-182, l.ark.wyd. 11,3
 110. 1999, “Bank informacji o zasobach aparaturowych i bibliotecznych IPAN”, INFOBAZY ’99 Bazy Danych dla Nauki., 1999, 166-169
 111. 1998, Determination of the structure parameters of potato tuber tissue using specialistic image analysis program, Supplement “Structure and Functionality of Food Products”,, Polish Journal of Food and Nutrition Sciences, 1998, 7/48, 3, 59 - 64
 112. 1998, Zastosowanie porozymetrii rtęciowej do badań mikrostruktury materiałów rolniczych., Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 1998, 461, 503 - 521
 113. 1998, Metodyczne aspekty w badaniach nad nową mechaniką materiałów rolniczych”., Inżynieria Rolnicza, 1998, 2, 5-20
 114. 1998, Metoda i stanowisko do jednoczesnej rejestracji naprężeń i odkształceń w glebie pod obciążeniem., Sprawozdanie z Działalności Polskiej Akademii Nauk w Roku 1998, 217-218, 1998
 115. 1998, Metody wyznaczania naprężeń i przemieszczeń w glebie pod obciążeniem., Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica 14, 1998, Lublin, str. całości 94, l.ark.wyd.6,78
 116. 1998, Skaningowy mikroskop akustyczny SAM100., 1998
 117. 1998, Zestaw do jednoczesnej rejestracji wielkości mechanicznych i sygnału emisji akustycznej”., 1998
 118. 1998, New methods of obtain and analyse of microscopic images of plant materials., ICC Conference '98, 16th International Conference ICC "Cereal Science - its Contribution to Health and Well Being" (Międzynarodowe Stowarzyszenie Nauki i Technologii Zbóż ) , Wiedeń, Austria, 9-12.05.1998, 35, 1998
 119. 1998, Investigations of stress-deformation in soil under different loading processes using mechatronics and laser techniques. Part II, 98-C-053,, Testowe, 932-933, 1998
 120. 1998, New methods of obtaining and analysis of microscopic image of plant materials., International Conference, 33-34, 1998
 121. 1998, X Szkoła “Fizyka z elementami agrofizyki”. Fizyczne właściwości gleby a rozwój roślin – metody badań., Instytut Agrofizyki PAN, Lublin, 1998, str. całości 182, l.ark.wyd. 13
 122. 1998, “Fizyka z elementami agrofizyki” – Jubileusz X-lecia SZKÓŁ, co dalej?., 1998
 123. 1998, Do mechanical properties of potato tuber depend on the place of sampling?., International Conference "Flow and Deformation in Biology and Environment", Prague, Czechy, 14-16.09.1998, 139-144, 1998
 124. 1997, Acoustic emission as a method for the detection of fractures in the plant tissue caused by the external forces., International Agrophysics, 1997, 11, 3, 223-227
 125. 1997, Geometria fazy stałej i przestrzeni porów w rolniczych ośrodkach granularnych na przykładzie gleby mineralnej. Acta Agrophysica 7, Lublin,, Instytut Agrofizyki PAN, 1997, str. całości 1-82, l.ark.wyd. 5,9
 126. 1997, Application of acoustic wares in the studies on the mechanical properties of plant tissue., 1997
 127. 1997, The method of analytical determination of optimum compaction moisture and maximum bulk density of soil., 1997
 128. 1997, Zastosowanie porozymetru rtęciowego do badań mikrostruktury materiałów rolniczych., 1997
 129. 1997, Właściwości mechaniczne materiałów rolniczych. 110-112, 1997., 1997
 130. 1997, Badania pól naprężeń i przemieszceń w glebie z uwzględnieniem dynamiki procesu obciążania., 1997
 131. 1997, Czujnik pomiaru zmian ciśnienia podczas deformacji granularnych ośrodków wielofazowych z zastosowaniem przetworników piezorezystywnych., 1997
 132. 1997, Zastosowanie metod mikroskopowych w badaniach tkanek roślinnych., 1997
 133. 1997, Metoda emisji akustycznej w badaniach ośrodków rolniczych., 1997
 134. 1997, Metoda analitycznego wyznaczania optymalnej wilgotności zagęszczania i maksymalnej gęstości objętościowej gleby., 1997
 135. 1997, Studies on the fields of stresses and transitions in the soil taking into account the dynamics of the loading process., 1997
 136. 1997, Microscopic methods for thr investigations of plant tissue., 1997
 137. 1997, Wariacyjne metody tworzenia modeli roślinnych. Acta Agrophysica 8, Lublin,, Instytut Agrofizyki PAN, 1997, str. całości 1-94, l.ark.wyd. 6,7
 138. 1997, Czynniki kształtujące właściwości agrofizyczne rzepaku. Acta Agrophysica 6, Lublin,, Instytut Agrofizyki PAN, 1997, str. całości 1-76, l.ark.wyd. 5,4
 139. 1997, Mechaniczne właściwości materiałów rolniczych. Lublin., Fundacja Rozwoju Nauk Agrofizycznych, 1997, str. całości 1-113, l.ark.wyd. 8,1
 140. 1997, Agrofizyczne metody badań, ich znaczenie i upowszechnianie. Fizyka z elementami agrofizyki. Lublin,, Fundacja Rozwoju Nauk Agrofizycznych, 1997, str. całości 1-108, l.ark.wyd.7,7
 141. 1997, Institute of Agrophysics. Polish Academy of Sciences. Lublin,, Instytut Agrofizyki PAN, 1997, str. całości 1-90, l.ark.wyd. 6,4
 142. 1997, Badania agrofizyczne – tematyka SZKÓŁ Fizyka z elementami agrofizyki., Materiały IX Szkoły nt.: Fizyka z elementami agrofizyki. Agrofizyczne metody badań, ich znaczenie i upowszechnianie, Lublin 18-19.09.1997, 1-13, 1997.
X