ruszył nabór wniosków w programach BEKKER NAWA oraz ULAM NAWA

ruszył nabór wniosków w programach BEKKER NAWA oraz ULAM NAWA

Print Friendly, PDF & Email

PROGRAM BEKKER NAWA (PROGRAM IM. MIECZYSŁAWA BEKKERA)
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków w programie Bekker  NAWA (Program im. Mieczysława Bekkera). Celem Programu jest wsparcie mobilności międzynarodowej doktorantów, naukowców i nauczycieli akademickich przez umożliwienie im rozwoju naukowego w zagranicznych ośrodkach badawczych oraz akademickich na całym świecie. PROGRAM JEST OTWARTY DLA DOKTORANTÓW I NAUKOWCÓW REPREZENTUJĄCYCH WSZYSTKIE DZIEDZINY NAUKI, A JEDNOSTKAMI GOSZCZĄCYMI MOGĄ BYĆ OŚRODKI NAUKOWE LUB AKADEMICKIE NA CAŁYM ŚWIECIE. Wyjazdy trwające od 3 do 24 miesięcy pozwolą im na pobyt w uznanych ośrodkach naukowych, nawiązanie z nimi długofalowej współpracy oraz na realizację projektów wspólnie z wybitnymi naukowcami z zagranicy. Rozpoczynającym karierę naukowcom program stwarza szansę realizacji wartościowych staży podoktorskich, zaś doktorantom na realizację części kształcenia. Program zapewnia finansowanie stypendium obejmującego zarówno koszty utrzymania stypendysty związane z pobytem naukowca w zagranicznym ośrodku goszczącym, jak i dodatek mobilnościowy. Wyjazdy naukowe mogą rozpocząć się NAJWCZEŚNIEJ 1 MARCA 2022, A NAJPÓŹNIEJ 1 PAŹDZIERNIKA 2022.
TERMIN NABORU WNIOSKÓW UPŁYWA 25 MAJA 2021.

Więcej informacji znajduje się pod linkiem

Osoby do kontaktu w sprawach programu:
Pani Agnieszka Kawka, e-mail: agnieszka.kawka@nawa.gov.pl + 48223903583
Pani Agnieszka Chmiel, e-mail: agnieszka.chmiel@nawa.gov.pl + 48223903555

 

ULAM NAWA (PROGRAM IM. STANISŁAWA ULAMA)
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków w programie Ulam NAWA (Program im. Stanisława Ulama). Program pozwala na przyjazdy do Polski zarówno uznanych, jak i obiecujących naukowców, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, którzy wzmocnią potencjał naukowy polskich uczelni i włączą się w prowadzone w nich aktywności naukowe, przede wszystkim projekty badawcze i dydaktykę. W ramach programu możliwe będzie zaproszenie badaczy z zagranicy, bez względu na wiek, reprezentowaną dziedzinę czy kraj pochodzenia, w tym polskich naukowców pracujących na stałe za granicą. Uczelnie oraz instytuty naukowe oraz badawcze mogą zaprosić do Polski specjalistów z priorytetowych dla nich dziedzin, którzy w znaczący sposób rozwiną prowadzone przez daną instytucję badania naukowe, wzmocnią dydaktykę, czy też wesprą instytucję w przygotowywaniu aplikacji o prestiżowe granty.
W ramach programu możliwe są przyjazdy, których celem jest:
·       prowadzenie badań naukowych;
·       odbycie stażu podoktorskiego;
·       pozyskanie materiałów do badań lub publikacji naukowej;
·       jako uzupełnienie powyższych aktywności, przyjazd może obejmować również prowadzenie zajęć dydaktycznych w ośrodku goszczącym.
Pobyty zagranicznych naukowców w Polsce mogą trwać od 6 do 24 miesięcy, a beneficjent w ramach Programu otrzyma na czas pobytu comiesięczne stypendium w wysokości 10000 PLN oraz dodatek mobilnościowy, który pozwoli na pokrycie kosztów organizacji podróży. Przyjazdy zagranicznych naukowców mogą rozpocząć się najwcześniej OD 1 STYCZNIA 2022, A NIE PÓŹNIEJ NIŻ 1 PAŹDZIERNIKA 2022.
TERMIN NABORU WNIOSKÓW UPŁYWA 15 CZERWCA 2021.

Więcej informacji znajduje się pod linkiem

Osobą do kontaktu w sprawach programu im. Ulama NAWA jest
Pani dr Magdalena Kowalczyk, e-mail: magdalena.kowalczyk@nawa.gov.pl; + 48223903572

 

X