Konstankiewicz Krystyna

Konstankiewicz Krystyna

Print Friendly, PDF & Email

Publications

 1. 2014, Cell orientation in potato tuber parenchyma tissue, International Agrophysics, 2014, 28(1): 15-22
 2. 2013, Microscopic and macroscopic observations of potato tubers tissue cellular structure in the place of blackspot appear, 2013, 44-44
 3. 2013, The influence of external mechanical interactionmon cellular structure of potato tuber tissue, 2013, 43-43
 4. 2013, The research of external mechanical interaction influence on cellular structure of potato tuber tissue, 2013, 43-43
 5. 2012, Agrofizyka – fizyka w rolnictwie, Foton, 2012, (116): 16-21
 6. 2011, The predicting of blackspot susceptibility after harvest for the potato varieties during storage, 2011, 60-60
 7. 2011, Agrofizyka – fizyka w rolnictwie. Przegląd badań prowadzonych w Instytucie Agrofizyki PAN, 2011, 28-28
 8. 2011, Calcium effect on mechanical properties of model cell walls and apple tissue, Journal of Food Engineering, 102 (2011), 217-223
 9. 2010, Mechanical characteristics of artificial cell walls, Journal of Food Engineering, 2010, 96287-294
 10. 2010, Nanostructure of natural and model cell wall materials., International Agrophysics, 2010, 24(2): 107-114
 11. 2009, Wpływ wybranych czynników morfologicznych bulwy ziemniaka na powstawanie ciemnej plamistości pouszkodzeniowej., 2009
 12. 2009, Wybrane fizyczne i chemiczne właściwości modelowych roślinnych ścian komórkowych., 2009
 13. 2009, Wpływ mikrostruktury na teksturę warzyw i owoców., 2009
 14. 2009, Sensoryczna i instrumentalna analiza tekstury jabłek, 2009
 15. 2008, Influence of thermal treatment on mechanical properties of apple tissue and model cell wall., 2008
 16. 2008, Soil Engineering., Encyclopedia of Soil Science, Soil Engineering, 646-655
 17. 2008, Comparison of puncture test, acoustic emission and spatial-temporal speckle correlation technique as methods for apple quality evaluation., Acta Agrophysica, 2008, 156, Vol. 11(1), 303-315
 18. 2008, Image analysis of apple tissue cells after mechanical deformation., Acta Agrophysica, 2008, 156, Vol. 11(1), 57-69
 19. 2008, Otrzymywanie modelowych ścian komórkowych i ich właściwości., 2008
 20. 2008, Agrofizyczne metody badań materiałów rolniczych., 2008
 21. 2008, Wpływ mikrostruktury na teksturę warzyw i owoców., 2008
 22. 2008, Wpływ wybranych czynników morfologicznych bulwy ziemniaka na powstawanie ciemnej plamistości pouszkodzeniowej., 2008
 23. 2008, Wybrane fizyczne i chemiczne właściwości modelowych roślinnych ścian komórkowych., 2008
 24. 2008, Stanowisko do pomiaru parametrów struktury modelowych układów mikrogranularnych., 2008
 25. 2008, Measuring apple texture quality with acoustic emissions., Postharvest UNLIMITED 2008, Berlin, Niemcy, November 4-7.11.2008 r., Berlin, Niemcy, November 4-711.2008 r., 142
 26. 2008, Mechanical properties of artificial cell walls., Postharvest UNLIMITED 2008, Berlin, Niemcy, November 4-7.11.2008 r., Berlin, Niemcy, November 4-711.2008 r., 61
 27. 2008, Właściwości mechaniczne modelowych ścian komórkowych po ich obróbce termicznej., 2008
 28. 2007, Zastosowanie komputerowej analizy obrazu do szybkiego określenia wielkości i kształtu bulw ziemniaka., Acta Agrophysica, 2007, 151, 10(1), 47-57
 29. 2007, Visual texture analysis for cell size measurements from confocal image., International Agrophysics, 2007, 21, 4, 409-414
 30. 2007, New nondestructive metod based on spatial-temporal speckle correlation technique for evaluation of apples quality during szelf-life., International Agrophysics, 2007, 21, 3, 305-310
 31. 2007, Analysis of plant tissue image obtained by confocal tandem scanning reflected Ligot microscope., International Agrophysics, 2007, 21, 1, 49-53
 32. 2007, Visual texture analysis for quantification of plant tissue cellular structure., 2007
 33. 2007, Selected physical properties of model cell wall materials., 2007
 34. 2007, Wpływ mikrostruktury na teksturę warzyw i owoców., 2007
 35. 2007, Wpływ wybranych czynników morfologicznych bulwy ziemniaka na powstawanie ciemnej plamistości pouszkodzeniowej., 2007
 36. 2007, Właściwości mechaniczne modelowych roślinnych ścian komórkowych., 2007
 37. 2007, Metodyka preparacji próbek w celu utrwalenia struktury nieodkształconej i odkształconej tkanki roślinnej., 2007
 38. 2007, Changes of cellular structure of potato tuber parenchyma tissues during storage., Research in Agricultural Engineering Zemedelska Technika, 2007, 53, (2), 75-78
 39. 2006, Determination of snow traction and snow stresses under loads of vehicles.n, 2006
 40. 2006, Wiedza i edukacja podstawą rozwoju kapitału ludzkiego, konkurencyjności regionu lubelskiego i bliskosąsiedzkiej współpracy., Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Kuratorium Oświaty w Lublinie, 2006, ("Człowiek a środowisko", część III): 135-141
 41. 2006, Program stypendialny a transfer wiedzy do praktyki rolniczej., Instytut Agrofizyki PAN, 2006, Transfer wiedzy do praktyki rolniczej. Prace doktorantów w ramach projektu "Stypendia dla młodych doktorantów szansą agrorozwoju Lubelszczyzny", 5-12
 42. 2006, Changes of cellular structure of potato tuber parenchyma Tissues., Czech University of Agriculture in Prague, Permitted by Dean Office of Technical Faculty "The Hidden and the Masked in Agricultural and Biological Engineering", 1, 45-49
 43. 2005, Wpływ wybranych czynników na charakterystykę siły uciągu i naprężenia w gruncie pod kołem pojazdu., Teka Komisji Motoryzacji PAN o/Kraków, 2005, 29-30, 383-392
 44. 2005, Micro-structure analysis of plant tissues., Institute of Agrophysics PAS, Lublin, 2005, str. całości 1-166, l. ark. wyd. 11,9
 45. 2005, The goal of image analysis of plant tissue micro-structure., Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Micro-structure analysis of plant tissues", 2005, Micro-structure analysis of plant tissues, 7-12
 46. 2004, Przestrzenna orientacja komórek tkanki miękiszowej bulwy ziemniaka, 2004
 47. 2004, Mikroskopowe obrazy tkanek roślinnych o zróżnicowanej budowie strukturalnej, 2004
 48. 2004, Dlaczego ziemniaki pękają? – praktyka i problem badawczy, 2004
 49. 2004, Analysis of plant tissue images obtained by confocal tandem scanning reflected light microscope, AgEng 2004 Conference Engineering the Future, Leuven, Belgia, 12-16.09.2004 r., 2004, AgEng 2004 Conference Engineering the Future, Leuven, Belgia, 12-16.09.2004 r., 938-939
 50. 2004, Response of potato tuber microstructure to weather conditions during vegetation, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Plant Growth in Relation to Soil Physical Conditions", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Plant Growth in Relation to Soil Physical Conditions", 80-85
 51. 2004, Acoustic emission in investigation of plant tissue micro-cracking, Transactions of the ASAE, 2004, Transactions of the ASAE, 47(4), 1171-1177
 52. 2004, Mikroskopia konfokalna w badaniu geometrycznych cech komórek tkanek roślinnych. Analiza obrazu i automatyzacja pomiarów, 2004
 53. 2003, Wyznaczanie minimalnej liczby komórek do analizy geometrycznych parametrów struktury tkanki bulwy ziemniaka., Acta Agrophysica, 2003, 97, 2(3), 579-587
 54. 2003, Method for the microscopic image compilation of the potato tuber’s cellular structure., Scientia Agriculturae Bohemica, 2003, 34, 3, 81-85
 55. 2003, Soil stress and deformation determination under a landing airplane on an unsurfaced airfield., Journal of Terramechanics, 2003, 40, 4, 255-269
 56. 2003, Problemy analizy obrazu tkanki roślinnej uzyskanego z optycznego mikroskopu konfokalnego., 2003
 57. 2003, Fotogrametryczna metoda wyznaczania odkształceń postaciowych w glebie pod obciążeniem pojazdów., 2003
 58. 2003, Zastosowanie techniki video do określania precyzji lądowania samolotu wielozadaniowego., 2003
 59. 2003, Właściwości mechaniczne tkanki miękiszowej bulwy ziemniaka., 2003
 60. 2003, Zmienność parametrów struktury komórkowej w bulwie ziemniaka., 2003
 61. 2003, Optyczny mikroskop konfokalny w badaniach agrofizycznych., 2003
 62. 2003, Ilościowy opis mikro-struktury miękich tkanek roślinnych przy pomocy mikroskopu konfokalnego i analizy obrazu., 2003
 63. 2002, Cell structural parameters of potato tuber tissue., International Agrophysics, 2002, 16, 2, 119-127
 64. 2002, Pękanie tkanki miękiszowej bulwy ziemniaka w teście relaksacji., 2002
 65. 2002, A new optical method for soil stress and strain investigation., Soil & Tillage Research, 2002, 65, 243-251
 66. 2002, Wyznaczanie minimalnej liczby komórek do analizy parametrów struktury tkanki bulwy ziemniaka., 2002
 67. 2002, Wyznaczanie parametrów struktury tkanki miękiszowej bulwy ziemniaka odmian “Danusia” i “Kuba”., Technica Agraria, 2002, 1(2): 23-32
 68. 2002, Zastosowanie czujników membranowych z cieczą pośredniczącą do badań rozkładu naporu w roślinnym materiale sypkim. Application of membrane sensors with intermediary liquid to investigation of pressure distribution in loose plant material., Inżynieria Rolnicza, 2002, 4(37), 3003-308
 69. 2002, Wyznaczanie geometrycznych parametrów struktury komórkowej tkanek roślinnych. Determination of geometrical parameters of plant tissue cellular structure., Acta Agrophysica, 2002, 72, 61-78
 70. 2002, Agrofizyczne skutki biotechnologii. Agrophysical effects of biotechnology., Acta Agrophysica, 2002, 60, 63-70
 71. 2002, Zastosowanie czujników membranowych z cieczą pośredniczącą do badań rozkładu naporu w roślinnym materiale sypkim., 2002
 72. 2001, Mikroskopowa analiza struktury tkanki miękiszowej wybranych odmian ziemniaka., 2001
 73. 2001, Pomiary ciśnienia osmotycznego soków roślinnych z zastosowaniem OSMOMATU 030., Acta Agrophysica, 2001, 45, 53-60
 74. 2001, Failure and acoustic emission of potato tuber tissue of selected varieties in compression tests at various strain rates., Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, 2001, wersja elektroniczna, EJPAU Seria Agricultural Enginering nr 2 (www.ejpau.media.pl)
 75. 2001, Influence of structural parameters of potato tuber cells on their mechanical properties., International Agrophysics, 2001, 15, 4, 243-246
 76. 2001, Quantitative method for determining cell structural parameters of plant tissues., International Agrophysics, 2001, 15, 3, 161-164
 77. 2001, Influence of turgor and cell size on the cracking of potato tissue., International Agrophysics, 2001, 15, 1, 27-30
 78. 2000, Application of image analysis for the parameterisation of potato tuber tissue., Sixth International Conference on Stereology and Image Analysis in Materials Science, STERMAT' 2000, Kraków, 20-23.09.2000, 301-306, 2000
 79. 2000, Cell size distribution of potato tissue., International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 64-65
 80. 2000, Fizyczne badania pękania struktury komórkowej ziemniaka a oczekiwania praktyki., 2000
 81. 2000, Agrofizyczne skutki biotechnologii., 2000
 82. 2000, Zastosowanie techniki wideo do wyznaczania odkształceń i głębokości koleiny w ośrodku glebowym podczas obciążenia., Inżynieria Rolnicza, 2000, 7, 119-124
 83. 2000, Przetworniki ciśnienia w badaniach mechanicznych właściwości materiałów rolniczych., Acta Agrophysica, 2000, 37, 187-191
 84. 2000, Przetwornik stanu naprężeń SST w badaniach mechanicznych właściwości materiałów rolniczych., 2000
 85. 2000, Adaptacja czujnika z cieczą pośredniczącą do wyznaczania naporu-ciśnienia w warstwie materiału ziarnistego., 2000
 86. 2000, Wpływ parametrów struktury komórkowej tkanek bulw ziemniaka na ich właściwości mechaniczne., 2000
 87. 2000, Metoda ilościowego uzyskiwania parametrów struktury komórkowej tkanek roślinnych., 2000
 88. 2000, Ciśnienie osmotyczne (potencjał wody) w tkankach bulwy ziemniaka wybranych odmian., 2000
 89. 2000, Pomiary ciśnienia osmotycznego soków roślinnych z zastosowaniem osmomatu 030., 2000
 90. 2000, Method of acoustic emission in the studies of cracking processes in plant tissues., Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, 2000, 3, 2, 1-10
 91. 2000, Influence of water potential on the failure of potato tissue., International Agrophysics, 2000, 14, 2, 181-186
 92. 2000, Destruction processes in the cellular medium od a plant-theoretical approach., International Agrophysics, 2000, 14, 1, 37-42
 93. 1999, Agrofizyka w aktualnych programach badawczych Unii Europejskiej., Biuletyn Informacyjny PAN, 1999, 4, 9-22,
 94. 1999, Fizyczne właściwości rolniczych ośrodków o strukturze dyskretnej., Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica 24, 1999, str. całości 1-140, l.ark.wyd. 10
 95. 1999, Agrofizyka dla środowiska i bezpiecznej produkcji biologicznej. Materiały na sesję naukową Lubelskie-go Oddziału PAN z okazji 30-lecia Instytutu Agrofi-zyki, Lublin, 24.06.1999., Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica 20, 1999, str. całości 1-74, l.ark.wyd. 5,3
 96. 1999, Właściwości mechaniczne dyskretnych ośrodków rolniczych., Fundacja Rozwoju Nauk Agrofizycznych, Wydawnictwo Naukowe FRNA. Lublin, 2/1999, 1999, str. całości 1-182, l.ark.wyd. 11,3
 97. 1999, Wyznaczanie składowych tensora naprężenia oraz odkształceń w podłożu piaszczystym pod taśmą pojazdu gąsienicowego., Teka Komisji Naukowo-Problemowej Motoryzacji PAN o/Kraków, 1999, 18, 407-414
 98. 1999, Zastosowanie elementów optyki włóknistej w czujniku do pomiarów przemieszczeń warstw gleby., Inżynieria Rolnicza, 1999, 5, 11, 149-152
 99. 1999, Badanie procesów pękania tkanki rdzenia wewnętrznego i zewnętrznego bulwy ziemniaka., Acta Agrophysica, 1999, 24, 97-107
 100. 1999, Metoda emisji akustycznej w badaniach procesów pękania tkanek roślinnych., Acta Agrophysica, 1999, 24, 87-95
 101. 1999, Procesy zniszczenia w komórkowym ośrodku roślinnym., Acta Agrophysica, 1999, 24, 67-86
 102. 1999, Metody i urządzenia w badaniach naprężeń i odkształceń w glebie pod obciążeniem., 1999
 103. 1999, Wyznaczanie mechanicznej charakterystyki trakcyjnego podłoża glebowego w badaniach polowych z użyciem pojazdów gąsienicowych., 1999
 104. 1999, Metoda i stanowisko do jednoczesnej rejestracji naprężeń i odkształceń w glebie pod obciążeniem., Acta Agrophysica, 1999, 20, 40-42
 105. 1999, Badania zmian mikrostruktury materiałów rolniczych w wyniku deformacji., Acta Agrophysica, 1999, 20, 36-40
 106. 1999, Uszkodzenia struktury roślinnych ośrodków rolniczych na przykładzie tkanki miękiszowej bulwy ziemniaka., 1999
 107. 1999, Agrofizyka i jej znaczenie dla rolnictwa i ochrony środowiska., Acta Agrophysica, 1999, 20, 5-28
 108. 1999, Estimating the relationship between soil water content and soil bulk density obtained in Proctor’s apparatus., Polish Journal of Soil Science, 1999, XXXII, 1, 5-12
 109. 1999, “Bank informacji o zasobach aparaturowych i bibliotecznych IPAN”, INFOBAZY ’99 Bazy Danych dla Nauki., 1999, 166-169
 110. 1999, Wykorzystanie optyki włóknistej do rejestracji przemieszczeń odkształcanego ośrodka glebowego., 1999
 111. 1998, New methods of obtain and analyse of microscopic images of plant materials., ICC Conference '98, 16th International Conference ICC "Cereal Science - its Contribution to Health and Well Being" (Międzynarodowe Stowarzyszenie Nauki i Technologii Zbóż ) , Wiedeń, Austria, 9-12.05.1998, 35, 1998
 112. 1998, Do mechanical properties of potato tuber depend on the place of sampling?., International Conference "Flow and Deformation in Biology and Environment", Prague, Czechy, 14-16.09.1998, 139-144, 1998
 113. 1998, Investigations of stress-deformation in soil under different loading processes using mechatronics and laser techniques. Part II, 98-C-053,, Testowe, 932-933, 1998
 114. 1998, New methods of obtaining and analysis of microscopic image of plant materials., International Conference, 33-34, 1998
 115. 1998, Metoda i stanowisko do jednoczesnej rejestracji naprężeń i odkształceń w glebie pod obciążeniem., Sprawozdanie z Działalności Polskiej Akademii Nauk w Roku 1998, 217-218, 1998
 116. 1998, X Szkoła “Fizyka z elementami agrofizyki”. Fizyczne właściwości gleby a rozwój roślin – metody badań., Instytut Agrofizyki PAN, Lublin, 1998, str. całości 182, l.ark.wyd. 13
 117. 1998, Metody wyznaczania naprężeń i przemieszczeń w glebie pod obciążeniem., Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica 14, 1998, Lublin, str. całości 94, l.ark.wyd.6,78
 118. 1998, Metodyczne aspekty w badaniach nad nową mechaniką materiałów rolniczych”., Inżynieria Rolnicza, 1998, 2, 5-20
 119. 1998, Zastosowanie porozymetrii rtęciowej do badań mikrostruktury materiałów rolniczych., Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 1998, 461, 503 - 521
 120. 1998, Determination of the structure parameters of potato tuber tissue using specialistic image analysis program, Supplement “Structure and Functionality of Food Products”,, Polish Journal of Food and Nutrition Sciences, 1998, 7/48, 3, 59 - 64
 121. 1998, Skaningowy mikroskop akustyczny SAM100., 1998
 122. 1998, Zestaw do jednoczesnej rejestracji wielkości mechanicznych i sygnału emisji akustycznej”., 1998
 123. 1998, “Fizyka z elementami agrofizyki” – Jubileusz X-lecia SZKÓŁ, co dalej?., 1998
 124. 1997, Application of acoustic wares in the studies on the mechanical properties of plant tissue., 1997
 125. 1997, The method of analytical determination of optimum compaction moisture and maximum bulk density of soil., 1997
 126. 1997, Zastosowanie porozymetru rtęciowego do badań mikrostruktury materiałów rolniczych., 1997
 127. 1997, Właściwości mechaniczne materiałów rolniczych. 110-112, 1997., 1997
 128. 1997, Badania pól naprężeń i przemieszceń w glebie z uwzględnieniem dynamiki procesu obciążania., 1997
 129. 1997, Czujnik pomiaru zmian ciśnienia podczas deformacji granularnych ośrodków wielofazowych z zastosowaniem przetworników piezorezystywnych., 1997
 130. 1997, Zastosowanie metod mikroskopowych w badaniach tkanek roślinnych., 1997
 131. 1997, Metoda emisji akustycznej w badaniach ośrodków rolniczych., 1997
 132. 1997, Metoda analitycznego wyznaczania optymalnej wilgotności zagęszczania i maksymalnej gęstości objętościowej gleby., 1997
 133. 1997, Studies on the fields of stresses and transitions in the soil taking into account the dynamics of the loading process., 1997
 134. 1997, Microscopic methods for thr investigations of plant tissue., 1997
 135. 1997, Wariacyjne metody tworzenia modeli roślinnych. Acta Agrophysica 8, Lublin,, Instytut Agrofizyki PAN, 1997, str. całości 1-94, l.ark.wyd. 6,7
 136. 1997, Geometria fazy stałej i przestrzeni porów w rolniczych ośrodkach granularnych na przykładzie gleby mineralnej. Acta Agrophysica 7, Lublin,, Instytut Agrofizyki PAN, 1997, str. całości 1-82, l.ark.wyd. 5,9
 137. 1997, Czynniki kształtujące właściwości agrofizyczne rzepaku. Acta Agrophysica 6, Lublin,, Instytut Agrofizyki PAN, 1997, str. całości 1-76, l.ark.wyd. 5,4
 138. 1997, Mechaniczne właściwości materiałów rolniczych. Lublin., Fundacja Rozwoju Nauk Agrofizycznych, 1997, str. całości 1-113, l.ark.wyd. 8,1
 139. 1997, Agrofizyczne metody badań, ich znaczenie i upowszechnianie. Fizyka z elementami agrofizyki. Lublin,, Fundacja Rozwoju Nauk Agrofizycznych, 1997, str. całości 1-108, l.ark.wyd.7,7
 140. 1997, Institute of Agrophysics. Polish Academy of Sciences. Lublin,, Instytut Agrofizyki PAN, 1997, str. całości 1-90, l.ark.wyd. 6,4
 141. 1997, Acoustic emission as a method for the detection of fractures in the plant tissue caused by the external forces., International Agrophysics, 1997, 11, 3, 223-227
 142. 1997, Badania agrofizyczne – tematyka SZKÓŁ Fizyka z elementami agrofizyki., Materiały IX Szkoły nt.: Fizyka z elementami agrofizyki. Agrofizyczne metody badań, ich znaczenie i upowszechnianie, Lublin 18-19.09.1997, 1-13, 1997.
X