BPS 2022 – Sprawozdanie

BPS 2022 – Sprawozdanie

Print Friendly, PDF & Email

SPRAWOZDANIE

21st International Workshop for Young Scientists “BioPhys Spring 2022”

30-31st May 2022, Nitra, Slovakia

Organizatorzy:

 • Slovak University of Agriculture in Nitra (Słowacja)
 • Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie (Polska)
 • Fundacja Polskiej Akademii Nauk (Polska)
 • Polska Akademia Nauk, Oddział w Lublinie (Polska)
 • Czech University of Life Sciences, Prague (Republika Czeska)
 • Hungarian University of Agriculture and Life Sciences, Gödöllő (Węgry)

Komitet Naukowy:

 • Józef Horabik, Institute of Agrophysics Polish Academy of Sciences, Lublin, Poland
 • Artur Nosalewicz, Institute of Agrophysics Polish Academy of Sciences, Lublin, Poland
 • Jiří Blahovec, Czech University of Life Sciences, Prague, Czech Republic
 • Martin Libra, Czech University of Life Sciences, Prague, Czech Republic
 • István Farkas, Hungarian University of Agriculture and Life Sciences, Gödöllő, Hungary
 • István Seres, Hungarian University of Agriculture and Life Sciences, Gödöllő, Hungary
 • Zuzana Hlaváčová, Slovak University of Agriculture, Nitra, Slovak Republic
 • Ľubomír Kubík, Slovak University of Agriculture, Nitra, Slovak Republic
 • Vlasta Vozárová, Slovak University of Agriculture, Nitra, Slovak Republic

Komitet organizacyjny ze strony słowackiej:

 • Vlasta Vozárová
 • Zuzana Hlaváčová
 • Daniela Kunecová
 • Ján Csillag
 • Monika Božiková
 • Ľubomír Kubík
 • Peter Hlaváč
 • Matúš Bilčík

Komitet organizacyjny ze strony polskiej:

 • Agata Pacek-Bieniek
 • Jarosław Zdunek

BPS 2022 w liczbach:

 • 65 uczestników
 • 32 uczestników z Polski (w tym 9 stacjonarnych, 23 online)
 • 9 uczestników z Węgier (9 stacjonarnie)
 • 7 uczestników z Republiki Czeskiej (w tym 3 stacjonarnie, 4 online)
 • 9 uczestników ze Słowacji (9 stacjonarnie)
 • 8 uczestników z Indonezji (8 online)
 • 55 abstraktów i wystąpień ustnych

Warsztaty odbyły się w dniach 30-31 maja 2022 r. w Nitrze na Słowacji (Slovak University of Agriculture in Nitra) w formie hybrydowej. Dofinansowane zostały ze środków budżetu państwa w ramach programu „Doskonała Nauka” Ministerstwa Edukacji i Nauki.

W warsztatach uczestniczyli młodzi naukowcy oraz doświadczeni pracownicy naukowi z 13 jednostek naukowych z 7 krajów:

 • Polska:
  • Institute of Agrophysics, Polish Academy of Sciences
  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
  • Institute of Soil Science and Plant Cultivation State Research Institute
  • Institute of Horticulture in Skierniewice
  • Instytut Nowych Syntez Chemicznych
 • Węgry:
 • Hungarian University of Agriculture and Life Sciences
 • Czechy
 • Czech University of Life Sciences Prague
 • Słowacja
 • Slovak University of Agriculture in Nitra
 • Indonezja
 • Institut Teknologi Nasional Bandung, Indonesia
 • Chiny
  • Chinese Academy of Agricultural Sciences
  • Beijing Forestry University
  • Northeast Forestry University
 • USA
 • University of Minnesota Twin Cities
 • oraz z 3 polskich podmiotów gospodarczych:
  • PZZ LUBELLA GMW Sp. z o.o.
  • Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A
  • UNB

Międzynarodowe Warsztaty dla Młodych Pracowników Naukowych „BioPhys Spring” od 21 lat organizowane są cyklicznie, naprzemiennie w czterech krajach: Węgrzech (Gödöllő), Republice Czeskiej (Praga), Polsce (Lublin) i na Słowacji (Nitra). Ich celem jest wymiana zawodowych doświadczeń badawczych, doskonalenie warsztatu pracy naukowej młodych naukowców oraz tworzenie powiązań sieciowych młodych naukowców zajmujących się zastosowaniem fizyki do badania obiektów biologicznych.

Warsztaty w całości prowadzone były w j. angielskim. Podzielone były na 6 sesji tematycznych i były prowadzone przez poniższe osoby:

 • Photovoltaics (Chairman – prof. István Seres)
 • Physical Properties of Plants (Chairman – prof. István Farkas, prof. Joanna Wiącek)
 • Physical Properties (Chairman – prof. Artur Nosalewicz)
 • Technologies (Chairman – prof. Ľubomír Kubík)
 • Physical Properties of Soils and Impact on Plants – (Chairman – Ing. Jitka Edrová, prof. Peter Hlaváč)
 • Physical Properties Utilization in Food Processing (Chairman – Ing. Pavel Brož, prof. Zuzana Hlaváčová)

Program Warsztatów dostępny jest na stronie:

http://bps-2022.inr.sk/material/Programme_BPS_2022.pdf

W ramach warsztatów BioPhys Spring 2022 wszyscy uczestnicy spotkania wygłosili ustne prezentacje z obszaru nauk fizycznych mających zastosowanie w biologii czy rolnictwie. Zakres prezentowanych prac był bardzo szeroki i obejmował między innymi wykorzystanie wiedzy z zakresu fizyki, fizykochemii oraz biologii do monitoringu produkcji rolniczej. Udział w warsztatach umożliwia doskonalenie umiejętności prezentacji wyników badań, sprzyja integracji środowiska naukowego, wymianie doświadczeń i pomysłów wśród młodych naukowców oraz doświadczonych pracowników naukowych, a także sprzyja podejmowaniu wysiłków na rzecz kształtowania przyszłych pokoleń naukowców. Wystąpienia wszystkich prelegentów cechował wysoki poziom merytoryczny. Powstała specjalna strona internetowa wydarzenia http://bps-2022.inr.sk/index.html.

Warsztaty ukierunkowane były na głębsze zrozumienie procesów fizycznych zachodzących w układach biologicznych w rolnictwie, produkcji żywności oraz wykorzystywaniu biomasy na cele niespożywcze. Zakres tematyczny prezentowanych prac obejmował między innymi: tematykę badań naukowych, która wpisuje się w potrzeby biogospodarki Polski i Europy, szczególnie w obszarze poprawy efektywności produkcji rolniczej na cele żywnościowe i energetyczne w kontekście zmian klimatu, wykorzystania rolniczych źródeł biomasy na cele spożywcze i niespożywcze, waloryzacji odpadów i zachowania naturalnej jakości oraz bioróżnorodności gleby i środowiska, które w przyszłości mogą mieć znaczenie dla rozwoju gospodarczego i społecznego.

W ramach upowszechniania, promocji i wdrażania uzyskanych i zakończonych wyników badań polscy naukowcy zaprezentowali badania z zakresu agrofizyki wychodzące naprzeciw aktualnym trendom światowej problematyki naukowej, ze szczególnym uwzględnieniem szeroko pojętych procesów środowiskowych, jakości żywności oraz racjonalnemu gospodarowaniu zasobami glebowymi zapobiegającymi degradacji. Przyczyniły się do promocji nauki w społeczeństwie, zwłaszcza wśród młodzieży. Pozwoliły na zorganizowanie wymiany informacji między naukowcami, kształcenie młodych pracowników nauki poprzez nawiązywanie współpracy i poszukiwanie partnerów do przyszłych międzynarodowych programów badawczych, promocję wiedzy na wszystkich poziomach edukacji w celu tworzenia Europejskiej Przestrzeni Badawczej.

Opublikowana została książka abstraktów w języku angielskim m.in. na:

Materiały konferencyjne zawierają jedno- lub dwustronicowe streszczenia pn. „21st International Workshop for Young Scientists „BioPhys Spring 2022 – Book of Abstracts”. Ponadto istnieje możliwość publikowania pełnych tekstów artykułów w czasopiśmie International Agrophysics. Książki abstraktów zostały również wydrukowane oraz rozesłane do wszystkich współorganizatorów.

Informacje o konferencji pojawiły się na stronach organizatorów, m.in.:

Podczas warsztatów wykonano również fotorelację.

FOTORELACJA

 

Historia BPS:

 • 2022 – 21st International Workshop for Young Scientists, Nitra, Slovak Republic, May 30-31.
 • 2021 – 20th International Workshop for Young Scientists, Lublin, Poland, May 18-19.
 • 2020 – 19th International Workshop for Young Scientists, Prague, Czech Republic, May 21.
 • 2019 – 18th International Workshop for Young Scientists, Gödöllõ, Hungary, May 22-24.
 • 2018 – 17th International Workshop for Young Scientists, Nitra, Slovak Republic, May 15-18.
 • 2017 – 16th International Workshop for Young Scientists, Lublin, Poland, June 1-3.
 • 2016 – 15th International Workshop for Young Scientists, Prague, Czech Republic, May 5-6.
 • 2015 – 14th International Workshop for Young Scientists, Gödöllõ, Hungary, May 27-29.
 • 2014 – 13th International Workshop for Young Scientists, Nitra, Slovak Republic, June 17-19.
 • 2013 – 12th International Workshop for Young Scientists, Lublin, Poland, May 21-22.
 • 2012 – 11th International Workshop for Young Scientists, Prague, Czech Republic, May 24-25.
 • 2011 – 10th International Workshop for Young Scientists, Gödöllõ, Hungary, May 26-27.
 • 2010 – 9th International Workshop for Young Scientists BioPhys, Nitra, Slovak Republic, May 20-21.
 • 2009 – 8th International Workshop for Young Scientists, Lublin, Poland, May 21-22 .
 • 2008 – 7th International Workshop for Young Scientists, Prague, Czech Republic, May 29-30.
 • 2007 – 6th International Workshop for Young Scientists, Lublin, Poland, May 17-19.
 • 2006 – 5th International Workshop for Young Scientists, Prague, Czech Republic, May 26-27 .
 • 2005 – 4th International Workshop for Young Scientists, Lublin, Poland, May 15-16.
 • 2004 – 3rd International Workshop for Young Scientists, Prague, Czech Republic, May 27-28.
 • 2003 – 2nd International Workshop for Young Scientists, Prague, Czech Republic, May 30.
 • 2002 – 1st International Workshop for Young Scientists, Prague, Czech Republic, May 28.

X