Zakład Fizykochemii Materiałów Porowatych

Badania

Profil badań:

  • Gleba jako środowisko fizykochemiczne za szczególnym uwzględnieniem procesów międzyfazowych lub na granicy faz
  • Właściwości powierzchniowe jako wskaźnik zmian materiału glebowego i roślinnego pod wpływem czynników środowiskowych
  • Fizykochemiczne warunki tworzenia i trwałości struktury gleby
  • Opis zwilżalności gleby, oddziaływań międzycząsteczkowych i trwałości agregatów przy zastosowaniu wielkości swobodnej energii powierzchni
  • Równowagi kwasowo – zasadowe w glebie, ładunek cząstek glebowych, pojemność buforowa
  • Degradacja gleby: zanieczyszczenia, zakwaszenie, alkalizacja, ubytek materii organicznej, destrukcja struktury, hydrofobowość
  • Fizykochemiczne metody melioracji i detoksykacji gleb zanieczyszczonych
X