Włodarczyk Teresa

Włodarczyk Teresa

Print Friendly, PDF & Email

Publications

 1. 2019, Effect of silicon on barley growth and N2O emission under flooding, Science of the Total Environment, 685 (2019), str. 1-9, DOI: 10.1016/j.scitotenv.2019.05.410
 2. 2017, N2O-reducing activity of soil amended with organic and inorganic enrichments under flooded conditions, Scientia Agricola, 74(4): 334-342
 3. 2016, Effect of temperature on oxidative stress induced by lead in the leaves of Plantago major L., International Agrophysics, 30(3): 285-292
 4. 2015, The influence of wheat Triticum aestivum L. seed pre-sowing treatment with magnetic fields on germination, seedling growth, and antioxidant potential under optimal soil watering and flooding., Acta Physiologiae Plantarum, 37:59, DOI 10.1007/s11738-015-1802-2): 1-10
 5. 2015, The influence of Si-rich mineral zeolite on the growth processes and adaptive potential of barley plants under cadmium stress., Plant Growth Regulation, 75(2): 557-565
 6. 2015, Zawartość pierwiastków chemicznych w glebach ornych wybranych województw Polski, 2015, 107-107
 7. 2015, CO2 and N2O emission in soil amended with organic and mineral enrichments under hypoxic conditions, 2015, 238-238
 8. 2014, Wpływ właściwości fizycznych i fizykochemicznych gleb na produkcję i emisję gazów glebowych., AGROFIZYKA procesy, właściwości, metody, 109-116
 9. 2014, Si-Rich Mineral Zeolite Stimuletes Growth Processes and Increases Plant Resistance to Cadmium Stress., 2014, 533-535
 10. 2014, Methanogenic potential of archived soils, Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 2014, 9(2): 79-90
 11. 2014, Effect of long storage and soil type on the actual denitrification and denitrification capacity to N2O formation., International Agrophysics, 28(3): 371-381
 12. 2013, Denitryfikacja w glebie wzbogaconej materiałami mineralnymi i organicznymi (doświadczenie modelowe), 2013
 13. 2013, Methanotrophic properties of selected soils and waste materials likely to be used for reduction of methane emission from landfills, 2013
 14. 2013, Database of Polish arable mineral soils: a review, International Agrophysics, 2013, 27(3): 335-350
 15. 2013, Effect of calcium chloride concentration on crosslinking of sodium alginate, 2013, 33-33
 16. 2013, Biological activity of main types of Polish soils, Acta Agrophysica Monographiae EN, 2013, (4): 1-69
 17. 2012, Effects of silicon on growth processes and adaptive potential of barley plants under optimal soil watering and flooding., Plant Growth Regulation, 2012, 6735-43
 18. 2012, Methane Production and Consumption in Loess Soil at Different Slope Position., TheScientificWorldJournal, 2012, 20121-8
 19. 2012, Soil profile as a natural membrane for heavy metals from wastewater., International Agrophysics, 2012, 2671-80
 20. 2012, Methane production and consumption in less soil as affected by slope position, 2012, 1520-1520
 21. 2012, Methane production and oxidation in soil as affected by the slope position, 2012, 1520-1520
 22. 2012, Metoda określania liczebności cząstek z wykorzystaniem wzorca wewnętrznego przy zastosowaniu dyfrakcji laserowej., 2012, 77-77
 23. 2012, Kinetics of methane oxidation in selected mineral soils, International Agrophysics, 2012, 26(4): 401-406
 24. 2011, Production and emission greenhouse gases from soil under cultivation of energy crops, 2011, 112-113
 25. 2011, Soil profile as a natural membrane for cadmium from wastewater, 2011, 100-100
 26. 2011, Glony – produkcja biomasy, Acta Agrophysica, 2011, 17(1): 105-116
 27. 2011, Various textured soil as nitrous oxide emitter and consumer., International Agrophysics, 2011, 25(3): 287-297
 28. 2011, How much oxygen is needed for acetylene to be consumed in soil?, Journal Soils Sediments, 2011, 111142-1154
 29. 2011, Respiration of soil enriched with manure and mineral materials (methodical aspects), Polish Journal of Environmental Studies, 2011, 20(2): 387-392
 30. 2011, Soil profile as a natural membrane for zinc from wastewater, 2011, 142-142
 31. 2011, Zależność pomiędzy pochłanianiem N2O a powierzchnią właściwą wybranych gleb, 2011, 54-55
 32. 2011, Denitryfikacja w glebie poddanej długoterminowemu nawożeniu mineralnemu, 2011, 53-53
 33. 2010, Effect of synthetic organomineral complexes on the process of respiration of a Haplic Luvisol, Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego PAN, 2010, 7163-175
 34. 2010, Respiration in soil: conditions and effects, Polska Akademia Nauk, Oddział w Lublinie, Monografia, 2010, 1-75
 35. 2010, Production and uptake of nitrous oxide (N2O) as affected by soil conditions” (Wpływ warunków glebowych na wydzielanie i pochłanianie tlenku azotu(I), N2O)., Acta Agrophysica Rozprawy i Monografie PL, 2010, (187): 1-81
 36. 2010, Wydzielanie i pochłanianie tlenku azotu (I) w zróżnicowanych warunkach termicznych i wilgotnościowych, 2010, 104-105
 37. 2010, Effect of 4-hydroxyphenethyl Alkohol on Growth and adaptive potential of barley plants under optimal and soil flooding conditions., Polish Journal of Environmental Studies, 2010, 19(3): 565-572
 38. 2009, Intensywność wydzielania CO2 z gleby piaszczystej (Doświadczenie modelowe)., 2009
 39. 2009, Określenie właściwości biologicznych gleb ze stanowiska archeologicznego nr 4 w Biskupinie., 2009
 40. 2009, Określenie wpływu warunków anaerobowych na przemiany węgla i azotu w erodowanych glebach lessowych., 2009
 41. 2009, Wpływ zagęszczenia gleby na emisję gazów szklarniowych., 2009
 42. 2009, Reakcje wybranych roślin na niekorzystne warunki tlenowe środowiska., 2009
 43. 2009, Wpływ warunków środowiskowych na wydzielanie i pochłanianie N2O w glebach., 2009
 44. 2009, Accents of Denitrification Process as Studied at Fertilization Trial with Blueberry (Vacciniumcorymbosum L.)., 2009
 45. 2009, Strategie ograniczenia emisji podtlenku azotu z gleb użytkowych., 2009
 46. 2009, Wastewater purification by muck soil and willow (Salix Americana)., Polish Journal of Environmental Studies, 2009, 18(2): 305-312
 47. 2009, Wastewater Purification by an Organic Soil and Grass-Mixture, Archives of Environmental Protection, 2009, 35(3): 21-34
 48. 2009, Aktywność biologiczna gleby ze stanowiska archeologicznego nr 4 w Biskupinie., Archeological Museum in Biskupin, 2009, "Stan i perspektywy zachowania drewna biskupińskiego", 273-297
 49. 2009, Dihydroquercetin protects barley seeds against mold and increases seedling adaptive potential under soil flooding., Plant Growth Regulation, (2009), 57:127-135
 50. 2009, Kwantyfikacja struktury porów glebowych przy użyciu metod analizy obrazu w zależności od sposobu uprawy (K)., 2009
 51. 2009, Określanie zawartości oraz mineralizacji węgla w różnych jednostkach systematycznych mineralnych gleb polski., 2009
 52. 2008, Biological activity and nutrient removal in organic soils irrigated with wastewater., Annual Report Polish Academy of Sciences, 60-62
 53. 2008, Impact of different aeration conditions on the content of extractable nutrients in soil., International Agrophysics, 2008, 22(4): 371-375
 54. 2008, New aspect of soil respiration activity measuring., Teka Komisji Ochrony i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego PAN, 2008, 153-163
 55. 2008, Wpływ alkoholu 4-HPEA na wzrost i potencjał adaptacyjny jęczmienia pod wpływem stresu tlenowego i w warunkach optymalnego nawodnienia., 2008
 56. 2008, Produkcja i emisja gazów cieplarnianych z pól uprawnych., 2008
 57. 2008, Kwantyfikacja struktury porów glebowych przy użyciu metod analizy obrazu w zależności od sposobu uprawy., 2008
 58. 2008, Określenie wpływu warunków anaerobowych na przemiany węgla i azotu w erodowanych glebach lessowych., 2008
 59. 2008, Wpływ zagęszczenia gleby na emisje gazów szklarniowych., 2008
 60. 2008, Wykorzystywanie banku próbek gleb do określania zawartości węgla w różnych jednostkach systematycznych mineralnych gleb Polski., 2008
 61. 2008, Zależności sorpcji N2O od warunków aeracyjnych i powierzchni właściwej wybranych gleb (K)., 2008
 62. 2008, Agrofizyczne metody badań materiałów rolniczych., 2008
 63. 2008, Wpływ dihydroquercetyny na wzrost i rozwój siewek owsa “Rudnik” w warunkach stresu tlenowego i optymalnej wilgotności., 2008
 64. 2007, Dehydrogenase activity of technogenic soils of former sulphur mines (Yavoriv and Nemyriv, Ukraine)., International Agrophysics, 2007, 21, 3, 255-260
 65. 2007, Wastewater purification by an organic soil and plants., 2007
 66. 2007, Denitrification capacity of soil annually long term treated with mineral fertilizers., 2007
 67. 2007, Ability of an orchard soil to denitrification., 2007
 68. 2007, Application of “denitrification wall”” for preventing of ground water pollution in rural area. “, 2007
 69. 2007, Does goat’s rue (Galega officinalis) interfere denitrification in the soil., 2007
 70. 2007, Variability within denitrification capacity of intensively cultivated arable land., 2007
 71. 2007, The effect of irrigation on N2O production in organic soil., 2007
 72. 2007, Some aspects of denitrification process in soils of Poland., 2007
 73. 2007, Microbiological activity of post-bog soil filters during wastewater treatment., 2007
 74. 2007, Produkcja i emisja gazów cieplarnianych z gleb pól uprawnych., 2007
 75. 2007, Wpływ zagęszczenia gleby na emisję gazów szklarniowych., 2007
 76. 2007, Wykorzystanie banku próbek gleb do określania zawartości węgla w różnych jednostkach systematycznych mineralnych gleb Polski., 2007
 77. 2007, Badanie reakcji wybranych roślin na niekorzystne warunki tlenowe środowiska., 2007
 78. 2007, Zależność sorpcji N2O od warunków aeracyjnych i powierzchni właściwej wybranych gleb., 2007
 79. 2007, Transformations of nitrogen and phosphorus in soil planted with willow irrigated with wastewater., Archives of Environmental Protection, 2007, 33, 2, 67-78
 80. 2007, Redox potential, nitrate content and pH in flooded Eutric Cambisol during nitrate reduction., Research in Agricultural Engineering Zemedelska Technika, 2007, 53, (1), 20-28
 81. 2006, Some aspects of soil denitrification., Czech University of Agriculture in Prague, Permitted by Dean Office of Technical Faculty "The Hidden and the Masked in Agricultural and Biological Engineering", 1, 101-109
 82. 2006, Methods of soil catalase and dehydrogenase activity measurement., Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Selected methodological aspects of soil enzyme activity tests", 59-74
 83. 2006, Water-air properties of muck-like soils. 2006, Polish Journal of Soil Science, Polish Journal of Soil Science, XXXIX, 1-10
 84. 2006, Nitrate and ammonium transformation and redox potential changes in organic soil (Eutric Histosol) treated with municipal waste water., International Agrophysics, 2006, 20, 1, 69-76
 85. 2005, Soil aeration status and catalase activity., Acta Agrophysica, 2005, 117, 5(3), 555-565
 86. 2005, Nitrous oxide consumption and dehydrogenase activity in calcaric regosols., Polish Journal of Soil Science, 2005, XXXVIII, 2, 97-110
 87. 2005, Nitrous oxide production and consumption in Calcaric Regosols as related to soil redox and texture., International Agrophysics, 2005, 19, 3, 263-271
 88. 2005, Nitrogen transformations and redox potential changes in irrigated organic soil., Institue of Agrophysics PAS, Lublin, 2005, str. całości 1-115, l. ark. wyd. 8,2
 89. 2005, Enzymy wewnątrzkomórkowych przemian redoks (Oksydoreduktazy)., Instytut Agrofizyki PAN, 2005, Acta Agrophysica, 120, (3), 11-26
 90. 2005, Przemiany mineralnych form azotu w glebie nawadnianej oczyszczonymi ściekami., Instytut Agrofizyki PAN, 2005, Acta Agrophysica, 2005, 119, (2), str. całości 1-70, l. ark. wyd. 5,0
 91. 2005, Nitrate(V) transformations in soils., Institute of Agrophysics PAS, Lublin, "Monitoring and modeling the properties of soil as porous medium", 2005, 211-232
 92. 2005, Soil dehydrogenase activity as influenced by some physical factors., Institute of Agrophysics PAS, Lublin, "Monitoring and modeling the properties of soil as porous medium", 2005, 15-22
 93. 2005, Some physical factors influencing the dehydrogenase activity in soils (a review)., Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics", 2005, Chapter 6, Oxygenology, 488-490
 94. 2005, The role of nitrate and temperaturę in N2O emission (a review)., Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics", 2005, Chapter 6, Oxygenology, 485-487
 95. 2005, The effect of the 4-HPEA on growth and adaptive potential of the barley cv. “Rudnik” plants under optimal and soil flooding conditions., Institute of Agrophyscis PAS, Lublin, "Review of Current Problems in Agrophysics", 2005, Chapter 6, Oxygenology, 469-470
 96. 2004, Emisja tlenku diazotu z gleby, 2004
 97. 2004, Wpływ preparatów kwasów huminowych z Na-montmorylonitem na proces respiracji gleby lekkiej, 2004
 98. 2004, Greenhouse gases emission, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Basic Problems of Agrophysics", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Basic Problems of Agrophysics", 155-160
 99. 2004, Influence addition of organic-mineral preparations on CO2 emission from soil. 2004, EUROSOI, 2004
 100. 2004, Nitrous oxide reduction and dehydrogenase activity in Cambisols under flooding conditions. 2004, EUROSOI, 2004
 101. 2004, Biological activity of urban soil degraded by building materials. 2004, EUROSOI, 2004
 102. 2004, Nitrous oxide emission from soils, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Soil-Plant-Atmosphere Aeration and Environmental Problems", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Soil-Plant-Atmosphere Aeration and Environmental Problems, 48-52
 103. 2004, Nitrous emission from soil, 2004
 104. 2004, Conditions favourable to sorption of N2O in the soil, Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft, 2004, Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft, 103, III, 113-114
 105. 2004, N2O emission from mineral soils – Reviews, Research in Agricultural Engineering Zemedelska Technika, 2004, Research in Agricultural Engineering Zemedelska Technika, 117-122
 106. 2004, Influence of methane concentration on methanotrophic activity of Mollic Gleysol and Haplic Podzol, International Agrophysics, 2004, Int. Agrophysics, 18, 4, 375-379
 107. 2004, Effect of methane on soil dehydrogenase activity, International Agrophysics, 2004, Int. Agrophysics, 18, 3, 213-216
 108. 2004, Nitrate stability in loess soils under anaerobic conditions-laboratory studies, Journal of Plant Nutrition and Soil Science, 2004, J. Plant. Nutr. Soil Sci., 167, 1-8
 109. 2003, Conditions favourable to sorption of N2O in the soil., 2003
 110. 2003, Denitrification, organic master and redox potential transformations In Cambisols., International Agrophysics, 2003, 17, 4, 219-227
 111. 2003, Methanotrophic ability of the rock spoils (pit coal mine Bogdanka)., 2003
 112. 2003, Microbial ecology of soil porous medium., Centre of Excellence for Applied Physics in Sustainable Agriculture Agrophysics "Physicochemical and Physical Methods of Studies of Soil and Plant Materials. Theory and Practice", 27.11. - 2.12.2003, 77-82
 113. 2003, Nitrous oxide emission., Centre of Excellence for Applied Physics in Sustainable Agriculture Agrophysics "Physicochemical and Physical Methods of Studies of Soil and Plant Materials. Theory and Practice", 27.11. - 2.12.2003, 63-69
 114. 2002, Dehydrogenase activity, redox potential, and emissions of carbon dioxide and nitrous oxide from Cambisols under flooding conditions., Biol. Fertil. Soils, 2002, 36, 200-206
 115. 2002, Emisja i absorpcja N2O na tle emisji CO2 w glebach brunatnych w zróżnicowanych warunkach oksydoredukcyjnych., Działalność Naukowa PAN (wybrane zagadnienia), 2002, 13, 96-97
 116. 2002, Nitrogen transformations and their circumstances in soils. Przemiany azotu w glebie i ich uwarunkowania., Acta Agrophysica, 2002, 63, 123-158
 117. 2002, N2O emission and sorption in relation to soil dehydrogenase activity and redox potential., International Agrophysics, 2002, 16, 3, 249-252
 118. 2001, Wpływ temperatury na emisję N2O i CO2 z gleb brunatnych i czarnoziemnych wytworzonych z lessu., Acta Agrophysica, 2001, 57, 169-176
 119. 2001, Effect of oxygen deficiency on macroelement content of the soil (pot experiment with barley cv. Aramir vegetation)., International Agrophysics, 2001, 15, 4, 293-299
 120. 2001, Influence of oxygen conditions on yield and mineral composition of triticale cv. Jago., International Agrophysics, 2001, 15, 4, 273-277
 121. 2001, Effect of oxygen deficiency on soil dehydrogenase activity in a pot experiment with triticale cv. Jago vegetation., International Agrophysics, 2001, 15, 3, 145-149
 122. 2001, Aeration properties and enzyme activity on the example of Arenic Chernozem (Tišice)., International Agrophysics, 2001, 15, 2, 131-138
 123. 2001, Effect of oxygen deficiency on soil dehydrogenase activity (pot experiment with barley) ., International Agrophysics, 2001, 15, 1, 3-7
 124. 2000, Wpływ ograniczonego natlenienia gleby na aktywność dehydrogenazową w doświadczeniach wazonowych z uprawą jęczmienia jarego., 2000
 125. 2000, Wpływ ograniczonego natlenienia gleby na aktywność dehydrogenazową w doświadczeniach wazonowych z uprawą pszenżyta jarego., 2000
 126. 2000, Nitrate stability in loess soils under anaerobic conditions., 2000
 127. 2000, N2O emission and sorption in relation to soil dehydrogenase activity and redox potential., Physical Metohods in Agriculture - Approach to Precision and Quality 20(PMA)01, Czech University of Agricultire, Prague, 27-30.08.2001, 2001, 345-347
 128. 2000, N2O emission and sorption to soil dehydrogenase activity and redox potential., International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 262-263
 129. 2000, Diversification of oxygen related parameters at soil aggregate-soil air interface., 2000
 130. 2000, Agroekologiczne aspekty warunków tlenowych gleb ornych., Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica 32, 2000, str. całości 1-94, l.ark.wyd. 6,7
 131. 2000, Emisja i absorpcja N2O na tle emisji CO2 w glebach brunatnych w zróżnicowanych warunkach oksydoredukcyjnych., Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica 28, 2000, str. całości 1-138, l.ark.wyd. 9,9
 132. 2000, Wpływ temperatury na emisję N2O i CO2 z gleb brunatnych wytworzonych z lessu., 2000
 133. 2000, Denitrification rate in soils as affect by their redox conditions., Journal of Water and Land Development, 2000, 4, 163-173
 134. 2000, Wpływ warunków ograniczonego natlenienia gleby na dostępność makroskładników i biomasę jęczmienia jarego., 2000
 135. 2000, Wpływ warunków ograniczonego natlenienia gleby na dostępność makroskładników i biomasę pszenżyta jarego., 2000
 136. 2000, Relations between aeration status and physical parameters of some selected Hungarian soils., International Agrophysics, 2000, 14, 4, 439-447
 137. 2000, Characteristics of aeration properties of Orthic Luvisol from Poland under different land use., International Agrophysics, 2000, 14, 4, 431-438
 138. 2000, Some of aspects of dehydrogenase activity in soils., International Agrophysics, 2000, 14, 3, 365-376
 139. 2000, Dehydrogenase activity of some Hungarian soils as related to their water and aeration status., International Agrophysics, 2000, 14, 3, 341-354
 140. 2000, Aeration status of some Slovakian soils., International Agrophysics, 2000, 14, 3, 327-339
 141. 2000, Wpływ warunków tlenowych na skład elementarny i wielkość plonu pszenżyta cv. Jago., 2000
 142. 2000, Influence of different oxidation chromium state (VI, III) on soil’s urease., 2000
 143. 2000, Characteristics of aeration properties of selected soil profiles from Central Europe., International Agrophysics, 2000, 14, 1, 17-31
 144. 2000, Denitryfication and redox transformation in soils (Cambisols)., 2000
 145. 1999, Changes of water vapor adsorption and variable charge properties of a brown forest soil under acid degradation in laboratory experiment., Polish Journal of Soil Science, 1999, XXXII, 2, 23-33
 146. 1999, Changes of pore system of a brown forest soil under acid degradation in laboratory experiment., Polish Journal of Soil Science, 1999, XXXII, 1, 23-32
 147. 1999, Evaluation of N2O emission on the basis of nitrate pool and redox resistance on the example of mineral arable soils of Poland. 1999, 12th International Conference on Chemistry for Protection of the Environment, Nanjing, Chiny, 18-19.09.1999 r., 1999
 148. 1999, Jaka jest naprawdę aktywność dehydrogenazowa gleby? What is really dehydrogenase activity of soil?, 1999
 149. 1998, Aeration properties on the example of Arenic Chernozem (Tisice)., International Conference Flow and Deformation in Biology and Environment , Prague, Czechy, 14-16.09.1998, Abstracts, 73, 1998
 150. 1998, Physical determinants of soil dehydrogenase activity., 1998
 151. 1998, Aeration properties on the example of Arenic Chernozem (Tisice)., International Conference "Flow and Deformation in Biology and Environment", Prague, Czechy, 14-16.09.1998, 57-63, 1998
 152. 1998, Effect of sampling season and storage period on dehydrogenase and catalase activity of an orthic luvisol., Polish Journal of Soil Science, 1998, XXXI/2, 59-67
 153. 1998, Oxidation of methane and dehydrogenase activity in a Mollic Gleysol., Zeitschrift fur Pflanzenernahrung und Bodenkunde, 1998, 161, 697-698
 154. 1998, The role of redox resistance in biodegradation of carbon under anaerobic conditions., International Conference On Modern Problems of Study Use and Protection of the Polessye Natural Complexes, Mińsk, Białoruś, 22-25.09.1998, 6, 1998
 155. 1997, Lysimeter model of a municipal landfill for methane oxidation studies in the overlying soil layer., 1997
 156. 1997, Effects of sampling season and storage period on dehydrogenase and catalase activities of an Orthic Luvisol., 1997
 157. 1997, Characteristics of aeration properties of selected soil profiles from Central Europe., 1997
 158. 1997, Soil aeration status of some Austrian soils., International Agrophysics, 1997, vol. 11, 3, 199-206
 159. , Określenie wpływu warunków anaerobowych na przemiany węgla i azotu w erodowanych glebach lessowych.,
X