Zakład Fizykochemii Materiałów Porowatych

Aparatura

ZESTAW DO MIARECZKOWANIA Titrino 702 SM

 • Zautomatyzowany aparat do chemicznej analizy ilościowej w roztworze.
 • Miareczkowanie bezpośrednie – wykorzystanie bezpośredniej reakcji między titrantem a oznaczanym związkiem chemicznym.
 • Miareczkowanie pośrednie – oznaczany związek nie reaguje bezpośrednio z titrantem, lecz pośrednio z inną substancją, a miareczkowany jest produkt tej reakcji
 • Miareczkowanie odwrotne – do badanego roztworu dodaje się odmierzoną ilość roztworu mianowanego w nadmiarze, a następnie miareczkuje się odpowiednio dobranym titrantem.
 • Pomiar ładunku powierzchniowego na powierzchni ciała stałego

Na podstawie pomiaru możliwe jest wyliczenie:

 • rozkładu pozornych stałych dysocjacji
 • pojemności buforowej badanego układu
 • pojemności kationowymiennej CEC

ANALIZATOR WĘGLA I AZOTU TOC MULTI N/C 2000,HT 1300

 • Analiza zawartości węgla całkowitego i organicznego w ciele stałym i roztworze.
 • Analiza zawartości azotu całkowitego w roztworze.
 • Próbki nie wymagają dodatkowej chemicznej obróbki, jedynie w przypadku próbek stałych przydatne jest roztarcie ich do uziarnienia piasku, a w przypadku roztworów przefiltrowanie na zwykłym sączku.
 • Zastosowana w analizatorze aparatu pozwala analizować dowolne próbki stałe, zawierające węgiel w zakresie stężeń od ppm do %.

ANALIZATOR ZAWARTOŚCI METALI CIĘŻKICH W ROZTWORACH AAS contr AA 300

 • W pełni zautomatyzowany zestaw do analizy zawartości metali ciężkich w roztworze.
 • Jedyny model na rynku, w którym analiza kilku pierwiastków jest przeprowadzana z jednej próbki w sposób automatyczny.
 • Stosując automatyczny podajnik próbek można analizować kilkadziesiąt próbek w sposób ciągły.
 • Zakres pomiarowy w zależności od pierwiastka sięga nawet dziesiętnych części 1ppm.
 • Zastosowania: analiza próbek glebowych, materiałów roślinnych i spożywczych.

SPEKTROFOTOMETR UV VIS V-530

 • Pomiar przepuszczalności lub wartości absorpcji promieniowania przy określonej długości fali.
 • Praca w zakresie światła widzialnego i UV (200-1100 nm).
 • Istnieje możliwość pomiaru całego widma lub absorbanncji przy jednej ściśle określonej długości fali.
 • Zastosowanie w naukach biologicznych, medycynie jak i w przemyśle, np. spożywczym czy chemicznym.
 • Anliza ilościowa kationów metali i anionów nieorganicznych
 • Analiza ilościowa związków organicznych
 • Analiza glebowej materii organicznej (związki próchnicze, kwasy huminowe, fulwowe), jakościowa ocena związków próchniczych

ANALIZATOR POWIERZCHNI WŁAŚCIWEJ Sorptomat QUADRASORB SI

 • Pomiar powierzchni właściwej ciał stałych.
 • Pomiar prowadzony w środowisku ciekłego azotu i polega na adsorbowaniu gazowego azotu na powierzchni analizowanego materiału stałego.
 • Możliwe do stosowania adsorbaty: azot, argon i dwutlenek węgla.
 • Stałe próbki przygotowywane do pomiaru mogą być odgazowane podczas wygrzewania w piecu do temperatury 450ºC lub nagazowane adsorbatem.
 • Wielkość mierzonej powierzchni właściwej powyżej 0,05 m2/g,
 • Aparat służy do pomiaru materiału stałego, którym mogą być m.in., gleby, minerały, materiał roślinny i spożywczy, preparaty z przemysłu chemicznego, materiału budowlane.
 • Objętość mierzonych porów musi być równa lub mniejsza od 0,05 m3/g.
 • Wielkość porów mierzona przy zastosowaniu azotu od 50 do 2000 (5-200nm)

LIOFILIZATOR Alpha 1-4 LSC

Suszenie sublimacyjne, stosowane do produktów termolabilnych.
Liofilizację można stosować m.in. do:

 • zagęszczania i suszenia substancji
 • produkcji żywności liofilizowanej
 • produkcji białek enzymatycznych
 • oznaczania popielności
 • spopielania próbek (np. glebowych, roślinnych) w celu dalszej mineralizacji na mokro w roztworach kwasów mineralnych. Mineralizacja tego typu jest niezbędna przy analizie zawartosci metali metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej (patrz: Analizator zawartości metali ciężkich)

POROZYMETR RTĘCIOWY AUTOPORE IV 9500

 • Określenie mikrostruktury ciała stałego
 • Pomiar całkowitej powierzchni bocznej porów przy założeniu cylindrycznego modelu porów
 • Pomiar średniego promienia porów w oparciu o pole powierzchni bocznej i objętośc porów
 • Pomiar gęstości pozornej (przy ciśnieniu 0,0036MPa)
 • Pomiar porowatości jako stosunku objętości porów do pozornej objętości próbki, (%)
 • Pomiar całkowitej objętości porow w przeliczeniu na gram próbki
 • Ciśnienia wtłaczanej rtęci: 0.0036 – 413 MPa. Zakres ten odpowiada możliwosci zmierzenia promienia porów od 0,0015 do 173 mikrometrów (przy zastosowaniu cylindrycznego modelu porów, zgodnie z równaniem Washburna)
 • Zakres pomiarowy obejmuje mezopory, a także częściowo makropory (klasyfikacja IUPAC)
 • Własciwy pomiar próbki poprzedzony jest suszeniem w 105st. C i odgazowywaniem pod wysoką próżnią.

APARAT DO WYZNACZANIA NAPIĘCIA POWIERZCHNIOWEGO I POMIARU KĄTÓW ZWILŻANIA Kruss DSA100

 • Charakterystyka powierzchni ciała stałego
 • Pomiar statycznego i dynamicznego kąta zwilżania
 • Pomiar swobodnej energii powierzchniowej
 • Pomiar napięcia powierzchniowego cieczy
 • Badanie właściwości adhezyjnych
 • Możliwość pomiaru w różnych temperaturach
 • Możliwość walidacji czystości powierzchni ciala stałego
 • Badanie zwilżalności między innymi: gleb, materiałów roślinnych, tworzyw sztucznych, metali, szkła

MĘTNOŚCIOMIERZ Hach Model 2100AN

 • Pomiar mętności z automatycznym wybieraniem zakresu
 • Bezpośredni odczyt w jednostkach NEPH (0-67000 Nefelo), EBC (Europejska Konwencja Piwowarska, 0-2450), % przepuszczalności i absorbancji barwy (jednostki platynowo-kobaltowe, a także NTU.
 • Zastosowanie w badaniu mętności roztworów, czystości wód, osłabienia lub rozproszenia światła

PIEC MUFLOWY FCF 12 SP

 • Spopielanie materiału stałego.
 • Pełna automatyka procesu z możliwością precyzyjnego ustawienia i przeprowadzenia gradientu temperatur, w sposób wymagany przez preparatykę procesu analizy, np. zawartości metali ciężkich w materiale stałym.
 • Temperatura do 1100 ºC.
 • Piec jest urządzeniem, w którym są przygotowywane próbki do dalszych analiz, np. analizy zawartości metali ciężkich. Dodatkowo dzięki swoim zakresom temperaturowym może być wykorzystany do badania wytrzymałości na wysokie temperatury badanych materiałów
X