Fizyczne i biologiczne podstawy produkcji i przetwarzania biomasy na surowce energetyczne

Badania

Fizyczne i biologiczne podstawy produkcji i przetwarzania biomasy na surowce energetyczne

Kierownik: dr Izabela Krzemińska (do 23 sierpnia 2018 r. obowiązki kierownika zadania pełnił prof. dr hab. Jerzy Tys)
Zespół: prof. dr hab. Bohdan Dobrzański; dr inż. Agnieszka Kasprzycka; dr Dariusz Wiącek; mgr Mariola Chmielewska; mgr Agata Piasecka; mgr Edyta Magierek

 

W ostatnich latach zwiększyło się zapotrzebowanie na energię odnawialną, co związane jest ze zmniejszającymi się zasobami energii konwencjonalnej. Polska zobowiązana jest do realizacji celów ilościowych na rok 2020, w ramach pakietu klimatyczno-energetycznego, tzw. „3 x 20%” czyli zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20% w stosunku do roku 1990, zmniejszenie zużycia energii o 20%, zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii do 20% całkowitego zużycia energii w UE, w tym zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w transporcie do 10%. W związku z powyższym badania prowadzone w Zadaniu  ukierunkowane są na realizację badań, których wyniki są odpowiedzią na rodzące się zagadnienia w ramach wykorzystywania surowców na cele energetyczne.

W obszarze zadania badawczego pt.: „Fizyczne i biologiczne podstawy produkcji i przetwarzania biomasy na surowce energetyczne” realizowane są zagadnienia z zakresu: zagospodarowania i przetwarzania odpadów organicznych różnego pochodzenia, pozyskiwania i przetwarzania nowych źródeł energii – mikroglony oraz określania właściwości energetycznych biomasy roślinnej.

 

Profil badań zadania obejmuje kilka zagadnień dotyczących m.in.: obróbki wstępnej trudnorozkładalnej biomasy ligninocelulozowej do produkcji biometanu, optymalizacji parametrów procesu fermentacji metanowej, wyboru biomasy w kierunku skomponowania najkorzystniejszej mieszanki surowców, zagospodarowania osadu pofermentacyjnego oraz opracowywania różnych metody przetwarzania osadu w celu wykorzystania go jako nowy produkt. Ponadto do badań wykonywanych w Zadaniu należą badania dotyczące biomasy mikroglonów. Biomasa glonów jednokomórkowych uważna jest za jeden z obiecujących surowców do produkcji biopaliw (Tang et al.2011). Poszczególne gatunki glonów różnią się wymaganiami pokarmowymi i środowiskowymi. Dlatego też, warunki hodowli mają wpływ na wzrost glonów i produkcję biomasy (Krzemińska i in. 2014). Celem prowadzonych badań jest analiza parametrów wzrostu oraz zmian w składzie biochemicznym jednokomórkowych glonów w celu oceny możliwości wykorzystania w hodowli podłoży modyfikowanych.

 

Planowane badania obejmować będą prowadzenie eksperymentalnych hodowli na modyfikowanych podłożach oraz analizy pomiarów przyrostu biomasy z wykorzystaniem metod spektrofotometrycznych, mikroskopowych oraz metod wagowych. W celu oceny składu biochemicznego przeprowadzona będzie analiza ilościowa i jakościowa biomasy glonów jednokomórkowych. Dodatkowo w Zadaniu wykonywane są badania z wykorzystaniem fizycznych metod oceny jakości owoców i warzyw, badania właściwości mechanicznych materiałów roślinnych w warunkach obciążeń statycznych i dynamicznych, badania barwy materiałów roślinnych. Wykonywana jest również ocena porównawcza właściwości mechanicznych płodów rolnych, wyznaczanie parametrów wytrzymałościowych materiałów istotnych w rolnictwie i przetwórstwie rolno-spożywczym, badania porównawcze właściwości mechanicznych owoców, warzyw, nasion i pędów kwiatów, badania, analiza i ocena barwy materiałów pochodzenia rolniczego, wpływ technologii rolniczych zbioru, transportu, magazynowania oraz czasu składowania owoców i warzyw.

Piśminnictwo:

  1. Alam M.Z., Mahmat M.E., Muhammad N..:  Solid state bioconversion of oil palm biomass for ligninase enzyme production (2005 r.)  Artif. Cells, Blood Substitutes, Immobilization Biotechnol., 33, 457–466
  2. Kasprzycka A., Lalak J., Tys J.:  Wpływ stopnia rozdrobnienia biomasy roślinnej na produkcję biogazu. (2015 r.) Acta Agrophysica 2015, Vol. 22, 2, 139-149
  3. Krzemińska I., Pawlik-Skowrońska B., Trzcińska M., Tys J. 2014: Influence of photoperiods on the growth rate and biomass productivity of green microalgae. Bioprocess and Biosystems Engineering, Vol. 37, 4, 735-741
  4. Lalak J., Kasprzycka A., Martyniak D., Tys J.:  Effect of biological pretreatment of Agropyron elongatum ‘BAMAR’ on biogas production by anaerobic digestion (2016 r.) Bioresource Technology 2016, Vol. 200, doi:10.1016/j.biortech.2015.10.022, 194-200
  5. Tang H., Chen M., Garcia M.E.D., Abunasser N., Simon Ng K.Y., Salley S.O., 2011. Culture of microalgae Chlorella minutissima for biodiesel feedstock production. Biotechnol. Bioeng. 108, 10, 2280-2287
  6. Wiącek D., Tys J.:  Biogaz – wytwarzanie i możliwości jego wykorzystania (2015 r.) Acta Agrophysica Monographiae PL 2015, 1-92
X