Witkowska-Walczak Barbara

Witkowska-Walczak Barbara

Print Friendly, PDF & Email

Publications

 1. 2018, Adsorption of water vapour and the specific surface area of arctic zone soils (Spitsbergen), International Agrophysics, 32(1): 19-28
 2. 2015, Hydrophysical characteristics of selected soils from arctic and temperate zones., International Agrophysics, 29(4): 525-531
 3. 2014, Water conductivity of arctic zone soils (Spitsbergen)., International Agrophysics, 2014, 28(4): 529-535
 4. 2013, Soil Water Dynamic Modeling Using the Physical and Support Vector Machine Methods, Vadose Zone Journal, 2013, doi:10.2136/vzj2013.05.0085
 5. 2013, Water retention of arctic zone soils (Spitsbergen), International Agrophysics, 2013, 27(4): 439-444
 6. 2013, Database of Polish arable mineral soils: a review, International Agrophysics, 2013, 27(3): 335-350
 7. 2013, Modelling soil water dynamics using the physical and soft-computing methods, 2013, 49-49
 8. 2012, Hydrophysical properties of soils, Polish Academy of Sciences, Branch in Lublin, 2012, 1-132
 9. 2012, Impact of diverse tillage on soil moisture dynamics., International Agrophysics, 2012, 26(3): 301-309
 10. 2012, Soil profile as a natural membrane for heavy metals from wastewater., International Agrophysics, 2012, 2671-80
 11. 2011, Soil profile as a natural membrane for zinc from wastewater, 2011, 142-142
 12. 2011, Soil profile as a natural membrane for cadmium from wastewater, 2011, 100-100
 13. 2011, A quarterly journal on physics in environmental and agricultural sciences., International Agrophysics (Red.), 2011, 25(4): 311-415
 14. 2011, A quarterly journal on physics in environmental and agricultural sciences., International Agrophysics (Red.), 2011, 25(3): 205-310
 15. 2011, A quarterly journal on physics in environmental and agricultural sciences., International Agrophysics (Red.), 2011, 25(2): 103-204
 16. 2011, A quarterly journal on physics in environmental and agricultural sciences., International Agrophysics (Red.), 2011, 25(1): 1-100
 17. 2011, Effect of aggregate size on water movement in soils., International Agrophysics, 2011, 25(1): 53-58
 18. 2010, Determination of soil aggregate disintegration dynamics using laser diffraction., Clay Minerals, 2010, 45(1): 23-34
 19. 2009, Wastewater purification by muck soil and willow (Salix Americana)., Polish Journal of Environmental Studies, 2009, 18(2): 305-312
 20. 2009, Wastewater Purification by an Organic Soil and Grass-Mixture, Archives of Environmental Protection, 2009, 35(3): 21-34
 21. 2009, Retencja i przewodnictwo wodne w wybranych warstwach profili ze stanowiska archeologicznego nr 4 w Biskupinie., Archeological Museum in Biskupin, 2009, "Stan i perspektywy zachowania drewna biskupińskiego", 257-271
 22. 2009, Detection of early apple bruises using pulsed-phase thermography., Postharvest Biology and Technology, 53
 23. 2009, Dynamika wilgotności w glebie pod uprawą ślazowca pensylwańskiego i wierzby krzewiastej., 2009
 24. 2009, Określenie właściwości hydrofizycznych gleb ze stanowiska archeologicznego nr 4 w Biskupinie., 2009
 25. 2009, Metodyczne aspekty badania rozkładu wielkości cząstek metodą dyfrakcji światła laserowego i zmian potencjału dzeta w suspensji o zróżnicowanym rozdrobnieniu materiału, 2009
 26. 2009, Określenie czasowych i przestrzennych zmian właściwości gleb obszarów lessowych w zależności od sposobu użytkowania., 2009
 27. 2008, Wpływ uprawy na hydrofizyczne właściwości gleb., 2008
 28. 2008, Wpływ temperatury suszenia na właściwości mechaniczne i hydrofizyczne agregatów glebowych., 2008
 29. 2008, Określenie wpływu warunków anaerobowych na przemiany węgla i azotu w erodowanych glebach lessowych., 2008
 30. 2008, Agrofizyczne metody badań materiałów rolniczych., 2008
 31. 2008, Metodyczne aspekty badania rozkładu wielkości cząstek metodą dyfrakcji światła laserowego i zmian potencjału dzeta w suspensji o zróżnicowanym rozdrobnieniu materiału., 2008
 32. 2008, Impast of land use on water properties of rendzinas., International Agrophysics, 2008, Vol. 22, No. 4, 333-338
 33. 2007, The effect of aggregate size on water retention and pore structure of two silt loam soils of different genesis., Soil & Tillage Research, 97 (2007), 239-246
 34. 2007, Attempt of water retention characteristcs estimation as pedotransfer function for organic soils., International Agrophysics, 2007, 21, 3, 249-254
 35. 2007, Wastewater purification by an organic soil and plants., 2007
 36. 2007, Pedotransfer function for organic soils of Polesie region., 2007
 37. 2007, Monitoring właściwości fizycznych środowiska przyrodniczego., 2007
 38. 2007, Monitoring i modelowanie wilgotności i temperatury gleby., 2007
 39. 2007, Wpływ składu fazy stałej na równowagi sorpcyjne, mikrostrukturę oraz charakterystyki powierzchniowe materiału glebowego i roślinnego., 2007
 40. 2007, Wpływ temperatury suszenia na właściwości mechaniczne i hydrofizyczne agregatów glebowych., 2007
 41. 2007, Zastosowanie wskaźnika trwałości agregatów glebowych do oceny zmian agregacji gleby., 2007
 42. 2007, Metodyczne aspekty badania rozkładu wielkości cząstek metodą dyfrakcji światła laserowego i zmian potencjału dzeta w suspensji o zróżnicowanym rozdrobnieniu materiału., 2007
 43. 2007, Badanie i modelowanie retencji oraz transportu wody i ciepła w ośrodku kapilarno-porowatym., 2007
 44. 2006, Mała retencja sposobem ochrony zasobów wodnych., Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Kuratorium Oświaty w Lublinie, 2006, ("Człowiek a środowisko", część III): 89-94
 45. 2006, Water-air properties of muck-like soils. 2006, Polish Journal of Soil Science, Polish Journal of Soil Science, XXXIX, 1-10
 46. 2006, Hysteresis between wetting and drying processes as affected by soil aggregate size., International Agrophysics, 2006, 20, 4, 359-365
 47. 2006, Complete characterization of pore size distribution of tilled and orchard soil using water retention curve, mercury porosimetry, nitrogen adsorption, and water desorption methods., Geoderma, 2006, 135, 307-314
 48. 2005, Estimation of hydrophysical characteristics from soil-solid phase parameters (pedotransfer functions)., Annual Report Polish Academy of Sciences, 2005, 63-65
 49. 2005, Retencja wody w profilach gleb płowych południowo-wschodniej Polski wytworzonych z utworów piaszczysto-pyłowych i pyłowych., Roczniki Gleboznawcze, 2005, LVI(1/2): 155-163
 50. 2005, Unsaturated water conductivity and diffusivity in soil aggregates., Polish Journal of Soil Science, 2005, XXXVIII, 1, 11-22
 51. 2005, Water conductivity of mineral-moorsh soil aggregates., Polish Journal of Soil Science, 2005, XXXVIII, 1, 1-10
 52. 2005, The soil aggregates stability index (ASI) and its extreme values., Soil & Tillage Research, 2005, 80, 69-78
 53. 2004, Fizyczne właściwości gleb płowych wytworzonych z utworów pyłowych różnej genezy, Instytut Agrofizyki PAN, 2004, Acta Agrophysica, 101, 1, str. całości 1-66, l. ark. wyd. 4,71
 54. 2004, Modelling of mass and energy transport in porous body, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Basic Problems of Agrophysics", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Basic Problems of Agrophysics", 148-154
 55. 2004, Methods and models for determination soil hydrophysical characteristics, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Modern Physical and Physicochemical Methods and Their Applications in Agroecological Research", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Modern Physical and Physicochemical Methods and Their Applications in Agroecological Research", 176-181
 56. 2004, Validation and sensitivity analysis of heat transport model in soil profile, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Modern Physical and Physicochemical Methods and Their Applications in Agroecological Research", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Modern Physical and Physicochemical Methods and Their Applications in Agroecological Research", 102-109
 57. 2004, Hydrophysical characteristics of porous body as input data for water transport models, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Soil-Plant-Atmosphere Aeration and Environmental Problems", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Soil-Plant-Atmosphere Aeration and Environmental Problems, 141-148
 58. 2004, Measurement and modelling of the soil hydrophysical characteristics, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Plant Growth in Relation to Soil Physical Conditions", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Plant Growth in Relation to Soil Physical Conditions", 124-129
 59. 2004, Determination of water characteristics of Polish mineral soils with TDR method application, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Physics, Chemistry and Biogeochemistry in Soil and Plant Studies", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Physics, Chemistry and Biogeochemistry in Soil and Plant Studies", 155-157
 60. 2004, Influence of temperature on water properties of urban soil, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Physics, Chemistry and Biogeochemistry in Soil and Plant Studies", 2004, Institute of Agrophysics PAS, Lublin "Physics, Chemistry and Biogeochemistry in Soil and Plant Studies", 38-41
 61. 2004, Pedotransfer studies in Poland, Development of pedotransfer functions in soil hydrology, Elsevier, 2004, "Development of pedotransfer functions in soil hydrology", Elsevier, Chapter 24, 30, 449-463
 62. 2004, Determination of water potential – moisture characteristics of soil porous media, Institute of Agrophysics PAS, Lublin, 2004, str. całości 1-83, l. ark. wyd. 5,9
 63. 2004, Determination of water conductivity coefficient of soil porous media, Institute of Agrophysics PAS, Lublin, 2004, str. całości 1-116, l. ark. wyd. 8,3
 64. 2004, Ocena możliwości parametryzacji polowej pojemności wodnej gleb regionu świętokrzyskiego na tle kraju, Acta Agrophysica, 2004, Acta Agrophysica, 112, 4(3), 823-832
 65. 2004, Analiza jakości agregacji gleb płowych wytworzonych z utworu piaszczysto-pyłowgo i lessu, Acta Agrophysica, 2004, Acta Agrophysica, 110, 4(1), 221-233
 66. 2004, Wpływ dodatku materiałów budowlanych i zmian temperatury na retencję wodną i porowatość gleby płowej wytworzonej z lessu, Acta Agrophysica, 2004, Acta Agrophysica, 110, 4(1), 15-24
 67. 2004, Hydrophysical properties of arable soils of Poland-Water useful for plants, Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft, 2004, Deutschen Bodenkundlichen Gesellschaft, 103, III, 119-120
 68. 2004, Porosity and water useful for plants in Luvisols created from sandy silt and silt, International Agrophysics, 2004, Int. Agrophysics, 18, 2, 189-194
 69. 2004, Eastern Europe: w does conservation fit in?, Journal of Soil and Water Conservation, 2004, J. Soil Water Conserv., 59, 2, 30a-33a
 70. 2004, Studies of the seed germination capacity with use of thermography, AgEng 2004 Conference Engineering the Future, Leuven, Belgia, 12-16.09.2004 r., 2004, AgEng 2004 Conference Engineering the Future, Leuven, Belgia, 12-16.09.2004 r., 1046-1047
 71. 2004, Assessment of quality variations of agricultural materials with application of transition tables, AgEng 2004 Conference Engineering the Future, Leuven, Belgia, 12-16.09.2004 r., 2004, AgEng 2004 Conference Engineering the Future, Leuven, Belgia, 12-16.09.2004 r., 1004
 72. 2004, Porosity and water useful for plants in Luvisols formed from sandy silt and silt. 2004, EUROSOI, 2004
 73. 2004, Differential porosity and water available for plants in arable soils of Poland. 2004, EUROSOI, 2004
 74. 2004, Water characteristics of mineral soils of Poland. 2004, EUROSOI, 2004
 75. 2004, Pedotransfer functions for estimation soil water characteristics. 2004, EUROSOI, 2004
 76. 2004, Pore size distribution of soil under annual and perennial crops from water retention curve,mercury intrusion porosimetry and nitrogen adsorption. 2004, EUROSOI, 2004
 77. 2004, Compaction effects due to field traffic on soil physical properties and response of barley. 2004, EUROSOI, 2004
 78. 2004, Wpływ gruzu budowlanego na dostępność wody w glebach miejskich, 5th International Conference "Influence of Anthropogenic Activities of Water Regime of Lowland Territory"15th Slovak-Czech-Polish Scientific Seminar "Physics of Soil Water", Michalovce, Zemplińska Sirava, 25-27.05.2004 r., 2004, 5th International Conference "Influence of Anthropogenic Activities of Water Regime of Lowland Territory"15th Slovak-Czech-Polish Scientific Seminar "Physics of Soil Water", Michalovce, Zempliń
 79. 2004, Przestrzenna charakterystka hydrofizycznych właściwości gleb mineralnych Polski, 5th International Conference "Influence of Anthropogenic Activities of Water Regime of Lowland Territory"15th Slovak-Czech-Polish Scientific Seminar "Physics of Soil Water", Michalovce, Zemplińska Sirava, 25-27.05.2004 r., 2004, 5th International Conference "Influence of Anthropogenic Activities of Water Regime of Lowland Territory"15th Slovak-Czech-Polish Scientific Seminar "Physics of Soil Water", Michalovce, Zempliń
 80. 2004, Estimation of water retention curve and unsaturated hydraulic conductivity using pedotransfer functions, 5th International Conference "Influence of Anthropogenic Activities of Water Regime of Lowland Territory"15th Slovak-Czech-Polish Scientific Seminar "Physics of Soil Water", Michalovce, Zemplińska Sirava, 25-27.05.2004 r., 2004, 5th International Conference "Influence of Anthropogenic Activities of Water Regime of Lowland Territory"15th Slovak-Czech-Polish Scientific Seminar "Physics of Soil Water", Michalovce, Zempliń
 81. 2004, Wpływ gruzu budowlanego na dostępność wody w glebach miejskich, 5th International Conference "Influence of Anthropogenic Activities of Water Regime of Lowland Territory"15th Slovak-Czech-Polish Scientific Seminar "Physics of Soil Water", Michalovce, Zemplińska Sirava, 25-27.05.2004 r., 2004, 5th International Conference "Influence of Anthropogenic Activities of Water Regime of Lowland Territory"15th Slovak-Czech-Polish Scientific Seminar "Physics of Soil Water", Michalovce, Zempliń
 82. 2004, Monitoring of water characterictics for Polish soils with TDR method application, Centre of Excellence - International Conference "Method and methodology for determination of basic physical characteristics of porous media with application of TDR technology", Lublin, 1-4.02.2004 r., 2004, Centre of Excellence - International Conference "Method and methodology for determination of basic physical characteristics of porous media with application of TDR technology", Lublin, 1-4.02.2
 83. 2003, Zastosowanie algorytmu simplex do określania ekstremalnych zmian agregacji gleb., Acta Agrophysica, 2003, 93, 67-79
 84. 2003, Właśćiwości hydrofizyczne agregatów gleby brunatnej wytworzonej z piasku słabogliniastego., Acta Agrophysica, 2003, 84, 167-176
 85. 2003, Wskaźnik trwałości agregatów glebowych (ASI) i jego ekstremalne wartości., Acta Agrophysica, 2003, 84, 95-110
 86. 2003, The impact of bulding materials and the addition of peat on water retention in model urban soil., Polish Journal of Soil Science, 2003, 36, 2, 1-8
 87. 2003, Hysteresis effect of water retention curves for different aggregates of mineral (Haplic Luvisol) and organic (gleyic Phaeozem) soils., Polish Journal of Soil Science, 2003, 36, 1, 13-19
 88. 2003, Pore size distribution and Mount of water available for plants In arable soils of Poland., International Agrophysics, 2003, 17, 4, 213-217
 89. 2003, Use of simplex algorithm for determination of soil aggregation extreme changes., International Agrophysics, 2003, 17, 4, 169-174
 90. 2003, Hydrophysical characteristics and evaporation of Haplic Luvisol and Mollic Gleysol aggregates., International Agrophysics, 2003, 17, 3, 137-141
 91. 2003, Index of soil aggregates stability as linear function value of transition matrix elements., Soil & Tillage Research, 2003, 70, 121-130
 92. 2003, Charakterystyki potencjału wody glebowej-wilgotność gleb płowych Południowo-Wschodniej Polski wytworzonych z utworów piaszczysto-pyłowych i pyłowych., 2003
 93. 2003, Woda łatwo i trudno dostępna dla roślin w glebach ornych Polski., 2003
 94. 2003, Modeling of mass and energy transport in porous body., Centre of Excellence for Applied Physics in Sustainable Agriculture Agrophysics "Physicochemical and Physical Methods of Studies of Soil and Plant Materials. Theory and Practice", 27.11. - 2.12.2003, 104-112
 95. 2003, Modelling of mass and energy transport in porous body., 2003
 96. 2003, Statistical-physical models for estimation soil hydrophysical properties. International workshop on soil physical quality., 2003
 97. 2003, Hydrophysical properties of arable soils in Poland., 2003
 98. 2003, The analysis ofinfrared images to evaluate enegetic status and evaporation of agricultural porous media., 2003
 99. 2003, Static and dynamic hydrophysical characteristics of porous body and their utilization in water transport models., 2003
 100. 2003, Static and dynamic hydrophysical characteristics of porous body and their utilization in models of water transport., 2003
 101. 2003, Hydrophysical properties of arable soils in Poland., 2003
 102. 2003, Effect of rubble addition and cyclic changes of temperature on water properties of soils., Conf. "Water and organic Matter in Anthropogenic soils:Dynamics and Processes", Berlin, 2-4.04.2003, 88
 103. 2003, Influence of building materials and peat on water properties of model urban soils., Conf. "Water and organic Matter in Anthropogenic soils:Dynamics and Processes", Berlin, 2-4.04.2003, 88
 104. 2002, Charakterystyki hydrofizyczne torfu, piasku i ich mieszanin., 2002
 105. 2002, Wpływ struktury agregatowej gleb mineralnych na ich hydrofizyczne charakterystyki., Działalność Naukowa PAN (wybrane zagadnienia), 2002, 13, 94-96
 106. 2002, Hydrofizyczne charakterystyki mineralnych gleb ornych Polski., Acta Agrophysica, Agrophysica 79, 2002, str. całości 1-140, l. ark. wyd. 10,0
 107. 2002, Hydrofizyczne charakterystyki mineralnych gleb ornych Polski., Wydawnictwo Naukowe Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w Lublinie, Acta Agrophysica 79, 2002, str. całości 1-140, l. ark. wyd. 10,0
 108. 2002, Some chemical and physical properties of soils derived from sandy-silt and loess formations under different management. Wybrane chemiczne i fizyczne właściwości gleb wytworzonych z utworów piaszczysto-pyłowych i lessowych różnie użytkowanych, Acta Agrophysica, 2002, 78, 287-297
 109. 2002, Sorpcyjność i wodoodporność agregatów gleb płowych wytworzonych z utworu piaszczysto-pylastego i lessu różnie użytkowanych. Sorptivity and water-stability of aggregates from luvisol soils under different treatment, Acta Agrophysica, 2002, 78, 271-276
 110. 2002, Model do wyliczania retencji wodnej z parametrami struktury gleb. Model for water retention prediction with soil structure parameters., Acta Agrophysica, 2002, 72, 175-182
 111. 2002, Porównanie trzech modeli korelacyjnych do obliczania charakterystyk retencji wodnej gleb. Comparison of correlation models for estimation of soil water retention curves., Acta Agrophysica, 2002, 72, 167-174
 112. 2002, Wskaźnik trwałości agregatów glebowych. Index of soil aggregates stability., Acta Agrophysica, 2002, 72, 105-115
 113. 2002, Saturated hydraulic conductivity of soil aggregates samples derived from loess., Journal of Hydrology and Hydromechanics, 2002, 50, 1-9
 114. 2002, Aggregation water resistance of luvisols derived from sandy-silt and silt., Polish Journal of Soil Science, 2002, XXXV, 2, 23-31
 115. 2002, Correlation model for water retention prediction with soil structure parameters., Polish Journal of Soil Science, 2002, XXXV, 1, 11-18
 116. 2002, Changes in water retention of different size soil aggregates caused by use of soil conditioner (solacrol)., Polish Journal of Soil Science, 2002, XXXV, 1, 1-10
 117. 2002, Water-air properties in peat, sand and their mixtures., International Agrophysics, 2002, 16, 4, 313-318
 118. 2002, Spatial characteristics of water conductivity in the surface level of Polish arable soils., International Agrophysics, 2002, 16, 3, 239-247
 119. 2002, Spatial characteristics of potentially useful retention in Polish arable soils., International Agrophysics, 2002, 16, 3, 231-238
 120. 2002, Changes in the hydrophysical properties of peat soils under anthropogenic evolution., International Agrophysics, 2002, 16, 3, 219-226
 121. 2002, Water retention characteristics of peat and sand mixtures., International Agrophysics, 2002, 16, 2, 161-165
 122. 2002, Spatial characteristic of hydrophysical properties in arable mineral soils in Poland as illustrated by field water capacity (FWC)., International Agrophysics, 2002, 16, 2, 151-159
 123. 2002, Comparison of correlation models for the estimation of the water retention characteristics of soil., International Agrophysics, 2002, 16, 1, 79-82
 124. 2001, Fizyka wody glebowej., Acta Agrophysica, Acta Agrophysica 53, 2001, str. całości 1-232, l. ark. wyd. 16,6
 125. 2001, Charakterystyki hydrofizyczne gleb brunatnych i płowych Polski wytworzonych ze skał masywnych., Acta Agrophysica, 2001, 57, 159-168
 126. 2001, Retencja i przewodnictwo wodne czarnych ziem Polski., Acta Agrophysica, 2001, 53, 211-223
 127. 2001, Retencja i przewodnictwo wodne gleb murszowych i&nbsp, Acta Agrophysica, 2001, 53, 201-209
 128. 2001, Woda w środowisku przyrodniczym., Acta Agrophysica, 2001, 53, 7-15
 129. 2000, Determination of aggregates water stability by using numerous index., 2000
 130. 2000, Water retention changes of soil aggregates formed from loess unstabilized and stabilized of soil conditioner., International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 260-261
 131. 2000, Comparison of the correlation models for prediction of water retention., International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 256-257, 2001
 132. 2000, Soil structure parameters in the model for prediction of water retention., International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 254-255
 133. 2000, Saturated water conductivity as a function of soil aggregation., International Conference "Physical Methods in Agriculture" (Book of abstracts), Prague, Czech Republic, 27-30.08.2001, 2001, 202-203
 134. 2000, Water retention of Polish Terric Histosols and Histi- Mollic Gleysols., 14 th Slovensko-Cesko-Polsky seminar "Fizyka vody v pode", Michalovce, Zemplinska Sirava, 23.05.2001, 2001, 147-149
 135. 2000, Hydrophysical characteristic of Polish Mollic Gleysols, Part II. Water conductivity., 14 th Slovensko-Cesko-Polsky seminar "Fizyka vody v pode", Michalovce, Zemplinska Sirava, 23.05.2001, 2001, 144-146
 136. 2000, Hydrophysical characteristic of Polish Mollic Gleysols, Part I. Retention curves., 14 th Slovensko-Cesko-Polsky seminar "Fizyka vody v pode", Michalovce, Zemplinska Sirava, 23.05.2001, 2001, 141-143
 137. 2000, Rola wody w środowisku przyrodniczym., 2000
 138. 2000, Przestrzenna charakterystyka wybranych hydrofizycznych właściwości mineralnych gleb Polski., 2000
 139. 2000, Dynamiczne charakterystyki wodne warstwy ornej mad Polski., 2000
 140. 2000, Statyczne charakterystyki wodne warstwy ornej mad Polski., 2000
 141. 2000, Dynamiczne charakterystyki wodne warstwy ornej rędzin Polski., 2000
 142. 2000, Statyczne charakterystyki wodne warstwy ornej rędzin Polski., 2000
 143. 2000, Wyznaczanie charakterystyk przewodnictwa wodnego czarnoziemów Polski w oparciu o statystyczny model przepływu., 2000
 144. 2000, Hydrophysical characteristics of Polish rendzinas. Part I. Static water characteristics., 2000
 145. 2000, Hydrophysical characteristics of Polish alluvial soils. Part I. Static water characteristics., 2000
 146. 2000, Hydrophysical characteristics of Polish rendzinas. Part II. Dynamic water characteristics., 2000
 147. 2000, Hydrophysical characteristics of Polish alluvial soils. Part II. Dynamic water characteristics., 2000
 148. 2000, Wpływ struktury agregatowej gleb mineralnych na ich hydrofizyczne charakterystyki. Badania modelowe., Instytut Agrofizyki PAN, Acta Agrophysica 30, 2000, str. całości 1-103, l.ark.wyd. 7,4
 149. 2000, Przewodnictwo wodne mad Polski., Acta Agrophysica, 2000, 38, 281-288
 150. 2000, Retencja wodna mad Polski., Acta Agrophysica, 2000, 38, 267-280
 151. 2000, Przewodnictwo wodne rędzin Polski ., Acta Agrophysica, 2000, 38, 259-266
 152. 2000, Retencja wodna rędzin Polski., Acta Agrophysica, 2000, 38, 247-258
 153. 2000, Influence of aggregate size of Eutric Cambisol and Gleyic Phaeozem on evaporation., International Agrophysics, 2000, 14, 4, 469-475
 154. 2000, Soil water potential-moisture characteristics of different aggregate fractions of Eutric Cambisol and Gleyic Phaeozem unstabilized and stabilized with soil conditioner (Solacrol)., International Agrophysics, 2000, 14, 3, 355-364
 155. 1999, Badanie rozpadu agregatów gleby brunatnej i czarnej ziemi pod wpływem działania wody., 1999
 156. 1999, Modelowe badania efektu histerezy charakterystyk potencjał wody-wilgotność agregatów gleby brunatnej i czarnej ziemi., 1999
 157. 1999, Bank danych o hydrofizycznych charakterystykach gleb ornych Polski., 1999
 158. 1999, Parametry i procesy glebowe jako czynniki determinujące wzrost i rozwój roślin – modelowanie., 1999
 159. 1999, Charakterystyki potencjał wody glebowej -wilgotność agregatów różnych frakcji gleby nieorganicznej i organicznej nieustabilizowanych i ustabilizowanych środkiem syntetycznym. Water retention characteristics of the aggregates of different fractions of inor, 1999
 160. 1999, Model investigations of water resistance of different aggregates of organic soil., 1999
 161. 1999, Wodoodporność różnych frakcji agregatów gleby brunatnej i czarnej ziemi w cyklicznych zmianach uwilgotnienia., Acta Agrophysica, 1999, 23, 177-184
 162. 1999, Charakterystyki potencjał wody glebowej – wilgotność czrnoziemów Polski. Soil water potential – moisture characteristics of Polish chernozems., Acta Agrophysica, 1999, 22, 265-273
 163. 1999, Wielkość efektu histerezy charakterystyk potencjał wody glebowej-wilgotność różnych frakcji agregatów Eutric Cambisol i Gleyic Phaeozem. Hysteresis effect of soil water potential-moisture characteristics for different aggregates fractions of Eutric Cambis, Acta Agrophysica, 1999, 22, 253-263
 164. 1999, Metodyczne aspekty tworzenia banku danych o hydrofizycznych charakterystykach gleb ornych Polski. Methodical aspects of data base creation of hydrophysical characteristics of Polish arable soils., Acta Agrophysica, 1999, 22, 245-251
 165. 1999, Water characterstics and evaporation from aggregates formed from different soils., Journal of Hydrology and Hydromechanics, 1999, 47, 6, 417-429
 166. 1998, Hydrophysical characteristic of Ortic Podzol, Eutric Cambisol, and Orthic Luvisol aggregates. Part IV. Water conductivity in the saturated and unsaturated zone., Polish Journal of Soil Science, 1998, XXXI/1, 9-17
 167. 1998, Hydrophysical characteristic of Ortic Podzol, Eutric Cambisol, and Ortic Luvisol aggregates. Part III. Saturation, water available for plants., Polish Journal of Soil Science, 1998, XXXI/1, 1-7
 168. 1997, Agregacja gleby a parowanie z jej powierzchni., 1997
 169. 1997, Soil structure parameters in models of crop growth and yield prediction. Physical submodels., 1997
 170. 1997, Evaporation from aggregates of unorganic and organic soils., 1997
 171. 1997, Hydrophysical characteristics of aggregates: Orthic Podzol, Eutric Cambisol, and Orthic Luvisol. Part II. Water retention curves., Polish Journal of Soil Science, 1997, vol. 30, 2, 1-6
 172. 1997, Hydrophysical properties of Podzol, Cambisol and Luvisol Aggregates. Part. I. Water resistance of the aggregates., Polish Journal of Soil Science, 1997, vol. 30, 1, 21-29
 173. 1997, Soil structure parameters in models of crop growth and yield prediction. Physical submodels., International Agrophysics, 1997, 11, 1-2, 111-127
 174. , Określenie wpływu warunków anaerobowych na przemiany węgla i azotu w erodowanych glebach lessowych.,
X