Krzemińska Izabela

Krzemińska Izabela

Print Friendly, PDF & Email
PhD Krzemińska Izabela
Room: B113
E-mail: i.krzeminska@ipan.lublin.pl
Phone: (81) 744 50 61 w. 190

Department and laboratory

Department: Department of Physical Properties of Plant Materials

Laboratory: Laboratory of New Technologies of Renewable Energy and Biomass Acquiring

Publications

 1. 2019, The Influence of Nitrogen Stress on the Synthesis and Flocculating Activity of Exopolysaccharides from Eustigmatos Magnuus, National Scientific Conference „Science, Research and Development” – 3rd Edition, Warszawa, 26.10.2019 r., 32
 2. 2019, Oznaczanie profilu kwasów tłuszczowych zielenicy Tetradesmus obliquus, IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Metody chromatograficzne w nauce, przemysle i medycynie" Lublin, 7 czerwca 2019 r., str. 35
 3. 2019, The influence of light intensity and nitrogen availability on the synthesis of exopolysaccharides by eustigmatos magnus, 18th International Workshop for Young Scientists, BioPhys Spring 2019, May 22-24.05.2019 Gödöllő, Hungary, str. 9
 4. 2019, Wpływ stresu azotowego na strukturę egzopolisacharydu wyizolowanego z hodowli parachlorella kessleri, str. 9, XXVI Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, 29-30 maja 2019 r.,
 5. 2018, Fizykochemiczne właściwości egzopolisacharydów syntetyzowanych przez glony, Konferencja Doktorantów pt. „Cztery Żywioły – współczesne problemy w naukach o życiu”, Warszawa 25.10.2018 r., str. 36
 6. 2018, Removal of Nutrients from Post-Fermentation Sludge by Auxenochlorella protothecoides, 37th International Conterence of the Polish Phycological Society - Green Future: Algae - Applications and Perspective, Kraków 22-25.05.2018, str. 82
 7. 2018, Effect of Changes in Light Intensity on the Growth, Photosynthetic Activity, and Fatty Acid Profile of the Green-Yellow Alga Eustigmatos magnus, 37th International Conterence of the Polish Phycological Society - Green Future: Algae - Applications and Perspective, Kraków 22-25.05.2018, str. 71
 8. 2018, Fizykochemiczne właściwości egzopilosacharydów syntetyzowanych przez glony, Konferencja Doktorantów pt. "Cztery Żywioły - współczesne problemy w naukach o życiu", Warszawa, 25.10.2018, str. 35
 9. 2018, Effect of beet molasses supplementation on growth processes and composition of green algal biomass, 12th International Conference on Agrophysics: Soil, Plant & Climate, Lublin 17-19.09.2018 r., str. 162
 10. 2018, Effect of stress conditions on improvement of lipid and carbohydrate accumulation under photoautotrophic cultivation of Chlorophyta, Phycologia, 57(6): 601-618
 11. 2019, Effectiveness of Parachlorella kessleri cell disruption evaluated with the use of laser light scattering methods, Journal of Applied Phycology, 31, str. 97-107, DOI: 0.1007/s10811-018-1583-2
 12. 2018, Ocena Składu Biochemicznego Komórek Zielenic Tetradesmus Obliquus i Parachlorella Kessleri Wzrastających w Warunkach Suplementacji Melasą, XXV Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, Kazimierz Dolny nad Wisłą 14-15.06.2018 r., str. 20
 13. 2018, Charakterystyka Egzopolisacharydów Syntetyzowanych Przez Glony, XXV Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, Kazimierz Dolny nad Wisłą 14-15.06.2018 r., str. 9
 14. 2016, Badanie efektywności dezintegracji ultradźwiękowej komórek mikroglonów z gatunku Parachlorella kessleri, IX Sympozjum Doktorantów "Współczesne Problemy w Naukach o Życiu", Warszawa, 27.10.2016, str. 25
 15. 2018, Evaluation of the potential of utilisation of anaerobic digestion effluent for cultivation of green alga Auxenochlorella protothecoides, Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Rolnictwo XXI wieku - problemy i wyzwania", Krzyżowa, 20-21.03.2018r.,
 16. 2017, Stymulujący efekt kwasu indolilo-3-octowego na wzrost Parachlorella kessleri, X Sympozjum Doktorantów "Współczesne Problemy w Naukach o Życiu", Lublin 26.10.2017, str. 16
 17. 2017, Stimulatory effect of indole-3-acetic acid and continuous illumination on the growth of Parachlorella kessleri, International Agrophysics, 31(4): 483-489
 18. 2017, Związki biologicznie czynne nawłoci pospolitej jako stymulatory procesu fermentacji metanowej, XXIV Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, Kazimierz Dolny nad Wisłą 03-04.07.2017 , str. 20
 19. 2017, Wpływ suplementacji glukozą na parametry wzrostu oraz profil kwasów tłuszczowych auxenochlorella protothecoides, XXIV Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, Kazimierz Dolny nad Wisłą 03-04.07.2017, str. 18
 20. 2017, The influence of cell wall chemical composition on biogas production in the methane fermentation process, Proceedings of the 36th International Conference of the Polish Phycological Society. Mass development of algae: biodiversity, ecology and management prospects, Kazimierz Dolny 24-27.05.2017, str. 98
 21. 2017, Combined production of oils and proteins during utilization of beet molasses by Parachlorella kessleri, Proceedings of the 36th International Conference of the Polish Phycological Society. Mass development of algae: biodiversity, ecology and management prospects, Kazimierz Dolny 24-27.05.2017, str. 92
 22. 2017, Enrichment of Parachlorella kessleri biomass with bioproducts: oil and protein by utilization of beet molasses, Journal of Applied Phycology, 29 (4): 1735-1743
 23. 2017, Utilization of molasses in microalgal biomass production, 16th International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2017”, Lublin, Poland, 1-3.06.2017, str. 71
 24. 2017, Enhancement of Biogas Production by Co-Digestion of Maize Silage with Common Goldenrod Rich in Biologically Active Compounds, BioResources, 12(1): 704-714
 25. 2016, Glucose supplementation-induced changes in the Auxenochlorella protothecoides fatty acid composition suitable for biodiesel production, Bioresource Technology, 218: 1294-1297
 26. 2016, Strong-light-induced yellowing of green microalgae Chlorella: A study on molecular mechanisms of the acclimation response, Algal Research, 16: 245-254
 27. 2016, Badania molekularnych mechanizmów adaptacyjnych glonów Chlorella. Żółknięcie ochroną przed silnym oświetleniem?, XXIII Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, 24-25 maja 2016, Kazimierz Dolny nad Wisłą, 10-10
 28. 2016, Potencjał energetyczny biomasy glonów jednokomórkowych, Ogólnopolska Konferencja Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce 2016, Lublin, 15.04.2016 r., str. 73
 29. 2016, Biologicznie aktywne metabolity pozyskiwane z mikroglonów, XXIII Lubelskie Warsztaty Biofizyczne, Kazimierz Dolny nad Wisłą, 24-25.05.2016 r., str. 14
 30. 2015, Cenna biomasa jednokomórkowa glonów., 2015
 31. 2015, Carotenoids shield algal cells from excess radiation., 2015, 147-147
 32. 2015, Cultivation of Chlorella protothecoides in photobioreactors: The combined impact of photoperiod and CO2 concentration., Engineering in Life Sciences, 15(5): 533-541
 33. 2015, Alterations of the lipid content and fatty acid profile of Chlorella protothecoides under different light intensities., Bioresource Technology, 196: 72-77
 34. 2015, Znaczenie dezintegracji komórkowej w procesie ekstrakcji lipidów z biomasy mikroglonów., 2015, 24-24
 35. 2015, Wpływ fotoperiodu na tempo wzrostu i produktywność biomasy mikroglonów., 2015, 17-17
 36. 2015, Wpływ fotoperiodu na wartość ciepła spalania biomasy mikroglonów / The impact of photoperiod on calorific value of microalgal biomass, I Ogólnopolskie Sympozjum Energii Odnawialnej "OZE - Energia Przyszłości", Lublin, 28-29.11.2015 r. , 83-84
 37. 2014, Mikroglony jako alternatywne źródło biomasy energetycznej., 2014
 38. 2014, Od komórki do biomasy- mikroglony., 2014
 39. 2014, Influence of photoperiods on the growth rate and biomass productivity of green microalgae., Bioprocess and Biosystems Engineering, 2014, 37(4): 735-741
 40. 2014, Physical methods of microalgal biomass pretreatment., International Agrophysics, 2014, 28(3): 341-348
 41. 2014, Microalgal cell disruption techniques., 2014, 98-99
 42. 2014, Odpowiedź komórek mikroglonów na zadane warunki stresowe., 2014, 16-16
 43. 2014, Reakcje komórek mikroglonów na warunki świetlne podczas hodowli w fotobioreaktorach, 2014, 28-28
 44. 2014, The impact of photoperiod on the growth rate and biomass concentration of Chlorella Protothecoides., 2014
 45. 2013, The effect of light intensity and nitrogen deficiency on the growth and chlorophyll fluorescence of Chlorella protothecoides, 2013, 96-96
 46. 2013, Innowacje w zakresie OZE – Środowiskowe Laboratorium Energii Odnawialnej, 2013
 47. 2013, Jak rozmnożyć glony?, 2013
 48. 2013, Pożyteczny stres glonów, Akademia. The Magazine of the Polish Academy of Sciences, 2013, 1(33): 30-31
 49. 2013, Mikroglony jako alternatywne źródło biomasy energetycznej, 2013
 50. 2012, Microalgae – cultivation and application of biomass as a source of energy: a reviev, Acta Agrophysica Monographiae EN, 2012, (2): 1-108
 51. 2012, Czynniki warunkujące wzrost biomasy mikroalg, 2012, 81-89
 52. 2012, Systemy hodowlane wykorzystywane w produkcji biomasy mikroglonów, Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 2012, 224-228
 53. 2012, Mikroglony – źródło biomasy, Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 2012, 229-231
 54. 2012, Możliwości pozyskiwania paliw odnawialnych z hodowli glonów, 2012
 55. 2012, Microalgae as the source of biomass for energy purposes, CHEMIK nauka-technika-rynek, 2012, (12/2012 tom 66): 1294-1297
 56. 2012, Biomasa mikroalg – otrzymywanie i możliwości wykorzystania, 2012
 57. 2012, Environmental conditions and algal biomass productivity, 2012
 58. 2012, Czynniki warunkujące optymalną produkcję biomasy mikroglonów, 2012
 59. 2011, Algi – biopaliwo trzeciej generacji, Najnowsze Osiągnięcia Z Zakresu OZE - Bariery We Wdrażaniu - Sugestie Ich Rozwiązań, 124-142
 60. 2011, Charakterystyka gatunków mikroalg pod kątem możliwości wykorzystania w hodowlach na cele energetyczne., Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 2011, 10291-297
 61. 2011, Procesy biologicznej produkcji wodoru., Autobusy, Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, 2011, 10271-275
 62. 2010, Wpływ metali ciężkich na podatność magnetyczną gleby w parku miejskim w Lublinie, 2010
 63. 2009, Wpływ składu fazy stałej na równowagi sorpcyjne, mikrostrukturę oraz charakterystyki powierzchniowe materiału glebowego i roślinnego., 2009
 64. 2009, Podatność magnetyczna w badaniach materiału glebowego., Ochrona i Wartość Użytkowa Gleb. Właściwości Fizyczne, Chemiczne i Biologiczne., 2009, ISBN-13: 978-83-60489-11-6(Rozdz. 5): 85-96
 65. 2009, Wpływ zawartości materii organicznej na wymiar fraktalny gleby., 2009
 66. 2009, Podatność magnetyczna gleb wytworzonych z piasków., 2009
 67. 2009, Ocena podatności magnetycznej gleb z terenu Lublina., 2009
 68. 2009, Magnetometria w ochronie środowiska., 2009
 69. 2008, Wpływ składu fazy stałej na równowagi sorpcyjne, mikrostrukturę oraz charakterystyki powierzchniowe materiału glebowego i roślinnego., 2008
 70. 2007, The surface area brown and gray-brown podzolic soil formed from sand obtained from water vapour adsorption data., 2007
 71. 2007, Wpływ składu fazy stałej na równowagi sorpcyjne, mikrostrukturę oraz charakterystyki powierzchniowe materiału glebowego i roślinnego., 2007
 72. 2006, Effect of sulphate on release of humic acids obtained from mucks at different stage of secondary transformation., 6th International Conference - Influence of Anthropogenic Activities of Water Regime of Lowland Territory - 16th Slovak-Czech-Polish Scientific Seminar "Physics of Soil Aater". Michalovce, Vinianske Jazer, 06-08.06.2006r., Michalovce, Vinianske Jazer, 06-08.06.2006r.
 73. 2006, Magnetic properties of pavement seam materials of urban sites. 5th International Workshop for Young Scietists “BioPhys Spring 2006”., 2006
 74. 2006, Pore structure changes In orthic luvisol In relation to the cultivation system. 5th International Workshop for Young Scietists “BioPhys Spring 2006”., 2006
 75. 2006, Podatność magnetyczna i jej wykorzystanie w badaniach środowiska., Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Kuratorium Oświaty w Lublinie, 2006, "Człowiek a środowisko", część III, 107-111
 76. 2006, Podatność magnetyczna jako metoda wstępnego monitoringu zanieczyszczenie gleb., Instytut Agrofizyki PAN, 2006, Transfer wiedzy do praktyki rolniczej. Prace doktorantów w ramach projektu "Stypendia dla młodych doktorantów szansą agrorozwoju Lubelszczyzny", 55-57
 77. 2006, Magnetic susceptibility and its use in environmental research., 2006, 76-78
 78. 2005, The host range and nitrogen fixation ability of Ulex europaeus microsymbionts., Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics", 2005, Chapter 5, Physics and Physical Chemistry in Environmental Processes, 416-417
X