Szarlip Paweł

Szarlip Paweł

Print Friendly

Publications

 1. 2019, Effect of silicon on barley growth and N2O emission under flooding, Science of the Total Environment, 685 (2019), str. 1-9, DOI: 10.1016/j.scitotenv.2019.05.410
 2. 2018, Quantitative interactions between total and specific enzyme activities and C and N contents in earthworm‐affected pear orchard soil, Land Degradation & Development, 29: 3379–3389
 3. 2018, Biological parameters in technogenic soils of a former sulphur mine, International Agrophysics, 32: 237-245
 4. 2017, N2O-reducing activity of soil amended with organic and inorganic enrichments under flooded conditions, Scientia Agricola, 74(4): 334-342
 5. 2016, Wpływ szczepionki bakteryjnej na aktywność mikrobiologiczną gleby, Warsztaty naukowe pt. „Mikroorganizmy symbiotyczne w nauce i praktyce”, Puławy, 19.02.2016 r., 138-139
 6. 2016, Suppression of soil organic matter decomposition by gasoline and diesel as assessed by 13C natural abundance, European Journal of Soil Biology, 73: 8-14
 7. 2016, Modification of the chromatographic method to measure soil catalase activity, BOTHALIA, 46(2)
 8. 2015, Wettability and biogeochemical properties of the drilosphere and casts of endogeic earthworms in pear orchard., Soil & Tillage Research, 145: 55-61
 9. 2015, CO2 and N2O emission in soil amended with organic and mineral enrichments under hypoxic conditions, 2015, 238-238
 10. 2015, Struktura chemiczna polisacharydów ściany komórkowej miękiszowej tkanki jabłka., 2015, 18-18
 11. 2015, The Isotope Ratio Mass Spectrometry (IRMS) methods in the wastewater treatment plant in Lublin., 2015, 30-31
 12. 2015, Reakcja bakterii metanotroficznych na warunki tlenowe – wiedza nie wyjaśniona / Response of methane oxidizing bacteria to oxygen status – unexplained knowledge., 2015, j.pol. 214-214-j.ang. 420-420
 13. 2015, Effect of post-fermentation sludge on carbon sequestration in soil., 2015, 48-48
 14. 2014, Comparison of the dynamics of natural biodegradation of petrol and diesel oil in soil., Desalination and Water Treatment, 2014, 52(19-21): 3690-3697
 15. 2014, Skład konsorcjum bakterii zasiedlających masę fermentacyjną na podstawie oceny polimorfizmu długości terminalnych fragmentów restrykcyjnych (tRFLP) genu mcrA., 2014, 49-49
 16. 2014, The carbon isotopes ratio ( 12C to 13C) on the input and outputs of the municipal wastewater treatment plant in Lublin (Poland)., 2014, 22-22
 17. 2014, Changes of isotopic composition in gases emitted from wastewater treatment plant – preliminary study., Ecological Chemistry and Engineering S, 2014, 21(2): 245-254
 18. 2014, Symbiotic Activity of Pea (Pisum sativum) after Application of Nod Factors under Field Conditions., International Journal of Molecular Sciences, 2014, 157344-7351
 19. 2014, Inhibicja aktywności metanotroficznej gleby sadowniczej przez nawozy azotowe, 2014, 58-59
 20. 2014, Methanogenic potential of archived soils, Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 2014, 9(2): 79-90
 21. 2014, Effect of long storage and soil type on the actual denitrification and denitrification capacity to N2O formation., International Agrophysics, 28(3): 371-381
 22. 2013, Differences in the priming effect for various concentrations of sugars degaded in the soil, 2013, 271-271
 23. 2013, Nod Factors (Lipo-Chitooligosaccharides) effects on symbiotic nitrogen fixation and microbial properties in pea rhizosphere, 2013, 111-111
 24. 2013, Pea growth and symbiotic activity response to Nod factors (lipo- chitooligosaccharides) and soil compaction, Applied Soil Ecology, 2013, 72181-186
 25. 2013, In search of the carbon dioxide origin, 2013, 118-118
 26. 2013, Porównanie szybkości rozkładu wybranych ropopochodnych w glebie, 2013, 74-74
 27. 2013, Efficiency of removal of some physical and chemical pollution in SBR, 2013
 28. 2013, Biotechnological methods as mean to determine microbial contamination in drinking water, 2013
 29. 2013, The effect of the type of photosynthesis (C and C ) on the isotopic composition of carbon dioxide emitted from 3 4 soil, 2013, 53-53
 30. 2013, Biological activity of main types of Polish soils, Acta Agrophysica Monographiae EN, 2013, (4): 1-69
 31. 2013, Physiological properties and application of sodium alginate microcapsules, 2013
 32. 2013, The role of beneficial elements in plants, 2013, 110-111
 33. 2012, Wpływ nawożenia gleb uprawnych na zanieczyszczenie wód i powietrza, 2012, 49-49
 34. 2012, Methane fermentation process for utilization of organic waste: biogas-profitability study for chosen substrates, 2012
 35. 2012, Metoda określania liczebności cząstek z wykorzystaniem wzorca wewnętrznego przy zastosowaniu dyfrakcji laserowej., 2012, 77-77
 36. 2011, Nitrification activity in selected mineral soils under different air-water conditions, 2011, 114-115
 37. 2011, Production and emission greenhouse gases from soil under cultivation of energy crops, 2011, 112-113
 38. 2011, Soil microbial properties in response to compaction and straw mulching, International Conference Agrophysics for Quality of Life, 31.05-3.06.2011, Lublin, str. 100-101
 39. 2011, Some characteristics of organic soils irrigated with municipal wastewater., Land Degradation & Development, 2011, 22(6): 586-595
 40. 2011, How much oxygen is needed for acetylene to be consumed in soil?, Journal Soils Sediments, 2011, 111142-1154
 41. 2011, Zależność pomiędzy pochłanianiem N2O a powierzchnią właściwą wybranych gleb, 2011, 54-55
 42. 2010, Respiration in soil: conditions and effects, Polska Akademia Nauk, Oddział w Lublinie, Monografia, 2010, 1-75
 43. 2010, Production and uptake of nitrous oxide (N2O) as affected by soil conditions” (Wpływ warunków glebowych na wydzielanie i pochłanianie tlenku azotu(I), N2O)., Acta Agrophysica Rozprawy i Monografie PL, 2010, (187): 1-81
 44. 2010, Wydzielanie i pochłanianie tlenku azotu (I) w zróżnicowanych warunkach termicznych i wilgotnościowych, 2010, 104-105
 45. 2009, Określenie właściwości biologicznych gleb ze stanowiska archeologicznego nr 4 w Biskupinie., 2009
 46. 2009, Określenie wpływu warunków anaerobowych na przemiany węgla i azotu w erodowanych glebach lessowych., 2009
 47. 2009, Wpływ warunków środowiskowych na wydzielanie i pochłanianie N2O w glebach., 2009
 48. 2009, Aktywność biologiczna gleby ze stanowiska archeologicznego nr 4 w Biskupinie., Archeological Museum in Biskupin, 2009, "Stan i perspektywy zachowania drewna biskupińskiego", 273-297
 49. 2009, Zastosowanie „ścian denitryfikacyjnych” w celu ochrony wód gruntowych., 2009
 50. 2008, Produkcja i emisja gazów cieplarnianych z pól uprawnych., 2008
 51. 2008, Określenie wpływu warunków anaerobowych na przemiany węgla i azotu w erodowanych glebach lessowych., 2008
 52. 2008, Wpływ zagęszczenia gleby na emisje gazów szklarniowych., 2008
 53. 2008, Zależności sorpcji N2O od warunków aeracyjnych i powierzchni właściwej wybranych gleb (K)., 2008
 54. 2007, Application of “denitrification wall”” for preventing of ground water pollution in rural area. “, 2007
 55. 2007, Microbiological activity of post-bog soil filters during wastewater treatment., 2007
 56. 2007, Produkcja i emisja gazów cieplarnianych z gleb pól uprawnych., 2007
 57. 2007, Wpływ zagęszczenia gleby na emisję gazów szklarniowych., 2007
 58. 2007, Zależność sorpcji N2O od warunków aeracyjnych i powierzchni właściwej wybranych gleb., 2007
 59. 2007, Redox potential, nitrate content and pH in flooded Eutric Cambisol during nitrate reduction., Research in Agricultural Engineering Zemedelska Technika, 2007, 53, (1), 20-28
 60. 2006, Changes in redox potential as related to nitrate and pH in flooded eutric cambisol. 5th International Workshop for Young Scietists “BioPhys Spring 2006”., 2006
 61. 2006, Tlenek azotu (I) (N2O)- niszczyciel ozonu i współwinny globalnego ocieplenia., Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Kuratorium Oświaty w Lublinie, 2006, ("Człowiek a środowisko", część III): 125-130
 62. 2006, Wpływ rolnictwa na środowisko naturalne i klimat Ziemi – denitryfikacja., Instytut Agrofizyki PAN, 2006, Transfer wiedzy do praktyki rolniczej. Prace doktorantów w ramach projektu "Stypendia dla młodych doktorantów szansą agrorozwoju Lubelszczyzny", 68-71
 63. 2006, Some aspects of soil denitrification., Czech University of Agriculture in Prague, Permitted by Dean Office of Technical Faculty "The Hidden and the Masked in Agricultural and Biological Engineering", 1, 101-109
 64. 2005, Nitrous oxide consumption and dehydrogenase activity in calcaric regosols., Polish Journal of Soil Science, 2005, XXXVIII, 2, 97-110
 65. 2005, Some physical factors influencing the dehydrogenase activity in soils (a review)., Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics", 2005, Chapter 6, Oxygenology, 488-490
Top
X